6 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11

6 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

6 Mart ü A — * Bir Ölünün Hatıra Defterinden : TERCÜMAN, ŞU “KISA .CAİZEYİ- FIRLATTI: YERİNİZ AMBARDIR Vi Zi —4 — Hikmetin yeri mi ya? He- riller bizi ambara tıkmak isti- yorlar. —İbtimal ki bütçelerinde kar- şılık yoktur, yahut başka nokta- lara binaen bu şekilde harekete lüzum görülmüştür. Birdenbire kızmıyalım, muvafık ise tercüma- ni görelim, fayda vereceğini se- yersek yalvaralım. Malüma, suyu geçinciye kadar.... Süleyman Şcf'ık ucu paraya dokunan — asabiyetini - muhafaza etmekte israr göstermedi, batır için muvafakat ediyormuş gibi görünerek Rıza Tevfiğin ardına takıldı, birinci mevki salonunda keyif çatmakta olan tercümanın yanına gitti. Sersem filozofun bir kamara bileti için orada ne diller dök- tüğünü yazmaktan iğreniyoruz. Sabık Şürayi Devlet Reisi, sabık tiyasi murahhas, neler söylüyor- du ve neler söylemiyordu? Ter- etimamın asaletinden mi bahset- miyordu, İrfanını mı alkışlamıyor- du, istikbalin muhtemel cilveleri di mi anlatmıyordu?.. O, belki * çöürük yumurta hücumuna uğrar tılmak suretile kovulduğu - Da- rülfünun kürsüsünde bu kadar hararetli söz söylememişti. Sevr Muahedesinin öldürücü maddele- rini dinlerken böyle heyecanlan- mamıştı. Kürklü paltosunun kir- lenmesi endişesile müthiş bir talâkat — gösteriyordu, mutantan bir belâğatle lütuf dileniyordu. Tercüman, bu uzun kuı:î]y; piposunu ;ıko çeke ve kahvesini içe içe dinledikten son- ra başımı kaldırdı, şu kısa eaize- yi filozofun yüzüne fırlattı: — Yeriniz ambardadır! Filozaf kelbiyyun ( Cynisme ) felsefesine salik değildi. Spense- Fin tilmizi geçinirdi. Fakat kelbi bir tahammülle tercümanın ha- karetini hazmetti, hatta şak- labanlığa da girişti, Süleyman Şefiğe dönerek tuhaf tuhaf gü Tümsedi: — Anlamak âlemde anlatmak kadar müşktl müdür? Dedi ve onun koltuğuna gir- di, sürtüklemek istedi. Bir taraf- tan da - bir dakika evwve'li tezellülünü umutarak - İskendeii, fiçisi önünden kovan Diyojen gibi - müstağni görlinmiye - çalışı- yordu. — Gölge etme başka ihsan istemem, demeliyiz, ambara yan- gelip yatmalıyız. Hayat renkrenk cilvelerden — ibarettir. Hüner, o cilvelerin zevkini hissetmektedir. Bir yanctağızı çürümlş diye olgun bir şeftaliyi atmak günahtır. Çü- Tüğü temizleyip şeftaliyi mideye indirmeli. İşte hayatın felsefesi !.. Biz ki,... Fakat Süleyman Şefik, onun gibi düşünmedi, düşünemedi. Bir asilzade jesti yapmak hevesine kapıldı, sert bir bareketle kolunu sekip kurtardıktan sonra tercü- Mmanın karşısına dikildi : HAİNLERIN İÇ YUZU. Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, Ne Yaptılar Süleyman Şefik dedi: — Bu, orijinal bir şan- taj! Rıza Tevfik cevap verdi: — Bendenizce yeti idarel, “Vazi- — Vallahı tuhaf. De- minden ambara yangelip yatmaklığımızı söylüyor- dunuz. Şimdi parasımı bana verdirip kamaraya geçmek istiyorsunuz!... — Efendi, dedi, gidiyoruz. Lâkin haysiyetimizi de beraber götürüyoruz. Hiç olmazsa ben bu kanaatteyim. Binaenaleyh ambara giremem. Parasını veririm, kama- raya geçerim. Tercüman vaziyetini bozmadı, kuru bir sesle sordu: — Paranız var mi? — Haysiyetimi koruyacak ka- dar var! — Görebilir miyim. Süleyman Şefik, ebleh bir gurür ile elini koynuna soktu, cüzdanını çıkardı, yedi — sekiz tane yüzlük kâğıt gösterdi, ter- cuman, gülümsedi: — Paramızı gördüm, — dedi, çok isterdim ki haysiyetinizi de | haysiyet satın alın. Benimle mü- POSTA — görebileyim. Fakat cüzdanınızda öyle bir şey göremiyorum! Mütecakıben ayağa kalkarak salon kapısımı gösterdi. — Buyurun, çıkın, paranızla nasebetiniz, — vapura — bindikten sonra kesilmiştir. Artık sizi gö- remem, dinliyemem, Muhavereyi — biraz — uzaktan dinliyen Rıza Tevfik mırıldandı: — Al haberin sahihini! Ve sersem adımlarla kendine doğru gelen Süleyman Şefiğin koluna girip Salondan çıkardı, teselli verdi: — Hakaret muhayyerdir, sa- hibine iade olunur. Seviyemizi alçaldıp ta şu piç kurusile mü- nakaşaya girişecek veya pençe pençeye — dalaşacak — değiliz a. Susup çekiliriz. Üç gün evvel, tüysüz ayva — suratlı — zabitle ağız — birliği — yapup bana da deli demişlerdi, ses çe karmadım: “ Humkun zekâya karşı tarizi şöyle dursun - tarizi bir inayet, tahkiri bir atadır.,, Siz de benim gibi hamul olunuz, cesur olunuz, işitmemiş ve anla- mamış görününüz. Kalp akçe gibi kem söz de sahibinindir. Şimdi siz, iki kamara bileti al- nız, başbaşa verip şu deniz yol- culuğunu geçirelim. ( Arkası var ) Feriköyünde Kanlı Bir Cinayet Oldu (Baş tarafı İ inci sayfada ) meden onlar memleketlerine kaç- muşlar ve birkaç ay beraberce şurada, burada dolaşmışlar. Ni- bayet kadın nedamet etmiş ve tekrar kocasına dönmüştür. Fakat son zamanda İbrahim, karısının Riza ile münasebetin- den şüphelendiği için kendisini yeni bir İş bulmuş gibi göstere- rek karısile vedalaşmış ve kulü- besini tarassuda başlamıştır. Bu sırada — yanına biraderzadesi Hüsnüyü de almıştır. Rıizanın gece kulübeye girdi- ğini görünce bir müddet bekle- miş, sonra kapıyı açarak içeri ıııııçhrdır Buruı. IİD üç kişi- nin dönemiyeceği kadar dar bir yerdir. Seher ve Rızadan baş- ka Seherin annesi, kız kardeşi Mürüvvet — ve kardeşi — Celâl yatmaktadır. İbrahim, karanlıkta, rasgele kamasını sallamış, Rızayı dört, karısı Seheri de dört yerinden vurarak ve delik deşik ederek her ikisini de öldürmüş ve sonra Hasanla beraber kaçmışlardir. İbrahim — cinayeti Hasan da diğerlerini silâhı ile tehdit etmiş ve kıpırdanmalarına meydan bırakmamıştır. İbrahimin Seherden 10 yaşında Fahriye, 6 yaşında da il ııııındo iki çocuğu vardır. Belediye Sahil Hatlarına Vapur İşletmek İstiyor ( Baştarafı 1 inci sayfada ) leri mücibince devlete - intikal edecek olan bilcümle tesisat ve emval — bilâbedel — belediyelere devrolutur. — İşbu — şirketlerin imtiyazlı — mukavelenamelerinde hükümet tarafından mübayaa hak- kı için kabul edilen müddetin duhulünden itibaren belediyelerin müracaat ve talebi. üzerine mü- bayaa bedeli belediye türafından temin edilmek şartile hükümet vasıtasile mübayaa edilerek şirket tesisat ve emvali belediyelere devrolunur. ,, Belediyenin talebi ile Seyrise- fain idaresinin işlettiği sevahili mütecavire hatlarının vaziyeti bu maddeye ne dereceye kadar - te- vafuk eder, bilemiyoruz. Fakat öğrendiğimiz, belediye tarafından hükümet nezdinde bu maddeye istinaden bir teşebbüs yapılmış olduğudur. Bu Akşa Ra'dyodra Neler Dinliyeceksiniz Sir l vat) 19,30 Butterliy operası. 6 Mart 932 Pazar Istanbul— (1200 metre, 5 kilovat) 18 gramolon, 19,5 birinci lııııı alaturka saz, 20,5 gramofon, ajanı, 21 ikinci kısım alaturka saz, 22 orkestra, Heilsberg — (276 metre, 75 kilo- vat) eski danslar. Brüne — ( 341 metre 36 kilovat ) 20 Çek istasiyonlarından nakil, Mühlaker — (360 metre, 75 kilavat) 20 keman konseri, 20,50 halk kon- seri. Bükreş— ( 394 metre 16 kilovat ) 19,40 Kozla kazı ismindeki operet. | | [ | Belgrat — ( 429 metre 2,5 kilo- | Dikkat: Roma — (441 mmetre, 75 kilovat) 2»,10 gramofon, 20,15 ses konseri, Prog — (488 metre, 120 kilevat) 20 (Mazarik) in yıl dönümü münase- betile konlerans, — 20,45 #sitüdyoda opera bavaları. Viyana— (517 metre, 20 kilovat ) 20 komedi, 22,15 dans havaları. Peşte — (550 metre, 23 kilovat) 19,45 konser, 21,15 eski musisi. Varşova— (MI1 metre, 158 kçilo- vat ) 2015 halk konseri, 21,55 ede- biyat bahisleri. 23 dans havaları. Berlin — (1635 metre, 75 kilovat) 20 halk konseri, 22,10 Sitüdgarttan nakil. Derestmekte olduğumuz programların Avrupaya alt olan kızmı vasati Avrupa #aatine göre tanzim edilmiştir. Istanbul ssatine tatbikı için Avrupada saat (12) olduğu () e geldiği farzedilmelidi. zaman İstanbulda Fransa Çeklere Yeniden Para Veriyor Paris — Fransanın Çekosla- vakyaya borç olarak vermeyi ka- rarlaştırdığı ( 600 ) milyon frank için tahvilât çıkarılmasını icap et- tiren lâyihayı meclis maliye em cümeni kabul etmiştir. Breslavda Grip Salgını Breslav, 8 — Grip hastalığı salgın bir şekil almıştır. Birçok mektekler tatil edilmiştir. Bozmiyan yegüne Tuvallet podrası Şayanı dikkat bir teklif Yalnız 75 kuruş gönderiniz. Mukabilinde Reisicümhur Hz. nin tabil büyüklükte, san'at- kârane bir büst portrelerini elde edeceksiniz. Tü rkiyenin bilâmum RicaliÂliye portre- lerinin fiatleri dahi aynidir. Posta mesarifi yukariki bedele dahildir.. FOTO — FRANS Hiklâkcaddesi No, 128 Beyoğlu SON POSTA Yevmi, Siyasi, Havadlı ve Halç ıııohıl , latanbul: Eski Zaj —'. Çıtılm-o ıoh;ğ. Telefon İstanbul - 20203 Posta kutasur İstanbul - 741 Telgraf: İstanbul SONPOSTA ABONE FİATİ TÜRKİYE ECNEBİ 1400 Kr. — 1 Sene — 2700 Kr. 150 » SAT MKO0 ,, MN Sle 800 150 , 14 300 » Gelen evrak geri verilmez. Hânlardan mes'aliyot alınmaz. Cevap için mektuplara 6 kuruşluk pul ilâvesi lTâzımdır. Adres dıılıîirllıııui (20) kuruştar. İLÂN İstanbulda Narlıkapı mevk'inde 90 numarah ecdadımızdan İrsen in- #kal eden ve mukaddema bir kısmı Rumeli şimendiler — kumpanyasınca “291 senesinde İştira edilip yola kal- bedilen ve mütebaki kısmı u';dele- rinde kalan dedem merhum miralay İsmail Bey ve ninemı merhum Rukiye Hanım evlAtları pederim Kolağası Mehmet Ali Bey ve amcalarım Bi başı Recep Bey ve telgraf zabiti Kadri Bey ve halalarım Emine Hatice ve Döri- ye Hanımlar - uhdelerinde — ka'nış, bilâhare pederim Mehmet Ali Bey ve amcam Kadri Bey ve halalırım Emine Hatice ve Düriye Han mlar da vefalt etmiş ve amcam B nbaşı Recep Bey de Şamın Salihiye ma- hallesinde iken kırk — senedenberi hayat ve mematına dair bir haber abnamadığından — bunun da — velfat ettiği amlaşılıyarsa da bir kere de gazete ile ilânına lüzum görülmüştür. Mezkür arsalar elyevin berhayat olan hemşirezadem Esat Efendi ile bana intikal etmektedir. Şamda bırk se- mnedenberi hayat ve mematına dair haber alamadığım arıcam — Binbaşı Recep Beyden ve efradı ailesinden berhayat kimae var ise İzmirde Çer. çioğlu sokağında 19 numaralı sandık- çı Esat Efendiye malümat verilmesi rica ve ilân olunur efendim. Yeni Neşriyat Ö, Havacılık Ve Spor Havacılık ye Spor Mecmua- sının 66 mcı sayısı çıkmıştır. Bu sayımn kabında, bir. günde Pa- ris - Roma - Londra uçuşunu ya- pan Amerikalı kahramanm bir resmi vardır. Ayrıca mütcaddit resimler, faydalı yazılar ve ma- kale varır. Doğ—vı kadın hastalıkları mütehassısı DOKTOR Hüseyin Naşit Hastalarını” Türbe — karşısında caki Hılihıhm:l' lğıııımlakı hanesinde hergün öğ- îîı:'ı“ a kabul ıuulııcîıî Telefon İst. 22622 Fotoğraf Tahlili Kupov : Tabistialai Gğrenmek letiyoru , foloğrafının S adet kipom Ca 4 lükte gönderiniz. Fotojrı'ımı sıc ; sabidir. ve iada edli ves, aei ea İsim, meslet veya san'a, * Hangi suallecia cevab. / Fotoğraf İmtiyar ederek mi! Fetoğreln külyesi K)LANaş! | ülinde elln der eb a lniE €

Bu sayıdan diğer sayfalar: