6 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5

6 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Siyaset '/İlemi Tahdidi Teslihat Ve Fransanın İstediği Paris, 5 — Havaş Ajansı bil- diriyor: Meb'usan Meclisi hari- €iye encümeni huzurunda beya- natta bülunan M. Tardiyö, muh- telif suallere cevap verdiği sırada, merkezi Avrupanın iktısadi vazi- yeti hakkında tafsilâta girişmek istemeksizin — yapılması derpiş edilen işe ait tafsilâta girişmek- sizin, Merkezi Avrupa Devletleri arasında iktısadi rabıtaların te- essüsünü görmiye — taraftar olduğunu söylemiştir. Mumaileyh, herhangi memle- ketin yeniden silâhlanması teşeb- büsünün açıkça aleyhinde bulun- duğunu sarahaten beyan ve silâh- ların kontrol altıma alınmasında israr eyledikleri takdirde Fransa- nın herhangi bir devlet tarafın- dan yapılacak - tekliflere memnu- niyetle iştirak eyliyeceğini tespit eylerniştir. Başvekil, terki teslihat konfe- ransıaın — neticeleri her — ne olursa olsun, Fransanm — ha- lihazırda mevcut ve — şim- diye kadar her zaman tem- kiste devam etmiş olduğu tesli- hatını — yükseltmek — niyetinde olmadığını — ifade — eylemiş ve diğer milletler — yalnız kısmen muavenet ve mütekabil yardım sistemi tesis ettikleri takdirde teslihatın tenkisine saraftar ol- Maryacaklarını izhar etmiştir. RL Tardiyö bundan sonra, husosl — teslihatın — kontrolünün kendi teşkilât ve emnüselâmet plânında dahil bulundugunu gös- termiştir. Lindbergin Oşlu Hâlâ Bulunamadı Nevyork 5 — Lindbergin oğ- lanu 1 kaçırılması hâdisesi, cidden karış ık ve esrarengiz bir mahiyet almıştır. Diğer taraftan Lindber- ge göelen mektup ve talgrafların da kâmilen uydurma — olduğu anlaşılmıştır. Üç yıldız. imzasinı koyarak “çocuk ölecek, imzamı tanıyorsunuz,, diye kart gönderen adamın da asıl hâdise ile alâkadar olduğu zannedilmiyor. Çünki kart sahibi olan ço- cuk ölmüştür. Cümlesini yazmış, soora bu cümleyi tashih etmiştir. Şimdiye kadar polis 625 kişiyi isticvap etmiştir. İstiçvap edilen- lerin mik tarı gittikçe artıyor. Lindberge telefen eden ve tutulan adamdan da bir şey öğ- renilememiştir. Bu şahıs hiçbir e— — z EDEBI TEFRİKAMIZ: 49 Fransa, Silâhlanılmasını İstemir. Lindbergin Oğlu Hâlâ Bulunamadı Komünist Cinayeti Viyana, 5 — Romanya polisi- nin adamı olduğu — zannedilen komünist Semelmanın katili ko- münist Pikloviç, muhakeme edil- miş ve işlediği cinayetin bütün mes'uliyetini kabul ettiğini söyle- miştir. Maznun bhakkında yapıl- mış olan ahlâki tahkikat, kendi- sinin lehine — çıkmıştır. — Jüri heyeti maznun hakkında beraat kararı vermiştir. Alman Milliyet - Derverlerinin Bir Masalı! Berlin 5 — Müfrit Milliyetper- verler; Prusya Dahiliye Nazırının Riyaseticömhur intihabı mesele- sinde Hitlerin kazanmaması için taraftarlarına karşı şiddet göste- rilmesi hakkında zabıtaya gizli emir verdiği şayiasını ortaya çı- karmışlardır. Prusya — Matbuat idaresi, bu şayiayı tekzip etmek- le beraber Hitlerin kazanması ihtimali olmadığınıda ayrıca kay- detmiştir. Almanyada Yeni Bir İflâs Berlin 8 — Dün gişelerini kapatan Handelsbank Müdürü M. Nolter fazla miktarda uyutucu bir madde almış ve bunun tesi- rile ölmüştür. İntihar edip etme- diği anlaşılamadığı gibi bir ihti- yatsızlık yapıp yapmadığı da tes- bit olunamamıştır. Alman hükü- metinin bu bankadaki mevduatın bir kısminı ödeyeceği söyleniyor. şey söylemiyeceğini, çünki tele- fon etmek — meselesinin polise değil kendisine ait husust bir İş olduğu iddiasında bulunmuştur. Gelen bazı telgraflar, Lind- bergin ailesini de ölümle tehdit etmektedir. Çocuğu kaçıranların eve yabancı olmadıkları en ufak bir gürültüye karşı havlıyan kö- peğin ses çıkarmamasından an- laşılıyor. Evin bütün hizmetçileri de isticvap edilmişse de bir ne- tice çıkmamıştır. Son saatlerde, Konnettikü eyaleti - dahilindeki Hartford postahanesinde - Lind- berg namıma gönderilmiş — ve atideki cümleyi ihtiva eden bir AÇLIK ŞA Mücllifi: Knut Hamsun çıkararak dı-l ve Gözlüğümü dim ki: — Tabil, isterseniz, gözlüğü mü de verebilirim, yalnız bana ©n Ör veriniz. — Biliyorsunuz. ki gödüğü- nüze mukabil hiçbir şey vere- mem, size bunu evvelce söyledim. Sağır bir sesle ; — Fakat bir pul —almıya ihtiyacım var, dedim, yazdığım mektupları gönderemedim bile, On yahut beş örlük bir pul, nasıl isterseniz... Mütercimi: P. &. — Allah yardımcınız olsun benim — kafamı — serbest bırakınız, — cevabini. verdi - ve elile bana doğru bir hareket yaptı. Kendi — kendime, —âlâ, âlâ, bundan bahsetmiyelim, dedim. Makine gibi gözlüğümü taktım, düğmelerimi aldım ve yürüdüm. Allaha ısmarladık dedim ve ar- kamdan bermutat kapıyı kapa- dim, — İşte, —artık — yapılacak hiçbirşey — kalmıyordu. — Merdi- vende durdum ve düğmelere İngiliz Lirası yükse- liyor Nevyork 5 — İngiliz —Hrasının 1932 senesinde vüsıl olduğu en yüksek — derece dün kaydedilmiş- tir. Dünki kıyme- tinde bir sentin dörtte bir dere- cesinde bir fazla- hk vardı. Bunun sebebi Londraya Fransız — serma- yelerinin tehacüm göstermesile bera- ber İngiliz ha- zinesi tarafından Morgan — kredi- sinin — Ödenmiş Ja olmasıdır. Dünyadaki İşsizler Cenevre 5 — Beynelmil me- sal odası dünya — işsizlerinin vaziyeti hakkında aşağıdaki İsta- tistiği neşretmiştir : Almanya (6.041.371 ), Avus- turya (361.222 ), Belçika ( 228. 286), — Danimarka ( 105.582), İngiltere (1.854.790 ), Felemenk (81.204 ), Çekoslovakya ( 146.- 325), Amerika — (8B.364.685) işsiz amele vardır. — kartpostal daha bulunmuştur. Bu kartta “çoçuk sıhhattedir. Halka sükünet bulmasını söyle- yiniz,, cümlesi yazılıdır. Umum! kanaat, bu kartın asıl kaçıranlar tarafından goudmlğu ği merkezindedir. Hartfordda Conson isminde bir adam tevkif edilmiştir. Hartfotta tevkif edilen Com- sonun bir zamanlar Lindbergin yanında şoförlük ettiği söylenmiş- se de Lindberg bu şayiayı tekzip etmiştir. Mesele şudur: Conson, Lındhergm çocuğu- nu mürebbiyesi ile hali münase- bette Idi, Bunun tevkifine ıcbep, çocuğun kaçırıldığı akşam o ci- varda görülen otomobile benzer bir olomobîlı idare ederken şüp- he uyanmasıdır. Conson tevkif edilirken ahali son derece heye- bir daha baktım. Hiç fiat vermedi, dedim, fakat bunlar adeta yeni düğmeler; anlamadım velhâsıl . Ben bu düşünceler içinde iken önümden bir adam geçti ve,zemin katına iniyordu. Telâş arasında bana — hafifçe sürtül- müştü, ikimiz de özür dilemiştik ve ona bakmak için döndüm. Merdivenin altınde, — birden- bire: — Ay, sen misin? dedi, basamakları çıktı ve ben onu tanıdım. — Bu ne hal Allah aşkına ? Aşağıda neişin vardı? dedi. — İşim vardı. Sen de oraya mı iniyorsun? dedim. — Evet, sea oraya ne gö- Çin ve Japon İhtilâfı işte böylece balledildi. Şimdi ponyalı kaplan, Çinli filin karmına ayak gini yaptırtmıya Uuğraşıyor. dedi- , (İngilizce Grafik Gazetesinden Bir Hizmetçinin Vahşeti Puşkepsi, 6 (Nevyork civa- rında) — Eski efendisi milyo- ner Şatzın evine girerek müthiş mücadeleden sonra bu zatı Ööl- ,düren hizmetçi Akiyama idama, 4 ! bu cinayette ona yardım eden kızkardeşi de müebbet kürek cezasına mahküm edilmişlerdir. Japonyada Bir Cinayet Tokyo 5 — Japon sanayi alimi erkânından Baron Tukuma Dan revolverle öldürülmüştür. Ka- &l tutulmuştur. Altma ambargo konduğu sırada zengin olan ba- ronun bundan dolayı intikam saikasile öldürüldüğüne hükmo- lunuyor. cana gelmiş ve hcrıfî linç etmık istemiştir. Consonu kurtarmak için fazla polis kuvveti getirmek mecburiyeti hâsıl olmuştur. Con- son da, mürebbiye ile olan müna- sebatını inkâr etmemiş, pazar ve p:ııarhıı görüştüğünü, salı günü görüşmeyi vadettiği halde gele- mediğini beyan etmiştir. Fakat mürebbiyeye — herkesin itimadı vardır. Bu adamın idare ettiği otomabilin içinde bir süt şişesi bulunmuştur. Boston zabıtası da başka şüpheli bir otomobili ara- maktadır. türdün ? Dizlerim titriyordu, dizlerim titriyordu ve düğmelerle beraber elimi uzatlım. — Hay kör şeytan ! bağırdı, Bu kadarı da fazla. Hareket edecekmiş gibi ya- parak : — Gecen hayrolsun, dedim. Göğsümde hıçkırıklar hisse- diyordum. — Hayır, dur biraz! dedi. Neden duracakmışım ? O da tefecinin yanma iniyordu, belki o da günlerce aç kalmiş, onun da ev sahibine borcu vardı ve tefe- ciye nişan yüzüğünü götürüyordu. — Peki, cevabımı verdim, biraz acele edersen... Koluma girerek: —Elbette, dedi, fakat sana söy- diye y N ; Gönül İşleri ] Aşk |Mukaddes ıBır Ateştir Aşk insanı mihekten geçiren | bir tecrübe tahtasıdır. Herkes bu imtihandan geçmiye mecburdur. Aşk başladığı zaman ruhta bir değişiklik, bir başkalık his- sedilir. İçimizde nekadar yüksek hisler varsa hepsini harekete ge- türir. Bizi adi, pespaye şeylerden uzaklaştırır. Ruhumuzu ilâhileş- tirir. Gurur, hodgüâmlık, bedbini aşkla yanyana yaşıyamaz. Bunun içindir ki büyük aşk yaşıyanlar pek nadirdir. Birçok- ları hakiki aşka lâyık değildirler. Birçoklarımız aşkım çölgesini yaşarız. Fakat aşka okadar ihti- yacımız vardır ki, bu gnlnw ha- kiki aşk ile karıştırırız. İnsanlar hakikisini — bulamadıklari — şeyin taklitlerine düşerler.. Hakiki aşkı bulamıyanlar da onun taklitlerine taparlar. Hepimiz hepimizin cins! cazibeye karşı zâfımız var- dır. Fakat hakiki aşk bu züâftan doğmaz. Aşk bir hülya, ilhamdır. O yaşanır, edilmez. insanız, bi fakat tarif Aşk, insanların kalbine. düşen ilâht bir ateştir. Işığa kapılan ve onun içinde ölen pervaneler gibi, biz de aşka kapılır vc ateşi içinde yanarız. Bazıları aşkı — istihfaf etmek isterler. Ufak şeyleri, basit sev- daları tercih ederler. Çünki aşk büyük olmadıkça rahatsız etmer, özümüzü yakmaz Fakal aşk, bütün istihfaflara raâğmen şaşmaksızın yolunda yü- rür, vazilesini yapar ve bize kendisini zorla kabul ettirir. Aşk Allah gibidir. Ezelidir, ebedidir, yüksektir, —mefeatten uzaktır. Burada menedilirse, öte- den baş kaldırır. Bir yerde sus- turulursa, bin yerden fışkırdığı görülür. Onun için çocuklarımıza aşkı mukaddes, &hi birşey olarak tanıtalım. Onları sevdadan uzak tutmuya çalışmıyalım. HANIMTEYZE -— TAKVİM —— ( PAZAR J $i Gün 6 - Mart - 932 Arabt ”.;....ı. onun Kasıml Runi? 20 <Şabat- sani - 1548 1380 Vakit Jözani | V. &t Vaktt WEunl|V “ | Gllııq 12, "78. v Ak,ı.n'n -|8 İ Öğle (6 :oıı:.ıs Yatsı |. Sojis 35 İldadi | 9. 32118 88) lunsak fi0 A2 — liyeyim: Ben sözüne inanmıyorum, sen bir ahmaksın; benimle bera- ber ineceksin. Maksadını anladım ve birden bire bana bir şeref hissi geldi ve cevap verdim : — ÖGelemem. Saat yedi bu- çukta Berut Anker sokağında randevum var, ve... — Yedi buçukta mı? Âl4... Ayol, saat şimdi sekiz. Bak- sana, saat elimde, onu rehine koyacağım. Haydi, gel! Aç tavuk! Senin için en aşağı beş kuron bulıcagım Ve beni zemin katına itti. IKINCI KISMIN SONU Üçüncü Kısım Sevinç ve neşe içinde bir hafta geçti. Ç Arkası var )

Bu sayıdan diğer sayfalar: