5 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

5 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— 4 — VAKIT 5 MART 1932 Tabiiyetimizekabuledilen| Günün Muhtırası mültecilerin isimleri Yugosla' Bulgaristan, Ro - vim rim Türklerinden 246 mültecinin tabiiyetimize kabul e - dildiklerini bir kaç gün evvel yaz- mıştık, Ankara muhabirimiz tabi- iyetimize kabul edilen mültecile - rin isimlerini göndermiştir. Aynen yazıyoruz: Yugoslavyanın Priştine kasa « basından Malik oğlu Adem, zevce- si Zehra, oğulları Lâtif, Malik, Ra- mazan ve kızı Hasibe. OKöprülü kasabasından Patloman oğlu Re- cep, karısı Safiye, kızları Remıri- ye, Fevziye ve valdesi Adile. Ça- ra oyalıdan Süleyman oğlu Kur - tuluş, karısı Havva, kayın bira- deri İsmail, oğulları (o Süleyman ve Mehmet. Tikfeşli Gülfende oğ lu Mehmet, karısı Gülnaz, oğlu Şerif. kızı Fatma, Hatice ve Ha- fidesi Nafia. Aslan Cemal, Gey- lanlı Recep Adem, Kalkandelenii Abdülvehap oğlu Cemal, (karısı Zeliha, kızları Emine, Naciye, Ce mile, oğulları Derviş, Ahmet, Ra- mazan ve övev hemşiresi Rariye, oğlu Mehmet, Cemal oğlu İdris, zevcesi Hayriye, oğulları İbrahim, Cemal, biraderi Cafer, zevcesi Bahtiyar, oğulları Ali ve Abdülve- hap. Manastırlı Zevnel oğlu İlvas, karısı Fatma, kızı Esma, oğlu Yu- suf, Köprülülü Şaban oğlu Hü- seyin, karısı Semiye. Yanyalı Yunus oğlu Resül, karısı Rafive. kızı Adile, Zeynel oğlu Abdin ka- rısı Döne, kızları Kadino ve Zeh- ra. Nevrekoplu Aziz oğlu Ahmet karısı Fâzile, oğulları İlyas ve Ali, Kosovalı Cemal oğlu Hamza, ka- rısı Nefise, kızları Şerife ve Um - man. Firzevikli Rüstem oğlu Ce- mal, karısı Selime, kardeşi Rami- ze ve anne Rahime, “Üsküplü Ra- mazan oğlu Halil ve valdesi Sabir ha. Tikfeşli Mustafa oğlu Etem, karısı Hafice ve kızı Hacer. Ra - mazan oğlu Aslan, karısı Refika, oğulları Ramazan, Emin, ve kız - ları Fatma ve Saime. Ahmet oğ- lu Hayri, refikasr Halime ve oğ- lu İsmail. Kaçanikli o Süleyman oğlu Hamdi, oğlu Süleyman, kızı Necibe, birader zadesi Rıza. Fir- zevikli Ömer oğlu İdris, kızı Fet- hiye, oğulları Hamdi, Şevki, kız- ları Nuriye ve Sadiye. Piristineli Zekeriya oğlu (Ramazan, karısı Hüsnüye, oğlu Sait. birader za - desi Cemal ve Cemalin zevcesi Ay şe, Cemalin kızları Nuriye ve Fat- ma, Obhrili Aslan oğlu Yahşan ve oğlu Ali. Firzevikli Rüstem oğ- Iı Hasan, karısı Hatice, kızları Fatma, Halime ve Şükriye. Deb- reli Ali oğlu Mehmet, karısı Zeh- ra, oğlu Ali ve kızı Şükriye. Ma- nastırlı Mehmet oğlu Lütfi, Ohri- li Yahya oğlu Zevnel. Hacı İbra- him oğlu Raşit. Rekalı Şakir oğ - Mu Eyüp. Üsküplü İlvas oğlu Es- ref v enilesi, Üsküplü Mahmut oğ- Tu Yafes. Tikveşli Veli oğlu Ahmet ve ailesi. Kalkandelenli Kâzım oğlu Münir ve biraderleri. İpekli Salih oğlu Eşref ve nilesi. Üsküp lü İbrahim oğlu Hüseyin. Mümin oğlu Emin ve ailesi. (o Piriştineli oğlu Hasan ve ailesi. Berat- lr Ali oğlu Sait ve ailesi. Ohrili Şerif öğlu Osman. Köprülülü A- Ni kızı Adviye. İpekli Emin oğlu Kadri. Obrili Mahmut oğlu Ali. Köprülülü Ömer kızı Esma ve oğ- lu Hüseyin. İpekli (O Yusuf oğlu Gülçe. Ohrili Hayrettin oğlu Mus tafa ve ailesi. meli Nezir oğ- İs Recep. Gevgilili İsmail oğlu ve annesi. Pirlepeli Meh- met oğlu Fazıl, Şerif Mustafa ve ailesi. Halil oğlu Yusuf ve ailesi. Ahmet oğlu Şayar ve ailesi, Hüse- yin oğlu Hüseyin ve ailesi, Bosna- k Moy e ne ailesi. 'ettah oğ : ilesi. > Bosnalı Selim oğlu Süley. man ve ailesi. Selim Saim ye ailesi. Manastırir oğ- lu Osman ve ailesi. İpekli Bay- . Gorirarl Gül oğlu Aslan ve ailesi. Salih oğlu Muslih ve ailesi. Yusuf oğlu Ke- rim ve ailesi, Emin oğlu Ragıp ve ailesi. Kalkandelenli Ahmet oğlu Ragıp ve ailesi. Manastırlı Davut oğlu OKemal. Piriştineli Şerif kızı Feride hanım. Bulgeristandan Aydoslu Salim oğlu Seyfullah, karrsı Azize, oğulları Mehmet ve Hüseyin. Selimiyeli Ali oğlu Hüseyin, karısı Zahide, kızı Sa- niye, oğlu Necdet. Pravadili Ha- san oğlu Ali. Selim oğlu Menkül, kızı Şaziye, Şahin seçkin. Razg - ratlı Mehmet oğlu Ahmet. Aydos- lu İsmail oğlu Yakup, karısı Sebi» le, oğl uHüseyin, kızları Emine, Meryem ve Ayşe. Rusçuklu Halil oğlu Adil, karısı Sıdıka, oğlu Ha ii. Karacaalili Ferhat oğlu Be - kir. Eğridereli İsmail oğlu Tahir, karısı Nafize, oğulları (o Nasuh, İsmail, Mehmet, Zeynel (ve kızı Kadriye. Aydoslu İsmail kızı Ay se, kızları Fatma, Ayşe, oğlu Şa- ban. Salim oğlu İslâm ve ailesi, Razgratlı Hüseyin oğlu Talip ve ailesi. Varnalı Ahmet oğlu Meh- met ve ailesi. Leskofceli Hanife Feyzullah ve torunu Hakkı. Ay - doslu Emin oğlu Hüseyin ve aile- si. Yahya oğlu Yunus. Eğridereli İbrahim oğlu Bekir ve ailesi. Pet- riçli Davut kızı Hatice, kızı ve o- ğulları. Lofçalı Selim oğlu Meh- met. Harmanlılı Tahir oğlu As- lan. Emrullah oğlu İsmail ve aile- si. Eğridereli Mehmet İsmail ve ailesi, Koşukavaklı Mustafa oğ- lu Hüseyin ve ailesi. Ahilili Ragıp oğlu Recep ve ailesi. Raslıklı İs- mail oğlu Mehmet. Aydoslu Ha- san oğlu Ali ve silesi. Karlovalı Mehmet oğlu Hüseyin ve ailesi. Köteşli Mehmet oğlu Mustafa. Razğıratlı Salih kızı Sabiha, oğ- lu Hüseyin ve kızı Şerife. Hasköy lü Mustafa kızı Nesibe, oğulları ve kızarı. Ömer oğlu Eyüp ve ai- lesi. Tırnovalı Mehmet oğlu Sa- lim ve ailesi. Şimnili Hasan oğlu Hakkı ve ailesi. Vidinli Ahmet oğlu Hasi pve ailesi. (o Eğridereli Ayse hanım. Rusyadan Hasan oğlu Yusuf. Romanyadan Balçıklı Ali oğlu Mehmet ve ai- lesi. Silistreli Ahmet oğlu Fazıl ve ailesi. Göstenceli Hüseyin kı- 31 Nakiye ve ailesi. Göstenceli Ca vit oğlu Hasan ve i italyadan İstan köylü Hüseyin oğlu Mus- tafa ve ailesi. Irak sefiri Ankaraya gitti Irak hökümetinin yeni Türkiye sefiri Emir Zeyt Hr. dün akşam- ki trenle Ankaraya gitmiştir. Se- fire Irak sefareti maslahatgüzarı Ata Emin B. refakat etmekte- dir. Emir Zeyt itimatnamesini reisicümbur Hr. ne takdim ede- cektir, ZENCİ muazzam filminde arzı endam Zenciler tarafından Amerika Zencileri şarkıları... Danslar... ve aşkları ile KING ViDOR'un Bu akşamdan itibaren GLORYA'da Takvim — Cümertesi # Man 3 üncü ay 1933. 97 Şevval 1850 Senenin geçen günleri: 66 kalan günler 908 Güneş — Doğuşu: 630 Hanpı 1800 Namaz vekitleri — Sabah: 532 Öğle: 12.97; ikindi 1536: Akşam: 18.05 Yatsı: 1931: imsak: 452 Hava — Dün sıcaklık azami 5, as- gart O dereceydi.. Bu gün hava kapalı olacak, rüzgür şark ve keşişlemeden ese- cektir. Hafif yağmur çisintisi ve kar ser- pintsi muhtemeldir Radyo Istanbul — 18 den 19 a kadar gramofon 1930'dan 20.302 kadar Biin- ci hısım alaturka sar, 2030 dan 2f€ kadar konferans den ?2ye ka dar ikinci kısım ala saz 22 den 2230 a kadar orkesirs. Viyana — 1220 Karl Machek or- kestrası tarafından konser — 15 Plak konseri — 1635 Plakla bir büyük pe- ra — 18 Vichelen Vacek orkatrası tara fından — 91.15 Viyana opereti — 2430 Jazbant orkestrası Helisberç — 730 Jimnastik ve konser — 4.30 Jimnâstik — 1240 Dan #igden nakil — 1405 Königsbergder | akil — 9025 Keman könseri — 21 Berlinden nakil dans musikisi Bükreş — 13 ve 1$ Plak — 18 Mesiki — 2140 Musikili skeç — 92 72 Romen müsikisi, Roma — 13 Plak — 13.45 Koro ve musiki — 18,30 Orkestra ve taganni konseri — 91,45 Öpersdan nakil Praga — 13 saat başı — 1710 Brüno'dan nakil — 23,55 dans Budapeşte — 1015 Konser — 13,05 Konser — 1830 Tsgan musikisi — 2030 Operndan nakil, Varşova — 13,10 Lemberg'den dakil — 9035 Plak konseri — 2110 Konser — 23,10 Chepin konseri Bar- karel, Prelör, Mazurka, Polonez, Taran- tel 20.50 dans. 21 konser — 2305 Mahtelif program — 24 dans Moskova — iiden 23e kadır nakil Bugün akşam saat 21,30 da Taltva Türkün Musikili Komedi İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatvosu rn ör TL Hasan Ferit İlel! Nakili: L Galip il Fiatlarda zam yoktur. Yakında: KAFATASI Raşit Rıza Tiyatrosu Perşembeye kadar tamirat ve Otelle piyesinin İhzarat dolayısiyle Şehzadeha- çında temsiller rajil edilmiştir. A S R j sinemada Şanghayy Gemisi İ tine cevap vermedi. i mm düşüncelerini başka tarafa çe- Bugün ve yarın saat 161/2 matinesinde Zengin Varvete Programı 7 Asayeloff'un yeni repertuvarlarının son haftası ile Apastas ve yeni Türk Baleti. RUHU ediyorlar. Bu film münbasıren temsil edilmektedir. — Evet. Tanırım. Demek Pi risteymiş. Hakkınız var Patris iyi kalpli bir kadındır. Mühendis yeni bir iz yakala - mıştı. Franoyun tavsiyesi demek yerindeymiş. o Gregorovna, Obe - nin katlinden sonra Parise, Margi! yi görmiye gitmişti. Ne maksatla! Niçin? İbtiyarm aleyhinde yeni bir dolap mı hazir- lıyordu? Benki de ihtiyarın em -! niyetini celp için. Öyle ya, kon- tan emniyetini tamamen kezan- mıştı. Şimdi de Marginin. Bir müddet sonra Omühendis, Margiyle karsı karşıyaydı. Mü- hendis, onu dili döndüğü kadar teselli etmişti. Margi: — Teşekkür ederim, demişti, sizin gibi âlicenap kalplerin mev-! cudiyeti beni tesell ediyor. Sizin gibi bir hanım da beni teselli etmiş ti. — Evet, biliyorum. Madanı i Gregorovna. İhtiyar güldü: — Şu Patris de olur şey değil. Eğer genç olsaydım, sevdalılarımı da haber verecek., Evet. Madam Gregorovna çok hassas bir kadın.. Dünyada onun kadar âlicenap ka- dım az bulunur. Kont tasdik etti: — Hakkınız var amca, İhtiyar, mühendise döndü: — Siz de benim gibi düşünmü- yor musunuz mösyö? Lartig tabif yapmıya çalıştığı bir sesle: — Evet, dedi, ben de övle dü- şünüyorum. — İyi hatırlıyorsam, siz, şato- ya giren hırsız meselesiyle uğra - şıyorsunuz. — Evet. Ve sizi gördüğüm gün- den beri alâkam iki misli arttı, — Her halde henüz : şimdilik bir şey keşfetmediniz zanne - dersem. — Evet. Şimdilik. Fakat bu, vazgeçeceğimi ifade etmez. — Kasaya gelince. — Evet. Bir şey unuttum! Kont bu kasaların sizde eşleri olduğunu söylemişti. Onları gormek ister - dim. — Tamam yedi tane daha var- dır. Geliniz, sizi götürüp ben gös tereyim. (Gülerek) her halde bir kör tarafından bir yere götürüldü- ğünüz sık sık vaki olmaz zannede- rım, Mühendis bu cümlenin merare- Zavallı - virmek için: — Kasada ne olduğunu bana acaba söyliyebilir misiniz? — Evrak vardı. — Mühim mi? Gizli bir şey mi? Margi kahkahayla güldü. — Gizli evrak ne demek mös- yö? Her halde aşk mektubu de- mek istemiyorsunuz zan ederim. Zira mevcut olanlar, itibarile adeta.. Tariht olmuş- lardır. — Meselâ aileye ait evrak. — Hayır, bir şey yoktu. — Bir rivayete göre bu kasada elmaslar la altınlar da varmış. — Ben bilmiyorum. Herkes aklına geleni söyliye bilir. Fakat zamanımızda bankaların kasaları ve hisabr carileri dururken, böyle bir kasada para saklamak gülünç olur, — Evet. Emrederseniz gidip kasalardan birini görelim. — Bu kattaki bir odada iki ta- ne var, geliniz. (Marki bastonunu aldı, kaka - rak öne düştü. OGirdikleri oda gotik üslüpta bir yazıhaneydi. kapının eşiğinde, ihtiyar bir an durdu. Sonra yorgun bir sesle: — Pencerenin kenarında biri sağda, biri solda, dedi, iki kasa olacak. Mühendis cevap verdi; Bir şey yok. >” tarihleri) | Nakleder! fa, İĞEN DARBESİ Margi gülerek: — Nasıl? Bir şey yok mu? — Emin olunuz ki bir şey yok. Kont da yetişmişti. Gidip bak” tılar. Pencerenin iki tarafında, el'* an küçük kasaların toz içinde yer“ leri duruyordu. Margi: — Çalmışlar.. Gene çalmışlar! Diye haykırıyordu. Gitti. Bir masaya elini sürterek oturdu. — Gene çalmışlar. Ne istiyor * lar acaba? Bu sefer, adam filân ölen yek. Fakat bu ne sırdır ya“ rabbim? Mühendis: — Pek acele etmiyelim, dedi. belki hizmetçiler temizlemek içini falan bir tarafa kaldırmışlardır. Bütün hizmetciler çağrıldı. Hiç birisi kasaya dokunmamıştı. Bu - nun üzerine tekrar gözcülere mü* racaat edildi. Kimse şatoya gel * mek üzere nehri gecmemişti. Tahkikatı kontla Lartig, şato nun avlusunda yavıyorlardı. Bü esnada köylü bir hizmetçi kadın ilerledi ve: — Kont hazretleri, dedi, ben w- yumuyordum. Bir şeyler gördüm. Lartig atıldı: — Ne diyorsun? Söyle bakalım. Mühendis büyük bir merakla cevabını bekliyordu. Fakat kont: — Azizim. dedi. kendisini yu * karda dinlesek: daha iyi olma? mı? — Evet. Sualleri usta!” © sof“ malı. Köylü kadın, belki bütür hakikati söylemekten çekinir. — O halde erkalım. l — Hay, hay. İşte şu küçük mer divenden çıkarsak, amcamın oda” sınım yanındaki odalardan birisi,” ne çıkarır. (Hizmetçiye dönerek) Brigit anne, gel de gördüklerini bize yukarda anlat. Burası biras serince, İlerlediler, avluda kimse yoktu. Kontun işaret ettiği merdiven, mi- nare merdiveni gibi dar ve döne döne çıkıyordu. Oraya (o gelince kont, mühendise: — Buyurunuz. Diyerek yol verdi. Kendisi, mü“ hendisin arkasında, «ondan sonr8 hizmetçi kadın olduğu halde çık” mıya başladıls”. Fakat tam yar! yola gelines, boğuk bir ses duy" dular ve: — Ne oluyor! Diye döndüler, Hizmetçi kadır arka üstü merdivene düşmüş V* beyni Obasamaklardan birisini” keskinliğine gelerek parçalanmıf” tu. Mühendis derhal koşmuş, 00” muayene ediyordu. Başını kaldı” rarak: gif — Öldü. 7» Dedi. Kont titriyordu. — İndirelim, dedi. Omuzlarından ve ayakların dan tutarak indirdiler. Kont Pİ" hizmetçi çağırdı. Bir dakika s9p” ra bütün şato hadiseyi öğri ği X Lartig cesedin etrafında d9 aşıyor ve: — Bilmek istiyorum... Bilmek istiyorum... İ Diyordu. Hadisenin tesiri ai tında el'an soğuk kanlılığını sap edememiş olan kont: j — Neyi green isti; nuz? Ne var Diye sür emye, Mühend cevap verdi: — Kadınım beyni, boylu boyU” ca art üstü düştüğü icin par$* Yan. bu muhakkak; FASET çin düstü? Niçin? Nasıl — Evet, hakkınız var. Ks” oldu da bunu düşünemedim. ? dınt soyup bakalım bir o Ye” bir şey var mı? aşi, — Ben, kadının yere zaman ölü olarak düştüğünü > meni © yBitmel )

Bu sayıdan diğer sayfalar: