6 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

6 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

© miz dokt, Türk köyünün parla dav; ak No. 3823 ON ÜÇÜNCÜ SENE liye 0 mm ram ABONE Senelik o 17 Lir» 6Gaylık 9 ,, Saylık 5 ,, ——— — HER YERDE 5 KURUŞ Gündelik. TÜRK KÖYÜ. Birkaç zamandanberi hem n bü- tün gazeteler Türk ei fiat landırılmasından bahsetme! ozi s 1! yar: ni Reisicümhur Gazi Mustafa etimiz ihra | Kemal Vaziyetine benz. Sıhhiye Vekili 5 t ar değ iten sa .p Mebusu Kılıç Ali © meseleleri li lim in kati bir şi öyle asıl Geleni yn verdiği- yağ 1 Şi cak ee ve inbili satınalma © kabiliy: çimi köyü ih- açlar ak ve la kül gti id Un £ bulur. Anadolu- hu kasabaları hayat larını köye bağlamışlardır. Köy, Anadolu iktısadiyatımı yan maz nabzıdır. Kuraklık veya fıkara ık, sel, zelzele, köyü muztarip e- den her afet, kasabaları kökünden ie A a iktis adi buhranına çare eğimiz bis Âşarın yerine geçen vergiler, büyük biz talisiz- lik eseri olarak, biraz sonra evvelâ k : irem ze zirai “ mahsullerin zamanımda e Ke 5 me Zühtü, Muhafız Kunt | Kur nandanı İsmail Hakkı, Riy. anki Kalemi Mahsus Müdü. rü Hasan Rıza Beyler olduğu hal düz saat 12, 30 da hususi f buyurmu. Gazi Hazretleri istasivonda istikbal edenler arasında, Vali ve Belediye Reisi Nevzat | Bey ile Mevki Kumandanı Sıtkı Paşa Gazi dark Pulatlv. dan, Cümhuriyet Halk Fırkası Ea mi Kâtbi ve iahya Mebusu p, İş Bankası Umu ere rü el Mebusu Celal ve Tay: re Cemiyeti. Umumi Reisi Fuat Beyler Etimesu''tan karşılamış: neler mlm ekme e Pulatlıyı lar ve İyon e Millet Mecli Kâzım, Bı met, ys 5 Erkâni Harbiye Ke. isi vi ei aşalar Hası tyle, H. Vekile e ve Ve. bular a ve ula lık bir hai lesi tarafından samiymi ise ağla kime rl Akvam Cemiyeti oimtiyazi mınlaka ile alâkadar derle. ileri muhasematın ili tatbikatını tetkiyke devam etti kat Şanghay E leri mu matın sureti katiyede si a kesilmediği hakkında bir kı naat edinmeğe müsait değildir. Moskova 5 A.A. Sanghaydan v or: o Yük: rütbeli e Çinli zabit şu beyanatta ie in il sevkulceyş u cephenin uzandığı havalide yol yok r. Buna mühim mat ve efrat pulla daha pr olacaktır. Mücadele bitmedi Beli e dı meşgul eden bu mese- Heri si are e Ke hük lekete aya tedbirleri alacağıma e ki Sefiri Mei; rak iğ yeni Anka- ra se — Emir Zeyt Hazretleri dünkü trenle e gelmiştir. Nafıa Vekilimiz. İki gündenberi İstanbul'da bu- lunan Nafra Vekili Hilmi Bey de “dünkü trenle şehrimize avdet et- miştir, Muhittin Bey. -anbul valisi ve belediye re- yeni başlıyor. Şanghay mm ğa kal, ie UNU eğ ei sekeri hareketler güy a Jap ordusu | HİSİNİ almış ürkiyı s ik ik olduğu renin üreşekki ir O dağın söy- hakkındaki murafeyi ortadan . darmış ni ve Yeni 7 iie e ır. Harekâtı harbiyenin bidayetinden | “© gö re e ei adığa beri Şanghay mıtakasında Çinlilere | 74” yret tera merhalesihi sitayişle anlattıktan sonra t 030 fabrika tahri, kü | ai a tahrip olumuştur. Bu en | larda 200 bin iz çilişıyordu. Bu tah m yüzünden 186 milyon dola rlık ser imtidade nda bir alev dalgası İimtiyüziz mıntakaya doğru ilerlemektedir. Arada ancak pek kısa bir mesafe kalmıştır. Cenevi 'evkalade meclis nin, nde e Çin—. batı hakikaten ve ile sid eğ ol madığı meselesi etrafında bir münakaşa lasematın ofilen katınm lif m uintan zimi için Hymans ve nihayet ve rilmesini teklif et Bu teki nn i£ vi umumi — AKVAM CEM!YETİNDE| muntakası | 4; Bir mil hala lek etmiştir. zretleri aeg imşikbele — zevai per ayeti grimsi kil İsmet Paşa Hüzretleri ee im seal Gin kaya'ya teşri; lard. Cenevre haberleri, MÜHİM BIR'NUTUK. ye Vekilimiz iii Bey Cenevre'de hususi bir leme irat ettiği Sainkli b nelmilel sulh için iküsadi lim halledilirdi. Dedi e 5 (Hususi) Hariciye yi Tevfik Rüş tü Bey dün Clü; İntermelonrde | erkânı ha- muşlardır. ce profesör Rappard aya- karak iz eril kanı sı fi i hazırüna çok dirkâr bir lisanla takdim etti tesli Türkiye'yi m alması Jazım| tari geldiğini anlatı Tevfik m ü Bey profesöre biz | Dahili Haberler. B. M. MECLISINDE. izi Millet ne ee et Beyin riyi beleı EE ü maddesi: pass 33 e bir fıkra ri kabul etmi Bundan sonra meclis encü- e. lie ve vefat sureti ile u bulan münhallere uza a yapılmıştır. Bütçe Encümenine: Sadetti. era İn Clan hiye fani Mü SeSi Cis- Ir a z e z Sd İ : g gö Meclis perşembe günü topla- nacaktır, FACİA ETRAFINDA, Marsilya Başkonsolos SUNUZ Server Cemal Beyin feci ölümü ilya'dan erver sedi tahnit ettirilerek memleketimize getirilecektir. Marsilya 5 A.A. Türkiye Baş Konsolosu Server Cemal Beyi öldürdükten didi ör MEEDİ 23 i hakkındaki kanla n lâyihasınu ikinci müzakeresini yapmış ve iştir. fransız kında nddloie 4j Şamar Mar: | sonra Harici Mühim Haberler. FRANSA'DA. Paris 5S A.A Başvekil M. Tardiecu mebus. & S $ ş 3 5 istikrazının abul eden mukaveleyi ak- tetmesine “elk olan sebepleri bi- T birer zikretmiş li ye ie istikraz lehinde si hususunda erisir ısrar oslovak cede komisyon mamiyle memnun kaldıklarını be- yan etmişlerdir. o Paris $ A.A. Havas ajansı bildiriyor: Tardicu me meclisi hariciye -encümeninde asi sml seni vererek merkez$ ında bir takım Tabıtaların ii Mi arz olduğunu fakat her pini iye tekrar mak dev sünde bulunmasına müsaade kani bulunduğunu mü suni muna e Mumaileyh teslihatn da müteverrim bir gençtir. Ahmetlc. O: vaziyfesini Ve hususunda gösterdiği tekâsü'den dolayı bir k 1 ihatma ek her hangi bir. tel Fransacâ memnuniyetle kabul ein ilavd etmiştir. Tardicu tahdidi teslihat konfa ye ünürse ai maruz kalıpıştır. Fakat konsolos merkumun -hasta bulunması do konferansın toplanması lazım) yisiyle bu tevbihatmı daima geldiğini söyledi. tedilâne bir tarzda yapardı. ii Nutuk e profesör | sahipleriyle memurlar Kançılarya Mum d İyı terkedip de binanı katında 'PP* Hi yle vi ae Na nız Kançılar İskende: Haydar sar Bey ve birinci da Server si muştur. ki ihtimal kendisine bâzı tev- bihat yaptığı, a erkumun di “İetmekle iye mecbur kalmışlar İlk kı kurşunla sağ bileğinin a rafı. mecruh olduğu rahmi edil len konsolos elini kanl İzleri görülen duvara dayıyarak kalk- ilden için mış, kati ku gen kapuya koşmuş ii ehliz feed Eş e eçi sake ne doğru atılmıştır. e di e bu me harici olmadığını be; eyan | ve İsti n array Bey dün şehrimize İmistir, biden kabul edilmiştir. Teklif, in semata hemen nihayet verilmesini, va (Devamı 3 üncü sayıfada) konferansların ee (Baş tarafı 2 inci sayıfı dağ venin lattıktan sonra beynelmilel büyük İsi İn dayar girmiş bi ve terkilborus: sabet etmiş ve boruyu ! vap n kendi sini Si ip e ge yeti: k daha mite. rm şü de mahze: ndeki perdeyi pa ri de su evamı $ inci sayıfada) Li 6 olduğunu söylemiştir. muavenet sistemini: in tesisi haline Fran sa teslihatımın daha ziyade azaltılmasına 28? gösteremiyeceğini ve hag tahtı temine Se Eg Planım. SU: ii kaleli see bazı Sall mevcut Paris 5 A.A, encümeni 600 milyonluk Çekoslovak i. razına müteallik Jâyil Fransız Bankasında Altın. Paris 5 A.A. Fransa bankasının altın mevs cudu teahhüdatına nispeten yiis de 67,18 dir. Alın ak 74 milar #ranktan fazladır. Alman Kredisinin Temdidi. Paris S A.A. Alakadar Bankalar Almanyaya vefi len 100 milyon sma kredinin se yuşmuşlardı didi lüzumu Üzerine Romanya'da İskonto Fiyali; 5 Bükreş 5 A.A. Milli banka iskontosunu yüzde yediye nl

Bu sayıdan diğer sayfalar: