17 Temmuz 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

17 Temmuz 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

17 TEMMUZ 1932 7 inci sene No. 2310 NUSHASI 5 KURUŞTUR Lausanne' ir neticeye iktiran etmiş te- İlâkki etmekte azacık istical e İdildiği anlaşılmaktadır. Çünkü jans haberle- hin mevzuu bahset i İngiliz — Fransız itil halledilmediğini göster ir. İngiltere ile Fransa arasın- dn geçen gün neşredilen itilâ- fin mahiyetinden Lausanne'da Olup biteni anlamak mümkün- dür. Malümdur ki sön zaman: tamirat meselesinin hal- line en büyük engel Amerika- nım bu siyasi borç ile kendi ala- takları arasında bir münase bet görmek; istememesinden geliyordu. Ahmeiyinl isı ve Amerikanın da borçlusu olan devletler ise, tar Mirat borcu almadan Amerik; Ya olan borçlarını tediye etme- kei çoktan kararlaştırmış bü- ayorlardı. Tamirat meselesini müzake $ ve etmek üzere Lausanne'da tima eden devletler, şu şıklar dan i mecbu- a olan kendi borçla- ize bağlı olduğumu resmen *derek, Amerika ile anlaş- > tamirat © meselesini İetmiyeceklerini bildirmek. , Bu, Amerikayı iğzap edece- Binden öyle anlaşılıyor. ki İn- #ilterenin ısrarile Almanyanın acaklısı olan devletler bu Yo- takip etmemişlerdir. 2 — Tamirat meselesile A- Merikaya olan borçlar arasında münasebet yokmuş gibi ha- Teket ederek, Almanya İle an- aşmak ve sonra da borçlar me- #elesinde Amerikanın insafına iltica etmek, ausanne konferansının de- Yam ettiği müddetçe ve konfe- güm akibinde herkes bu yol | hareket edildiğini zannet- Mişti. Şimdi neşredilen itilâf- anlıyoruz ki Law Minne'da takip edilen yol ne bi- nciye, ne de ikinciye benze Miyen ayrı bir yoldur: Devlet- ; tamirat ile borçlar arasın- da bir münasebet yokmuş gibi ile uyuşmuşlar, fa- imzaladıkları ayrı bir ile biribirine karşı ta- İşte İngi- İâfının mahi- Yeti budur. İç, Bu şerait altında Amerika, idi sine borçlu olan Avrupa etlerinin müttehit bir cep- çi Karşısında kalıyor demek: Halbuki Amerikanın kaçın- ek istediği vaziyet buh Merikalılar borçlar meselesi- de kendilerine borçlu olan her letle ayrı ayrı müzakere et- badi kabul ettiklerini, fakat eda? kül halinde müzakere i Tiyeceklerini « bildirmişler- My — Franr En . Amerika bu devletlerin vini ie anlaşmadıkça, Law küme tamirat mukavelesi bü- üz kalacaktır. Vay, gerait altında şu sual başçj oluyor: Acaba Amerika 1 meselesinde bu devlet- ayn hepsile ve yahut birile taş Fömaz da Lawsanne tami- hey, ukavelesi hükümsüz ka hüy,, "6 olacak? Bu vaziyette siazyen Young plânma avdet Aç icap edecektir. Ancak küç “pa devletleri bunun müm- tig olmadığını takdir ettikle- im İngiliz bepvekilinin de ş marası kürsüsün: elediği gibi, tamirat mese b. yeniden müzakeresi için Sakir bir konferans toplans- Hemen şunu söylemek lâ- ler ki bu aralık vaziyet A #trafındaki müzakereleri kat'i ildiğini, daha doğrusu Gazi Hz.nin Yalovayı teşriflerine ait intıbalar: Sağdan sola Büyük Re: Me is Baltacı volünda, Millet çiftliğini ziyaret.. candan tezahüratla karşılandılar Gazi Hz. iskele önünde ve yeni kaplıca yolunun güzergâhında toplanan yüzlerce kişi tarafından şiddetle alkışlanmışlardır.. Reisicümhur Hz. Millet ve Baltacı çiftliklerini ziyaret buyur- duktan sonra akşama doğru kaplıcaları teşrif etmişlerdir Milletin gözbebei ve Derinceden Ertuğrul yatma re. kip olarak doğruca Yalovayı tep, rif etmişlerdi: Aziz ve sevgili Gazimizi Derince- İde istikbal etmek üzere Büyük Millet Meclisi Reisi Kâzım Pa, Vali Muhittin B. kolordü kumun- danı Şükrü Naili Pş,, fırka idare heyeti reisi Cevdet Kerim B.Sey- risefain umum müdürü Sadullah B. cuma günü akşamı Yalovaya gitmişlerdi. .Mezunen Yalovada bulunan Dahiliye vekili Şükrü 'aya Bey de heyete iltihak et- miş ve müstakbilini bâmil olen le Ertugrul yatı, gece saat. 4 etmiştir. Zekâi Beyle va: lunan Mili Müdafan müsteşari kumandanların Sedat ve kolordu dan Naci Paşalar Gazi Hz. ni is tikbal ve yetn kadar mişlerdir. Yalovaya ahın Büyük Reisin yaz tatillerini ge- k üzere ilk olarak Yalovayı belki kurulduğu tarihten ii Ertuğrul ya! etrafında mu önü adeta, eeeeaameeaee nda borçlar hak | İ mecli a e Borah'a yazdığı açık bir mek. tupta bu noktayı izah etmiştir. Borah'tan ziyade. İngiliz ve Fransız devlet ricaline hitap €- den bu mektupla Amerika, İn- giliz — Fransız itilâfına karşı nm O İngiliz — Fransız intihap etmeleri civar köylerde derhal şayi olmuş ve cuma sabahtan itibaren halk, yüz! kişilik kafileler halinde Yalovaya akm. tmiye başlamıştı. Yal bütün hayatının en heyecanlı gü Akşam sekizi kırk beş vapuri» i de ile Yalovaya gidenler, oteller: yatacak yer bulamamışlar, birçok ları geceyi geçirmek üzere Kaplı caya kadar gitmek mecburiyetin de kalmışlardır. ai Kaplıcaların da hemen bütün elleri dolmuştu. Ne büyük otel- Sine Çınar altında, ne Taş otel de tek kişilik yer kalmamıştı. * Yalova Kaymakamı Şefik bey geç vakite kadar açıkta ka- fesi boş kalan yataklara yer- irahatlerini temin etmekle meşğul olmuştur. Kasa- dün sabah erkenden sokakla b iökülen halkla dolmuştu. İntizar Gazi Hazretlerini hamil olan atının mavasalât santi htelif tahminler yü- i rd. re süslenen iskelenin bir bayram yeri man- setini değiştirmeğe ait değildir. Ve Ame -ümhuru Hoover,âyan iye encümeni reisi vaziyet almış oluyor. Ve Ame ği Büyük Ga- zi Mustafa Kemal Hz. dün sabah smat 8,5 de Ankaradan hususi irenle Derinceye vâsıl olmuşlar teşyi et şadı: lüyük Gazi Yalovaya ge- Gazi Hz. motordan meb'us Fethi, Darülfümun müder | İ rislerinden Yusuf Ziya, ekeenesesrrsssenemeserıssrsasesesssssısasanaaasasansssseesiiiane | Fakat tamirat möselesi- | İstanbul efkârı umumiyesinin bu borçlar hakkındaki has tini bilenler, Hoover” bat arifesinde başka türlü ha- reket edemiyeceğini de takdir Binaenaleyh tamirat mese- in kat'i surette halledildi- ğini iddin etmek doğru olamaz. Gerçi Almanyanın “bu'nam al- tında bir defa daha para tediye etmesi mevzuu bahis bile de- ) i '! Gazi Hz. çiflikte istirahat buyuruyorlar yarası almıştı. Sahile nazır Mufa diye otelinin gazinosunda sabık! meb'usu Alâettin Cemil ve Yale- va kaymakamı Şefik beyler, Ya- ls Ariella Salma nkara ve motörleri harekete bezir bir veri: yette idiler. Fakat intizar saatleri gittikçe uzayordu » Misafirler Bu sırada, bir motörle Garbi Trakyalı Yunan ve Türk misafir. lerimiz geldiler. Misa iz vapuru kaçırdıkları için bir mo- tör kiralamak mecburiyetinde kal muşlardır. Misafirler memleketlerine dön- meden evvel Gazi Hz. lerini gör- mek arzusunu izhar © ettiklerini, apuru larına me kadar üzülmüşlerse tam vaktinde yetiş tiklerine de o kadı duklarını söylüyorlardı. Sahilde bir çok kimseler, bu «- rada ellerinde dürbünler, ufku tarasut etmekte idiler. Uzakta küçük bir duman gö. ründü. Herkes yanındakine haber veriyordu. — Odur... Gazinin yatıdır... Fakat bu gelenin Gazinin yatı değil, Üsküdar Halk ferkasmın | İ tertip ettiği tenezzühe iştirak e. | | denleri Yalovaya getiren Şirketi Hayriyenin 71 No. lu vapuru ol. duğu anlaşıldı. 71 No nun yolcu- (Devamı 6 mer sahifede), ğildir. nin de en büyük kazanç, kredi vaziyetinin düzelmesinde idi. Bu da bir haleti ruhiye me. selesidir. Mesele pamuk ipliği- ne bağlandığma ve tekrar ta. zelenmesi ihtimali mevcut ol- duğuna göre, itimadn avdet edebilmesi için henüz müsait bir zemin hazırlanmamış de- mektir. Ahmet SÜKRÜU EEE MEŞE. MZ. MEM RA MZ A ÇE Büyük Reis; Derince ve Yalovada e | Münevver Mahkümlar Hapishanede ayrı barakalarda ikamet edecekler Adliye veklU Edirneye gidiyor imizde bulunan Adliye Veki- b İm Kene Bey yarın Edirne- ye gidecektir. ök ederek ki oşyunın derbal temin ve mühaya (Devamı 6 ıncı sahifede) RL Turnuvamızın Kayıtları Kapanıyor 22 Temmuz Cuma günü başlayacak olan tenis tur- nuvamızın kayıtları çar- şamba günü öğleden son- ra kapanacak ve hura çekilecektir. Şimdiye ha- dar kaydedilmemiş olanlar Acele Etmelidirler Milliyet in m Yeni telefon numaraları Matbaamız ile telefon la görüşmek isteyenle- rin, ayrı ayrı üç telefon hattımız olduğuna ve hangi büro ile görüş- mek isterlerse o nüma- rayı çağırmaları lâzım geldiğine nazarı dikkati celbederiz. Baş muharrir ve müdür 24318 Yazı işleri müdürü ve tahrir heyeti 24319 İdare ve muha- sebe müdürlüğü 24310 Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü ETEM İZZET erken, kapi İtalyan filosu dün Varnadan geldi Filo süvarisi bugün Vali ve Kolordu kuman. danını ziyaret edecek.. ziyaret © edeciğini | yazdığımız, Amiral İtalo Moreno” nun rakip bulunduğu Çuarte kru- vazörü ve Baasini, La Farina Cai- | roli, Cosenz torpido muhriplerin- | den mürekkep olan İtalyan filosu dün sabah limanımıza vâsıl olmuş tur. Ouarto kruvazörü saat mana il ie la cevap verilmiştir. Saat torpido muhripleri de gelerek ay- ni mevkide demirlemişlerdir. Hü- kümet arafından amiral Morene' mun mihmandarlığına güverte bapu: Baki Hüseyin Bi tayin elli Hakimiyeti milliye bayramı m dün her tarafta hara. retle tes'it edildi Dün Hâkimiyeti Milliye bayra- İ mi idi, Bu münasebetle bütün İs- tanbul Türk bayraklarile donan- İ maştı, Dün resmi daireli il İ dilmiştir. Hâkimiyeti ramı münmasebetile bayramlaşma merasimi yapılmış- tır. Şehir bandosu öğleden akşı 20 ayni zamanda Türk Man- rif cemiyetinin rozet tevzli günü idi. Küçük mektepliler Maasif c miyetinin rozetlerini vatandaşlar Dün havanın dı e | ması Tatanbullulara açık da m bol gez vermiştir. İstanbul. Ili Hâkimiyetlerinin sonsuz bir neşe içinde

Bu sayıdan diğer sayfalar: