7 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

7 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

931 Bütçesi Mali sene başıma kadar yap Mcak tasarrufla bir milyon liranın iktisat edilmesi mubtemeldir. i e | Jy a 15 inci Yıl * Sayı : 5086 Bus Avrupa | Ricat ediyor | | Çinde “Petif-Parisien,, gazetesi “Lucien Romier,, imzası ve “Hvrupanın Ricatı,, setlev- halı bir başmekale neşret- * mekfedir, ehemmiyetine bi- naen neşrediyoruz: Avrupa hükümetleri, bugün, 'amız üzerindeki iş ve mede- | F Alktaralı 2 iriel sayıladı , Halife olmak istiyen meb'usan reisi Celâlettin Arif Beyin hususi evrakı arasındaki notlar Müsademeler devam ediyor Londra, 6(A,A) — Changhai'- dan bildiriliyor: Saat 8 - Muhasematın başlan- gıcındanberi ilk defa olarak, Ja- | Alttarafı 2 inci sayıfada | Osmanlı mec- lisi meb'usanr- nih son reisi Ce- lâlettinArif bey 1929 senesinde Pariste bir otel- de ölmüştü. Ce- lâlettin Arif B. bekârdı, onun teakip Istanbula geti- rilip gömüldüğü balde eşyası Pa- sriste oturduğu Bu eşyada ge- çenlerde şehri- mize getirilmiş ve dunlar ara- sında Celâlettin Alrif o bieyin bazı hususi ev- rakıma da te sadüf edilmişti. Bu arada bu- lunan bazı pe- rişan kâğıtlarda Celâlettin Arif beyin el yazı- sile yazdığ dik- kate şayan şey- i ler vardır. Bir — çok kâğıtlarda N Celâlettin Arii Bey ak okunan bu yazılar arasında meselâ şu satırlar vardır: Ya Celâl Ismi Celâl sende tecelli edece", Mustafa Kemal yıkılıcıt ve sen ts olacaksın, halife olacatsın Bu kâğıtların bazılarının üslünde kurşun kalemli bir çok efalar Mustafa Kemal isminin yazılmış oldugu görülmektedir. âğıtlardan birindede şu cümleler vardır: “Birinci iş, memlekette bir beyannamevle halkı sükünete davet, sonra bir di- yn fevkalâde teşkil ederek mevkufları alelâcele muhakeme ve cezalarının tertibi, Mevcut emval ve emlâklerine vaz'ıyet. Şiddet göstermekten korkma, Şapkayi det, Yazıyı sğitler il4vesile aslına irca . İngilizle Türklüğün ve senin düşma- Dındirlar. Faksr hiç tebasi etme Onların küllandıkları siyasi n de onlara A kullarımıya muktedirsin. Rus ve Almanlara tatarrüp ec , e) alundan Alemi is'âmı İngiliz ve b yhire teşvik edeceksin. Arserika O Fransadan Mikrax suretile mera emlekette dinderlardan mürekkep biz meclis iban erir ve şeri çerifin hiliniyeti aş ni temin ez! Bu kâğıt 15 Haziran 1929 tarihlidir. Celâlettin Arif beyin €vrakı arasında bir kabine fistesine de tesedüf edilmiştir. Bu stede Mersinli Cemal, Ali (san, Kâzım Karabekir Pş. ların, seyin Avni, Fuat Selim, Feyzi Daim Beylerin isimleri vardır. notlarda Salâhaddin B. de polis müdürü olarak gösterilmiştir. ** aşka kâğıdın üstünde de şu cümle okunmaktadır: Kâzım Karabekir ve AK Fuar Paşalar kuvvet başındadır. hi, Pömanlı meclisi mebusanınm son resi, Pariste vefatından ir kaç ay evvel kuvvetli bir ruhi hastalığa tutulmuştu. Bir kaç AY bu halde dolaşmış, ispirtizmeyile maşgul olmuş, otelde oda- b 3 masasının başında vahiy ve ilham beklemiş, kâğıtlarına “zen üst üste geçen satırlar halinde; muhtelif fikirler kaydet- pistir. Bunların bepsi sabit bir fıkri tecelli ettiren bir takım ökk hezeyanlarından ibarettir. Celâlettin Arif beyin Gazi tez, vin böyük nutuklarında kendisinden bahseden kısma cevap “pil eden bazı şeyler de yazmak istediği, bunları insicamlı bir , dalde tamamlamadığı bu evraktan anlaşılmaktadır, 1 elâlettin Arif beyin bastalık eseri olan notları bu zatın dağında nasıl bir haleti ruhiye içinde olduğunu ve neler düşün- de işaret etmektedir. otelde kalmıştı. ” Pazartesi, 7 MART (8üncüay) 1932 cesedi | selesiyle yakından alâkadar ol- mükerrer ola- | ( | | << “Tarih el kitabı azi Hz. nin vücuda getirdikleri encümeni dört büyük ciltba- dı; bunların bulâsasını takdim ediyoruz. ebesi ve bütün vatandaşlar bu tarihi okumalıdır. Ortamektepler, iseler Sayan 5 Kuraş day Meselesi Fırka Grupunda İktisat der Ziraat Vekillerimiz VAKIT muhabirine beyanatta bulundular, hükümet en salim tedbiri ittihaz edecektir o. | maktayız. Buğday ve ekmekte | istikrar temin etmek mühim bir tetkik mevzuudur. Bu hususta fazla birşey söylüyemiyeceğim. Buğday meselesi günün mühim bir meselesidir. Bu iş ehemmi- i yetle tetkik edilmektedir. Bundan sonra ziraat vekili Muhlis beyle görüştüm. Bana şu sözleri söyledi: — Buğday meselesi, ziraat vekâletinin çok ehemmiyetle üze- rinde bulunduğu bir meseledir. Vekâletimiz bu işi iki cepheden tetkik etmektedir. 1 — Yerli tohumlarımızın 1s- lahi, temizlenmesi, ucuza male- dilmesi, iyi vakitlerde hububat yetiştirmek sahasında esasli ted- birler almak. 2 — Günün meselesi olan Mustafa Şeref B. Ankara, 6 (A.A) — Buğday | işi hakkında iktisat vekili Mus- tafa Şeref beyle görüştüm. Vekil B. bana dedi ki: 2 — Bu mesele fırka gurubun- için vefatım mü- | da görüşülmüştür. Buğday me- Uşakta 11 kişiyi kuduz ısırdı Uşakta kuduz, köpekler tara- fından 11 kişi isırılmış ve derhal Istanbula sevk olunmuşlardır. Suriyede nüfus tahrir! Suriyede yapılan son nüfus tabririnde müslümanların biris- tiyanlardan fazla olduğu anlaşıl- | tahsillerinin himayesi ve buğdayı mıştır. fiatlandırmaktır. Bu iki metele- ça Ag GE Cumadan itibaren | kuponlarımızı kesip saklayınız line lendi. Tez iki cephelidir. Biri bütçe açığını kapamak çin ekmek ten bir resim almak! Tezin öbür tarafı buğday müs- Vavrularınıza Vakıt hedi Yavrularımızın ders senesi başında hediyemizi almaları için hiç bir külfet yoktur. Yalnız “ Vakıt,, karii olmanız, Vakıt okumaniz kâfidir. Martın on birinci gününden itibaren gaze- temizin başlığının sağ tarafında bir kupon bulacaksınız. Ders senesi başında 50 kupona mukabil birinci, 60 kupona mukabil ikinci, 9/ kupona mukabil üçüncü ve 210 kupowa mukabil dördüncü veya beşinci sınıfın kitaplarını takdim edeceğiz. “ b 1g yg yg yy yg A yg AET gg By yg yg gg gg ag yg Eyvaaah, bu bazicede bizler gene yandık, Zira ki ziyan ortada, bilmem ne kazandık! — Baba, ekmeğin okkasi on iki kuruşa çıkarsa ne yaparız ? — Birer dilim yerine yarımşar dilim yeriz çocuğum t.. Muhlis B. buğdayların satış meselesi fırka- da teşkil edilen mali encümende bütçeyle meşgul olduğu gibi buğday işile de meşgul oluyor. Koylüyü korumak için şehirliye yüklenmek ! Ekmek fiyatını arttırmanın neticesi budur; “bu tedbirden köylü fayda görmez yi bir birinden ayırmak lâzımdır. Buğday meselesi yeniden alev-| Çünkü bir devletin bütçe açığını kapamak için şehir halkının gıda sı üstünden vergi almak istemesi ne dereceye kadar makul ve he « saplı bir hareket (olur? Evvelâ bunu düşünmek lâzımdır. Bir defa ekmek fiatını iki mis- li yükselterek elde edilen resim hakikaten toplanabilecek midir? İnsanların aç kalmamak için ek- mek alacakları iddia edilebilir, Fakat bu kendi gıdasını, kendi temin etmiyen şehirlerde pek | Alt tarafı 4 üncü sayıfada | Akisler: Sinirliler ve izdivaç Akıl koruma cemiyetinin ortaya attığı bir fikri, Peyami Sefa beyle PFahrellin Kerim bey münakaşa edi. yorlar: Sinirliler evlenmeli mi, ew lenmemeli mi? Bekâr bir müharrirle evli bir dok« tor arasında başlıyan bu münakaşa» da, doktor izdivacn aleyhindedir, muharrir lehinde! Doktor: Zaman zaman sinir nö betleriyle sarsılan bir temel üstüne sağlam bir aile yubası kuruamaz, dis yor. Muharrir, bu fikirde değil: Hayr, diyor, cinsi malırumiyetin gere gere kopardığı sinirleri birbirine bağlıya- cak en sağlam düğüm (akit) tir, Bana, doktorun fikri de uygun geliyor, muhavririn fikri de... Doktorun fikri uygun geliyor. Zi- ra: Tam akıllıları yarı deli eden iz“ dipacın, yarı delileri tam akıllı de « gil, zır deli edeceğine kaniim? Muharririn fikri de uyyun geliyor. Çünkü; Yarı delileri #eehhülden me. nedersek, kimi evlendireceğiz?.. Bu zamanda hangi tam akıllı izdiraca ce saret eder? Gerçi; bir nazariyeye göre, tabil ve marazi bütün faaliyetlerimize cin- i si arzu hâkimiş. Fakat, Frewd'ün bu iddiası da, ne Fahrettin Kerim beyin aleyhine, ne Peyami Sefa beyin lehi. ne bir hüküm olamaz. İzdivaç, yalnız cinsi harareti sön-i düren bir çeşme değildir FA? Yusuf Ziya t $

Bu sayıdan diğer sayfalar: