5 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7

5 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gazetemiz şimdem sonra parşembe vo cumar- tesi günleri olmak Üzere haftada Hi aper am neşredecektir. ği Perşembe günkü spor saylanada dünya #per hareketlerini, memleket spor bâdiselerini Haftada İki Defa Spor SPOR Perşembe ve Cumartesi Günleri okuyacaksınız. Çıkacak Spor Sayfalarımızı Okuyunuz... SPOR Cumartesi sayfasında: tafsilâtını bulacaksınız. Cuma günkü maçların Elimizden Kaçan Oyuncu Vehabın Girdiği Takım Bir Zafer Daha Kazandı | | | Meşhur İzmirli Vehap Fran- saya gidip yerleştikten sonra Rasing kulübun bahtı açıldı. Bu Fransız kulübü futbol sahasında sarsıntılı ve korkulu dakikalar ya- şıyordu. Vehap İngiltereye alın- mayıp Fransaya dönünce bu kulü- be girdikten sonradır ki Rasingin galibiyet — haberleri (o biribirini takip etmiye başladı. Geçenlerde Vebabın ayağile İspanya takımına karşı mühim bir zafer kazanan bu kulüp şim- di de Fransa dahilinde kuvvetli takımlardan birini mağlüp etmiştir. Stat Fransez takımile yapılan bu müsabaka neticesinde Rasing kulüp kuvvetli hasmını sıfıra karşı dört gol atmak suretile yen miştir. Bu galibiyet, bu mevsimde görülmemiş bir zafer olarak te- Hkki edilmektedir. Yevmi Fran- sız gazeteleri bu galibiyete ait tafsilât ile doludur. Gazeteler Rasing kulübün şimdiye kadar bu derece mükemmel ve bu derece faik bir oyan oynamadığın müt- tehit bir lisanla yazıyorlar. Biz başka memlekete ait bu B. Kimi Sarangaya Meydan Okuyor Birinci sınıf boksörierimizden B. Kemal Beyle Musevi bok- sörlerinden (Saranga arasında bir sene evvel on alı devrelik yapılan şiddetli maç Musevi boksörün sayı hesabile galip gelmesile neticelenmişti. İlk dev- reler faik bir vaziyette döğüş- tükten sonra sırf iyi idman ede- mediğinden sonlara doğru kesi- lerek maçı kaybeden B. Kemal Bey o günkü rakibini yeni bir maça davet etmişti. Bir sene evvel daveti kabul eden Saranga her ne sebeple ise B. Kemal ile bir daha karşılaş- madı. Bize müracaat eden Kemal Bey hasmının bir sene evvelki vadini hatırlatarak bir intikam maçı ei ve kendisinin Sa- ranganm kararına her zaman amade olduğunu bildirmiştir. Bu aleni meydan okumıya Musevi boksörünün vereceği ce- vabı bekledikten sonra mütalea- mızı da yazacağız. İzmirde Havanın Bozukluğu Yü- zünden *Maç Yapılamadı İzmir, 6 (Hususi) — Spor faaliyeti itibarile dün şehrimiz çok fakir ve ölğün geçti. Bütün meraklılar güzel bir müsabaka Seyretmek hevesile cumayı bek- liyorlardı. Fakat havanın bozukluğu maç Yapmak imkânlarını öldörmüştü. Bu sebeple İzmirspor ve Türk- spor kulüpleri arasında yapılması mukarrer olan yarım nihai Şild müsabakası yapılamadı. İzmirli Vehap zafer haberlerini okudukça, Ve- habın memleketten uzaklaşması- na bilerek ve bilmiyerek göz yumanların bir dakikacık olsun aza duyup duymadıklarını me- Dünkü Bu Gidişle Futbol Maç- İngilterede Bir Mucize Bekleniyor 1930 senesinin İngiltere ku- pası şampiyonu olan Arsenal takımı şimdiye kadar Iki İngiliz kulübüne nasip olabilmiş hari- kulâde bir zafer kazanmıya nam- zettir. Bir asra yakın muntazam bir şekilde oynanan İngilteredeki kupa ve şampiyonluk birincilik- lerinin ikisini birden kâzanan kulüp yarım asırda ancak iki kere görülmüştür. Böyle çift bir galebe temin eden ilk kulüp 1886 senesinde Aston Villa olmuştu. Bugüne kadar kendi sahasın- da hiç yenilmemiş olan Hudders- field takımını 0-1 mağlöp eden Arsenal takımı kupa şampiyon- lağunu temin etmiş gibidir. Di- ğer taraftan en esaslı hasımları- nın vaziyetlerinde biraz inhitat görüldüğü bir sıralarda Arsenalın şampiyonadaki derecesi de dü- zelmiştir. Şu halde bu takım bir mucize gösterecek demektir. sm —————— —————— —— rak ediyoruz. Mili takımımız için çok mükemmel bir eleman olan Vehabın tekrar memlekete getirilmesinin acaba imkânı yok mudur? Bu suale spor alâkadarları nasıl bir cevap verecekler? voleybol maçlarına iştirak eden gençlerimiz larına Hasret Kalacağız Geçen cuma günü “olduğu J lüplere mensup birçok atletler gibi dün de spor faaliyeri itiba- rile oldukça sönük geçti. Futbol maçları, Stadyorn çamurlu olduğu için tehir edilmişti. Dün yalnız hususi bir sokak koşusu yapıldı ve voleybol müsabakalarma devam edildi. e Voleybol (müsabakaları Galatasaray kulübü salonunda ya- pıldı ve altı takım iştirak etti. İlk müsabakada Eyüp takımı Topka- pıyı (11-15) ve (12-15) ile yendi. Bundan sonra Vefa ile Sul > maniye takımları oynadı. Süley- maniye fazla gayret göstermesine rağmen Vefalılara (15-11) (14-15) ile mağlöp oldu. En son yapılan maçta ise Galatasaraylı gençler Beşiktaş takımını (7-15) (10-15) ile mağlâp ettiler.! (Sokak Koşusu Dün Galatasaray ile Babidli arasındaki mesafe üzerinde yapı- lan sokak koşusuna muhtelif ku- iştirak etmiştir. , Galatasaraydan Babsâliye ge- liş esnasında Beşiktaştan Meb- met birinciliği almıştır. Bundan başka OPeradan OKarançopulu ikinci, Kurtuluştan Çalikis üçün- cü, Kurtuluştan Yunakis dördüncü Beşiktaştan Remzi beşinci gelmiş- lerdir. Aksi istikamette olarak Ba- bıâliden Galatasaraya kadar yapı" lan gidiş koşusunda Peradan Yorgiyadis birinciliği almıştır. Bu gidiş koşusunda Beşik- taştan İbrahim ikinci, Kurtuluştan Mavridis üçüncü, yine Kurtu- luştan Kantopulus dördüncü ve Peradan Teofaridis beşinci gel- miştir. Kupayı Pera takımı kazan- mıştır. Derece alan 10 atlete mubtelif madalyalar verilmiştir. Birinci gelen koşucu bu me- safeyi 24 dakika 42 saniyede; ikinci 24 dakika 52 saniyede; Memlekette Spor Hareketleri Konyada Ve Balıkesirde . Spor Faaliyeti Canl --s: Balıkesirin futbolcu gençleri, Konya, (Hususi) — Şebrimiz, spor faaliyeti itibarile bilhassa son seneler zarfında ciddi bir varlığa kavuşmuş bulunmaktadır. Muntazam bir şekilde cereyan eden mıntaka futbol müsabaka- larından başka diğer spor şube- lerile de meşgul olan birçok gençlerimiz vardır. Bu hususta atletizm (heyetinin (gösterdiği faaliyet, (oyüzümüzü (güldüren eserler vermektedir. Heyet tarafından tertip olu- nan sokak koşusu geçen cuma günü yağmurlu bir hava altında yapıldı ve âlâka ile seyredildiği gibi neticede ümit verici oldu. On öç atletimizin iştirak ettiği bu koşu beş bin metre mesafe üzerinden icra edildi. Neticede birinciliği muallim mektebinden Ethem Bey (23) dakikada aldı. Dün yapılan sokak koşusundan bir intiba üçüncü 25 dakika 5 saniyede ve dördüncü 26 dakika 62 saniyede katetmişlerdir. ıdır ME Altta: Konya atletlerinden bir grup Askeri ortamektebinden Şefik Bey 23 dakika 11 saniyede ikins ciliği, muallim mektebinden Nejat Bey 24dakika 3 saniyede üçüncü lüğü kazandılar. Havaların bozuk gitmesi ve grip hastalığının salgın bir şekil göstermesi yüzündan futbol maç» İarı zaruri olarak teahbura uğras mıştı.Fakat bu haftadan itibaren müsabakalara tekrar devam edis lecektir. - Ayrca (o mekteplerde teşkil olunan futbol takımları için de bir fikstür tertip olum muştur. Balıkesirde Faaliyet Balıkesir ( Hususi ) — Mıntas kamızda spor hareketleri, öyle iddia edebilirim ki İstanbuldan daha canlıdır. Futbol, atletizm, güreş ve avcılık sporları etras fında burada çok faaliyet göstes riliyor. Bilhassa bu sene diğer senelere nisbetle. daha dolgun neticeler verecektir. Havalar dü- zelince Balıkesir - Bandırma âra- sındaki yüz kilometrelik bir me» safe dahilinde mühim bir muka- vemet koşusu tertip edilecektir. Bu münasebetle yakında Kepsut ve Susığırlık omerhalelerine iki tecrübe koşusu yapılacaktır. Güreşe gelince; bizim vilâyet pehlivan yetiştirmekle şöhret al- mıştır. Buraya gelen haberlere göre Himayei Etfal Cemiyeti 23 nisan çocuk haftasinin en son gününde Ankarada büyük bir güreş müsabakası tertip edecek- tir, Bu müsabakalara şehrimizin meşhur ve maruf pehlivanları da iştirak edeceklerdir. Buz Üzerinde Hokey Londra, 2 ( A.A ) — Buz üzerinde (yapılan bir hokey maçında İsviçre İngiitereyi birğ karşı 8 le mağlöp etmiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: