6 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11

6 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

at ÖR a İn sama “inte Lg” LE 6 Mart 1932 GRİPE ver ASPİRİN Taklitlerden sakınınız Sahife 11 komprimeleri kullanınız Yemeklerde ve salatalarda Türkiyenin ve bütün dünyanın en leziz ve en nefis payan yoktur. Tam kileluk 70 - yarım 40 çeyrek 25 - tam okkalık 90 - tam 21/2 okkalık 225 kuruş şişelerile beraber - 5 ve 13 okka tenekelerde okkası 80 kuruştur. Teneke ayrıdır. lezzetine — e — yağıdır. He iri içi Scandinavlan Near Eas oo | i 1 57 —.. Snevska Orlent Linlent Azime Ünlayısiyle Yalnız Gothenburg ç GE Stokholm, Oslo Danzig, Rizayı tarafeyn ile satış ” May “ Dd il ag v bütün baltık b Bomonti Tramvay istasyonu karşısında n ala man a» Şen ada hş man | kn ima şaman 9 üm s ila ml All ralı dairesinde bulunan eşyanın kâffesi Şİ Smoflii ii 4 ima eya rizayı tarafeyn ile stılacaktır. Satış # Mart Süt ve Mamulâtı Mağazasında, Her Von Getembürg, oStokolm Oslo gdynia Suma ünü, 10 dan piya; Kadar icra i > ve Danzigten muvaseletle 6 Mart günün | ve müteakip günler aynı saatlerde devam Zaman Günlük, Nefis, 8$ıhhi Süt ve 9 akşamı Hanıburg, Gotembürg, Oslo, Dantzig ve İskandinavya ve Baltık Umanlarına hareket edecektir. Erland vapuru 5 mata doğru Hamburg, Gotemburg, Stokolm, Oslo, Gdynia ve Dantzigten muvasaletle 6 mart akşamı Hamburg, Gotenberg. Oslo, Ko- penhag, Stokolum, Dantzıg, Baltık ve Iekandınavya ve limanlarına hareket edecekler, Fazla tafsilât için Galata'da Arapyan Hanında 4 üncü katta kâin acı müracaat, Tel 4957 Satılık hane Kartal'da Yakacıkta Ayazma çıkma- zında kâin atik 6 ve yeni 191 numaralı etrafı divarla mahdut maa bahçe bir bap hane satılıktır. Talip olanlar Gala- ta'da Ömer Abit Hanında birinci katta 6 nomaralı yazıhaneye omüracatları ilân olunur. AİLELERE HİTABEN: Peşinen hiç bir para sarfetmeksizin ELBİSLERİNİZİ AYAKKAPALRINIZI ŞAPKALARINIZI MOBİLYALARINIZI vesaire her türlü ihtiyacatınızı temin için Beyoğlunda Tünel pasa- Nİ iinda 7 No. da kâin EREDITO acaatla ekser tica- a yerine geçen DiTO iştira bonolarını rik Getme zımdır .. Şerait . Ketumiyet mutlaktır. “Dr. Wehmet izzet Emrazı dahiliye ve sariye mutahassısı Muayenehane: Çağaloğlu Halk fırkası 'ssesesine 1'Ü elerde pa r. Ekrem Emin Dahili hastalıklar mütahassısı Dr. Mükerrem Emin Kulak, Boğaz, Burun mütahassısı Kadıköy, Yoğurtçu parkı karşısı 82 hergün ikiden dörde kadar "Telefon: Kadıköy 164 irtihal Istanbul mahkemei asliye dör- düncü hukuk dairesi hakimlerin- den Suat ve kıymettar mualfim- lerimizden Ferruh ve Meliha ha- nımefendilerin valdesi ve iş ban- kası memurlarından Nejat Abut beyin kain valdesi Hilmi beyin refikası İsmet hanımefendi irtihali daribeka eylemiştir. Bugün Moda iskelesinde ika- metgâhından kaldırılarak ailesi makberesine defnolunacaktır. Aile- ine taziyet ederiz. Zayi — Askeri vesikamı zayi ettiğimden yenisini çıkaracağım- dan eskisinin hükmü kalmamıştır. Sultanahmet Kapıağası Mah- mutağa mahallesi No. 31 Kadri oğlu Hüseyin Bedri Zayi — Mührümü zayi eyledi- ğimden hükmü olmadığını ilân eylerim. Kadıköy Nureddin Paşa sokağında No. 20 Sabiha Zayi — 928 senesinde Eyip orta mektebinden aldığım tastik- namemi zayi ettim hükmü olma- dığını ilân ederim. Macide edilecektir. İstanbul Beşinci icra memurlu- gundan: Parsek efendiye borçlu Mihran efendi ile madam Hayga- noşun mahcuz bulunan ve 800 lira kiymetinde bulunduğu taktir edi- len balıkhane kasrı pişigâhında vaki Dalyan ile Kumkapı önünde diğer dalyan mahalli ve müşte- milâtı kasrı mezkür pişigâhından taki Zeytin burun mahalline varın- ca Dalyan ve Voli mahallinin üç rub'u hissesinin yedi hisse itiba- rile iki hissesi birinci açık arttır- maya konulmuştur. Birinci arttır- ması 9/4/932 tarihine müsadif Cu- martesi günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul Beşinci İcra daire- sinde yapılacaktır. (o Şartnamesi 19/3/9332 tarihinde divanhaneye talik edilecektir. o Arttırmaya işti- rak etmek için müşterilerden de 10 teminat alınır! Hakları ta- po sicillerile sabit olmıyan alacak- lılar diğer alâkadaranın ve irtifak hahkı sahiplerinin bu haklarını ve: hususile faiz ve mesarife dair olan iddialarının ilân tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müspitelerile bildirmeleri lâzımdır. Aksi halde hakkları tapo sicil- lerile sabit olmayanlar satiş bedel- lerinin paylaşmasınban hariç ka- ve iflâs lırlar Alâkadaranın lera kanununn 119 uncu maddesi hük- müne göre tevfiki hareket etmeleri ve bu hususta fazla malfimat al- mak isteyenlerin 9390/3024 nume- ra ile İstanbul beşinci icra me- murluğuna müracaat etmeleri ilân olunur. nbul Asliye Mahkemesi Altıncı Hukuk Dairesinden: Sabiha hamın tara- fından Samsunda vezir köprüde debbağ mahallesinde doktor namile maruf arap ikame eylediği lan Mehmet efendi aleyhine boşanma davasından dolayı ya tahriyat neticesinde ikametgâhı kalan mümaileyh hakkında mü il gıyap kararı ilânen tebliğ edildiği halde mahkemeye gelmemiş ve vekil dahi göndermemiş olduğundan bu baptaki tahkikat hitama ermiş ve bu sebeple muameleli gıyap kararının da kezalik ilânen tebliği karargir olmuştur. Muha- keme günü 2/4/932 saat 10,30 rak tayin kılınmış olduğundan mumaileyh arap Mehmet efendi o gün ve o saatte muhakemede ispatı vücut etme: ve vekil dahi göndermediği takdirde mua- melâtı muktazıyei kanuniyesinden ifa kılınacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. BANKA KOMERÇİYALE İTALYANA Sermayesi Liret 700,000,000 İhtiyat akçesi Liret 580,000,099 Merkezi İdare MİLANO İtalyanın başlıca şehirlerinde ŞUBELER İngiltere, İsviçre, Avusturya koslovakya, Y Borsada Tele! İZMİRDE ŞUBE 1718. Mamulâtını Bulabilirsiniz 5 ANKARA ORMAN LF - 37535 » 3680 - 1824 Gafer Fahri Beyin kitapları Kuruş Yeni Tavukçuluk 200 Av ve salon köpekleri 50 Keçi beslemek usulü 50 Tavuklara çok yu- murtlamak için ne yedirmelidir? 10 (Bu eserler eski harflerle basılmıştır) Nasıl tavukçuluk yapmalıdır ? 25 “Mufassal Yeni Tavukçuluk,, kitabını okuyanlar, bir tavuktan senede 250 yumurta alırlar. Tevzi merkezi: Çifçi Kütüphanesi LAL Eee ÖKSÜRÜK ve. BOĞAZ DİA ETTU Yİ R İstanbul 8 inci icra memurlu- ğundan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya çevrilmesi mukarrer ka- nepe, konsol ayna ve saire 9/3/932 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 18 ze kadar Cerrahpaşa caddesinde Şevket edendi soka- İ ğında 4 No.lu Fatma Neziha ha- nımın hanesinde açık artırma su- retile satılacağı ilân olunur. 427 IFTLİĞİ, MAĞAZALARI. “7 İstanbul belediyesi ilânları NE Fatih belediye dairesi müdiriyetinden: Köprü ücreti istinadiyesinden dolayı mahcuz bulunan Fener, Ayakapu caddesinde 220 Nollı kala- encümenine müracaatları. fatçı Sait ustanın arsasında bulunan Necat ismindeki motör satıla- cağından talip olanların martın 8inci salı günü saat 14 de daire İstanbul ikinci iflâs memurluğundan; Galata'da Tünel caddesinde Kalinikos Limitet Şirketi: Balâda ismi ve adresi yazılı olan şirketin iflâsı açılıp tasfiye- nin adi şekilde yapılmasına karar vurik miş olduğundan: 1 - Müflisten alacağı olan veya mallarında isihkak iddiasın- da bulunanların alacak ve iddialarını işbu ilândan bir ay içinde eyyamı res- miye müstesna olmak üzere her gün saat 18 den 17 ye kadar Sutanahmette vaki adliye binasında icrayı vazife eden ikinci iflâs dairesine gelerek alacaklarını kayt ettirmeleri, ve senet ve defter gibi delilleri her ne ise bunların asıl veya musaddak suretlerini vermeleri. £ - Müflise borçlu olanların yukarda yazılı olan müddet zarfında borçları miktarını yazdırmaları hilâfına hareke- tin ceza kanunu mucibince takibat ve mes'uliyete uğrayacaklarını bilmeleri. $ « Müflisin mallarını nakit ve tahvilâtı ve buna mümasil kıymetli evrakını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulu- nanlar ister şahıs ister banka ve sair müessese olsun bunların üzerinde hak- ları mahfuz kalmak şartile o malları aynı müddet zarfında daireye vermele- İ ri, hilâfina hareketin ceza kanunu mu- cibince takibat ve mes'uliyete uğraya- cakları mazeret bulunmadıkça - rüchan haklarından mahrum kalacaklarının bil- dirilmesi. #4 - 14/3/932 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14de alacaklı ların ilk içlimada bazır bulunmaları ve müflisin müşterek borçlularile kefilleri- | nin ve borcu tekeffül eden sair kimse- lerin içtimada hazır bulunmağa hakları olduğu ilân olunur. Şişli Ahmetbey sokağında ahçeli garaj ve kaloriferli IR gayet havadar ve mükemmel iğ bir ev kiralıktır. Her gün öğleden evvel Beyoğlu 1287 numaraya telefon edilmesi. ( KiralıK mükemmel hane Hb | mezkür İstanbulda Yusufyan hanında Hanna Barsom ef. yazıhanesinde Mehmet Ha- fizof efendiye: İstanbul üçüncü icra memurluğundan: Rıza Refai beye 300 lira mukabilinde terhin eylediğiniz üç bakır kap derununda madra 2600 gram sikletinde gül yağı hakkında maa faiz ve maserif rehinin paraya çevrilmesi yoluyla vaki takip talebi üzerine tara- fimza gönderilen ödeme emrinin zahrma mübaşiri tarafından verilen imeşruhatta mahalde olmadığınız elyevm ikametgâhınızın meçhul bulunduğu gös- terilmesine binaen ilânen tebligat ifasına karar verilmiştir. Tarihi ilândan itibaren bir ay müddet içinde bir itiraz dermeyan eylemez ve nı takip eden on üç 18 gün içinde borcu eda eylemediğiniz tak- tirde gıyabınızda muamelesi icraiyeye devam olunacağı mezkür ödeme emri- nin tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. Istanbul asliye mahkemesi cü hukuk dairesinden: Fehime hanımın Samsunda Kırbaç mahal- lesinde (o Rahçalı Hüseyin oğlu Mehmet efendinin aleyhine açtığı tescili talak davasının 6/2/1932 tarihli tahkikat celsesinde ilânen sep eden davete rağmen mumai- leyh gelmediğinden hakkında gı- yap kararı ittihaz edilmiş ve tahkikat 115/932 Salı günü saat ona bırakılmış tebliğ makamına kaim olmak üzere o mahkeme divanhanesine bir sureti talik edilmiş olduğu mumaileyh Melimet efendiye ilânen tebliğ olunur. Zayi — Devellu Kazasından almış olduğum bir kıt'a nüfus tezkeremi zayi ettiğimden yenisini çıkaracağımdan hükmü olmadığı ilân olunur. ice sulu Mehmet Kâhya Oğlu Hasan bin Mehmet

Bu sayıdan diğer sayfalar: