6 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

6 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 4 Zarafet ve sözlü film kraliçası olacaklardır. MAJIK Marsilya cinayeti tafsilâtı (Baş tarafı birinci sahifene) Haydar bey ve birinci katta da Server Cemal beyin refikası ile biri 2, diğeri 14 yaşlarında iki kızı kaldığı bir sırada avluda silâh sesleri duyulmuştur. Yuka- rıya koşanlar baş konsolosu ayak- ları apartmana çıkan merdiven üzerindeki dehlizin üzerine uzan- mış olduğu halde; Ahmet Os- manı da büroda yerde bulmuş- lardır. Ahmet Osmanın yanında halının üzerinde iki otomatik tabanca duruyor ve merkumun belinde de cephane dolu bir kemer görünü- yordu. Polis ve adliye erkânı ile merhumun yakın dostu bulunan Mısır baş konsolosu derhal mahalli cinayete vasıl olmuşlardır. Vak'a şahit huzurunda cereyan etmemiş olduğu için adliye ve polis iş sahiplerine ait evrakın irozasını müteakip sevki için konsolosun zili çalarak Ahmet Osmanı çağırdığı ve ağlebi ihtimal kendisine bazı tev- bihat yaptığı, merkumun da has- talığı icabı ani bir tehevvür neti- cesinde tabancaların çıkarıp ateş ettiği yolunda bir faraziye kabul etmekle iktifaya mecbur k: lardır. İlk kurşunda sağ bileğinin sol tarafından omecruh olduğu tahmin edilen konsolos, elini kanlı izleri görülen dıvara dayayarak kaçmış, katilden kurtulabilmek için kapıya koşmuş ve yazıhane ile dehliz arasındaki odayı geçerek merdivene doğru atılmıştır. Ahmet Osman kendisini takip ederek yetişmiş ve üç kurşun daha atmıştir. Kurşunların üçü de mahzene inen merdivenin önün- deki perdeyi delerek ikisi duvara girmiş biri de su borusuna isabet etmiş ve boruyu patlatmıştır. Konsolos merdiveni çıkamamış ve tekrar katil tarafından üzerine üç defa daha ateş edilmiştir. Bu son kurşunlar Server Cemal beyin başının sağ tarafına ve kalbine isabet ettiği mumaileyh mer- diven başında düşmüştür. Kendi tarafına doğru gelen ayak seslerini işidince Ahmet Osman yazıhaneye kapanmış ve kendine de iki kurşun sıkmıştır. Bu kurşunlardan birisi boğazının altında teneffüs borusunu delmiş, öteki de kalbinin ortasına isabet etmiştir. Katil intihar ettiği için tahkikatı adliyeye lüzum kalma- mıştır. Marsilya belediye reisi M. Ribot şehir namına ve kendi namına konsoloshaneye giderek beyanı taziyet etmiştir. KPFEPTE oğlunuz, ekseriya ağız ve boğaz hastalığını yakalamağa maruzdur. Ona her gün bir kaç pastil KORT Bütün eczane ARTİSTİK SİNEMASININ Kemali muvaffakiyetle gösterdiği ÇILGIN DUL (Mon Dieu... Gu'elle Veuvel) ik sözlü - şarkılı filminde şarkı söyliyor dans ediyor ve şenlik ile neşe saçıyor. GLORYA SWANSON' un bu filmde giydiği tuva- letler fevkalâde olup hanr- mefendiler bundan müstefit GLORYA SWANSON SiNEMASINDA Holivut'un iç Yüzü (LE MASGUE D'HOLLYVOOD ) Film diyarının neşesi ve esrarı. Tamamile Fransızca Tavcılar Polis yeni bazı tedbirler aldı Polis müdüriyeti, (o Yenicami, Sultan Ahmet ve Mahmut paşa semtlerinde son zamanlarda sık sık vukubulmaya (başlıyan zarfçılık ve tavcılık gibi soygunculuk va- kalarının önüne geçmek üzere yeniden tedbirler alırıştır, Bu civarda lâzım gelen yerlere sık sık nokta memurları konula- caktır. Bilhassa bu gibi soygun- cuların (ekseriya (o toplanmakta oldukları Yeni cami avlusunun iki tarafına birer nokta memuru kanulacaktır. Bu suretle o civarda daima polis yakın olacak ve vaka zu- hurunda failin kaçmasına meydan verilmeden polis işe vaziyet ede- cektir. Kastamonudan kaçtılar, burada yakalandılar Sarıyer zabıtası Hidayet ve Akif isimlerinde iki kişiyi tevkif etmiştir. Her ikisi de Kasta- monuda işledikleri bir cürümden dolayı aranıyorlardı. Hidayet ve Akif Kastamonuya gönderilecek- lerdir. Kadınlara sarkıntılık edenler Musa, Ibrahim ve Kâzım isim- lerinde üç kişi evvelki gün akşam üzeri Beyoğlu caddesinde sokak ortasında gelen geçen kadınlara sarkıntılık etmeğe rezalet çıkar- mağa başlamışlardır. Zabıta üçünü de yakalamıştır. Maznunlar ad- liyeye teslim edileceklerdir. Esirgeme derneği balosu Türk (o Hanımları derneği cemiyeti hayriyesi 17 Mart Perşembe günü akşamı Beyoğlunda İstiklâl caddesinde Eden salonunda mükemmel bir balo tertip edilmiştir. Biletler orada satılmaktadır. Bir kişi için bilet supe ile beraber dört liradır. Vapurculuğu ıslah Iktisat vekâleti Esirgeme dır. Vekâlet bu münasebetle ticaret odasından malümat iste- miştir. Oda deniz ticareti rapor- törü Ali Riza bey vapurculuğun ıslahı hakkında bir rapor hazır- lıyacaktır. Fransa bizden fazla yamurta alacak Fransız hükümetinin yeni sere tahdit listesine fazla miktarda türk yumurtası koyması için teşebbüste bulunulmuştur. Alâkadarların verdiği malümata göre fransız hükümeti yeni sene tahdit listesine türk tacirini mem- nun edecek derecede yumurta koymuştur. vapurculuğun | ıslaht için bir proje hazırlamakta- | tarafından. ve herkesin teminen ASRİ tıyor. görenler muhakkaktır. İlâveten: balesi, Bugün Yalova Türküsü musikili komedi Bestekârı : Hasan Ferit Nakili: 1. Galip Fiatlarda zam yoktur. OPERA SiNEMASINDA MOSEOVA ÇOCUKLARI ( Gosse de Moscou) Esrar ve entrika filmi KAY JOMSTON ve NEİL HAMİLTON İlâveten : MAGAZİNE (görülmemiş) güzellik ZENGİN FO Arzu ve talebi umumi üzerine görebilmelerini n kraliçası FERİHA TEVFIK ve Darül- bedayi san'atkârlarının temsili mubteşemi sesli. sözlü ve şarkılı ikinci türkçe filmi KAÇAKÇILAR Bir kaç gün daha Alemdar Sinemasında iraesine devamı olunacaktır. Gündüz: 2, 4, 6, gece 9 1/2da Yarın mektep talebesine mahsus tenzilâtlı matine Shangai) x SINEMADA KAY JOHNSON, CONRAD NAGEL ve Louise Wolbeim'in temsilleri ŞANGHAY GEMİSİ (Le bateau de filminin muvaffakiyeti gittik Bu aşk ve dehşet d tarafından beğenileceği VARYETE PROGRAMI 7 Asayeloff, yeni reper- tuvarlarında, Anastas ve yeni Türk İstanbul Belediyesi », saat 21,30 da ŞehirTiyafrosu rim NI Yakında: KAFATASI Raşit Rıza Tiyatrosu Perşembe günü akşamı saat 21,30 da Büyük Gala Otello Biletler gişelerden şimdiden tedarik ilebili İstanbul 5 Mart 1932 Lİ (Akşam fiatları) İstikrazlar Tahvilât st, dahili 94,50| Elektrik 4,85 Şark d. yolları 3,90| Tramvay 23,99 D. Muvahhide © 61,25 Tünel 4,75 gümrükler 5,10 | Rıhtım w— Baydi mahi 4,50) Anadolu 1945 Bagdat. 4,50 | “uU 16— T. askeriye —| «Mümessil 23,— Esham İç Bankası 9,70| Terkos 25,60 Anadolu 16,10| Çimento Ar. o 9,— Reji 4,05 | Ünyon dey. 2190 | Şir. hayriye 16,30 | Şark dey. 2,75 Tramvay 57,50 | Balya 1— İ Umumi sigorta (| 1090| Şark m, ccza o 2,85 Bomonti 27,25 | "lelefon 15,55 Çek fiatları (kap. sa, 16) Paris 12,06 | Prağ 16,03 Londra 733,—| Viyana 4,1934 Nüyork Gai46| Madrit 6,205 | Milano 908 | Berlin 1,9979 | Brüksel 5,4122) Varşova Ati 37,535 | Peşte Cinevre 24s10| Bükreş Sofya 6493 | Belgrat Amsterdam 1,1809 | Moskova Nukut (satış) İ | 206, Fransız 1690 | aisterlin 734— | 1 dolar N1— | 20 diret 219— 20 £, Belçika 118,— 20 drahml 43,—| 20 İsviçre 42,50 20 leva 27,0 1 florin 85,— 40 kuro o Çek.) 123,50 1 şilin, Av. 1 pezeta 1 Mark i zleti 1 Pengo 20 ley 20 dinar 1 Çernoveç 1 Alın 1 Mecidiye 1 Banknot 928,— 49,0 231,— | odası bu nokta Yarından itibaren bir cidali ve türk tarihi askeriyesinin şan ve şeref dolu altın Büyük ÇANAKKALE Harp filmi | Zengin bir programla ve GALA MÜSAMERESİLE iraeye başlanacaktır. Türklüğümüzle iftihar etmek kalplerimizi şeref ve gururla doldurmak istiyenler bu filmi görmelidir. Pek yakında JOHANN STRAUSS'un Almanca kopyesi OPERA'da Bu zengin mizansenli mua operetinden temsil edilmektedir. 36 giris ve Pek yakında ! * 400 seyyah geliyor — Dün Evlambios vapurile 260 Alman ve Amerika seyyahı şehrimize gelmiş- tir. Seyyahlar bugün avdet ede- ceklerdir. Bugünde Empreess of Austalia vapuru ile şehrimize 400 Amerikan seyyahı gelecektir. * Amerika sefirliği — Ame- rikanın Ankara sefaretine Arjan- tin elçisi Mr. Carles Sherril tayin edilmiştir. Amerikanın Tokyo sefaretine tayin edilen Amerika sefiri Mr. Grew 13 martta şehrimizden Amerikaya gidecektir. »x Romanyadaki Türk tebaası— Romanya hükümeti oradaki Türk tebaasının bir iş yapabilmesi için bu işin Türkiyedeki (Romen te- baası tarafından da yapılıp yapıl- madığını tetkik etmektedir. Ticaret üzerinde tetki- kata başlamıştır. X* Yaz mesai saati — Nisan bidayetinden itibaren odevairde yaz mesai saatlerinin tatbikine başlanacaktır. Vali muavini nisan- dan itibaren devairde memurların sekiz saat çalışmaları lâzım gel- diğini, Istanbulda geçen yaz ol | duğu gibi sabahları saat dokuzdan İ on ikiye, 13 ten 18 e kadar çalışıl- İ ması usulünün bu yazda aynen tatbiki (o düşünüldüğünü (beyan etmiştir. Xx Tütün ikramiyeleri Fatih: Askerlik şubesi riyasetinden: 931 senesi tütün ikramiye defterinde kayıtlı olupta elân ikramiyesini almamış olan malulin ile şehit yetimlerinin 31/3/932 tarihine ka- dar Fatih malmüdürlüğüne müra- caat etmeleri. Ayasofya camiindeki mozaikler Ayasofya camiindeki mozaikle- rin temizlenmesi için mütehassis- ler tarafından kullanılacak çelik- ten mhmul iskele hazırlanmıştır. Müze müdürü Aziz bey ve Amerika Bizantin enstitüsü müdü- rü M. Wbittemore iskelenin ku- rulmasına nezaret etmişler, Ame- camideki tesisatı rika sefiri de ziyaret etmiştir. Gösterilecektir. SALLY zam eser tamamile renklidir. Ziegfreld'in cazibeli iktibas SALLY New - York'ta Metropolitan operasına mensup meşhur GRAY ile Amerikalı muganniye ve dansöz MARILYN MİLLER tarafından »üyük muvaffakıyet kazanmış 5 şarkı 6 Mart 1939 me Şehzadebaşı MİLLİ ve HİLÂL sinemalarında aat ve hamasetinin unu ahifelerini teşkil-eden YARASA (Die Fledermaus) Meşhur operetinin güzel şarkılarını taganni edeceksiniz. Bu filmin Fransızca kopyesi ARTISTIK'te edilmiştir. tenor ALEXANDRE RASH baletine mensup sinemasında 6 Mart Pazar akşamı Istanbul (1200 m.) — 18 Gramofon 19,30 Bedayii- musikiye he 20,30 gramofonla Faust opera Kemal Niyazi B. ve arkada ından alaturka ikinci kısım saz, 22 Tango orkestrası, Belgrat (429,8 m.) — 20 musa habe, 20,30 madam Buterflay operası, 22,45 çingene muzikası, Bükreş (394,2 m.) — 18,10 orkes- tra, 19 musahabe, 19,40 operet, Budapeşte ( 5505 ım. ) — 1945 opera orkestrasının konseri, eski aletlerle konser, 22,15 çingene m i Roma (m. 441,2) — 10,30 Ingilizce ders, 20,10 gramofon, 5 Napoli radyosunun tebliği 20,45 ser ve şarkı, — 17,45 kon- halk şarkı konser, 22,10 Varşova (m. 1411) ser, 19 muhtelif, 20,15 edebi havaları, Viyana ( 517,2 m. ) — 19,15 şarkı, 20 musahabe, 22,15 dans havaları. 7 mart pazartesi akşamı Belgrat (ım. 4298) — 19 fransızca, ders, 19,30 jimnastik, 20 milli şarkılar, 20,35 Puschkin hakkında konferans ve orkestra, 2 55 konser. Bükreş (394,2 m. ) — 19 musahabe, amofon, 20 hafif musiki, 20,30 20,45 şarkı, 21,12 hafif musiki, iyo jurnal. şarkı, & Budapeşte ( 550,5 m. ) — 18,50 ak manca ders, 19 konferans, 21 opera orkestrasının kon Roma (441,1 m.) — 20,15 grame- fon, 21 senfonik konse noda hak- kında müsahebe, 22,10 hafif musiki. Varşova (1111 m.)—19,3ö gramofon 19,45 radyo jurnal, 20,15Mikado opereti, 21,45 viyolonsel konseri, 29,30 radye Jurnal, Viyana 19,06 ingilizce ders, 1S 1945 senfonik konser, 21,15 musahebe, 21,15 çingene orkestrası, 2 jurnal, 22. dans havaları. iKenser Teutonia Alman klübünde, bu» gün saat altı buçukta profesör Henri Furlani tarafından bir piyano konseri | verilecektir. (Konserde Türk rapsodisi ve emsali gibi pek alâkayı calip parçalar vardır. Urfada kalp sektesinden ölenler Urfa 4 (Hususi) — Bu bir iki ay zarfında Urfada sektei kalpten vefat eden hemen on beşi bulu. Kimisi yolda, kimisi hamamda, kimisi evinde ve evinin önünde hemen düşüp ölüyor. Halk ansızın vukubulan bu ölüme (vurğun) namını vermektedir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: