7 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11

7 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

T Mt » —e — _Bi', Ölününr Hatıra Defterıîndîn : HAİNLERİN İÇ YÜZÜ YüzEllilikler Nasıl Gittiler, Ne Yaptılar RIZA TEVFİK, SÜLEYMAN ŞEFİĞİN GURURUNU BİLETİ NİHAYET KOPARDI OKŞIYARAK —t Şüleyman — Şefik, alık sordu: — İki kamara bileti mi? Riza Tevfik cecap verdi: —Evet, iki. Biri zatıaliniz, biri de bendeniz için! — Size de bilet almak mec- buriyeti neden ? — Çünki tercümana birlikte müracaat etliğimizi — arkadaşlar gördüler. Yalnız kendinize bilet alırsanız ricamızım reddolunduğu- nu anlarlar, hâdisenin tafsilâtımı öğrenmek isterler. Yalan söyle- mek âdetim olmadığı dediğimizi, ne işittiğimizi birer birer söylerim. O vakit, mevkü- niz müşkülleşir. Haysiyet kelimesi Gzerinde dedikodu başlar. Hak- buki bendenizi kamara arkadaş- hığınızla şerefyap ederseniz bu mahzur mündefi olur ! — Bu, orijinal bir şantaj! — Bendenizce “ vaziyeti ida- L — Vallahi tuhaf. Deminden ambara yangelip yatmaklığımızı söylüyordunuz. Şimdi parasını bana verdirip kamaraya geçmek istiyorsunuz. — Zemin ile zaman değiş- tikçe arzular da değişebilir. — Zorla mı yakama asıla- caksınız ? — Yakanıza değil, mürüvve- tinize yapışıyorum! Süleyman Şefik, — takikaten tuhaf bir adamdi. Kendini çok beğenirdi, ©o derecede ki altmış beş yaşına gelmiş bulunduğu halk- de çehresinde gençlik taraveti, hem de cazibeli bir taravet taşır dığına İnanırdı. Boyalı bıyıklarr nı bükerek, buruşuk yüzünü ge- rerek gezmekten toybir hovarda zevki alırdı. Gençliğine, yakışık- lığına olduğu kadar zekâsına,bil- â—: de itimadı vardı. Ayni za- manda eski devrin müsrif paşa- ları gibi cömert görünmek işterdi. Sonu meçhul, batta merhale- leri meçhul bir yolculuğa çıkar- ken — yaninda — buhundurabildiği parayı israf etmemek, gerçi, ken- dişate mukarrer idi Lâkin Rıza Tevfiğla mürüvvetine yapıştığını söyleyince megalomanisi gıcıklan- di, cömertlik ve lütufkârlık kurzun- tüsu kamıldadı, hiddeti gevşedi, damarlarına yumuşaklık geldi: — Beni susturdunuz, dedi, biletinizi alacağım. — Bunu zaten biliyordum ve onun için israr ediyordum. Te- şekkür ederim. — Fakat öbür arkadaşlar ne derler ? — Ne derlerse desinler, ba- na vız gelir. — Biraz evvel, yalnız başıma kamaraya çekilişimin dedikodu uyandıracağını söylediniz. Şimdi neden fikrinizi değiştirdiniz ? — O ihtimali ileri sürerken benim ambara inişim mevzubahisti. Kamaraya geçmekliğimle beraber alık için ne | Süleyman Şefik, hakika- ten tuhaf bir adamdı. Kendini çok beğenirdi. O derecedeki, altmış beş yaşına gelmiş bulunduğu halde,çehresinde gençlik taraveti hem de cazibeli bir taravet — taşıdığına inanırdı. onların zırıltısı kıymetini kaybet- miştir. — Bizi tercümanın kamaraya i SON POSTA koyduğunu sanıp ta yüzsüzlüğe kalkışırlarsa? — Okadar basit düşünüyor- sunuz ki güleceğim geliyor. A benim aslanım, hemen kamaraya girmekte ne mana var? Hele vapur. kalksın, tercüman da — ipi kırsın, sonra kaptana - gideriz, biletlerimizi alırız. O vakit arka- daşların hissesine yalnız yutkun- mak düşer! Mustafa Natık, ” Şaban Ağa, Muhiddin ve hatta Mustafa Sabri, onların dönmelerini bekliyorlardı. (Arkası var) ğihîrliler Evlenmemeli Midirler? —- Akıl Hastalarının Evlen- meleri Caiz Değildir Fakat Bu Mesele Kısmen De Hukuk Ve Tıbbın Mücadelesi Demektir ( Baştarafı 1 inci sayfada ) Maamafih, bugünkü tababetin bu hususta herşeyden evvel rey sahibi olması, izdivaçların selâ- meti için şarttır. Bu tedbirin bu- kukçular tarafından hukuk esas- larına göre nasıl tatbik edilebile- ceği de ayrıca teemmüle şayandır. Sinir hastalarına gelince: Bun- lar pek müteneyvi ve &ok muh- telif derecelerde oldukları - için bunlardan — hangilerinin izdivaç eşiğine basamıyacaklarını — tayin etmek ve bu tayini hukuk pren- siplerine kabul ettirebilmek ber iki tarafın biribirlerini mütekabi- len tenvir ye temin etmelerine mütevakkıftır. Bu yapılmadıkça tıbbi zaruretlerle hukuki — xaruüret- leri telif etmek, zannederim ki, pek güç olur. Sinir hastaları hemen umumi- yetle hayat mücadelesine güç mukavemet edebilecek bir lııı:ıuc- ti hayatiyeye sahip oldukları için bunlara ev bakmak vazifesini de yüklemek fazla olur. Esasen, ni- zam ve intlizam dairesinde yaşı - yabilmek te bunlara pek ağır geldiğinden mütemadi bir dikkat we faaliyeti istilzam eden ana ve babalık vazifeleri sinirlilerin kal- dıramıyacakları bir yüktür, Hakikat böyle olmakla bera- ber, hukuk esaslarının ilmi te- rakkiyat ile başbaşa gidememesi meselenin filiyat sabasında hab- ledilmesi, öyle zannediyorum ki daha epey Zzaman yiyecektir. Bunlardan başka ahmak, aptal ve geri ruhların da bu meselede düşünülmeleri lâzımdır. Bulardan hiçbirisi sırf kendi maişetlerini temin edecek ruhi bir iktidara malik değildirler. Halbuki hemen her yerde bun- ların da çoluk ve çocuk sahibi olduklarım — görüyoruz. — Bunlar evlenmiyor ; hem — kendilerini, hem de silelerini işkenceye mah- İSON POSTA | küm ediyorlar.,, Bir Nokta Hakkında Anketimiz münasebetile Akıl Hıfzıssıhhası Cemiyeti Reisi Dok- tor Fahrettin Kerim Beyden al- dığımız bir mektupta — ferdi ve cemiyeti şiddetle alâkadar eden bu mesele hakkındaki neşriyatımız teşekkürlerle karşılanmakta, ancak Akıl Hıfssıhhası Cemiyetinin yal- niz ruh hastalarının evlenmeme- sine taraftar olduğu, alelümum sinirliler için gerek kendisinin, gerekse cemiyet namına henüz bir. şey söylenmediği — bildiril- mektedir. Finlandiyada Milliyetperverlik Cereyanı Helsingfors 6 — Lapyo deni- len milliyetperver — teşkilâtının amele tarafından yapılan hareket ve nümayişlere karşı aldığı sert tavırdan doğan karışık vaziyet teskin edilmiştir, Şimdi, mevcut ihtilâfin — esasından — halli — için müzakereler yapılmaksadır. Havadis ve Halc garetesi Istanbul: Eski Zaptiye İdare : Çatalçeşme sokağı 25 Telefon İstanbul - 20203 Posta kutusu: İstanbul - 741 Telgrafi İstanbel SONPOSTA Sarkltüe n ABONE FİATİ evmi, Siyasi, İlânlardan mes'uliyet alınmaz. Cevap için mektuplara 6 kuruşluk pal ilâvesi lâzımdız. Adres değiştirilmesi (20) kuraştar. Hasan Zeytin Yağı 7 Mart 932 Pazartesi İstanbul — (1200 metre, 5 kilovat) 18 gramofon, 19,5 Vedia Riza Ha- nimin iştirakile birinci kısım alatar- ks, 20,5 Darülbedayi san'atkârları tarafından temsil, 21 Bellas Hanımın iştirakile ikinci kısım alaturka, 22 orkestra, Hel'sberg — (276 metre, 75 kilo- 'vat) 20 konferans, 20,30 hafif musiki, 21,45 Königaberg operasından nakil. Brüno — (341 metre, 36 kilovat) Stüdyoda konser. Mühlaker— (360 metre, 75 kilovat, 20,05 Musikişinaslar — Cemiyetinin konseri, 22,05 Göthe hakkında kon- ferans. Bükreş — (394 metre, 16 kilovat) 20 salon orkestrası, 20,30 konferans, 20,45 şarkı koönseri, 2115 örkestra. Belgrat — (429 metre, 2,5 kilo- vat) 20 şarkı konseri, 20,30 konferans, 22,55 akşam konseri. Roma — (441 metre, 75 kilovat) 20,15 gramofon, 21 senfoni, 22 moda bahisleri. Prag — (488 metra, 120 kilovat) 20 Brünodan nakil, 2105 orkestra. Viyana — (S17 metre, 20 kilovat) 16,45 senfonl ile dans, 21.45 Çizan orkestrası. Poşte — (550 metre, 23 kilovat) 19,35 Slovak gecesi, 20 operanın orkestra heyeti. Varşeva — (Ml11 metre, 156 kilo- vat) 20 musiklli musahabe, 20,15 Mikado opereti. Berlin — (1635 metre, 75 kilavat) 20 dans gecesi, 21 #por baberleri, 21,10 Liselot opereti. RADPYOSN Bu Akşam Radyoda Dinliyeceksiniz Sayfa 11 Neler | 8 Mart 932 — Salı Istanbul-— (1200 metre, 5 kildvat) | 18 gramofon, :19,5 Hafız Butlan Beyin iştirakile alaturka, 20,5 gramo- | fon, 21 Hafız Burhan Beyin iştira- kile, alatorka 22 orkestra, Heilsberg — (276 metre, 75 kile. yat) 19,45 mandolin konseri, 20,20 Cenabi Amerkaya seyahat, komedi, 21,15 konser. Brüno — ( 341 metre 36 kilovat ) 20 Pragdan bakil, 21,40 Milli Sırp şarkıları, 22 Progdan nakil. Mühlaker — (360 metre, 75 ki'ovat) 20,05 Frankfort musiki salonundan vakil, 21,30 şen musiki. Bükreş— ( 394 metre 16 kilovat ) 20,30 gramolon, 20,45 şarkı konseri, 721,05 opera. Belgrat — ( 429 metre 2,5 kilo- 19,5$ sesle opera parçaları, 20,30 Zagrepten naki. Roma — (441 metre, 75 kilovat) 20415 gramefon, 20,1S ses konseri, Prag — (488 metre, 120 kilovat) 20 Smetea musiki salonundan nakil, 21,05 kitare konseri, 21,40 şarkı konseri. Viyana— (SI7 metre, 20 kilovat ) 20440 Operadan naklen Die Fleder- maus operası, Peşte — (SS0 metre, 23 kilovat) 19,15 Operadan naklen Saba kırali- çeri operam. Varşova— (1411 metre, 158 kile- vat ) 20 müsahabe: Yıldızların hayatı 20,15 halk konseri, 72,50 dans hava- ları. Berlin — (1635 metra, 75 kilovat) 20 günün vak'aları. 20,20 komedi, 22,20 siyaset haberleri, sonra dana havaları. Dikkat: Dercetmekte olduğumuz programların Avrupaya ait *| olan kısmı vasatf Avrupa anatine göre tanzim edilmiştir. Istanbul saatine tatbikı için Avrupada saat (12) olduğu zaman — İatanbulda (D e geldiği farzedilmelidi. Kürt Tahrikâtçıları Mısırda Nasıl Çalışıyorlar ? (Baş tarah 1 iııîuyfılı) Celâl Mahmut Bey; Mısır Ma- arif Nezareti memurlarındandır. Ahmet Ebulfazi; Mısir. mah- kemelerinde kadıdır. Bedir Han Hakkı Efendi; Su- riyede bulunmuş Bedir Hanlar- dandır. Âdil Halit Bedir Han; Doktor Halidin oğludur. Bunlardan —başka — içlerinde aslen İngiliz olmasına kuvvetle ihtimal verilen Abdullah isminde birisi Jaha vardır. Bu adam bir- kaç lisan bilimektedir. Uzun boy- ludur, sarışım ve mavi gözlüdür. Müslüman olduğu iddiasındadır. Bu adam, adeta bu komitenin murakıbi vaziyetindedir. Son za- manda İran hududunda seyahat etmiş, kânunusani içinde Anşu Merkevrek, Saç Belağ tarafların- | da dolaşmış ve gelmiştir. Oralar- da bultumması muhtemel tahrikât- çılarla görüşüp onlara talimat verdiği zannolunmaktadır. İskenderiyede bulunan ve iç- timaların bazılarına iştirak eden | Vehbi Paşa isminde birisi de bu | heyetle yakın sürette alâkadar olmaktadır. * Fort Ve İşsizlik Nevyork, T — İşsizlikl, ü- cadelenin iş yaratmak lleemiı"nın— kün olabileceğine kani olan meşhur Detreytte Ford günde beş bin otomobil yapabilecek bir imalâi inşasına teşebbüs etmiştir. Burada, günde ( 100) bin ı!ç_ı çalışabilecektir. Şayanı dikkat bir teklif Yalnız 75 kuruş gönderiniz. Mukabilinde Reisicümhur Hz. nin tabii büyüklükte, san'at- kârane bir büst portrelerini elde edeceksiniz. Türkiyenin bilümum RicaliÂliye — portre- lerinin fiatleri dahi aynidir. Posta mesarifi yukariki bedele dahildir.. FOTO — FRANS İlklâlcaddesi No, — 128 Beyoğlu Fotoğraf Tahlili Kuponu Tablatinizi Öğresmek İstiyora fotoğrafınını $ adat kupon e bir- Hkte gönderiniz. Fotoğrahası srayıa tabidir. ve iade edilmez. İalma, — meaalerk veya san'at / ci llit Hangi saallerla sevabı ? Fotojral imtişar edlecek mi! — Fotoğrafın küşesi ŞOkuruşlur put mukabilinde gönderilebllr. ve salatalarda lezzetine okkalık 90 - Tam 21-;. de Türkiyenin ve bütün dünyanın en leziz ve en nefis yağıdır. Hastalıklarda içilir. Yemeklerde yan voktur. Tam kiloluk 70 - Yarım 40 - Çeyrek 25 - Tam okkalık 225 kuruş - şişelerile beraber - 5 ve 13 okka tenekeler okkası 90 kuruştur. Teneke — ayrıdır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: