5 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

5 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

idalkın Sesi Akıl Hıfzıssıhhası Ve Evlenme Bahsi Alıl Hıfrissıhhası — Cemiyeti, sinirli İnsanların evlenmemesi- ni, hiç Olmazsa evlendil sodra çocuk yapmamaları rini iltizam ediyor. Dün, bahis etrafında gö bazı kariler bize, suretle izah ettiler. Mehmet Azer B. (Şehzadebaşı Emin mahallesi 3) miyeceğini irfan ve fen seviyesi çok yüksşek olan Garp ve Ame- rika bile halletmedi, Deliler za- ten evlendirilmez. Bizim kanun- karımızda bile bunun menedici teyit kuvveti vardır. Sinirlilere gelince, dünya kurulalıdanberi insanların bugünkü kadar sinirli olduklarını tarih kaydetmemiştir. Beşeriyet bir dönüm nokta- sında bulunuyor. İnsanların refa- hma hizmet eden bütün işleri, makine kuvvetleri dev gibi yut- müştür. Esasen evlenmeler azal- mıştır, Bir de sinirliler evlenmesin dersek dünya nüfusunun köküne kibrit suyu dökmüş oluruz. Çün- ki sinirli olmıyan insan pek az kalmıştır. Esasen tıbbın bile hal- ledemediği ve menedilmesi mu- hal olan bir işle uğraşmak ta bir sinir gevşekliğinin eseridir. Bence meşgul olmıya bile değ- mez. Bain Bay. € eei YARĞÜĞE &n0 dedl Y ) — Kazanç az. Bir ekmek parası kazanmak için geceli gün- düzlü —çalışan ve — dimağlarını yalnız ekmek kaygusile işleten insanların sinirleri çelik bile olsa büzülürdü. Ortada sinirli olma- mayı icap ettiren hiçbir. sebep yoktur. Hele İstanbulda sinirli olmak için tramvay — otomobil araba gürültüleri kâfidir. Esasen gençler bir kadinı ge- çindirememek endişesile evlene- miyorlar. Eğer evlenecek babayi- gitler varsa bırakalım evlensin- ler, çocuk yapsınlar. Şimdi bunu konuşacak zaman değildir. Hem bizde bir darbı mesel vardır. Kimse ayranım ekşidir, demez. Hiç kimse ben sinirliyim demerz. » Nurl B, (Erenköy İstasyon caddesi 61) — Bence sorulacak ve konu- şulacak birşeyin tatbik kabiliyeti elmalıdır. Delilerin evlenmemesi- ne aklım erer. Fakat sinirlileri nasıl muayene ve tesbit edeceğiz we bunları hangi hakla evlenmek- ten menedebileceğiz? Bu haber sinir doktorlarını vek sevindirir amma sinirliliği üstü- mne alan kaç kişi bulabilir. Vapurcular Heyeti Ankaraya giden vapurcular heyeti şehrimize dönmüşler ve bütün vapur kumpanyalarının iştirakile yeni bir irket yapılmasının ve Türk limane arı arasında vapur işletme hakkının bu şirkete verilmesinin takarrür etti- gini söylemişlerdir. ——— İİhtikâr Yapan |Eczacılar Ceza Görüyor Son zamanlarda ecia fiatle- rinde nazarı dikkati celbedecek şekilde ittıratsızlıklar olduğu hak- kında bazı şikâyetler vapılmak- tadır. Bu şikâyetler, ayni reçete- nin muhtelif eczanelerde baş- ka başka fiatlerle yapıldığı şek- lindedir. Bu bususta malümat almak üzere müracaat ettiğimiz Sıhhat Müdürü Ali Rıza Bey bi- ze şu malümatı vermiştir: “— Eczacılar reçeteleri yap- tıktan sonra altına damga vur- mıya, damganın yanınada reçete fiatini yazmıya — mecburdurlar. Ecza fiatleri hakkında şikâyet yaptıkça bunları tetkik ederek neticeyi Sıhhat Vekâletine bildi- riyoruz. Vekâlet bu gibi eczaha- neleri derecelerine göre tecziye etmektedir. İlâçlar için bir fiat tarifesi yoktur. Esasen ekmek narhı bile her hafta değişmekte- dir. Her zaman temevvüç eden ecza piyasalarına göre sabit bir Fat listesi hazırlamak imkânsız- dır. Halk aldatıldığı zannına düş- tüğü zaman derhal bize şikâyet etmelidir. Eczalar ithalâtın tah- didi kararından bazı esaslar da- hilinde olarak hariç tutulmuştur.,, Sarayburnu Parkı Belediyeye ait olan Saraybur- nu parkının icar mukavelesi üç ay sonra nihayet bulmaktadır. Belediye burasını tekrar kiraya verecektir. Bazı gazeteler parkın belediye tarafından işletileceği- ni ya. nışlardı. Bu haber doğru değildir. Türkçe Vekâletin k.a—r;ırı İstan- bula Tebliğ Edildi Maarif Vekâleti, ccnebi mek- tepteki Türkçe tedrisatı hakkın- daki son emrini vilâyete tebliğ etmiştir. Bu emre göre ecnebi mekteplerde Türkçe ders ec- nebi tebaası çocuklar için de mec- buridir. Ancak, ecnebi tebaası talebeler için Türk tarih ve çoğ- rafiye dersleri ihtiyaridir. Bir Dolandırıcılık Fazlı isminde biri seni bekçi yazdıracağım diyerek Ali isminde bir zavallıyı dolandırarak para ve bazı eşyalarını almıştır. ——— Son Posta'nın Resimli Hikâyesi: 1: Komşu — Hasan Bey... hizmetçi aldım... Fakat bilmiyor, ben öğrettim. âtü —yapmasını Bak bir 2: Komşu — Çamaşı | san Bey, bilmiyordu, onu da karım öğretti Ha- İstanbulu Mahveden Yan- gınların Sebebi Anlaşıldı 2829 Yangının Büyük Kısmı Yemek Yüzünden Vuku Bulmuştur İstanbul - belediyesinin hazır- ladığı istatistik yıllığı basılmıya | başlamıştır. Bu ay sonunda neş- redilecektir. — Yıllık sekiz fasıl üzerine hazırlanmıştır. Birinci fasıl hava ahvalini, idari teşkilât ve nüfus hareketle- rini, ikinci fasıl İstanbulda mev- cut binaları, hususi inşaat ve ta- miratı, üçüucü fasıl maarif hare- ketlerini ve diğer fasıllar da &h- hat ve içtimai muavenet işlerini, iktısadi ve mali vaziyetleri, umu- mi hizmetlere ait faaliyeti ihtiva etmektedir. Yıllığın bilhassa ikinci, dör- düncü, beşinci ve yedinci fasılla- rında çok mühim malümat mün- deriç bulunmaktadır. İkinci fa- sılda İstanbulda gerek şahıslar | ve gerekse hususi müesseseler tarafından yapılan inşaatın inşa maddeleri ve kat adetlerine göre miktarları tespit edilmiştir. Yıllıkta — İstanbulda 924 den Gıda Nümuneleri | Bazı Dükkân Sahipleri Takip Edilecek Belediye gördükleri gıda nümuüneler alarak - tahlilhaneye göndermektedirler. Fakat dok- torlar sivil oldukları için dükkân sahiplerinin bunlara istedikleri nümuneleri vermedikleri müştür. Belediye dün bütün şu- belere ve kaymakamlıklara yap- tığı bir tamimde Belediye dok- torlarına teftiş esnasında birer polis terfik edilmesini bildirmiş- tir. Bu suretle nümunelerin vak- tinde toplanıp tahlile sevkedilme- si daha kolaylıkla mümkün ola- caktır. Nümune vermek hususunda müşkülât çıkaranlar hakkında da takibat yapılacaktır. Faaliyetini Tatil Etti Şehrimizde bulunan Kontuvar Maritim nakliyat sigorta şirketi Türkiyedeki faaliyetine nihayet vermiş, işlerini tasfiye etmiştir. Doktorları — şüphe maddelerinden l 3: Komşu r yıkamasını da bizden öğrendi. görül- | kahve pişirmesini de bilmiyordu, onu da 931 senesine kadar yedi sene içinde vukubulan yangıvlar ayla- rına göre ayrı ayrı tespit edil- miştir. Bu rakamlara göre İs- tanbulda yedi sene içinde (2829) yangın olmuştur. 924 senesinde 260, 925 te 223, 926 da 444, 927 de 405, 928 de 385, 929 da | 526, 930 da 466 yangın olmuş- tur. Yıllıkta yangınların sebeple- ri de tasnif edilmiştir. Yangınlar en çok mutfak ateşinden çık- mıştır. İkinci derecede soba ocak kurumları, üçüncü derecede ispirto ve petrol lâmbaları yü- zünden çıkan yangınlar gelmek- tedir, İstatistikte şehrin müstah- temini de tespit edilmiştir. Bele- diye müstahdemin idaresinin teş- kilinden itibaren sene başına ka- dar geçen zaman içinde - büroda 2997 müstahdem tescil edilmiştir. Bunlardan 2438 zi Türk ve (559) ecnebidir. ve Ampul İhtikârı Elektrik Lâmbası Fiatleri İki Misli Fırladı İthalâtın tahdidi kararı muci- bince hükümet hariçten almak mecburiyetinde bulunduğumuz maddeleri memleket — ihtiyacına göre tespit etmiştir. Bu vaziyete göre fiatlerin yükselmesine hiç- bir sebep ve imkân yoktur. Fa- kat buna rağmen son günlerde elektrik ampulü fiatlerideiki mis- li yükselmiş ve meselâ 20 kuru- şa salılması lâzım gelen ampul- ler 40 kuruşa fırlamıştır. Yaptı- ğımiız tahkikata göre, fiatlerin gayritabil — şekilde — fırlamasının yegâne sebebi, memlekete Am- pul ithal eden firmaların, kendi aralarında bir anlaşma husule getirmeleridir. Çantasını Kapmış Enver isminde biri Beyoğlun- | dan geçerkte olan Havva Hanı- mın çantasını kapıp — kaçarken | yakalanmıştır. zar Ola Hasan Bey Ve Hizmetçi | Pa I Ortalık süpürmesini, bu kadar | 4: Hasan B. — Günün Tarihi Nafıa Vekilinin Beyanatı Naha Vekilinin dün şehrimize geldiğini yazmıştık. Vekil Bey şu beyanatta amuştur : *“— Yeni bütçe malüm olmadı- gandan yapılacak İşler de kat'i sı- rette tekarrür — etmemiştir. — lrveç grupa ile 934 senesinde bitmesi mu- karrer inşaatın 935 senesinde ikmali için cereyan eden müzakereler bu- güne kadar neticelenmiş olacaktır. Sirkeci Haydarpaşa arasında feribot tesisatı yapmak Üzere bir Ingiliz grapu müracaat etti. Teklif muvafık görülür ve bütçeye tahsisat Tursa bu İşi neticelendireceğiz. Bu sene Meclise imtiyazlı şirket« lerin imtiyazlarını ve muafiyetlerini tadil eden bir kanun lâyihası arze- deceğir. İzmir Rıhtım Şirketini Belediye isliyor, tetkik ediyoruz, Komiser Emin Beyin İsviçrede olduğu tesbit edilmiştir. Terkos Şirketinin te tını 933 senesinde hükümet mü edecektir. Istanbulda otobüs İmtiy zının Belediyeye verilmesi için henüz bir karar yoktur.» Yeni Defterdar İatanbul — Defterdarlığına — tayin olunan Mustafa Bey dün Ankaradan şehrimize gelmiş ve bugün Delfter- darlıkta eski Defterdar Şefik Bey« den işleri devir almıya başlamiştır. Galatasaray Mezunları Galatasaray Mezunları Cemiyes tine mensup aza dün mektep salo« nunda toplanmışlar, cemiyetin vizam- namesini tesbit ve kabul etmişlerdir. Ayrıca Yusuf Razi, Nemli zade Mit- hat, Menemenli zade Etem, Ahmet Saki, Kara Ahmet, Ekrem Bosim ve mektep müdürü Fethi Beyler idare heyetine seçilmişlerdir. Bir Lâyiha Münasebetile Ankaradan bildirildiğine göre Türkiyedeki — ecnebilerin — hangi san'atları yapabileceklerine dair olan lâyiha yakında adliye en- cümeninde — tetkik — edilecektir. Bu lâyiha münasebetile bazı Yunan gazetelerinin, böyle bir kanunun — dost — memleketlerde iyi telâkki edilemiyeceği tarzında neşriyat — yapmaları — Ankarada hayret uyandırmıştır. Çünkü lâ- yihada kabul edilen esaslar -bu- gün ber memlekette tatbik edil- mektedir. Ayrıca ecnebilere müh- let te verilmiş bulunmaktadır. Halk Evinde Bir İstifa Dün Halk Evinde Güzel san'atler şubesinin umumi heyeti, toplanmış, komite ve zümre heyetleri intihabı yapılmıştır. Mi: Faruk, Heykel- traş Nejat, Sanayil — Tezyiniye Namık İsmail, Rossam Çallı Ibrahim, Musil ardan Abdülkadir Beyi güzel san'atler seçilmişlerdir. Komite İnt'habından sonra zümre intihabatına geçilmiş ve fakat bu intihap ressamlar arasındâ münaka- şayı davet etmiştir. Müstakil ressam- lar zümre heyetinin münhasıran ken- dilerinden seçilmesini istemişlerdir. Bu teklif kabul edilmemiş, bunun üzerine — müstakil ressamlar Halk evinden istifa etmişlerdir. konu- Ziya komitcsine e Tabil yahu... Eğer bilgisi olsaydı. el kaçısında hizmetçilik eder miydi?1,.

Bu sayıdan diğer sayfalar: