5 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

5 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Buhrâna karşı Ford'un Yeni bir kararı ! Bugün S Inci sayıfada , 15 inci Yıl * Sayı ; 5084 Cumartesi 5 MART (3 üncü ay) Boksör i Karnera'nın Nasihatları ! Bugün $ inci sayılada Gazimiz Ankaraya Hareket Ettiler Reisicümhur Hz. Dün akşam saat on dokuzda Ankaraya hareket ettiler Reisicümhur Hz. dün akşam husu- *İ trenle şebri- kare İşl yel Teis:miz dün akşama ka- sarayda dai- relerinde meşgul » saat on sekiz buçukta re- İakatlerindeki ze- Yatla birlikte Sa- & Omolöriyle darpaşaya geçmişlerdir. Gazi Hz. burada vaktin geç re rağmen ka- tabak “bir halk esi tarafından alkışlarla karşı- lanmışlardı Reisimiz Hay- darpaşa © istus- Büyük Reisimiz vâgonda Yonunda hususi vagonlarıma geç- Reisicümhur Hz. nin teşyilerin- meden edvel teşyilerine gelen | de şehrimizde bulunân meb'us- zevatla görüşerek vedalaşmışlar, | lar, vilâyet erkâniyle askeri er- trenin hareketine birkaç dakika | kân ve diğer birçok zevat hazır ala vagona geçmişlerdir. | Alt tarafı 2 inci sayıfada | Nafia vekilinin bevanalı Hilmi Bey dün sabah geldi. Akşamki trenle Ankaraya döndü İe Ankaraya dönmüştür. Vekil gazetecilere İstanbula tef|£ elektrik şirketiyse yaptığı son mi racaatte şehirde çoğalan otobüs - lerin rekabetinden' şikâyet etmiş- tir. Terkos şirketi tesisatı 933 se - gin vekili Hilmi bey dün #e- *h Ankaradan şehrimize gelmiş : rahatsız bulunan pederini zi - Yüret ettikten sonra akşamki tren-| nesinde şirketten almacaktır. Şimdiden alıştırıyor ! ragı eyefendi, telefon tahsildarı geldi, on dört lira yirmi $ fazla mükâleme bedeli istiyor .. S Ayol, bizim telefonumuz yok ki . de öyle söyledim imi alacakmışsınız dedii İ — tişler için değil, hususi işleri içini? # geldiğini söylemiş ve şu beyanatta|£ i i bulunmuştur: — 4 üncli sayfamızda — Muhtelif meseleler Eg > — Sui istimali meydana çıkan i Halk evinde i demir rıhtım şirketinin İzmir bele- ğ Bir hadise * di; devri hakkındaki talep — 3 üncü sayfamızda — ğ hükümetçe tetkik © edilmektedir.|? ——.. : İstanbulda otobüs nakliyatı imti-|? i yazımı elektrik şirketinin istediği ş 8 doğru değildir. Otobüs imtiyazı-|? ; nr İstanbul belediyesi istemiştir.İZ : Bu talep de tetkik O edilmekted — 2 inci sayfamızda — £ 3 i 3 Mareşal Pilsudski Lehistanın h. harbiye : “nazırı şehrimizde Lehistan harbiye nazırı Mare- şal Pilsudski dün Romanya va- | partiyle şehri.” mize gelmiştir. Marşal şehrimi- ze Romanyadan ( gelmektedir.Bir martta Varşo- pi vadan hareket etmis ve Bük reşte kemi A başvekili M, 5 Yorgoyla bü 2 yük bir ehem- İİ 0 Al miyet o verileni bir mülâkatta bulunmuştur. Bu arada Mareşal Pilsudski fahri kumandan tayin edildiği inci Romen piyade alayının kumandasını resmen almıştır. Mareşal Bökreşten Köstenceye geçmiş ve Romanya vapurile dün öğleden sonra limanımıza gelmiş, vapurda vali muavini Fazlı B.le Lehistan jeneral konsolosu M. Lopatto , Lehistan o sefareti müsteşari M. Gavronski ve şehrimizdeki Leh kolonisi namma | Alıtarafı $ #nol'sayıfada 7 La yp yy yy yy Bugünkü yn pr ii Irlandada ne olacak ? — 5 inci sayfamızda — 1 Lg yy ig Akisler; Kafes Memleketimizde, inkilâbın henüz söküp atamadığı bir kafes kald. Ev Jerimizin gözlerini köpıyan bu tahfu peçeler ne zaman Oçlacak? İstanbulu, Pierre Loti'nin romanla. rile tanıyan garplı seyyahlara, fessiz, şalvarsız, diği hayreti, yalnız bu kafesler unut- #uzuyor, Hiç bir düşman ağzı, kafeslerin yabancı gözlere düşündürdüğü esrar- engiz harem efsanesi kadar aleyhimiz. de uydurulmuş bir masal fısıldıya - maz!, Kafes, yalnız çopur suratlı bir propayandacı değil, bütün haslalıkla- rın şeriki cürmüdür de... Bilhassa ve- rem, güneşin oklarıyla delik deşik olmamak için, pencerelerde onu kal. Kan diye tutuyor! Sıhhiye müdürlüğünün bir reçete siyle açılacak olan bu kapalı gözleri aydınlığa kavuşturmak için acaba hö- lâ ne bekleniyor? Mutlaka şapka ka- MUMU gibi bir keles kanunu mu?... Yusuf Ziya feracetiz Türkiyenin ver-| mama 00 0G pa Eg gp BP zam aa pp mini mii Çocuk İ ikinci, 99 kup dördün. Vapurcuların istedikleri hak- kında teşebbüslerde bulunmak üzr# Ankaraya giden heyet dün sabah şehrimize dönmüştür. Heyetle beraber giden vapur- cular birliği reisi Muzaffer B. dün kendisiyle görüşen bir mu- barririmize Ankarada temas ve teşebbüsleri hakkındâ demiştir- — Ankarada Başvekil Ismet Pe Bir. le Iktisat vekili Mustafa Nüüsnsti aynası Büy 3 gg gg TT 4 Vapur işletme hakkı bir şirkete devredilecek | m kü yaş KV LA “Vakıt,,ın evvelce teklif ettiği bir birleşme tahakkuk sahasınâ giriyor Şeref beyi ziyaret ederek vapur cuları nlâkadar eden meseleler hakkında maruzatta bulunduk, Gerek Başvekil Hz. ve gerek Iktısat vekili B, heyetimize karşı büyük bir hüsnü kabul göster- diler, bizi dikkat ve alâkayle dinlediler. Isteklerimizin başlıcası vapurların devlet inhisarı ve ya» hut bu inhisarın teşekkül edecek bir şirkete verilmesi suretiyle ida (Lütfen sayfayı çeviriniz) Sirkeciyle Haydarpaşa rıhtımı arasında Feribot işletilmesi, bu suretle Avrupadan Sirkeci istasyo- nuna gelen trenlerin (doğrudan doğruya denizden Haydarpaşaya, ve Suriyeyle Anadoludan gelen trenlerin Sirkeciye geçirilmesi da- ha evvel mevzuu bahsolmuştu. Al- dığımız malümata göre Nafia ve- kâletince bu hususta yapılan tet- kikat çok ilerlemiştir. Feribot te- sisatı yapılması ve işletilmesi pro- jesi esas itibariyle muvafık görül mektedir. Projenin tatbiki için icap eden masraf (5) milyon liradır. Alâka- dar mali ve sınai gruplar bu pa- SirkeciyleHaydarpaşa arasında Feribot nakliyatı projesinin tahakkuku ihtimali çok kuvvetlidir Tanım on senede kendi tarafların dan sarfedilmesini ve on se hükümet tarafından taksitlerle te- diye olunmasını teklif etmişlerdir. Feribot tesisatı Anadolüyla Ru meliyi çelik raylarla birbirine bağ- ıyacaktır. Aradaki deniz suları na rağmen bütün memleket yek » pare bir toprak haline gelecektir. Bu sayede Türkiyenin Ayrupayla Asya arasında transit noktai naza“ rından haiz olduğu mevkiin kıl « meti bir kat daha artacaktır. Bil- hassa İstanbulda serbest mıntaka vücuda getirildiği zaman Feribot nakliyatmdan elde edilecek isti fade o nispette büyük olacaktır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: