5 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5

5 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Siyaset Âlemi Sabık Alman Veliahti Ve Harbin Neticesi Berlin (Hususi) — Sabık A- man Veliahti, bir Norveç gazete- sinin müracaati Üzerine, bazı şa- yanı dikkat şeyler söylemiştir. Umumi harpte de sulh teşebbüs- lerine temas eden bu beyanatta sabık veliaht diyordu ki: “— Marn muharebesini müte- akıp derhal sulh yapılmasını tav- siye etmiştim. Çünki bu harbi istediğimiz neticeye sokamadık. Bundan sonra Almanyanın meğ- lübiyet — sürükleneceğini — anla- mıştım. Fakat sözümü kimseye dinle- temedim. Büyük kararkâhı umumt benimle hemfikir değili.. Bu ma- kam, cephedeki vaziyeti yakınen bilmiyordu. Harita üzerinde her- şey muntazam görünüyordu. Fa- kat hakikat, kâğıt üzerindeki va- ziyete uymuyordu. Meselâ asgari (20) bin kişi bulunmak lâzım gelen bir cephe- yi, ancak mevcudu (6) bin kişi tunan bir fırka ile muhafaza edi- yorduk.,, Veliaht bayanatını şu sözler- le bitirmiştir: “ — Marn muharebesi, eğer adamakıllı yapılsa idi sulhü lehi- mize akdetmek mümkün olurdu.,, Lindbergin Oğlu Hâlâ Bulunamadı Nevyok, 4 — Zabıta, kaçırılan meoeşbur tayyareci Lindbergin oğ- lunu hummalı bir faaliyetle ar- yorsa da şimdiye kadar bulama- mıştır. Polise gelen ve neşredilen bir mektupta çocuğun serbest bırakılması İçin (50) bin dolar fidyei necat istendiği ilân olun- muştur. Babasının, çocuğu kaçı- ranlarla hali muhaberede olduğu şayi olmuşsa da bu haber bilâhare tekzip edilmiştir. Birçok insan da gönüllü ola- rak polise yardım — etmektedir. Fakat bunlarnm büsnü niyetle gösterdikleri yanlış izler üzerin- de farla vakit kaybedilmemiştir. Halk, sokakta kucaklarında ço- scukla dolaşan hekesten şüphe etmekte ve derhal çocuğun hüvi- yetini — sormaktadır. — Kaçırılan yavrunun iki erkekle bir kadın- dan mürekkep ccnebi bir çete- nin elinde olduğu ve Massaçüzet eyaletinin küçük bir kasabasında bulunduğu haber alınmıştır. BON POSTA HARİCİ ; TELGRAFLAR Gönül İşleri Karilerime Sabık Alman Veliahtinin Bir Beyanatı. (Cevaplarım Avusturya Ve Macaristanda Grip Sir Con Simon ( İngiltere ) M. Grandi ( İtalga ) M. Brünnig ( Almanya ) Bu zevat, Cemiyeti Akvam Mecliri Kebirinin ikinci reisliklerine intihap edildiler. Ve Çin - Japon ihtilâfının tetki- kinde, üzerlerine mühim bir vazife terettüp ediyor. Bakalım bu yüksek vazifelerini nasıl ifa edecekler? Avusturya Ve Macaristanda Grip Viyana, 4 (Hususi) — Avus- turyada grip hastalığı salgın bir haldedir. Kabineyi teşkil eden dokuz nazırdan beşi de gripe tu- tulmuştur. — Mektepler kâmilen tatil edilmiştir. Grip ihtilâtı ne- ticesi olarak birçok — zatürree vak'aları haber veriliyor. * Peşte, 4 (Hususi) — Grip Ma- caristanda da fazla miktardadır. Birçok mektepler tatil edilmiştir; Yalnız Peştede, Üç gün zarfında grip ihtilâtı neticesi olarak ölen- lerin miktarı ( 33 ) olarak tesbit edilmiştir. Leh Musevilerinin Sıkıntısı Varşova 4 ( Hususi ) — Le- histanda yaşıyan Museviler yok- suzluk ve sıkıntı - içindedirler. Musevi talebenin yüzde yetmişi, mekteplere verilmesi lâzım gelen ücretleri veremediklerinden tah- sillerini terke mecbur olmuşlardır. Almanya İle Fransanın Gümrük Muharebesi Berlin, 4 (Hususi) — Alman hükümeti, Fransanın aldığı hima- ye tedbirlerine bir mukabele ol- mak üzere Fransadan gelecek yemiş ve sebzenin Alman arazi- sine ithalini menetmiştir. EDEBI TEFRİKAMIZ : 48 AÇLIK Müellifi: Knut Hamsun Evime bir salyangoz gibi sürüklendim. Bereket versin, bü- tün gün zarfında ilk dela olarak canım su içmek istedi, Ve yürür- ken su içilecek bir yer aradım. Şimdi et çarşısından çok uzakta idim ve hususi bir yere girmek istemiyordum. Belki eve kadar sabretmem lâzımdı. Hem bir damla su içmiye muktedir. oldu- ğum da muhakkak değildi. Mi- dem hiçbir. şeye — müsamaha etmiyordu. Hatta yutkunduğum Pikürük bile midemi bulandırı- Mütercimi: P. S. yordu. Ya düğmeler?.. Şu düğmeleri hiç tecrübe etmemiştim! Birden- bire durdum — ve gülümsedim! Belki bu yüzden bir çare bula- caktım, muhakkak ki bunlara mukabil on ör alacaktım; yarın da başka bir yerden on ör bu- lurdum ve perşembe günü de bana gazeteden makalemin pa- vasını — verirlerdi. — Görecektim, bu iş yoluna girecekti. Sahi düğmeleri ne diye — unuttum? Bunları cebimden çıkardım ve Fransız Pöli;ih - den I Milyon Frank İsteniyor Paris, 4 (Hususi) — Rigaden isminde bir muhasibi öldürmekle zannaltına alıman Almazyan is- mindeki Kafkaslı Ermeni terzi, Fransız polis idaresi aleyhine bir milyon franklık bir zarar ziyan davası açmıştır. Almazyanın bu cinayetle itham edilmesine sebep polis idaresinin tahlilât mütehas- sısı M. Ami tarafından verilen bir rapordu. Bu mütechassısın ra- poruna göre, Almazyanın dükkâ- nında bulunan bazı kan emareleri insan kanı olarak tesbit edilmişti. Fakat başka mütchassıslar, bu iddianın tamamen aksi bir müta- leada bulundular. Sonra Almaz- yan, iş muhakeme — safhasına intikal ettikten sonra anlaşıldı ki bu adam, hâkim müzekkeresi olmadan tevkif edilmiştir. Ay- larca mevkuf — kalmış, - ticareti berbat olmuştur. Almazyanı, polis aleyhine bir milyon frank dava açmıya sev- keden esbap işte budur. Bir Mahpus Kendisini Yaktı Hamburg 3 — Kul isminde on beş seneye mahküm bir katil, mahpus bulunduğu hücrenin eşya- sına ateş vermiş ve kapıyı da arkadan kilitlemek suretile içeriye girilmesine mâni olmuştur. Katil tamamen yanmıştır. yürürken gözden geçirdim. Se- vinç gözümü karartmıştı, hangi sokaktan geçtiğimi göremiyordum. Bu yol yeraltını, karanlık ge- celerdeki melceim, canavar dos- tumu tanıyordum. Birer birer bütün malım mülküm, en küçük aile eşyam, son kitabım bu zm- danda ld;bohnuıtu. Müzayede günlerinde oraya seyirci olarak iniyor ve kitaplarım iyi ellere gittiği vakit sevinç duyuyordum. Aktör Magelsen benim saatimi almıştı ve ben bununla adeta iftihar ediyordum. Tanıdıklarım- dan biri de içinde ilk küçük şiriim —intişar eden — salnameyi almıştı ve pardesümü de bir fotoğrafçı, — atelyesinde — akse- :;:— kullanmak için satın v Şampanya Yerine Viski Londra 3 — Şimdiye kadar yapılması biten gemiler denize indirildiği zaman bir şampanya şişesi açarak hazıruna ikram et- mek Stedenberi teamtil hükmüne girmiştir. İngilterede meydan alan yerli malı kullanmak cereyanı, bu teamülün terkedilmesini icap ettir- miştir. Evvelki gün Taymis neh- rinde denize indirilen bir gemi- nin resmi tenzili — münasebetile şampanya yerine viski açılmıştır. Müteakiben de Londranın birçok yerlerine “İngiliz içkisi içiniz, ibaresini havi levhalar asılmıştır. Hindenburgun Kardeşi Öldü Berlin 4 ( Husust) — Alman Cümhur Reisi Mareşal Hinden- burgun biraderi Bernhard Fom Hindenburg yetmiş be da olduğu lııld’ı rubıl:tey.::fıt etmiştir. Bu zat, ordudan çekil- dikten sonra edebiyatla meşgul oluyordu. -— TAKVİM —— / CUMARTESİ J $ı Gün 5$ - Mart - 932 — Kasımll Arabi Rumt 27 - Şevval - 1350 İ21 -Şubat- sani - 1S43| Vaklt JEzant | V. & | Vakit (Ezant |V. &t Güneş İl, 246 28| Akşam |12. — Öğle | 6. Tl12. 26| Yatsı h İkladi | 9. 33115. 36| Kmsak Üçüncü cemre toprağa Elimde hazırladığım düğme- leri tutarak içeri girdim. Tefeci yamhanesine oturmuş, yazıyordu. Onu rahatsız etmek durmak korkusile : — Acelem yok, dedim Sesim öyle garip bir tarıda çatlaktı ki bana bile yabancı geldi ve kalbim çekiç gibi vu- ruyordu. Bermutat bana gülümsiyerek geldi, tezgâhin Üüstüne ellerini koydu ve bir kelime söylemeden süzdü. Kendisine düğmeleri vermek istediğimi anlattım. — Bu ne ? Bu düğmeler ne ? Diyerek — gözlerini — elime yak- laştırdı. ve kız- Taşradan Mehmet Emin im- zalı karie: e İnsan sevdikten ve anlaştık- tan sonra, kendi milletinden o mıyan bir kızla da yaşayabilir, hatta mes'ut /olabilir. Sizin an- lattığınız bikâyede kız masum bir vaziyettedir. Kendi Irkına nazaren sizi mes'ut edecek ev- safı da hair olması lâzımgelir. Evinizi ve yuvanızı boş bir fikir için bozmayınız. * “ Ankarada Rasiha Hanıma: Bahsettiğiniz genç hiç ciddi ve itimada şayan görünmiyor. Anlattıklarınır doğru ise, bu genç bir züppeden başka bir şey değildir. Mektubunuzu almak imkânı yoktur. Ondan vazgeçiniz, yalnız hayatınızı ondan gizli tut- mıya çalışınız. * İzmirde Melek Hanıma: Çehredeki ve vücuttaki kılları elektrik masajile çıkarıyorlar. Fa- kat bunun için elektrik tedavile- rinde mütehassıs bir doktora ih- tiyaç vardır, her doktor bunu beceremiyor. Ben bir kız biliyo- rum ki, yüzündeki kılları aldır- mak için İstanbulda bir doktor. elektrik masajı yaptırdı. Kızcağı- zın yüzü yandı. Şimdi yüzü yara bere içindedir, onun için olur olmaz tedbirlere müracaat etme- menizi tavsiye ederim. 4 Hatasının Kurbanı Genç Konyada A, H. Bey: Bu genç vaktile pansiyoner bulunduğu evin karzile tanışmış. Fakat kız kendinden 10 yaş bü- yük ve çirkinmiş. Sonra da kıza karşı yaptığı günahı kendi feda- kârlığile ödemek istemiş. Evlen- er. Fakat şimdi mustariptir. Çün- ki kadın ona bir arkadaş ola- mamıştır. Ne yapacağını bilmiyor, bana soruyor. Oğlum, mektubun bana ev haricinde eğlenmek ve kendini mazur göstermek — için kendi kendine yaptığın telâkkinin bir ifadesi gibi göründü. Filhakika vaziyetin müşkül görünüyor. Fa- kat evli bir adam için başka bir hattı hareket masıl tavsiye edilebilir? Kadını, muhitinize so- kabilecek dereceya getirmek kıs- men sizin elinizdedir. Onunla meşgül olunuz. O — sizi mes'ut etmek için hiçbir fedakârlıktan çekinmiyecektir. HANIMTEYZE — Bana birkaç ör veremez misiniz ? Tefeci hayretle bakarak sordu: — Bu düğmeler için mi? Bu düğmeler ? — Kapının önünden geçiyor- dum, şöyle bir sorayım dedim, bir cıgara almak İstedim de,., Bunun Üzerine ihtiyar tefeci gülmiye başladı ve bir kelime ilâve etmeden yazıhanesine dön- dü. Oraya saplanıp kalmıştı. Doğ- rusunu söylemek lâzımgelirse bü- yük bir ümide kapılmamıştım ve işin içinden kolayca sıyrılacağımı zannetmiştim. Bu kahkaha benim ölüme mahkümiyetim — demekti. Tabil gözlügümü terhin etmiye teşebbüs etmek te bir şeye ya- ramıyacaktı. z ( Arkamı var)

Bu sayıdan diğer sayfalar: