5 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

5 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Halk evleri nasıl açıldı yz Samsunda , Aydında , Malatyada yapılan sa- mimi mera- sim ve tezahürat İ 7 —VAKIT 5 MART 1952 see Tütün Inhisarı Umumi, Müdürlüğünden Görülen lüzumü binaen : 1. — (40,000) kilo Yerli nebati kolanm mübayâan 7-3» 937 Pazartesi ; 2. — Habbe halinda (1000) kilo Sülfür dö patasyom ile (500) kilo Eter Sülfürik, (50) kilo hamızı kibrit, (30) kilo bamızı Tartar, (5) kilo Peridrol ve (200) kılo Nitrat dö Sudum mübe- yaası da 10-3-932 perşembe günlerine tâlik olunmuştur. (566) — — VAKİTlın-— ; Küçük ilânları| 15 l0delası yüz kürüğur ss Satılık otomobil — 520 mar ku numrolu ve fiyae cinsinden ve pek ve makine teferrustına kadar mücedder olan otomobilimi zuhur eden askerliğim dolayısile acele ve ucuz fiatla sarmak arzusundayım. Taliplerin zirdeki adresi- | me müracaatları ilân olurum. (2529) Eyupsultanda karakol ittisalinde No 20 çömlekçi dükkânında Kemal E£ vatıra- sile İsmail Memur istiyoruz — Tasrsda, kazalarda mal satacakur, hangi kazıdı sauş yapacaksa o kazanın yerli abalisin- den olması şarttır mektupla tmüracaar; İstanbul Postahanesi 400 LL 15000 liralık tereke varisleri aranıyor Amerikada Nevyork şehrinde 1928 kânunuevvel ayınaa ora baş- konsolosluk kâtibi iken vefat eden Nuri efendinin varisleri aranmak tadır, Müteveffanın nüfus tezke - resine göre babasının adı Bosnalı | 3.K. O. Sa, Al Ko. dan| İslâhiyede bulunan kıt'alar hay- vanatının ihtiyacı olan 227.809 ki- lo arpa kapalı zarf usulile müne - kâsaya konmuştur. İhale tarihi 20 —3 — 932 pazar günü saat i 10dur. Taliplerin şartnameyi gör az istimâl edilmiş olup Bileiimle aksamı ; mek üzere her gün münakasaya iş- tirak edeceklerin ise ihale tarihi; de İslâhiyede < Dağlivasr Sa. Al Kom. nuna müracaatları. (95) (733) ... Askeri tıbbiye Oo mektebinde mevcut 4l kalem köhne eşya münakasai aleniye suretile 7 Mart 932 pazartesi günü saat 16 da ihalesi yapılacaktır. Talip- lerin eşyayı mektep müdürlüğüne müracaat ederek mahallinde gör- meleri ve şartnamesinin almak, ve münakasaya iştirak etmek üzere komisyonumuza müracaat- ları. (77) (539) ... Yy K. O. ve 1. inci fırka krtaatmın hayvanatı için yulaf pazarlıkla a- macaktır. İhalesi 5 — mart — 932 cumartesi günü saat 16,5 da yapılacaktır. Taliplerin şartname sini görmek üzere her gün ve mü- Numan, anasınm adı Havva, ika-| İ metgâhı İstanbul, Husambey ma-| ! hallesi, Boğacılar üçüncü çıkmaz! nakasaya iştirak edeceklerin yev- mi muayyeninde komisyonumuza ( Köşedeki b stya Halk evidir | Eskişehirde Halk ev'nin temsil şubesini teşkil! eden gençler | Köşedeki bina Malatya Halk evidir müracaatları. (100) (760) Hasüsi mubabirimizden gelen mektuplar, vilâyetlerimizde Halk “evlerinin nasıl büyük, samimi bir sevk ve heyecanla açıldıklarına dair uzun tafsilât getirmektedir. İer. Haçmimizin müsaadesizliği Yüzünden bu mektubları ve söy- leven içten gelme güzel hitabe- leri Aynen dercedemediğimiz için Müteessiriz. Samsunda “Merasimin mükemmeliyetini te Win için Samsunda açılma gününe takaidüm eden günlerde ayrı ayrı Üç toplantı yapılmış, memurlarla Müallhmler,serbes meslek ere men- Wp münevver vatandaşlar, spar ve diger sahalarda çalışan genç- ayrı ayrı toplanarak konuş- Muşlar ve Halkevlerinin maksat Ve gayeleri etrafında tenevvür etmişlerdir. Açılma günü merasi- Me gelenler o kadar çok olmuş- turki bir kısım halk salonlara,bi- işik odalarda ve merdivenlerde aya mecbur olmuşlardır. Merasime otuz gencin istiklâl Marşını sonra cümhuriyet yemis Bini heyecan verici bir sesle o- kumalarile başlanmıştır. Bundan Sonra Cümhuriyet Halk fırkası İdare beyeti reisi bir hitabe, Zehçlerden birisi Behcet Kemal beyin *Açılırken» şiirini söyle- Halkevinde çalışacaklar na- ma lise edebiyat muallimi Sırrı tarafından söylenen bir hita- hu! R, Peyle bu güzel merasime niba- ig verilmiştir. Açılma gününe dar eve yazılan vatandaşlar |' Yüze yakındır. Halkın en alâka gösterdiği şubeler bor, güzel san'atlar, içtimai Yardım ve köycüler şubeleridir. Malatyada hlerasim günü Halkevinin bu- i büyük cadde bu yeni , (© ve irfan yurduna büyük te- $ halükle koşanlarla dolmuştu. Her bayramımıza tok sesiyle iştirâk eden davul bu bars ve irfan bayramımızda da tarihi vazife- sini yapı, Kadın erkek binlerce halkı akan bir nehir haline ge- tirdi. Kadın ve erkek bütün mü- nevverler salonları tamamen dol- durmuştu. Merasim başladı mek- tep ta'ebeleri “Ey Türk milleti! Birinci vazifen Türk istiklâlini * Türk cümkuriyetini dünya dur- dukça korumaktır,, hitabesi te- rennüm ettiler, Büyük reisin bu hitabına balk coşkun andiarile mukabele etti. A'kışlar arasında Malatya meb- usu Vasıf bey kürsiye çıktı Evin maksat ve gayelerini sade ve samimi bir lisanla anlattı. Bun- dan sonra bir talebe “Açılırken,, menzumesini okudu, Tüccat ve eşraftan Salt zade Vehap bey bir hitabe söyledi bundan sonra gün musiki ve milli oyunlarla geçti. Yeni bir müjdecisi olan bu günü Malatya en mesut gün- lerinden birisi olarak kalbinin derinliklerine yazdı. Heyetler Şube heyetlerinin seçilmesi bir gün sonraya bırakılmıştı, Ayni haspuhal ve heyecan içinde şu- beler idare heyetlerini * seçtiler Vasıf beykendilerini tebrik etti, Bu aziz yuvanın “Yuva,,nın açıl masında bulunmak taliine maz- har olduğundan dolayı duyduğu iftiharı anlattı. Şubelerin idare (o heyetlerine seçilenlerin simleri şunlardır: İçtimai muavenet: Defter- dar Hüsnü Ağırceza reisi Ibra- him, sıhhiye müdürü Hayri, be- lediye reisi Mustafa, tütün in- hisarında mubakemat memuru Reşat beyler. Kütüphane ve neşriyat: Cümhuriyet mektebi baş mu- i tehalükle koşmuşlardı, e e allimi Emin, Hidayet başmua'limi Fehmi beyler. Çarşı mektebi muabDimi Fahriye ham. Spor — Orta mektep terbiyei medeniye muailimi Muammer, Yeni yol mektebi muallimi Sami, Cümhuriyet mektebi Zahit beyler. Güzel san'atlar — Kadri, Mehmet beyler Sabriye H. Dil, edebiyat tarih: Hamdi Faruk, Hüsnü beyler. Bu şubelere yüz- lerce hanım ve erkek aza yazıl mışlaraır. z muallimi Aydında “Bütün gençlerimiz ve münev- velerimiz milli, içtimai ve mede- ni bayatımızın feyizli bir merha- lesi olan Halkevine yazılmak için Seçilen komite bir haftadanberi faaliyet- le çalışarak bütün vatandaşların hemen ve a'âkasına cevap vere- bilecek güzel bir proğram hazır- lamıştı. Merasim istiklâl marşiyle baş- İ landı cumhuriyet yemini edildi: Meb'usumuz Adnan bey bir hi- tabr, Orta mektep talebesinden Tevfik, Hulki, beylerle Latife İ hanım birer şiir söylediler. Mu allim Şefik bey tarafından ke man, twuallim Rıza bey tarafın- dan viyolonsel çalındı. Bunu or- ta mektep talebesinden Refik Yildirim beyin “Türkün Gaziye, tarihin Türkiyeye,, hitabesi ve diger şiirler takip etti. Musiki parçaları çalındı. Halkevlerine gösterilen alâkâ ve rağbet tarif edilemez. mektebi | sokağı 17 numaralı hanedir. Müte- veffanın küçükken öksüz kaldığı ve evvelce Beyazıt'ta dükânr olai efendinin hanesinde büyüdüğü rivayet edilmiştir. Terekesi 15000 liraya baliğ olan merhum varislerinin veya bu! hususta malumatı olanların tah- ğuna müracaatları rica ve ilân o- j Doğum ve kadın hastalıkları : mütehassısı Doktor .. Pp) : Hüseyin Naşit Türbe, eski Hilâliahmer binası | © No. 10 Tel. 22672 r—VAKIT l Adres: İstanbul Ankara caddesi Vakıt yurdu Telefon i Yazı işleri 24379 ve 23872 idare 24370 Posta kutusu: 46 Telgraf: Istanbul Vakı. Abone şartları: — ! di 12 Aylık Dahilde 150 400 750 1400 Kurs; Hariçte — 800 1450 2700 - ————— — Nân şartlarımız: Resmi 10 Kş *v. Küçük ilân şartlarımız: saşe he 4 1:10 Defak so © 65 75 100 Kuruş A — Abonelerimizin her üç aylı- $ için bir defa meccanendir B — 4 satın geçen İlanların fazla satırı için 5 Kuruş zammolunur, Hasusi Satın Santimi VABIT Mathaası Sahibi: Mehmet Asım. umumi neşriyat müdürü: Refik Ahmet “Şirketi Hayriyeden : Köprü Boğaziçi iskelesinde ikinci ve üçüncü büfelerin icar) edeceklerin vakti muayyeninde müddeti munkazi olduğundan bunları işticara talip olanların! komisyonumuza mi heyeti teftişiye riyasetine müracaatları. / riren New York Baş konsoloslu »! | atları. (106) (821) » Askeri müzede mevcut 20 baş ve 20 el mankeni pazarlıkla tamir ettirilecektir. İhalesi 7 — 3 — 932 T. de pazartesi günü saat 16,5 ta yapılacaktır. Taliplerin şartnamesi ni almak üzere her gün ve pazar- lığa iştirak edeceklerin de yevmi mezkürda komisyona müracaatla rr. (102) (781) Ordu sıhhiye ihtiyacı için alı- İ nacağı ilân edilen on sandık için- de bir takım seyyar baktiriyoloji Tboratuvarının mübayaasından i| şimdilik zarfı nazar edildiği ilân olunur. (104) (817) v5 K. O. Merkez kıt'aları yemek - lik odun ihtiyacı için münakasa bir hafta talik edilmiştir. İhalesi 9 —3 — 932 çarşamba günü saat 15 te yapılacaktır. Taliplerin şart namesini almak üzere her gün ve münakasaya iştirak (edeceklerin vakti muayyeninde komisyonumu- za müracaatları. (105) (820) 0-9 K. O. ve 1 inci fırka hayvanatı için kırılacak arpa münakasası bir hafta talik edilmiştir. “İhalesi 9 —3 — 932 çarşamba günü saat İ 15,5 ta komisyonumuzda yapıla - caktır. Taliplerin şartnamesini al mak üzere her gün ve münakasa- ya iştirak edeceklerin de vakti mu ayyende komisyonumuza müraca- # Harita umum müdürlüğünün İ İstanbul şubesindeki çadırlar ta - mir edilecektir. Pazarlığı 7 —3 I — 932 pazartesi günü saat 15 te | komisyonumuzda yapılacaktır. Ta liplerin çadırları görmek üzere Be- i yazıtta harita müdürlüğüne şart « İ namesini almak ve pazarlığa işti- rak etmek istiyenlerin vakti mu « ayyeninde komisyonumuza müra- caatları. (109) (829) * * * Askeri ihtiyacı için zeytin dane si alınacaktır. Pazarlığı7 —3 — 932 Pazartesi günü saat 16 da icra edilecektir. Taliplerin şart « namesini ve nümünesini görmek üzere her gün ve pazarlığa iştirak va müracaatları, ; (110) (830)!

Bu sayıdan diğer sayfalar: