6 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

6 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 2 — amkk 2 Vali Muhiddin B. Ankaraya "gitm esinin sebebi nedir? Gazi Haz. nin maiyetlerinde Ankaraya giden vali ve belediye reisi Muhiddin bey bu hafta sonunda şehrimize (dönecektir. Şehir meclisi Florya plâjının istim- lâkine karar verdiği için bu istim- lâki yapabilmek üzere Periye bankası hesabına Iş ve Ziraat bankalarına yatırılan paranın bu işe tahsisi için vekâletin müsaade- sini almak icâp ediyor. Maliye vekâleti, bu paranın varidat getirecek bir işe tabsis edileceğini muvafık görmüş ve müsaadesini o suretle vermişti. Belediye, evvelâ bu parayı terkos tesisatının omübayaasına sarfetmeği (o düşünmüş, (o fakat nedense bilâhare Florya kumluğu belediye için daha kârlı olacak ki Terkos yerine bu paranın buraya verilmesi muvafık görül müştür. Şimdi Muhiddin bey, maliye vekâletince evvelce verilen bu kararın Terkos yerine Floryaya tahsis edilmesi müsaadesini istih- sal etmeğe çalışacaktır. Flurya kumluğundan vaz- geçiliyor mu? Şehir meclisi daimi encümen Azasından Avni Bey Florya plâjı hakkında bir gazeteye : “ — Florya plâjının yeri için Encümen tetkikat yapıyor. Maa- mafih, ileride Belediye için ihtilâfı mucip bir hal olacağı anlaşılırsa istimlâkten sarfı nazar edilmesi de muhtemeldir. , demiştir. ihtikâr tahkikatı (Baş tarafı birinci sahifede) gaz fiatleri hakkında tetkikat yapmaktadır. Yapılan tetkikat” neticesinde gaz fiatlerinde de yükseliş olduğu anlaşılmıştır. Bu mesele hakkında bir gaz taciri bir muharririmize şu malü- matı vermiştir : — Gaz fiatleri artmıştır. Evelce Romanyadan bir kilo petrolu 2 kuruşa alıyorduk. Bir kaç hafta evvel bir kilo petrol 3 kuruş 30 paraya çıktı. Fiatleri artıran buradaki petrol kumpanyaları değildir, ibtikârı yapan Romanyada ki petrol kum- panyalarıdır. Konyada feci bir cinayet Konya, 6 (Hususi) — Burada bir anne ile beş yaşındaki çocuğu bıçakla öldürülmüşlerdir. Cinayet bir beşi birlik altını gaspetmek için yapılmıştır. Katil meçhuldur. Manisada idare kongresi Manisa, 2 (Hususi) — Yakında kaymakam ve nahiye müdürlerinin iştirakile vilâyette bir kongre akti mukarrerdir. Bu kongrede müza- kerata esas olacak maddeler üze- rinde vali Fuat bey devair rüesa- sile kaymakam ve nahiye müdür- lerinden izahat istemiştir. Fındık piyasası Trabzon 5 ( Hususi) — Fındık fiatleri düşüyor. Iç 58, kabuklu 25 -27 kuruştur. Mısır 5, fasulye 5, yumurta çifti üç buçuk, yağ 95 - 100 kuruştur. Trabzon Halkevi Trabzon, 5 (Hususi) — Halkevi yakında açılıyor. Faaliyete geçe- cektir. si imset Gümrük kapıları Ankara 5 — Kaçakçılık hak- kındaki kanuna tevfikan tespit edilecek olan gümrük kapılarına ait tetkikata devam edilmektedir, Bu hafta nihayetinde bu gümrük Akşam > Bu Sabahki Teleraflar Japonlar Çinlilere yeniden taarruza başladılar Şanghay, (Hususi) — Japonlar, yirmi dört saat kadar süren bir istirahattan sonra dünden itibaren Kiating, Tai - Sang mevkilerine hücum eylemişler, Kiug Sanda bulunan Çin karargâhı umumisine tayyarelerden bombalar yağdırmışlardır. Japonların bu tecavüzüne mukabele etmişlerdir. Ateşin bütün cepheye sirayet etmesinden ve iki ordu arasında kanlı bir boğuşma Çinliler , başlamasından korkulmaktadır. Japonlar iki ordu arasında bir mütareke mevcut istihkâmlarını yeni Baş takviye şiddetle kaçırmaktan korktukları kumandanı yakından takip etmek ve etmek maksadile, dün çepheye hareket eylemiştir. Çin ordusunun, yirmi mil mesafeye kadar dahile olduğu ve ahiren işgal ettikleri Voosung ve Çapep mukabil bir taarruz ile elden cihetle, omütemadiyen gönderiyorlar. o Japon Şirakova © vaziyeti ileri hatlarını teftiş kuvvetleri Ceneral çekilmesine rağmen şehirde halk arasında, havf ve heyecan devam ediyor. Küçük devletler murahhasları Japonyanın aleyhinde bulundular Cenevre, 5 (Hususi) — Cemi- yeti akvam bu gün de Çin-Japon İbtilâfının tetkikine devam etmiş- tir. Bu günkü içtimada, söz alan Amerika ve Avrapa küçük dev- letler murahhasları, Japonyanın Çindeki harekâtı aleyhinde şiddetle bulunmuşlar bu harekâtın meşru bir müdafaa addedilemiyeceğini söylemişlerdir. Cemiyeti Akvam, uzak şark vakayiini yakından takip etmek için bir komisyon teşkiline karar vermiştir. Cemiyeti akvam, Çin Japon ihtilâfının müzakeresine pazartesi günü devam edilecektir. Japon mevzii, Japonların Şanghay civa- rında yeni harekâta başlamadı, Çinlilerin mevkilerini tahkim et- melerinden ve Japon tayyarelerine ateş açmalarından ileri geldigini, Japon mezalimine dair Çin mena- biinden gelmiş haberlere inanıl- ması lâzım geldiğini söylemiştir. Bir Çin ceneralı: “Mücadele bitmedi belki yeni başlıyor,, diyor Moskova 4 (A.A.) — Şanghaydan bildiriliyor : Yüksek rütbeli bir Çin zabiti şu beyanatta bulunmuştur : “Çin ordusu, sevkülceyş sebeplerden dolayı ikinci müdafaa hattına çekilmiştir. Yeni cephenin şekil ve vaziyeti Japonları Japon harp gemilerinin ve tanglarla ağır toplarının yardımından mahrum kılmaktadır. Çünkü bu cephenin uzandığı havalide yol yoktur. Buna mukabil Çin ordusu mühimmat ve efrat depolarına daha yakın olacaktır. Mücadele bitmedi. Belki yeni başlıyor. Şanghay havalisindeki askeri hareketler güya Japon ordusunun diğer bilcümle ordulara faik olduğu hakkındaki hirafeyi ortadan kaldırmıştır. Harekâtı harbiyenin bidaye- volmuştur. tinden beri Şanghay mıntakasında Çinlilere ait 930 fabrika tahrip olunmuştur. Bu fabrikalarda 200 bin amele çalışıyordu. tahrip yüzünden 136 milyon dolarlık sermaye mah- Chapei mıntakası bir dönmüştür. Bir mil imtidadında bir alev dalgası imtiyazlı mıntakaya doğru ilerlemektedir. ancak pek kısa bir mesafe kalmıştır. alev denizine Arada Vuran kim? Bir kadın cadde ortasında biçakla vuruldu Tahtakalede çuval tamircisi 21 yaşlarında Seher hanım isminde bir kız dün akşam üzeri Neriman isminde bir arkadaşile beraber Galatada Necati bey caddesinden geçerlerken tanımadıkları üç kişi arkalarını takip etmeğe başlamış- lardır. Kızlar Kapı içi tramvay te- vakkuf yerine geldikleri sırada arkadan takip edenlerden birisi birdenbire üzerlerine atıla- rak bıçakla Seher hanımı omu- zundan ağır surette yaralamış ve üçü birden kaçmışlardır. Mecruh kadın ifade veremiyecek bir hal de hastahaneye kaldırılmıştır. Mu- taarrızlar aranmaktadır. Jiletle yüzünü kesmek isterken Mahmut isminde birisi Beyoğ- lunda Derviş (o sokağında bir kadınla kavga etmiş ve jiletle kadmın yüzünü kesmek üzere hücum ederken polis yetişerek cürmü meşhut halinde yakalan- mıştır. Kamalı sarhoş Ismail isminde birisi Beyoğlunda Bülbülderesinde son derece sarhoş bir halde ötekine berikine sarkın- tılık ederken yakalanmıştır. Isma- ilin üzerinde büyük kama ile bir bıçak bulunmuştur. Bir yangın Büyükderede Çayırbaşında kib- rit fabrikasının karşısında bir kattan ibaret bir evden dün gece saat bir sıralarında yangın çıkmış ve ev temamen yanmıştır. Yangın hakkında tahkikat yapıl- Aile faciası Bir koca karısile âşıkını öldürdü Evvelki gece Feriköyünde feci bir cinayet olmuş, bir koca, karısı ile âşıkımı yatakta öldürmüştür. Feriköyünde Bahariye (o soka- ğında 45 Nolı evde arabacı erzurumlu (o İbrahim ile karısı Seher hanım, iki çocukları ve kayın biraderi Celâl oturmakta- dırlar. o 15 seneden beri evli bulunan (o Ibrahim ile (o karısı Seher hanım bundan üç sene evvel bir meseleden kavga etmiş- lerdir. Bu sırada Seher hanım, Ibrahimin arkadaşı inekçi Rıza ile münasebet peyda etmiştir. Bundan altı ay evvel de Ibrahim, iki çocuğunu karısının yanına bıra- karak evi terketmiştir. Bundan sonra Seher hanım dostu Rizayı tamamile eve almış ve hep bir arada oturmaya baş- lamışlardır. Seherin kocası Ibra- him evvelki gece kardeşinin oğlu Hasanı da yanına alarak Seherin evini tarassuda başlamış ve gece saat İ buçukta Ibrahim ile Hasan eve girmişler ve herkes uykuda iken Seherle Rizanın yattığı odaya girmişlerdir. Ibrahim bıçağını çekerek ya- takta Rızanın üzerine atılmış ve onu dört yerinden vurup öldür- müştür, Bundan sora karısı Seheri de biri kalbinden olmak üzere üç yerinden yaralayıp öldürdükten sonra Hasanla beraber kaçmış- lardır. Vakaya zabıta ve müddei- umumilik vaziyet etmiştir. Katil Ibrahim ile Hasan da dün Zencirli kuyuda yakalanmışlar, Her ikisi de cürmü itiraf ederek çinayeli Kazanç vergisi İktisat encümeni kanunun tadilile meşgul Ankara 5 — İktisat encümeni toplanarak kazanç verğisinin tadi- lâtı müzakeresine devam etmiştir. Bu müzakerede kanunun 28 inci maddesine kadar gelindi. Yapılan tadilât meyanında şir- ket ve müesseselerden alınacak kazanç vergisinin kolaylıkla isti- fası için kayıtlar kondu. Rıhtım sujistimali tahkikatı bitti Izmir 6 ( Hususi ) — Rıhtım şirketi tahkikatı bitmiş gibidir. Şirketin vekili Gad Franko efen- dile, muhasebecisi M. Kasac dün isticvap edildiler. Haftaya bu meselenin muhakemesinin başla- ması muhtemeldir. Trabzon maarif müdürlüğü Trabzon, 5 (Hususi) — Trabzon maarif müdürlüğüne Süleyman Nazif bey merhumun oğlu Sait Nazif bey tayin edildi. Fukaraya odun tevzii Trabzon 5 (Hususi) — Belediye fakirlere odun tevzi ediyor. Muhterem rılmış değildir. damgası olacaktır. nazarı dikkatine Piyasada bazı ticarethanelerin bir takım ipeklileri İPEKİŞ mamulâtı diye sürmekte oldukları istihbar edilmiştir. İPEKİŞ kumaşları henüz piyasaya çıka- ıkarıldığı zaman ilân edileceği veçhile İPEKİŞ mamulâtında altın yaldızlı İPEKİŞ 6 Mart 1932 Azılı bir hırsız 2 Merkeze gitmemek için mukavemet göstermiş! Zabıta Isa isrinde birisini tev- kif etmiştir. Isa Beyoğlunda mulı- telif dolandırıcılıklardan ve Be- yazıtta hırsızlık (o çürümlerinden maznunen bir müddetten beri polis tarafından aranmakta idi. Tahkikat neticesinde Isanın son zamanlarda Kantarcılar civarında dolaşmakta olduğu tesbit edilmiş ve kendisi orada yakalanmıştır. Isanın muhtelif semtlerde daha müteaddit hırsızlıkların da faili olduğu anlaşılmaktadır. Bu azılı sabıkalı yakalandığı zaman mer- keze gitmek istememiş!/ve polis- lerin üzerine atılmıştır. Hakkında gerek dolandırıcılık ve sirkat ve gerekse hakaret cürümlerinden evrak tanzim olunarak adliyeye veril- miştir. Ameli hayat mektebi talebesinin tetkikatı Dün sabah Ameli hayat mek- tebi son sınıf talebesi, hocaları doktor Cemil Necip beyin refa- katinde Bakırköyüne giderek ora- daki emrazı akliye hastahanesini ziyaret etmişlerdir. Talebeye .hastane ( sertabibi Mazhar Osman, doktur Ihsan ve doktor Ismail Ziya beyler tarafından çok faydalı izahat verilmiş ve hastalar üzerinde tet- kikat yapılmıştır. Ameli hayat mektebi son sınıf talebesi namına matbaamıza gelen Fuat Sadullah bey tarafından arkadaşları namına, mezkür has- tahane etibbasma beyanı teşek- kür edilmektedir. Bir Bulgar talebenin 500 frangı Dişçi omektebimizde (okuyan Bulgar tebasından Veselin Stanef efendiye Fransadan! tahütlü mek- tup içinde 500 frank gelmiş, fakat Stanef efendi zarfın arka- sındaki damganın bozulduğunu, ve içinden para çıkmadığını gör- müş, matbaamıza gelerek şikâ- yette bulunmuştur. Posta idaresinin nazarı dikka- tini celbederiz. Tahkikat yapıla- rak mektubun nerede açıldığı meydana çıkarılmalıdır. Yeni itfaiye malzemesi Itfaiye için yeniden yüz küsur bin liralık malzeme almak üzere açılan münakasaya iştirak eden grupların teklifi daimi encümence tetkik ediliyor. Taliplerin teklifleri arasında verilecek malzemenin evsafı ve teklif edilen fiyatler itibarile fark görüldüğünden tetki- kat uzamaktadır. Münakasa şartlarına göre itfa- iyenin yeni makineleri ihale tari- hinden itibaren beş ay nihayetind6 teslim edilecektir. Bir tekzip Gazetemizin dünkü nüshasında “Uslu durmıyanlar,, başlığı altında hapishanede âsayişi bozan mah- kümların Sinop ve Borsa hapishanelerine naklolunduklarıma dair neşriyatın doğru olmadığı Istanbul (O müddeiumumiliğinden aldığımız müzeklerede bildiril- miştir. halkımızın * kapıları ilân edilecektir. maktadır. olduğu gibi anlatmışlardır. İ |

Bu sayıdan diğer sayfalar: