6 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

6 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“—eE "i ğ Ekmek Meselesin- de Yeni Mütalealar Diyorlar ki: “Ekmeğin fiatini arttırmalı,, 12 kuruşa çıkar- malı. Bu suretle hem köylü korunmuş, hem de bütçe dü- zelmiş olur.; Bu yeni fikir karşısında mütalealarını sor- mak için mürecaat ettiğimiz kimseler bize şunları söyle- dileri Rüseyin Cahit B. (Zahire taciri Hazırcılar 21) —(12) kuruşa — ekmek bahsi, üzerinde çok durulacak cele karar veremiyeceğiz. Hazi- “meye (30) milyonluk mevhum biri varidat temin edeceğiz derken esasen mevcut ıılıı ıstırap ve Sonra bizim köylümüzüle dün- ya köylüsü arasında dağ ka- Buğday ucuz İ Şerif Bey (Katırcı Oğlu hamı 5) — (12) kuruşluk ekmek - tek- lifini ben pek tabü bulmiyorum. Evet köylümüzü himaye borcu- muzdur. Çünkü Türkiye ziraat memleketidir. Bence yapılacak bir iş vardırı İhracat yapabilmek için buğ- dayımızı tasnif ve tasfiye edecek vasıtalar -hbazırlamaktır. Bugün yakın komşularımız ta Amerika- dan gelen) buğdayı alıyorlar da bizden almıyorlar. Çünki onların buğdayı fenni bir şekilde temiz- lenmiş ve tasnif edilmiştir. Hü- lâsa memlekette kazanç nisbetini artıracak leçebbnıler yapılmadan Nizarcettla Âli Bey ( Müderrla ) — Bu hbusustaki fikirlerimi bir gazetede yazdım. Henüz yeni fikirler dermeyan edecek kadar vaziyet ilerlemiş değildir. Bina- enaleyh — o fikirlerimde — israr ediyorum. Eğer siz başka birşey düşünüyorsanız onu da söyleyiniz. tetkik ve münakaşa — edelim. evsafile ketler elbette daha yüksek evsafı olan ve iyi tasnif edilmiş buğday- ları bizim buğdaylarımıza tercih ederler. iHTİKÂR yirmi Bir Tacir Mahkemeye Verildi Haber aldığımıza göre - vilâ- yetteki hususi komisyonda hak- larında ihtikâr yaptıkları iddia- sile tetkikat yapılan (21) şeker tacirine ait evrak müddeiumu- milik — tarafından — mahkemeye sevkedilmiştir. Bunların muhake- meleri Sultanahmet Birinci Sulh Ceza mahkemesinde yapılacaktır. Sulh mahkemesi bugün muhake- We gününü tayin edecek ve ihtikâr maznunlarına tebligat yapacaktır. Diğer taraftan İstanbul Tica- ret Müdürlüğü limon, petrol, gaz, manifatura — eşyası — üzerindeki gayritabil fiat yükselmesini tetkik etmektedir. Dün Ticaret Komi- seri Bahri Bey piyasada muhtelif eşya fiatleri üzerindeki tetkika- tma devam etmiştir. Tahkik Ko- misyonu da barı kahveciler hak- kındaki tahkikatım derinleştirmiş ve dün bazı tacirlerden kahve piyasası etrafında malümat is- Bir Kaçakçı Rakı Kaçırdığı İçin l Mahküm Edildi Dün (9) uncu İhtisas mahke- mesinde rakı kaçakçılığı yapan Yaşova isminde bir Musevinin muhakemesi yapılmıştır. Balattaki evinde (1500) dirhem kaçak rakı bulunan Yaşova ayni zamanda polise hakaret ettiği için mahke- me kendisini altı ay hapse mah- küm etmiş ve derhal tevkif edi- | Yeni Defterdar Ankara Vergiler Temyiz Komis- yonu — Reisli- ğine tayin edi- len eski Def- terdar — Şefik Beyden yeni vazifesinin devrini almiş ve işe başla- mıştır. Musta- Defterdar Mustafa B. yapılmasını da arzu ettiğim şey, hazinenin menfaatine zerre kadar zarar gelmeden mali işlerde kat'l bir sür'at temin edilmesidir. Halk, hükümetle olan mali işlerini en kısa yoldan ve en az bir zamanda görebilmelidir.., 4 Mustafa Bey 30 senelik bir maliyecidir. Hukuktan — çıkmış, maliye mesleğini tercih etmiş, 15 sene kadar muhtelif muhasebe- ciliklerde bulunmuş, istirdattan sonra İstanbul deflerdar muavim- liğini ifa etmiş, Bursa maliyesinin başında bulunmuaş, Aakara bele- diyesi umuru hesabiyesini idare etmiş ve dört sene evvel son vazifesi olarak — verçiler temyiz komisyonunun başma gelmiştir. İki Mecmua Mahkamade ( Muhit ) ve ( Dünya ) mec- muaları Vilâyete verilen beyan- namelere muhalif — neşriyat yap- tıkları iddiasile mahkemeye ve- rilmişlerdir. Sesli Filim atelyesi Şehrimizde (300) bin Tira masraf lerek — Tevkifhaneye — gönderil- | yaparak bir sesli filim atelyesi tesisi miştir. dı.ıııcııeueıı t Muhterem Halkımızın — —— | Nazarı Dikkatine İPEKİŞ mamulâtı diye s çıkarılmış değildir. Çıkarı Piyasada bazı ticarethanelerin bir takım İpeklileri edilmiştir. (PEKİŞ kumaşları henüz piyasaya veçhile İPEKİŞ mamulâtında ALTIN YALDIZLI İPEKİŞ damgası Olacaktır. ürmekte o'dukları istihbar ldığı zaman ilân edileceği YENİ MÜZE Bir Medrese Müze Haline Getiriliyor Maarif Vekâleti Sultanahmet medresesini Müzeler İdaresinin emrine vermiştir. Burası her te- raftan işık alan, rütübetsiz ve aydınlık (23) oda ile geniş bir divanhaneden ibarettir. Müzelar İdaresi medresenin bir plânmı hazırladıktan sonra — İstanbulun muhtelif yerlerinde bulunan kıy- metli tarihi vesikaları ve evrakı Ginsinc göre ayırarak bu odalara koyacak, divanhane de — evrakın tasnifine tahsis olunacaktır. Mü- zeler İdaresi şimdiye kadar Defterhane hazine — evrakından ( 1012 ) kıymetli ve tarihi defter ayırtmış, ve Ayasofya camliinin papaz ondalarındaki vesikalardan da (180 ) sandık İaymetli evrak hazırlanmıştır. Bütün bunlar ya- kında Sultanahmet medresesine nakledilecektir. Sonra medresenin bahçesine de kıymetli - vesikaları halka teşhir için bir szlon yap- trtlacaktır.Diğer taraftan öğrendiği mize göre Maarif Vekâleti bu sene bütçesine tarihi evrakın tasnifi için tahsisat koyacaktır. Tavuk Hırsızları Dün Göztepede İki Hırsız Yakalandı Osman ve Halil isminde iki kişi Göztepe istasyonunda elle- rinde iki tavuk, beş ördek oldu- gu balde dolaşırken Polis tara- fiından yakalanmışlardır. Bunlar karakola götürülürken kaçmışlar, fakat, ahaliden biri Halili başın- dan sopa ile yaralayarak yakala- miş, Osman da Amerikan mekte- binin bahçesinde gizlendiği yer- den çıkarılarak karakola getiril- miştir. Tavuk — ve ördeklerin Selâhattin Beyin evinden çalin- dığı anlaşılmışlır. Vapurcular — Toplamıyor Ankaraya giden vapurcular beyetinin evvelki gün şehrimize döndüğünü yazmıştık. Vapurcular Birliği Ankarada yapılan teşeb- büsler hakkında tenvir etmek ezere vapurcuları bugün saat dörtte Birlik binasında bir top- lantıya davet etmiştir. Son Posta'nın Resimli Hikâyesi: Gazi Hz. Cuma akşamı şehrimizden hare- ket buyuran Gazi Hz. dün öğle üze- ri Ankaraya muvasalat etmişlerdir. kstazyonda Meclis Reisi, Başvekil, Vekiller, Meb'uslar, diğer askeri ve mülki erkân tarafından — ihtiramla istikbal edilmişlerdir. İzmir Rıhtimi Meselesi İsmir Rihtim Şirketi tahkikatına İzmirde devam edilmektedir. Şirke- tin Mndşaviri avukat Gat Franke Efendi dün İzmirde istievap edilmiş- tir. Maznunların adedi dokuz kişidir. Ankaraya Gidenler Nafla Vekili ve yeni İIrak Sefiri Emir |Zeyt — cenapları — Ankaraya gitmişlerdir. İnhisarların Tevhidi r İdarelerinin birleştirilecek olan kısımları hakkındaki — tetkikat devam etmektedir. Merkexz! kısımla. rm kaziranda Ankaraya nakledile« ceği haber verilmektedir. Amerika Sefirliği Arjantin Sefî—rîânkarayı Tayin Edildi Tokyo - sefirliğine tayin olunan Amerikanın cski Aukara sefiri Mlse ter Grov 13 martta Amerikaya ha« reket edecektir. Amerikanın yeni Ankara sefirliğine de Arjantin seliri Mister Çarles Şeril tayin olunmuştur. Tütün Raporu Türk tütünlerinin hariç piyasa. larda revacını temin için bir. komis- yon tarafından hazırlanan rapor An- karaya gönderilmiştir. Soyrisefainde Bir Karar Seyrisefain — İdaresi Zonguldağa yöoleu vapuru uğratmamıya karar vermiştir. Fakat şunu da — söyliyelim ki Zonguldak hem bir vilâyet mer- kezi, bem de Karadenizin en mühim iskelelerinden biridir. Binicilik Müsabakaları Gelecek ay içinde Nis şehrinde büyük at yarışları yapılacaktır. Bu müsabakalara Binicilik mektebinde bulunan zabitlerimiz de iştirak ede- ceklerdir. Mektepte şimdiden idman- lara başlanılmışlır. Tahrikât Var Mı? İşsiz kaldıklarından bahsederek (2000) amele namına Vilâyete (300) imzalı istida verenler hakkında tah- kikat yapılmakladır. Ameleyi tahrik gibi bir hareket yapıldığı anlayılırsa derhal takibata girişileceği kayde« dilmektedir. Kaçarken Tutuldu Celâl isminde biri Beyazıtta kömürcü Ahmedin — dükkânına girerek palto, saat ve bir miktar para çalarak kaçarken yakalan- mıştır. —. Pazar Ola Hasan Bey Ve Telefon Derdi 1: Komşu — Hasan Bey, elini şaka- ne düşünüyorsun ? Bir ğma koymuş, kederin mi var? 2: Hasan- Bey — parasını almış. Telefon Şirketi Belediye Müffettişi Ya- ver Beyden, konuşmadığı mükâlemelerin Sorma komşu... sana mı düştü? 3: Komşu — Bundan sana ne Ha- san Bey ?.. Senin telefomun yok... Tasası 4: Hasan arama şirket konuşmıyan adamdan ma- dem ki para istiyor, yarm gelir, benden Bey — Telefonum yık de para alır. Baksana hükümet komi- seri bile şirketi müdafaa ediyor !

Bu sayıdan diğer sayfalar: