6 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

6 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Akvam cemiyeti Aldığı paraları Ne yapar ? Bugün 5 inci sayıfada 15 inci Yıl * Sayı : 5085 Pazar 6 MART Çin - Japon Harbi Tekrar Başladı Ekmek fiyatlarına zam doğru değildir ! Memleketimizdeki iktısadi buh Yan üzerine tetkikat yapan bazı Zevat bunu sadece bir buğday nı olarak göstermek istiyor- (Ahmet Hamdi) beyin bir müddet evvel neşrettiği (İktisadi devletçilik) ismindeki kitabı. bu hoktai nazardan yapılmış uzun| bir tetkik eseridir. ; Filhakika buğday meselesi ik- sadi buğday sahasında her şey| demek değilse de çok mühim bir feydir. Bu gün vasati hespala| uğdayın fiatı en aşağı yüzde 55 Bispetinde düşmüştür. Bir kaç sene evvel okkasmı 17, 18 kuruşa Yediğimiz ekmeği şimdi yedi ku- Tuşa alıyoruz. Buna mukabil it- lât eşyasının (Gazın, şekerin venin, kumaşın) fiatları ya üşmemiş, yahut nispeten çok az üşmüştür. Bu hal memleketin, Yüzde 80 nüfusunu teşkil eden ve ekseriyetle buğday istihsal ederek Ve istihsalâtının bir kısmını müba- lele suretivle tedarik ederek ge- $inen köylüyü çok müşkül bir wa» 2iyete koymuştur. a Köylü evvelce bir kaç kilo buğ” day satarak bedeliyle hem hususi ihtiyaçlarını görüyordu, kem de levlete vergisini veriyordu. Sim-| di mahsul bol oldüğu için buğda- Yi istediği vakiE satmıyor, satın- Bir Amerikan gazetesinin verdiği haber Karadeniz ve Tuna dev- letleri misak yapacaklar ca da parası maliyet fiatını kur- tarmıyor, bedeliyle ihtiyaçlarımı görüp devlete vergisini veremiyor. Bu halin önüne (o geçmek için Ahmet Hamdi bey buğday istihsa- lâtını ve sarfiyatını organize edip devletleştirmek teklifinde bulunu- yordu. Son günlerde (Cümhuriyet) başmuharriri Nadi bey arkadaşı - mız da okkası yedi kuruşa olan ekmeğin 12 kuruşa çıkarılmasını, bunun yarısını müstahsilde bıra - kıp diğer yarısıyla devlet bütce - sindeki açığın kapatılmasını bir fikir olarak ileriye sürüyor. Eğer bir kac maddelik bir ka- nunla buğday fiatlarını istenildi- ği kadar yükseltmek, yahut arzu edildiği kadar indirmek ve istenil- diği kadar tevziat yapmak müm - kün olsaydı şimdi (7) kuruşa sa- tılan ekmeğin fiatını (5) kuruş arttırarak (100) parasiyle devlet bütçesindeki açığı kapatmak pek kolay olusdu, Mühim olan cihet “nazari bir formül halinde güzel olan bu'fi- kirlerin maksada göre tahakku - kunu temin edebilmektir ki mese- lenin en müşkül, binaenaleyh tet- Mehmet Asım Ait tatafı 6 ines sayıiada | Konferans istanbulda kurulacak Romanya Kıralının Ankarayı resmen ziyaret edeceğinden de bahsediliyor Romanya kıralı Karol Hz. Loy Şikago Tribün) gazetesinin Nala muhabiri gazetesine İ tarihiyle Türkiyeden ve Ka- bie paz devletlerinden bahseden aber vermiştir: tiyie 'denberi mübalâgalı neşriya Mazarı dikkati celbeden bu İağeenin aşağıya (o naklettiğimiz! iki mi bittabi kaydi ihtiyatla te- Yepgi etmek lâzımdır. Muhabirin gi malümat sudur: a gün Londrada sayi olduğu iz Türkiye, bütün Karade- "ingüevletlerine Tuna nehri üze - liği yan devletler arasındaki hakem usulüyle halle - decek bir muahede projesini Rus- ya, Romanya, Macaristan ve Bulgaristan hükümetlerine gizlice takdim etmiş bulunuyor. Basarabyanın yakın şark için bir Mançuri olması ihtimali Tür- kiyenin bu devletleri (o bir misak müzakeresine davet etmesini icap etmiştir. M. Litvinof Sovyet Rusya na - mına hareket ederek (bu daveti derhal kabul etmiştir. Bulgaris - tanla Macaristan da aynı teklifi tasvip etmiş bulunuyorlar. Yalnız Romanya hükümeti Fransız hari- ciyesinin tesiri altında biraz mü - tereddit görülmekteydi. Bununla beraber Romanya da teklifi kabul etmiş ve kral Karol Ankaraya res- men ziyaret için Türkiye tarafın- dan vuku bulan daveti kabul et- miştir. Ziyaretin vuku bulduğu sırada konferans İstanbulda top- lanmış bulunacaktır. Karadeniz devletleriyle Tuna devletleri arasında ademi tecavuz misakı imzalanacak, bu devlet-! ler ancak birbirinin muvafakatini aldıktan sonra başka devletlerle ittifak aktedebileceklerdir. Bun - dan başka konferansta arazi ve hudut meseleleri, terki teslihat meselesi de görüşülecektir. Londrada haber alındığına gö- re bu teklifin başlıca mürevviçleri Türkler olmakla beraber Sinyor Mussolini de İtalyanm Bulgaris - tandaki nüfuzundan istifade ede- rek aynı cereyana müzaharet et - mektedir, Karilerimize bir hizmet! Yavrularınıza bütün ilk mektep kitap- larını biz vereceğiz i Neşredeceğimi: kupona ukabil ilk sınıfın , kupona : mukabil ikinci, 90 kuponamukabilüçün- : i cü, 2710 kupona mu- : kabil di ncü veya beşinci Sığıfın kilap- : larını alacaksınız İ İrereesen seraranzn si üusmssmerammmenasa re Bu hediyemizi ka- zanmak için yalnız “Vakıt, karli olma- nız kâfidir Kuponların neşrine ti Martta başlıyoruz Bu tarihi unutmayınız! . Gazi Hz. Ankaraya vardılar Ankara, 5 (A.A) — Reisicüm- bur Hz. ni hamil bulnnan hususi tren saat 12,30 da şehrimize muvasalet etmiştir. Gazi Hz. istasyonda B. M. Meclisi Reisi Kâzım, Başvekil Ismet B, Erkâ- nı harbiye reisi Müşir Fevzi Pş. lar Hazeratile, Heyeti vekile azası, meb'uslar devair erkân ve müdiranı ve kalabalık bir balk kütlesi tarafından istikbal edilmiştir. Adiiye encümeninde Ankara, 5 (Vakıt) — Adliye encümeni bugün toplanarak icrâ ve iflâs kanununun müzakeresi- ne devam etti, Akisler: Insanın kıymeti Matin gazetesinde okudum: Laıw- son isminde maruf bir İngiliz kimya keri, Londrada dikkate > şayan bir konferans vermiş. Mevzuu şu: İnsa. nın madde olarak Kıymeti nedir? Mösyö Lateson, bu meraklı sun- lin düğümüniz çözmek için, 65 kiloluk bir erkek vücudu üzerinde çalışmış. Hazırladığı tahlil raporunu aynen naklediyor: 7 kalıp sabun imaline kâfi iç yağı, 24000 kibrit ucuna kâfi fosfor. 9000 kurşun kalemi yapmıya kâfi kömür, bir küçük çivi dökmiye kâfi demir, bir oda duvarını badanaya kâfi kireç, bir! köpek yavrusunun vücudundaki ha- şeralı temizlemiye kâfi o kükürt, 45 lüre st. . Bu değersiz rakamlar karşısında düşünüyorum: Eğer, dünya yüzündeki Insanlara, ruh cerherini inkâr eden Okuru bir maddeci göziyle baksaydık, Filorina-! hk Nâzım beyle Abdillkak Hâmit, Con Ahmet beyle Edison arasında ne fark kalırdı?, Yusuf Ziya (8 üncü ay) 1932 ğ iBugün 5 ve 6ıncı sayıfalarda El Kitabı Sayısı $ Kuruş z Çin karargâlını bombardıman ! Çinlilerin Şapeyi çalıştıkları & . istirdada söyleniyor in (1 Şİ ie “ Şanghay, 5 (A.A.) — Japon -) masma rağmen Nan — Hsiangin lar tarafından verilen emir üzeri-| ne muhasematın tatil edilmiş ol - cenubu garbisinde kâin Ho — Si- i Lüden sayılayı çeviriniz | Marsilya “baş Konsolosumuz Feci bir şekilde katledildi Katil intihar etti Server Cemal B. Ankara, 4 (A.A.) — Anadolu ajansı Marsilyodan atideki telgra- | Alttarahı © ıncı sayıfada | Tahdidi hepsini atlık | Feriköyünde Bir facıa! ei Bir koca karısile aşıkını öldürdü Bir cürmü meşbut hadisesi Evvelki gece sabaha karşı Fe- riköyünde bir aile faciası olmuş, zevcesile bir arkadaşını gayrı | meşru bir vazıyette gören İbra- him B. isminde birisi her ikisini de bıçakla öldürmüştür. Cinayet İ dün yaptığımız tahkikata göre şöyle olmuştur: Feriköyünde Bahar sokağında otüran İbrahim B. bir müddet evvel bazı işleri için Anadolüya giderken Rıza isminde bir şa- histan Seher hanıma Istanbulda bulunmadığı müddet içinde yar- dım etmesini rica etmiştir. Fakat Ibrahim B. tekrar şehrimize dön- düğü zaman zevcesi Seher ha- nımla Rıza efendi arasında bazı İ münasebetlerden şüphelenmiştir. Evvelki gün Ibrahim B. yanın- da biraber zadesi Hasan B. ol- duğu halde ansızın evine gelmiş | Alttarafı 6 imc sayıfada | teslinhat diyorlardı ... İşte

Bu sayıdan diğer sayfalar: