5 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

5 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Lİ ese Hadiselerin —- Akisleri Ermenilerin | Duyguları ve Minnetleri Fens hareketleri teşni ve tel'in ediyorlar İ Bir kaç gün evvel, Boenos Ay-| Teste bir Ermeni gazetesi * in mahut Herant Canikyan hadi- sesi dolayısiyle yazdığı herzeleri nakil ve bu hususta fikirlerimizi zah etmiştik. Şehrimizde çıkan Ermenice (Ti dak) gazetesinde bu mevzu üze - rinde bir yazı gördük. Mahut ga - Zetenin yazılarını (Ecnebi mem - deki ecnebi komite gezete- lerinin husumetkârane neşriyatı) diye tavsif eden Tidak, müntehirin ve bunu takdis eden gayrı mes'ul fert ve teşekküllerin Ermeni ismi- hi taşımaları dolayısiyle serdedi - len mütalealarm bigünah Ermeni ekseriyetini müteessir ettiğini yaz makta ve bazı tahminler yaparak Herant Canikyanm öldürülmüş ol ması ihtimalinin varit olmadığını İşaretten sonra: (Komitelerin sönük yıldızları - nı parlatmak ve mevkilerini yük - seltmek icin tevessül ettikle; Zevahircilik oyunları 1 tabutunu istismar için sarfetti Ti mezbuhane gayretler, cenkeuya he nutuklar, mecnunane hücumlar hep şahsi ve mensun oldukları hi - ziplere raci ve münhasır şeylerdir, demektedir. Refikimiz, bu mecnunane sergü zeştlerin mes'uliyetini oObunlarda zerre kadar dahlü aki olmıyan ve bu hareketleri milli menfaatle- rine muhalif bulan Ermeni mille - tine tahmil ve teşmil etmenin doğ- Tu olmadığını, milletin komitecile- ri her yerde cemaati nsükün ve selâmetini ihlâl eden bir unsur te- ki ve ona göre hareket ettik - lerini, her milletin yüz ellilikleri ol duğumu söyliyerek yazısını şöyle bitiriyor: — Biz erimeni cemaati kmoiteciler' yun) gibi mecnu- nane teşebbüslerden müteneffiriz. Ruhani reisimiz olan patrikle mec isi cismani ve idare heyeti reisle-| M gibi cemaatimizin müdiranı vo; Viedarının sevk ve telkinivle ce - mazVaikârma rehberlik eden Er - meni Mitkuatı hükümeti cümhu - Tiyenin âdi! Yaskuvvetli idaresi ve Orun medeni ve münevver ricali hakkında Ermeni milletinin besle- i samimi ve minnettarane duy-, Buları her vesileyle arz ve ifade ettiler, , Gazi Paşanım, halâskâr cümhu -| Tiyet idaresiyle bir mucize gi Vatanı kurtardığına oçem Sarsılmaz bir imanla kanidir. İ İstibdat idaresinin darbelerine €n cok maruz kalan cemaatimiz, adalet ve selâmetin yalnız cüm- iyet idaresinde olduğunu bile- Tek bütün ümit ve emellerini ona lamış ve bu düşünce ile e | kep birer »| niyedir. Günün Saberleri Halk evinde dünkü seçim | i Ressamlar arasında ötedenberi hüküm süren bir ihtilâf dünkü toplantıda teessürle kayde- dilecek bir hadiseye sebep oldu Halk evinin güzel san'atlar şu- besi idare heyeti intihabatı da dün yapılmıştır. “ | Saat on beşte celse Halk evi reisi Hâmit bey tarafından açıldı. Şubenin yapacağı işler hulâsaten anlatıldıktan sonra intihabata ge- çildi. İçtimaa gelen 79 o azanın biri müstesna 78 rey verdiler, İçtimada mimarlar, heykeltraş lar, ressamlar, Oomusikişinaslar,| tezyinatçılar bulunduğu için her şube için üçer, dörder namzet gös-| terildi. Neticede (mimarlardan Faruk bey 71, heykeltraşlardan| Nejat bey 56, ressamlardan Na -| mık İsmail bey 58, musikisinaslar! dan Abdülkadir Ziya bey 26 reyle! güzel san'atlar şubesinin idare he- yeti azalığına seçildiler. ihtisas encümenleri İtihaptan sonra rei sHâmit B. her şube için beşer kişiden mürek- tisas encümeni teskil Dünkü sayımızda yazdığımız gibi, Topkapı Fukaraperver cemiveti dün muhtaçlara kömür dagıtmış ve kendilerini sevin- dirmiştir. Cemiyetin bu yardımını sevinçle kargılıyoruz. Resmimiz dün bü suretle #evindirilen halki gösteriyor. | RE . . . Zenginler, hayir işlerini seven insanlar! Sizi harekete davet ediyoruz. Kışın bu şiddetli günlerinde yapacağınız küçük bir yardım bir a- ileyi kurtarabilir. Bu yardımıniz için siz; başta Topkapı Fukaraperver cemiyeti, olduğu halde bü edilmesini © bildirdi. Her grup! mensupları aralarında görüşerek encümenlerisi seçtiler. | Tezyinatçılar, İsmail Hakkı,| Mitat, Kemal, Hasan Fahrettin, İsmail Hakkı beyleri, musikişinas- lar, Hüseyin Sadettin, Seyfettin! Asaf, Cemal Reşit, Hulâsi, Se- zai Asaf beyleri. (Heykeltraşlar Hadi, Bahir beyle Sabiha hanımı intihap etmişlerdir. Ressamlar arasında münakaşa Ressamlar ihtisas encümenini seçerlerken iki gruba ayrılmışlar, münakaşaya başlamışlardır. Bu gruplardan birini müstakil resam- lar, diğerini de bunların hocaları ve güzel san'atlar birliği resim $u- besi azaları teşkil ediyordu. Müs- takil ressamlar ihtisas encümeni- nin tamamen kendi namzetlerin - den olmasını, bu olmazsa dört ve ya üçünün mutlaka bu mi girmesini istediler ve isteklerinde için kurulmuş müesse sizi bekl,yor. tün esasatına ve onun) arşı derin bir hissi hör »! mekte bulunmuştur. risslat, yalnız tebaalık, va - tandaşlık icahatı şeklinde değil, ayn, nda samimi bir kanaa: ve düşüncenin husule getirdiği üm Binaenaleyh cümhuriyeti ida - re ve onun zimamdarları aleyhin- de bir maksada matuf olan her türlü hareket, cemaatimizin de kalpgâhma tevcih edilmi bedir. Böyle bir hareketi cem e tel'in eder. A VE ESAD Mahmut Nedim Bey 30 Senelik Siyasi Esrarı ifşa Ediyor ! AN A DR b rate Tefrikka:5 Zen! Yusuf paşa da bizim toplandı- Ümiz Rededeydi. Paşa daha ilk den bu heyeti ürkütecek hare- başladı: Askeri nümayişler, Slâh ealimleri, top tecrübeleri ya: di, Bununla da iktifa etme- Birbiri ardısıra muhtelif şa- Yinlar çıkarmıya başladı. Ve bu Yayiaları bizden evvel İmam hey-| yin kulağına ulaştırmasını da biliyordu. Maksadı müzakere a © binmetice bir itilâfa mani ol- Idamdan kaçanlar ! ler, Günün birinde İstanbuldan ge- İmam heyetinin tevkif, ve idam edileceklerini işas| Se (Son Yemen valisi ) Mi KANAMA A Tercüme ve iktibas hakkı mahfuz etti. Bu haberin bittabi asıl ve e- sası yoktu. Müzakeratsa hayli iler- İemişti. İmam, San'ada kendi- siyle görüştüğüm zaman neler is- tediyse gene onları istiyordu. Bi nacnaleyh uyuşmak kolay görüni yordu. Çünkü İstanbul bu meta- libi bilâkaydü şart kabul edecek- ti, bundan emindim. Bir sabah İmam heyetinin ye - rinde yeller estiğini haber verdi - ler, Bu, heyetin idam edileceği şa- yiasımın çıktığı günden bir gün sonra oluyordu. Meğer gece yarısı kaçıp gitmişler!.. | Yusuf paşa memnundu. Fakat! memnuniyetini gizlemek istiyor »| ,) So'osluğundan gelmiş bir ilân oku- Bu para kimin? Bir Türk Nevyorkta (18) bin lira bıraktı. 1928 de Konsoiosluk kâtibinin mirascısı aranıyor Okuyucularımız bugünkü ilân sayıfalarımızda Nevyork baş kon- yacaklardır. Bu ilân orada 1928 de ölen baş konsolosluk kâtibi du. Yanıma geldi: İsterseniz, diyordu, takip ede «| yim, yakalıyayım buraya getire - yim! — Bundan ns çıkar paşa? — Eh, müzakereye devam eder siniz! — Paşa, dedim, uzun etme, iş- te muradma erdin. Ve o artık memnuniyetini giz - lemiye lüzum görmiyerek neş'eli yüzüme bakıyordu: — Şimdi ne olacak? dedim. Sevinçle: — Harp, dedi. Yusuf paşa kadar harp istiyen insan az gördüm. Bittabi artık bizim de orada işi miz kalmamıştı, San'aya döndük! ve mabeyne keyfiyeti yazdık. Bir deli Bu geileler yetmiyormuş gibi! bir gün Cebeli Badan da Seyit U- badi isminde birinin Vellik iddi - | dan başka asiyle mevdana atıldığını haber verdiler. Bu adam halka: — Ben veliyim, beni tanıya * caksınız, ben ne dersem onu ya- pacaksmız. Evvelâ âşür ve agnam ısrarda bulundular. Hâmit bey ressamlar arasında eskiden beri mevcut olan bu ihtilâfın burada yeniden tazelenmemesini, maksa- dın memlekete nafi olacak şekilde çalışmak olduğuna göre bu ihtilâf İara nihayet verilmesini söyledi. Müstakil ressamlar, hocalarından seçim esnasında fedakârlık istedi- ler. Münakaşa uzadı, her iki ta- raftan üçer kisinin istirakiyle en- cümenin teşkil edilmesi yolunda yapılan tasavvutlara rağmen an - lasamadılar. Ve neticede mitsta-| kil ressamlardan bazıları Halk e- vinden istifa ederek salonu ter - kettiler, Mimarlarsa ihtisas encümenle- rini bu gün seçin bildireceklerdir. VAKIT — Ressamlar arasın - daki hadiseyi teessürle kaydediyes ve ihtilâfın kısa bir müddette hal- ledileceğini ümit ve temenni edi - VOrUZ. Nuri EF. nin mirascısını aramak- tadır. Nuri Ef, 1928de ölmüş, ve Amerika bankalarından birinde 9000 dolarlık bir parayı miras bırakmıştır. : Fakat o gündenberi araştırmalara rağmen Nuri efen- yapılan dinin mirasçısı o çıkmamışlır. A- merika kanunlarına göre bu pa- ra ancak mirasçılara veriliyor, | mirasçı çıkmazsa Amerika hü- | kümetine kalacaktır. lânda Nuri efendin hüviyet şer'i şerife imugayirdir, binaena *! leyh mülgadır, kimseye bir para| vermiyeceksiniz, diyordu. İ Gafil ve cahil halk sürü sürü| ve yeni velinin peşine takılıyor | iş günden güne büyüyor, yeni bir| gaile mahiyetini alıyordu. O aralık orada bulunan Taiz| mutasarrıfı Rahmi Bey vak tinde bu delinin hakkından gelemediği (o için - istifa etti. Onun istifası oşaşkın Ohalkıda- ha fazla deliye bağladı. Bir taraf - tan da bu Cebelle San'a arasmda ki mmntakada Zamar ve Yerim ka- zalarıyla Cehran nahiyesindeki | - mama mensup Zeydiler — bu fır.| 5 ganimet bilerek — isyan etti! ler. Artık is büyümüştü. Müşür Feyzi paşayla oturduk, bir haylı vazıyeti münakaşa ettik; paşa nihayet şöyle dedi: | — Bu işi şiddetle ve kuvvetle halle tevessülden evvel bir kere de yazıyeti mahallinde tetkik ederek! halkla temas ederek bir çare ara» mak daha muvafıktır. Halk orada! da sizi sever ve size hörmet eder, 3 — VAKİT 5 MART 1923 semi Arasında Milli birliğin Ihyası İsteniyor Dün bir içtima yapıldı ve görüşüldü Hakimliği tercih edenlerin mu- ayyen bir müddet zazfında avu- katlık yapamıyacakları hakkında bazı tasavvurlardan bahsedilmişti. Huhuk talebesi bir toplantı yaparak bu mevzu üzerinde gö- rüşmiye karar vermişlerdi. Bu toplantı dün sabah halk- evinde yapılmıştır. Fakat gelen ler çok az olduğundan mevzu uzerinde görüşülememiş hafta içinde her sınıftan seçileçek bi- rer kişiden mürekkep üç kişilik bir komisyonun telebelerin bu busustaki fikir ve kanaat erini tet- kik etmesine, ve icabında Anka- raya bir heyet gönderilmesine karar verilmiştir. Bundan başka içtimada Hu. kuk talebesinden Kadri Ibrahim beyin Omili oOTürk (Talebe birliğinin yeniden ibya edilmesi hakkında verdiği takrir müzakereye konulmuş, neticede Kadri Ibrahim Tarık, (Kadir, i Enver, Rasih beylerden mürek kep bir komisyon teşkil olun rak bu işin takibine memur edil- miştir, Bu komisyon her talebe ce- miyetine mektup yazarak milli Türk talebe birliğinin yenide: teşkili için ikişer murahhasın 5e- çilerek hukuk talebe cemiyeti reisliğine bildirilmesini istiyecek- tir. Murahbasların seçilmesi haf- ta içinde bitirilirse milli Türk talebe birliğinin ihyası için önü- İ müzdeki cuma Halkevinde bütün ali mektep talebeleri murahhas- larımu iştirâkile bir içtima yapı lacaktır. Hava bugün yağ- murlu olacak Hava dün öğliye kadar kış- ! men bulutlu geçmiş ve öğleden İ sonra tamamile kapanmıştır. Ak- şam Üzeri de hafif yağmur çi- | sintisi başlamıştır. Dünkü hara- ret derecesi azami 5, asgari si- fırdı. Rasatbanenin verdiği ma- i lümata göre hava kapalı ve yağ» | murlu olacaktır. Rüzgârda şark- tan ve keşişten esecektir. | hakkında iyice tafsilât vardır. Kendisini tanıyanlar belki miras- çılarını tanıyabilirler. o Bilenler bunu bildirirlerse milli servetten i 18C00 liramu Türkiyede kalma- a yardım etmiş olurlar, ! bir miktar askerle oraya gidiniz, ne yapmak lâzımsa yapınız!.. Bir tabur askerle yola çıktım. Yollarda bazı ufak tefek hadise - lere rağmen salimen Cebele indik. Halkı topladım. Vazıyeti tet - kik ettim. (Veli) lik iddia eden Seyit köy köy dolaşıyormuş... « Evvelâ, bir yolunu bularak bu adamı halka yakalattım. Karşıma getirdiler. Bu, altmışlık, zayıf na- hif, bali vakti yerinde delişmen bir adamdı. Bana uzun uzadıya, durup dinlenmeden rüyalarmdan, seriatten, mezhepten, imandan bahsetti, Bu meczubu hapse attım. Halk işine gücüne avdet etti. Me sele kapandı. Zeydi âşiler de San'aya yürüye mez bir hale geldiler, oldukları yerde kaldılar. Bu işler bittikten sonra birik - miş kalmış, epey zamandanberi tahsil edilememiş vergileri toplat- mıya başladım ve hepsini toplat - tım. Dört ay sonra San'aya avdet ettim, (Bitmedi)

Bu sayıdan diğer sayfalar: