6 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

6 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 10 ö Akşam 6 Mart 1937 Vakıf Paralar Müdürlüğünden: v "Muhammen İkraz Rehinin cins ve mevkii ile sair evsafı Borçlunun kıymeti L, No. ismi 5000 21741 Erenköyünde Sahrayıcedit mahallesinde Ethem Ef. sokağında yeni 14-3, 14-3 (Emine No.lı zemin katında: Dört oda methal, helâ, birinci katında: Beş oda, bir sofa, BehiceH. bir helâ ve banyo ve hava gazı ve Elmalı su tesisatını ve bahçesinde meyve ağaçlarını muhtevi ve 3 dönüm 254 zirâ arsanın 250 zirâ mahallinde mebni maa bahçe ahşap köşk. (608) 7150 22225 Kadıköyünde Caferağa mahallesinde eski Kirilos yeni İzmir sokağında yeni (o Fatma 8 No.lı bodrum katında: Mutfak, çamaşırlık, kiler, oda, methal, kömürlük, zemin (Habibe katında: Methal, iki oda, sofa, belâ, birinci katında: Üç oda, sofa, helâ, çatı NevresH. katında: Uç oda, sofa, helâ hamamı kuyu sarnıcı ve Elmalı suyu, elektrik tesi- satını muhtevi 333 zirâ arsanın 136 zirâ mahallinde mebni kârgir hane. (622) 1909 22261 Yedikulede Hacı Piri mahallesinde ve sokağında yeni 30 No.lı zemin katında: o Mehmet Methal, avlu, iki oda, belâ, ittisalinde musakkaf mutfak, birinci katında: Dört | İzzetB. oda, sofa, helâyı tulumbalı kuyuyu ve elektrik tesisatını muhtevi 618 zirâ arsa- ve Fatma nın 200 zirâ mahallinde mebni ahşap hane. (626) hanım 2150 22483 Eyüpte Kızıl Mesçit mahallesinde Balcı yokuşunda yeni 6 No.lı zemin katında: OHacerH. Methal, taşlık, sofa, helâ, oda, asma katında: İki oda, bir sandık odası, bir belâ, birinci katında: Dört oda, sofa, helâ, çatı katında: Bir odayı ve elektrik ve Terkos suyu tesisatını mubtevi 350 zirâ arsanın 150 zira mahallinde mebni ahşap hane. (636) 9941 22489 Şehremininde Saraçdoğan mahallesinde Topkapı caddesinde yeni 304 ve 306 Abdullah No.lı bodurum katında dört oda, iki sâlon iki çamaşırlık zemin ve birinci kat- oCevdet larında: Dörder oda, ikişer salon, ikişer helâ, çatı katında: Salon terkos suyu B. 1070 2095 4000 7350 1755 1050 8905 ve hava gazı tesisatını ve bahçesinde ayrıca musakkaf mutfak ve zinet ağaç- larile kuyu ve lâklı havuzu müştemil 1866 zirâ arsanın 425 zirâ mahallinde mebni ahşap hanenin dört hisse itibarile üç hissesi. (638) 22696 Eyüpte Cezrikasımpaşa mahallesinde çömlekçiler arkası sokağında yeni 16 Müteveffa No.lı zemin katında: Methal, iki oda, sofa, helâ, birinci katında; İki oda, sofayı EmineH. ve haricen musakkaf mutfağı ve bahçesinde kuyuyu muhtevi ve 270 zirâ arsa- O veresesi nın 80 zirâ mahallinde mebni ahşap hane. (647) Saniye ve Safiye H.lar 22743 Üsküdarda Selmanağa mahallesinde Şeyh camii şerifi ve bostan sokağında (o Fatma yeni 33,2 No. lı ve 330 zirâ arsanın 160 zirâ mahallinde bir sakıf altında iki (o Nezihe ahşap hane. Mezkür emlâkten 33 No. lı hane üç satıhta altı oda, iki sofa, iki kl helâ bir taşlığı ve 2 No.lı hane iki satıhta iki oda, ve helâyı mubtevidir. (650) 22764 Tophanede Kılıçalipaşa mahallesinde Mescit sokağında yeni 10,10/1 No. lı Mehmet zemin katında; Methal, birinci katında iki oda, mutfak, helâ ikinci katında; Veysel Üç oda, helâ; çatı katında: Basık ufak iki oda ve daraçayı ve birinci katından Ef itibaren çıkmayı ve elektrik tesisatile tahtında dükkânı müştemil 68 zirâ arsa üzerinde kârgir hanenin otuz altı hisse itibarile yirmi dokuz hissesi. (655) 22767 Bakırköyünde Kartaltepe mahallesinde Meşrutiyet caddesinde yeni 11 numaralı Naim B. nim kârgir hane ile 13, 15 numaralı ahşap diğer bir hane. Mezkür emlâkten 11 numaralı hane zemin katından: Methal iki oda mutfak, gusulhane, birinci katında: Üç oda, sofa, helâ, çatı katında: Bir oda, sofayı iki balkonu ve ayrıca ahşap ahır ve odayı ve bahçesinde tulumbalı kuyuyu ve diğer 13,15 numaralı hane bodrum katına: Üç oda, mutfak, zemin katında: Dört oda, kiler helâ, birinci katında: Dört oda, sofa, helâ, gusülhane çatı katında: Basık iki oda, sofayı ve iki balkon ile arkada iki çıkmayı ve haricen etrafı camakânlı antreyi müştemil ve 4000 zirâ arsanın 11 numaralı hane 120 zirâ ve 13, 15 numaralı emlâk 250 zirâ mahallerinde mebnidirler. (656) 22837 Kocamustafapaşada Balıkçıkiğork sokağında ve 3 numaralı zemin katında: Methal Zeynep H. taşlık, mutfak, helâ, asma iki oda, birinci katında: Bir oda, sofa, çatı katında: Oda ve daraçayı ve sarnıç, kuyu ve elektrik tesisatını muhtevi 85 zirâ arsanın 50 zirâ mahallinde mebni kârgir hane. (659) 22865 Samatyada Hacıhüseyinağa mahallesinde Nuriefendi sokağında yeni 7 numaralı Emin B, zemin katında: Methal, taşlık, oda, mutfak, helâ, birinci katında; İki oda, sofa sandık odasını ve müşterek kuyuyu muhtevi 133 zirâ arsanın 85 zirâ mahallinde mebni ahşap hane. (661) 22885 Beyoğlunda Feriköy birinci kısım mahallesinde Poyraz sokağında yeni Snumaralı Hüsniye H. bodrum katında: Odunluk, kömürlük, mutfak, hamam, zemin katında: Methal, müteveffa oda, taşlık birinci katında: İki oda,sofa, kiler ikinci katında: İki oda, sofa, helâ Hulüsi B. çatı katında: Bir oda ve camekânlı daraçayı ve ikinci katından itibaren çıkmayı, overesesi havagazı ve elektrik tesisatını muhtevi 115 zirâ arsanın 90 zirâ mahallinde Celâl B, ve mebni kârgir hane. (663) Fatma H. 2300 22918 Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde Karnaval sokağında yeni 33 No. lı Fatma Bodrum katında: mutfak, bir oda, halâ, zemin katında; methal, iki o da, sofa, Rana Birinci katında: iki oda, sofa, helâyı, elektirik ve terkos suyu tesisatını muhte- (hanım vi 85 zirâ arsanın 75 zirâ mahallinde mebni kârgir hane. (664) 2370 23047 Bakırköyünde Yeni mahallede Cevizlik sokağında yeni 36 No. lı ve bodrumu ( Fatma ve zemin katında: Methal, iki oda, sofa, mutfak, helâyı birinci katında: üç oda İsmet sofa, helâyı ve elektirik tesisatını muhtevi 195 zirâ arsanın 145 zira mahallinde © hanım mebni alt katı demir parmaklıklı üst katı pancurlu ahşap hane. (670) 17670 23123 Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde Dalya sokağında 26 ve Camcı soka- (o Refika ğında 23 No. lı bodrum katında; Çamaşırlık, kömürlükler zemin katında üç hanım ve oda, mutfak, helâyı ve diğer dört katta; Dört daireyi ve her dairede dörder Sadi oda, birer mutfak, birer helâyı ve bir daraça ile üç çıkmayı ve terkos, hava- bey 5165 gazı, Elektirik tesisatını ve altında dükkânı müştemil 131 zirâ arsa üzerinde mebni ittisalindeki müfrez diğer apartımanla metali müşterek apartımanın nısıf hissesi. 23208 Büyükadada Kefala sokağında yeni 7 No. lı altında bodrum olmak üzere İsmail Ef, zemin katında: Üç oda, mufak, helâ, birinci katında, dört oda, sofa, helâ, balkon ve sarnıcı muhtevi 520 zirâ arsanın 165 zirâ mahallinde mebni ahşap hane. 2390 23237 Bakırköyünde Kartaltepe mahallesinde Aksu caddesinde yeni 43, 45, 47 Nollı Halil üzerlerinde birer odayı ve ayrıca musakkaf bir mutfağı müştemil ve 570 zirâ Bedrettin arsanın 190 zirâ mahallinde mebni oda ve çatı katları ahşap alt kısımları bey kârgir iki dükkân ve bir ahır. 2090 22826 Hasekide Başçımahmut mahallesinde Müstaar sokağında yeni 14, 14 Nolı Sabri B, altında bodrum olmak üzere zemin katında: Mehal, bir oda, mutfak, helâ, gusülhane, birinci katında: İki oda, sofa, helâ, üzeri daraçayı muhtevi ve 90 zirâ arasnın 80 zirâ mahallinde mebni kârgir hane. 11455 23062 Kadıköyünde Caferağa mahallesinde Şifa sokağında yeni 18 Nolı bodru- Hüseyin munda: Odunluk kömürlük, hariç mutfak, zemin katında: Methal, dört oda, Naim B. Vakıf paralar müdürlüğüne teminat irae edilip sahiplerinin borçlarını satılması içap &den yukarda ikraz numaralarile cinsi kanunu mahsusuna yüzde on nisbetinde pey akçelerile her gün saat ondan on beşe kadar sofa, helâ, birinci ve ikinci katlarında dörder oda birer sofa birer helâyı ve ikisi cephede ve diğer ikisi arka kısımda olmak üzere dört balkonu ve bahçe- sinde küçük havuz, ve çam ağaçlarını muhtevi 1255 zirâ arsanın 200 zirâ mahallinde mebni nim kârgir hane. vermemelerinden dolayı ve mevki ve sair evsafı yzılı gayri menkul emval tevfikan (61) gün müddetle mevkii müzayedeye konmuş olduğundan talip olanlarin mezkür müdiriyete müracaat etmeleri ilân olunur. Kiralık evler Lâleli apartmanlar idaresinden Lâleli apartmanlarında beşer odalı iki ve dört odalı bir ev kiraya verileceğinden taliplerin apartmanlar idaresine müracaatları. Ziraat bankasından: Çayırlı zade Hilmi, Abbas zade Abdullah, Saffet bey zade Memduh beylerin Bankamıza olan borçlarından dolayı ipotekli bu- lunan Karacabey kazası dahilinde 6850 dönüm miktarındaki Haydar çiftliği 15 Şubat 932 tarihinden itibaren 45 kırk beş gün müddetle müzayedeye vazolunmuştur. 2 Nisan 932 cumartesi günü saat 16da Türkiye Ziraat Bankası Bursa şubesinde ihale edilecektir. Talip olanlar, Ziraat Bankası müracaatla malümat alabilirler. . DENİZAŞIRI Falih Rıfkı Beyin Brezilya Seyahatnamesi Bu isim Altında Çıktı “DENİZAŞIRI,, 1 — Türkçe yazılmış en iyi seyahat kitabı, 2 — Türkçede Cenup Amerikası'na dair yazılmış ilk eser, 3 — Türk harfleri ile basılmış en güzel kitaptır. Istanbul ve Bursa şubelerine Viyana'da yaptırılmış olan renkli ve renksiz kılişeleri pap- yekuşe üzerine basılmıştır. sem Denizaşırı gazetede tefrika edilmiş olan seyahat mektuplarının yarım misli daha artırılmış ve zenginleştirilıniştir. Denizaşırı her evin okunacak en iyi kitabı ve her kütüphanenin hakiki süsüdür, Bütün kitapçılarda arayınız. Devlet Demiryolları ilâ Kayseri - Sıvas hattı üzerinde bir köprünün mahalline çekilmesi hasebile 8/3/932 tarihinde Kayseri'den Sıvas'a ve 9/3/932 tarihinde Sıvas'tan Kayseri'ye yolcu trenlerinin seyrüsefer etmiyecekleri ilân olunur. BÜYÜK TAYYARE PİYANGOSU 12 ci Tertip 2ci Keşide 11 Mart 1932 dedir Büyük ikramiye 35,000 liradır. Ayrıca birde 20,000 Liralık Mükâfat Emlâk ve Eytam Bankası İlanları Emlâk ve Eytam Bankası Umum Müdürlüğü Müşterilerini (Yüzde 10 1/2) dan istifadeye davet ediyor Emlâk ve Eytam bankası ikrazat faiz ve komisyonu mmecmuunu müstakrizlerin lehine yüzde on buçuğa tenzil ötmiş ve , 1 — 1 Mart 932 tarihinden itibaren yeniden yapılacak ikrazatta, 2 — Hesapları muntazam olan müstekrizlerinin kâffesine, 3 — Tediyeleri teehhür etmiş taksitlerini bir Mart 1932 tarihin- den itibaren bir Mayıs 1932 tarihine kadar geçecek iki ay zarfında tamamen tesviye ederek hesaplarını hali intizama irca edeceklerin edayi deyin tarihinden itibaren bakıye borçlarına yüzde on buçuk nisbetini, ve 4 — Tediyesi teehhür etmiş taksitlerini bu iki aylık müddet zarfında da ödemiyenler hakkında ise ikraz ve istikraz mukavelesi hükümlerini tatbika karar vermiştir. İstanbul Polis Müdürlüğünden: Memurini zabıta için imali muktazi 231 takım' sivil elbise ve 231 takım sivil kaput ve o miktar sivil şapka kapalı zarf usulile müna- kasaya çıkarılmıştır. Teklif olunacak fiat haddi lâyık görüldüğü takdirde 27/3/932 tarihine müsadif pazar günü saat 14 te ihalei kat- iyesi icra edilecektir. Taliplerin şeraiti ve nümunelerini görmek üzere idare komisyonuna ve teminat akçesile teklif mektuplarını yevmi mezkürda saat 14 e kadar vilâyet defterdarlık dairesinde müteşekkil mübayaat komisyonuna müracaat eylemeleri ilân olunur. Li FELEMENK BAHRİSEFİT BANKASI İstanbul Şubesi İdare merkezi: AMSTERDAM Mezun sermayesi: 25,000,000 EL, "Tediye edilmiş sermayesi : 5,000,000 FL, İhtiyat o akçesit 3,250,000 FL, Galatada, Karköy palasta Telefon: Beyoğlu 3711/5 İstanbul talt şubesi : «Mer- kez Postanesi ittisalinde Alla' lemeci Han» telefon : İs 569. Bilumum banka muamelâtı Emniyet kasaları icarı SELANIK BANKASI Tarihi te'sisi: 1888 Sermayesi: Tamamen tediye edilmiş: 30,000,000 Frank merkezi idaresi: İstanbul Türkiyedeki şubeleri: Galata. İstanbul. İzmir. Samsun Adana. Mersin Vunanistandaki Şubeleri: Atina. Selanik. Kavala. Her nevi banka muameleleri - Kredi mektupları. Her nevi meskükât ile hesap küşadi- Çek servisleri kiralık kasalar.

Bu sayıdan diğer sayfalar: