5 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

5 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Söz Aramızda Çelebi Böyle Olur Bizde Balo Dediğin !.. tabiaten muahiyetli Her nedense ben, baloyu ve — balo resmice müsamereleri sevmem. Diyebilirim ki — şimdiye — kadar iştirak ettiğim baloların adedi * oda kat'i bir mecburiyet ile - iki veya üçü geçmez. Herkesin, bir balo tertip edildiğini işitiği zaman, müm- künse bedava tarafından, değilse birçok fedakârlık pahasına bilet tedarik etmek istemesindeki gay- ret gösterdikleri heyecana, şaşarım. ve Bu hissimi, geçen gün, ken- di kendime tahlil ettim ve sonra aldığım neticenin isabetli olup olmadığını filen murakabe mek için bu nevi balolardan birine uğradım. ? Mahiyeti itibarile kendimin de garip bulduğum tahlil netice- sini şöyle tespit edebildim: Bir kısım insanlar, eğlence- lerini umumileştirmekten hoşla- nıyorlar. - Zevk ve eğlencelerine berkesin gözü önünde cereyan vermek onlarda hususi bir haz uyandırıyor. inmsanlar da var ki, mah- Bir kısım yaşayış ve eğlencelerinin remiyetini arzu ediyorlar. Hususi hayatları gibi umumi hayatlarının da her meraklı göz önünde — serpilip — açılmasından hoşlanmıyorlar. Kalabalıktan kaçışın başlıca sebebi de işte bu olsa gerektir, neticesine vardıktan sonra gitti- ğim baloda gördüğüm manzarayı size anlatayım: Kadın, erkek, birtakım kim- seler, öbek öbek, — masalarda mevki almışlar. Herkes kendi âleminde, bir hay ve huydur gidiyor. Arasıra çalan cazın davetile kesif bir kalabalık, hemen yerinden fırlı- yor. Buna dans mı denebilir, zıplamak mı denir, yoksa çift, çift ve bir muhayyel halka etra- fında çalgı bitinciye kadar ve mütemadiyen çizgi çizmek mi denir? Ne denirse densin, doğ- rasu ben bunda bir zevk bula- madım. Hele kıyafet meselesi... Hele © kıyafet meselesi... Bu da, ay- rıca üzerinde durulacak bir mevzu: Bu arada: *“Beş lira verdim, Üstünü ni- çin eksik getirdin? Diye garson- la yüksek sesle yapılan ağız kavgasını da bir göz önüne geti- rirseniz, manzaranın “ ihtişamı ,, tamamlanmış olur. Çelebi böyle balo dediğin! İzmirde Bir Sahtekârlık İzmirde garip bir sahtekârlık olmuştur. Süleyman namında bi- risi sahte olarak hoca vaziyeti takınmış ve Cafer namında birisi e) Huriye Hanım isminde bir kadının kanun - hilâfına 'olarak nikâhlarını kıymıştır. olur - bizde de Cafer Huriye Hanımla üç gün beraber kaldıktan sonra kadının yüz Hirasını aşırarak savuşmuştur. Sahte hoca adliyeye verilmiştir. .- | cumartesi 4 Eskişehir (Hu-« sus! ) — Bizim şebir bu sene | çok talisiz. Da- ha kış mevsi- minin ilk günle- rinde — başlıyan soğuklar dinmek bilmedi. — Hâlâ devam — ediyor. Hararet derece- sinin sıfırın ak tında 8 den 15 dereceye kadar düştüğü çok gö- rülmektedir. İlk- baharın ilık ve güneşli havalarını liyoruz. Soğukların şiddetinden bir de facia kaydedilmiştir. Bu civar köylülerinden biri köyüne gitmek üzere Sakarya dağlarını aşarken şiddetli bir tipiye maruz kamış- tır. Adamcağız bu tipi ve müthiş soğukların — tesirile bayılmış ve sonra da donarak ölmüştür. İktısadi — vaziyet: Şehrimizde iktısadi faaliyet, kısmen umum! buhran ve kısmen de soğukların Bir San'atkâr Takdire Mazhar Oldu Balıkesir ( Hususi) — Bir müddet evvel şehrimizde bir yerli malı sergisi açılmış, vilâyet dahi- linde imal olunan birçok eşya teşhir edilmişti. Bu yerli eşyalar arasında bil- hassa şehrimiz san'atkârlarından Gülüm oğlu Mehmet Ali Efendi- nin yaptığı şapkalar nazarı dikka- ti celbetmişti. Ankaradaki tiftik cemiyeti, Mehmet Ali Efendinin saf tiftikten yaptığı şapkaları çok mükemmel bulmuş ve kendisine yüz lira mükâfat göndermiştir. İki Katil İzmirde Ha;iı Cezasına Mahküm Edildi hasretle bek- Urlada Köse Mehmet yamın- daki şahsı öldürmekle maznun Süleyman oğlu Mehmet sabıkası nazarı dikkâte alınarak İzmir Ağırceza Mahkemesince 18 sene 29 ay ağır hapse mahküm edil- miştir. Menemende Kırtık Hasanı öldüren Yusuf Kâhya İzmir Ağır- ceza Mahkemesi tarafından on beş sene ağır hapse mahküm edilmiştir. Yusuf Kâhyanın çobanı Kadir de kavgaya — sebebiyet verdiği için bir sene dört ay ağır hapse mahküm edilmiştir. İzmirdeki Ahırlar İzmir ( Husust ) — Şehir da- hilindeki ahırların şehir haricin | de gösterilecek verlere nakli için geçen sene Belediye tarafından bir karar verilmişti. Bu hususta | tayin edilen müddet hitam bul- | duğundan Belediyenin bu kararı | tatbik edilecektir. SON POSTA LET Eskişehirde Bir Facia | tesirile | Eskişehirden AT HA! - Eskişehir manzaralarından: Kasaplar caddesi bilhassa son günlerde çok durgun bir haldedir. Çarşıda ve pazarda bu durgunluğu gör- mek çok mümkündür. Herkes ilkbaharı bekliyor. Tayyare abidesi: Şehrimizde bir tayyare Aabidesi yapılması kat'i olarak takarrür etmiştir. Bu işle meşgül olmayı üzerine alan heykeltraş şehrimize gelerek tet- kikatta bulunmuştur. Abidenin meydanı henüz tespit edilme- miştir. a SD Ş Hil & S0 İhtikâr: Son günlerde İstan- bulda ve bazı bir. kısım eş- yanın fiatlarının yükseldiğini gaze- okuyo- | ruz. Fakat ayni | telerde vaziyet — bugün Eskişehirde var- dır. Çünki bir- kaç gündenberi şeker ve kahve fiatlerinde bariz | Yola Çıkan Bir Köylü, Soğukların Şid- detinden Boğularak Dondu Ve Oldü diğer | şehirlerde | | ile fırçalamaktır. | ta batırılmış pa bir yükseliş var- | dır. Alâkadarla- rın bu husustaki kanunu, ihtikâr yapanlar hakkında tatbik mevkiine koymaları te- menni edilmektedir. Yol işleri: Nafıa idaresi vi- lâyet kısmının tamirine karar vermiştir. Bu cümleden olarak Eskişehir - | Söğüt yolu tetkik edilmiş, mühim bir kısınının tamirine lüzum gö- rülmüştür. Havalar düzelir düzel- mez tamir faaliyetine girişile- cektir. [ Bahaeddin Teğg;ıî İ[îyandırşn B; Karar Çankırı Ortamektep Pansiyonu İlga Edildi Cankırı ( Hususi ) — Şehri- mize vilâyet mülhakatından or- tamektepte okumak üzere gelen talebe için ikisene evvel bir pansiyon tesis edilmişti. Bu fay- dalı müessesede iki senedenberi 60 kadar talebe bir çatı altında muntazam bir hayat geçirmek fırsatını — bulmuştu. Pansiyonun idaresi, pansiyona yerleşen tale- belerin mesai ve ahlâkt cihetler- den kontrolü ortamektep tara- fından deruhde edilmişti. Fakat geçen hafta toplanan Vilâyet Umumi Meclisi, kısa bir müzake- reden sonra, pansiyonun ilgasına karar verdi. Bu faydalı müesse- senin ilgasile tasarruf olunacak paranın 4500 lirası ile otuz ka- dar talebenin başka leyli liseler- de okutulması da ayrıca karar altına alındı. Vilâyet Umumi Meclisinin bu ilga kararı muhitimizde büyük bir teessürle karşılandı. Çünki rkahvç__îhtîî(ârı Çankırıda Bir Okka Kahve 250 Kuruşa Çıktı Çankırı ( Husust ) — Kahve fiati birdenbire fırlamıştır. Birkaç E:n evvel 120 iken bugün 250 raşa kadar fırlamıştır. Bu yük- selişe herkes hayret etmektedir. Diğer taraftan buğday ve arpa piyasası hararetlenmiştir. elen bir tacir külk- liyetli miktarda buğday almak- tadır. Şimdiki halde buğdayın kilosu 3, arpanın iki kuruştur. Fiatlerin bir hafta sonra birmiktar daha artacağı anlaşılmaktadır. bu karar hakikaten — yanlıştır. Eğer verilen karar ortamektebin lise haline getirilmesi, bu suretle Çanları — gençliğinin dağılmayıp bir arada toplu bir halde oku- malarının temini şeklinde olsaydı şüphesiz sevinecektik. Çünki bu takdirde memleket irfanının in- kişafı imkânları elde edilmiş ola- caktı. Pansiyonun ilgası, aşağı yu- karı şu demektir: Evvelce beş, altı bin lira ile idare edilmekte olan 60 talebe yerine şimdi 4500 lira sarfedilmek - suretile 30 talebe okutulacaktır. Hiç şüp- he etmeyiniz ki geriye kalan 30 talebe, tahsilden vazgeçmek mec- buriyetile karşılaşacaktır. Alâkadarlarn —bu — meseleyi daha esaslı surette tetkik et- mesi, husule gelen teessürün iza- lesi cihetine gidilmesi edilmektedir. K. K. Bursada Bankalara Borcu Olan Tacirlerin Vaziyeti Bursa Ticaret Odasında ban- kalarla tüccar arasındaki vaziyeti telif etmek Üzere teşkil olunan heyet, bankalarla temasa geçmiş ve vadesi gelen senetlerin temdi- dile krediler meselesine tüccar lehine bir şekil verilmesi için bankacılar muvafakat etmişlerdir. Ancak, bankaların teşkil ettikleri antandın bozulması için henüz bir müzakere olmamıştır. Maamafih, bu mesele için bankalar müdira- nile heyet bir içtima aktederek bu vaziyeti tezekkür edecektir. e | | dahilindeki yollardan bir | | rılar olur ve arlık en temenni | temasile, falanla günlerce sürer. Diş Doktoru I Mart 5 Fastalıkları v İki yaşından itibaren dişler€ itina etmek lâzımdır. Dişleri sa* bah akşam ve yemeklerden som ra evvelâ bir pamukla (tampon' yapdıktan sonra fırça ile diş zu, macunu veya suya batır temizlemelidir. Çocuk dört y dan sonra hayatının sonuna dar kendi ağzını melidir. Dişlere gelen lekeler, hastalıklar, saire şunlardır. L Diş Lekeleri nevileri vardır: a) Sarımtırak | ellerini pis kokutur. biçimsiz iklet çürükl harap - eder | ve z Ter karl A silmeli, d) Yeşil lekele €) Çelikli likli su kullanmaktan visi, çelikli ilâç alındıktan sonra ağıı yıkamak ve dişleri iyice fır- çalamaktır. €) Beyaz Tekeler — Tedavl ağzı (Vals) suyile yıkamak ve kalevi diş tozlarile temizlemel-ti Diş çürükleri Sebepl 1 - Veraset (yani anadan, baba- dan, ecdattan geçmesi ) denize yıflık, sık işlerin biri- - ayni te keler — elur. Tedar yakın olmak, umumi sık gebe kalmak, birlerine yakın olmaları, romatiz- ma, şeker hastalığı, — sıraca, mik hastalığı, 2- Dişleri iyi te Ekşi ve şekerli ş tatlı, şurup, reçel, çok sıcak veya pek ke- nizlememek, Limonata, r (alkal) oğuk şeyle- sıcak havar dan soğuğa € e geçmek veya aksi, baharlı yemekler veya kısa çubuk kullanmak. Hastalığın seyri — Dişlerin minalarımn — bir noktası çürü- miye başlayınca, müdahale edil- mezse hastalık ilerler, fakat bu ilerleyiş vaziyete göre çabuk veya ağırdır: Küçük çocuklarda bir dişin tamamile harap olması için birkaç ay kâfidir, b adamlarda seneler sürer. Kadın- ların dişleri erkeklerinkinden da- ha çabuk bozulur. Diş çürüğü sık dişler arasın” da başlar ve “ mine ,, nin renk değiştirmesile belli olur; fakat diş için için çürüdüğü halde ma- hiyeti dışarı vurmaz. Çürük, dişim dibindeki sinire yaklaştıkça s0- ğuk ve sıcak şeyler dişi s mıya başlar. Bu sırada bir dişçiy' gidilirse hastalığın önüne belki çilebilir. gqFıkıı ekseriya ağrı hafif doğu için ihmal edilir. ve azması beklenir. Nihayet ç ileriler ve sinirin zarfıni bile ha rap eder ki o zaman her yemek kırıntısının temasile letli ağ k hava Bu çürükler boyunda bez iltihaplarıma bile sebep ola Çürük dişlerin hıfzıssıhh | Dişlere nasıl bakılması icap « makalemizin — başında — yazıldı. Çürük dişler - için sayılan sebeplerin i mak lâzımdır. Tedavisi — Havaya açılm tarafı dağlamak için ( pansıman ) yapmalı. Pansımanlar ve diş rısını teskin ilâçları için bu kaleden sonraki | diş il yazımızda malümat verilecek Çürük — dişleri acele etmek tehlikelidir. nun altında kalan ölü parçalar, cerahatler ve gazler sonradati türlü ağnlar ve hastalıklar yapar” lar. yukarıda ine çalış- Dolgu-

Bu sayıdan diğer sayfalar: