5 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

5 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Fakat kime satacak ?! Ford, piyasaya bir milyon beş yüz bin otomobil daha çıkarıyor Bir milyara mal olan bu teşebbüs iktısadi bubrana karşı gelmek içindir | Fort fabrikasının Istanbul şubesi Meşhur otomobil fabrikatörü | mını yeni işlere hasretmesi, A- mister Fort Amerikadaki buhran la mücadele için, yeni ve çok büyük bir hareket yapmıya ka- far vermiş, bu haraketle Ame- rika sanayini diriltmeyi, Ame- rika refahını iade etmeyi kur- Muştur. Fordun bu kararındaki ehem- Miyeti anlamak için onun tam bir milyar doları ortaya atmak ve işletmek istediğini söylemek kâfidir. Ford, bir milyar dolarla yeni 108 tipinden | 1,500,000 otomo- bil daha yaptıracak ve dört si- lindirli modelleri tadil ve ıslah #dacektir. Fordun bu veni hareketi, A- 1 sanayini Fordan © kendisi > fazla işci kullandıktan : den t li ilen, bri ze de: mir yolları geniş mikyasta işle- Yecek ve büyük kârlar temin #decektir, Fordun bu şekilde ileriye atı- servetinin mühim bir kıs- merikada derin tesirler yapmış ve iktisadi bubranları yenmek zamanmın geldiğine kanâat ver- miye : başlamıştır. Amerika Cümbur reisi Mister Hoover'in (kredi tevsi) lâyihasını tastik etmesi, Amerika sanayini ihyaya yardım edecektir. Bu ye- ni .kanun Amerikanın Federal Reserve bankalarının kasalarında atıl duran altınları işletmeyi te- min etmektedir. Bu yeni kanun ile Amerika kredisinin on milyon dolar artacağı tahmin oluvmak- tadır. Mr. Hover bu münasebetle irat ettiği bir nutukta yeni ka- nunun “Milli müdafaa tedbiri, olduğunu söyledikten sonra ©- nunla Federal. bankaların bütün | dâbili”ve "harici teahhütlerini ifa edebilecek vaziyete gireceklerini söylemiştir. Gerek Amerika hükümeti ta- rafından vuku bulan bu teşeb- büslerin, gerek Mr. Ford gibi eşhas tarafından hazırlanan plân- ların iktisadi burhan üzerindeki tesiri, tedrici olacaktır. Mareşal Pilsudski | TÜst tarafı 1 inci sayfada ) “Don Polski,, Leh kulübü reisi M. Lepkovski tarafından karşı- Mareşale teşrifat nazırı ve Yedi kişilik mayeti refakat et- Mektedir. i Mareşal Pilsudski göğsünden Ye ciğerlerinden rahatsız olduğu e oktorlar kendisine iklimi mu ih ir memlekette bir müddet dinlenmesini tavsiye etmişlerdir. Bunun için Mısıra (gitmektedir. Hava türubetli ve yağmurlu oldu- Bundan dün vapurdan hiç çıkmı- geceyi orada (geçirmiştir. Gazetecilerle teması arzu etme - Mektedir, vapuru bu gün öğle ari Pireye hareket edecek, ora- den evvel otomobille şehirde bir Bezinti yapması muhtemeldir. Marbşalin tercümel hali de Lehistanın yeniden teşekkülün ük bir rol oynamış Olan magyeğal Pilswdski 1867 de doğ - tarya” Gençliğini, o zaman Avusi da Almanya ve Rusya arasın- Raya) laşılmış olan Lehistan, N işgali altında bulunan kıs- İda gecirmis, ve Rusya işgali a-| tir. e faaliyet gösteren gizli Semiyetlerde çalışmıştır. MM ya a. Gizli cemiyetlerdeki faaliyeti meydana çıktığı ozaman Ruslar kendisini tevkif ederek Petres- burgda hapsetmişler. Fakat bir müddet sonra kaçarak, Lehlerin nispeten daha serbest yaşadıkla- rı Avusturya Lehistanma geçmiş - tir, 1914 te umumi harp emda mareşal Pilsudski Lehliler- den gönülü toplıyarak bir Leh or- dusu teşkiline teşebbüs etmiş ve Avusturya ordusuyla birlikle Rus- lara karşı harbe başlamıştır. 1917 de Almanya hükümetinin Avusturya hükümeti : nezdindeki teşebbüsleri üzerine tevkif edile - vek Magdeburg şehrinde hapsedil miş, 1918 senesi son baharmda Alman ihtilâli üzerine bir senelik mevkufiyetten sonra serbest bıra- kılmıştır. Lehistan istiklâlini elde ettik - ten sonra kendisine mareşal ünyari ni verilmiş ve gayrı mahdut salâ - hiyetle hükümete muvakkat reis seçilmiştir. 1919 — 1920 de Sovyet Rus- yayla Lehistan arasındaki harpte Leh ordusuna kumanda . etmiş, 1920 de Varşova muharebesini ka- zanarak Lehistan (lehine Riga muahedesinin aktini temin etmiş- met riyasetinde bulunduktan son - —| sihe çegilmiş, 1926 da tekrar si- | Mareşal üç sene kadar hükü -; * Dünkü koşu Dün şehrimizde bir koşu mü- sabakası yapılmıştır. Müsabaka Akşam gazetesi tarafından ter- tip edilmişti. Beşiktaş Fenerbah- çe, Pera, Kurtuluş, Eyup, Vefa- Kumkapı, Kohen kulüplerinden koşuya 58 atlet iştirak etmişler- dir, Atletler Galatasaray kulübün- den Akşam matbaasına gelecek- ler matbaadan kulübe dönecek- lerdi. Kulüpten gelirken atletler şu derecelerle geldiler: 1 — Beşiktaştan Mehmet 2— Peradan Karaçoplus 3 — Kur- tuluştan Panaki, 4 — Beşiktaş- tan Remzi, 5 —Beşiktaştan Fer- hat. Matbaadan kulübe dönüşte kazanan ilk beş Koşucu da şun- lardı: 1 — Peradan Corciyadis 2 — Beşiktaşian Ibrahim 3 — Kurtu- luştan Mavilidiş 4 — Kurtuluş- tân Kantopulos 5 — Peradan Teofarism. Bu on atletin hepsine madal- yalar verilmiş; matbaadan Gala- tasaraya ilk gelen koşucu Peraya mensup olduğu için Akşam ku- pasını bu kulüp almıştır. Voleybol maçları ... Voleybol maçlarına dün de Galatasaray kulübü Jokalinde de - vam edilmiştir. z Eyüp takımı Topkapı takımını 15—11, 15 — 12 yenmiştir. Vefa — K.K. Süleymaniyeyi 15—11, 16 —14 yenmiştir. Galatasaray — Beşiktaşı 15 — 7, 15— 10 yenmiştir. Izmir şilt dönifinali tehir simi sapelilelimenme senn İzmir; 4 (A.A.) — Bugün icra- sı mukarrer İzmirspor— Türkspor şilt dömifinali muhalefeti hava - dan dolayi tarafeynin muvafaka- tiyle başka bir güne tehir edilmiş- tir. Buz Üstünde hokey maçı Londra, 4 (A.AÂ.) — Buz üstün- de yapılan bir hokey maçında,! İngiltere takımı 2 ye karşı 5 sayı| ile İsviçre takımını yenmiştir. Güzel sam'atlar eğlencesi Güzel san'atlar birliği tarafın- dan cuma gecesi Maksim salo- nunda bir eğlence tertip edil miştir. Eğlence pek samimi ol- muş ve geç vakte kadar devam etmiştir. een ramen anan sne semai nem ra Varşova civarındaki malikâne- yasi hayata dönerek harbiye na- zırı srfatiyle kabineye İrmiştir. O zamandanberi bir çok defs başvekil ve harbiye (nazırı olan! mareşal Pilsudski Lehistanm yeri ne Mareşalidir ve Omemleki n siyasi hayatımda büyük bir nüfuz! ve kudreti olan'bir adamdır. Bu- nunla beraber kendisi hiç bir si - yasi fırkaya mensup di ir, İ üm. Bununla beraber Sarkeyin Sa SPOR ii Meşhur Karnera diyor ki: Şimeling'le .. yy 99 döğüşmek istiyorum ! Amerikaya giden lerinin başına Dünyanın sayrlr boksörlerinden / biri “haline gelen meşhur (Kar-- nera( Amerika've arzuları hakkın da şu sözleri söylemektedir: Avrupalı bir boksör, şeref ve belki de dünya şampiyonluğunu kazanmak için Amerikaya gitti mi, dostları, onun ismi meçhul bir sampiyonla karşılasacağını işite - rek hayret ederler. Bu boksörün İ ismini bile Avrupada kimse duy - mamıştır. Ve herkes, Avrupalı şampiyonun kendisiyle ehemmi - vetsiz bir hasım seçerek kolay bir muvaffakıyet kazanmak istediğini zanneder. Halbuki hakikat büsbütün baş- kadır. : Avrupalı bir o boksör için Amerikada yükselmek kadar müş kül bir şey yoktur. e Filhakika, şampiyonluk ünvanlarına fevkalâ- de bağlı olan Amerikalılar, Avru- padan gelip bu ünvanı elde etmiye çalışan boksörleri saf haricine çı- karmak için ellerinden gelenleri yaparlar. Sunu düşününüz ki sade Nev - yorkta, - şöhret kazanmış ve şam - piyon olmuş boksörlerden başka, 4500 boksör vardır ki, bunlardan iki yüz tanesi, sözde ikinci sını- fa ayrılmışlardır. Halbuki bu iki yüz boksör, şampiyonlar derece- sindedir ve bunlardan her hangi birisi, şampiyonu nakavt ede- bilir, « İşte; Avrupalı-boksörlere, ba - Sim Sik sampiyonlarını çıkar - madan evvel, Amerikalılar ikin- ci sınıf dedikleri bu boksörleri çı- karırlar. Bunun için (o Avrupalı boksörler Amerikada, şampiyon - lara vasıl olmadan evvel, kendi»! lerini bir çin seddi karşısında bu- lurlar. Bunlardan baska, Avrupalı boksör Amerikada bir cok maddi manialarla karşılaşır. Yol ve ika met parası çok yüksektir. Bilhas- sa antrenman ücretleri fevkalâde pahalıdır. Amerikada, antren - man yapmıya kalkan boksörler, çok kıymetli insanlar (oldukları için beher antrenman ravundı icin beş ilâ on dolar ücret isterler. Ve herkes bilir ki, bir boksörün mu- vaffak olabilmesi icin iyi antren - man yapması lâzımdır. Bununla beraber her şevin faz lası şampiyona fenadır. Netekim i benim Şarkeye mağlüp oluşumun! başlıca sebeplerinden birisi faz- la antrenmandır. Zira, maçın ta-| rihini üç defa tehir ettiler ve ben e mecburen fazla antrenman yap kıymetini hiç de istisgar ediyor de ilim. Şarkey brinci sınıf, çok kuvvetli ve çok teknik bir boksör- dür. Bu sebepten onu, hali hazır d ii ingden J Dünkü koşünun ilk kısmında birinciliği alan Mehmet 8. köprü üzerinde Avrupa boksör- neler gelir ? Karnera son yaptığı maçla ringe çıkarken ha yüksek görüyorum. Maamafil Şueling'i de kıymetli bir boksör olarak tanırım. Bunun için; en büyük emelim kendisile karşılaş « maktır. Ve şayet Şmeling'le yapacağım maçın neticesinden ümitvarsam onu tıpkı Şarkey gibi artıken yüksek noktasına vasıl olmuş te « lâkki ettiğim içindir. Filhakika, benim için, bir boksörün, bilhassa ağır siklet bir boksörün terakkisi, gittikçe yük- selen ve beş altı sene içinde en yüksek noktasına vasıl olan bir çizgiden ibarettir” Halbuki” Bin! boksörlüğe başlayalı üç sene ölu « yor. Ancak o zaman kabiliyeti « min azamisine gelmiş olacağım. Esasen şimdiye kedar edinmiş ols duğum tecrübe ve teknik kabi! yetten pek memnunum. Beni ta « kip eden sporcuların fikri de bus dur. Ben, şimdi bilhassa teknik tarafımı tekemmüle çalışıyorum, Zira şunu muhakkak bilmeli ki an» cak boks ilim ve fennine vakıf o- lan boksörler şampiyonluğa erişe- bilirler. Şüphesiz kuvvet, boksta büyük bir rol oynar ama, asıl esas fendir. Bir boksörün faaliyet kıymeti « ni yaplığı maçlardaki metot yani usul takyit eder. Alelümum, şu nu söyliyebilirim ki, “bir boksör, yaptığı maçlarda ne kada: az yum: ruk yerse, o kadar uzun bir istik- bale malik olur. Döğüşken bir boksörse ancak (o ringde kısa bir; müddet kalabilir. Zira çok yum«: ruk yer ve her yumruk insanın mukavemet kabiliyetini ( azaltır.' Halbuki fenni bir boksör kaçak dö ğüşür ve az yumruk yer. Bu gibi boksörlerin boks hayatı ondan on iki seneye kadar devam eder. Dempsey tekrar ringe çıkaca « ğından bahsediyor. Bu boks has rikası bütün dünyayı, uzun müd « det, kendine hayran kıldı. Ve üç senelik bir iştirahatten sonra tekrar bir şeyler yapabilir. Bu « nunla beraber, Dempseyin muka- vemet kabiliyeti bir hayli azalmış- tir. Bunda şaşacak bir şey yok. Bu' nun için, Dempsey, bir maçta ancak ilk beş altı ravnt tehlikeli « dir. Ve onun karşısında beş alir rTavnt dayanan bir boksörün, sayt hesabiyle eski dünya şampiyonu»! na galip gelmesi çok muhtemel —' dir. , Primo Karnera “ "Tarih El Kitabı , Yazımız Yarınki Sayımızda Devam Edecek

Bu sayıdan diğer sayfalar: