17 Temmuz 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

17 Temmuz 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKIN GÖZÜ İ a | ü HATKINSKULAĞI t HABICIN. DİLİ SaRE DN a işleri telefenn İetasbul — £0208 — PAZAR — 17 Temmuz 1933 Hlarslkan. büeleiğe bezieğ & ÜN — FM Ü kar Şel;r Fiati Yine Fırladı . Şehrimizdeki Şeker Tacirleri Gümrük '1200 Çeşit Gül Bulunan Zengin Bir Bahçe İdaresine günlerde ve kahve hissedi- lecek ve ehem- denile- lde arttı. susta yap- tığımız tahkika- ta göre güm- rükten on sekiz gündenberi pi- yasaya şeker ve kahve çıkmadığı gibi evvelce me kes- ve bir miyetli veut şeker de evvel la- 1 satılmıştır. yasadaki şeker ve k'h'f bulranının sebebi budur. Yerli fabrikalar piyasaya toz kle beraber bakkallar keı- seker bulunmamasından . isti- ederek toz şekerin fin- 18 — kuruştan elli iki ve tâ bazı )-crleıdı elli beş ku- kadar çıkarmışlırdırv mdiki hâlde kesme şeker ancak bazı “büyük bakkallar da ulunmaktadır. Bunlar da ıııllı(erf ö karşısında fiati elli iki an altmış kuruşa kadar nişlerdir. Bazı zevatın bize verdikleri malümata göre, iç nııhıllelnıdckı. köşe bakkalları toz şekeri elli sekiz kuruşa kadar satmıya baş- lamışladır. Kahve fiatine gelince, 8 ihve Şeker sıkıntısı dükkânlarından biri | şeker | | f üm- | rükte bulunan malların serbest | —— .——7 SÜ e— Yaralılardan yukarda simarlı Aşağıda seyyar por Beylikköprü tren faciasında yaralananların. KS SUL a tedavi altına alındığını haber vermi, görüşmüş, facia hal Ahmet (Facia ıın.ı.: kında anlattıklarını Emir Verilmesini B geçiren — bakkal bakkında — Ankaradan alınan haberler üzerine bir aralık kahve fiati yüz hoş kuruşa düş- müştü, Fakat mevcut malların ne çıkacağı | çakit ve nasıl çıkarılacağı hakkında henüz gümrüklere malümat gel- memesi Üzerine fiatler tekrar yüz kırk beş kuruşa - fırlamıştır. Kahve ve şeker hakkındaki kanunun bir maddesi 5 temmuz tarihine — kadar — gümrüklere gelmiş ve 31 mayıs — tarihi- ne kadar — sipariş edilmiş olmakla beraber henüz gümrük- lere gelmemiş bulunan kahve ve şekerin takasa tâbi olmadan çı kacağını tasrih etmektedir. Bu maddenin tatbik şekli hakkındaki talimatname “gümrüklere henuz tebliğ edilmediğinden mal çıka- rılamamaktıcur. ( Devamı 3 üncü sayfada ) Deree & T a — — Kkolu kopmuştur. ) tacı Riz diler ; ların Eskişehir hastahanelerinde larla eabit eti Muhabirimizin gön- derdiği bu son tafsilât 10 uncu sayfamızdadır. ——— . Dün Yalovayı teşrif buyur- duklarını yazdığımız Gazi Hz. Derincede, güzergâhta ve Ya- lovada halkın candan tezahl- ratile karşılanmıştır. Millet ve Baltacı çiftliklerini gezmişler ve sonra kaplıcalara gelmiş- lerdir. Gazi Hz. nin şehrimizi teşrifleri günü henüz malâüm değildir. Tezahürat Yapıldı Paris, 16 (ALA.) — Birçok neb'uslar, Türkiyenin Cemiyeti Akvama kabulü meselesinin aci- len müzakeresi talebini mutazam- min bir takrir sureti tevdi et- mişlerdir. Karar suretinin esbabı mucibesi, fevkalâde müsaittir. Meb'usan eclisi, — Ankara Büyük Millet Meclisine bir tek graf çekilerek — Meclisin Türk milleti hakkıntla müttefikan izhar eylemiş olduğu tevecclh ve mu- habbet tezahüratını iblâğa karar vermiştir. Bunun #zerine riyaset divanı, atideki karar - suretinin kabulünü teklif eylemiştir: “Fransız milletinin Türk mil- letine karşı beslemekte olduğu an'anevi dostluğa tercüman olan Fransız Meb'usan Meclisi, Tür- kiyenin Cemiyeti Akvama kabulü münasebetile Türkiye parlâmen- tosuna en hararetli ve samim! tebriklerini arzeder ve Türkiye- nin Cemiyete d_uhnluıın sulhün istikbali için mes'ut bir hâdise telâkki eyler.,, Tavuklar Ucuzladı Son gün- lerde şehrimi- ze her taraf- tan — mebzul miktarda — ta- vuk — gelmiye başlamıştır. Bu bolluk kır- şaında fiatl » © dukça tene- F zöl — etmiştir. Fakat bu se- ne, diğer se-« nelere nisbetls tavuk sarfiyatı ehemmiyetli niş- bette azalmıştır. Geçen 120 ku- ruşa satılan tavuklar bugün alt- mış kuruşa kadar düşmüştür. | Mıntakası ile bu kulüpler arasın- e_kı_ı_),_gg Gül Deyip Geçmeyi.ıiiz Onun Da Anası, Babası, Hatta Nüfus Tezkeresi Bile Var A |Türkiye Hakkında Doslınel ;F İçinde 1200 çeşit gül yaşıyan meşhur gül bahçesi (Köşede sahibi Şükrü Bay ) eski ıül::ıu Hacı B, ııçıı:ı.)d (llrnl sergisinde (İstanbul güzeli) (se güzeli) ismi takılan ve İsmet P.': mükâfatını kazanan iki minimini gülünün timarile meşguldü. $ Boyları (20) santimi geçmi- yen bu iki dal gülcülük âleminç şimdiye kadar — görülmemiş iki renk ve iki çeşit İlâve — ediyor. Bu minimini fidanlar (60 ) sene- lik bir tecrübenin mahsulüdün Şarkın — klasik şairleri — gülün sunduğu ilbamlarla sahifeler dok durmuşlar. — Hacı - Şükrü Bey ise — bizzat gül — yaratan bir tabiat şairi... Güllerden ö rülmüş bir — çardağın ak tına oturduk. Bir renk - tufanı, giıcıklayıcı ve sarıcı koku - yığını içindeyiz. — Bahçenizde kaç gül var Hacı Bey? dedim. Hacı Bey içini çektir —Ah beyim, ah..: Benim işim yağlı sırığın Üstündeki parayı (Devamı 8 inci sayfada ) Spor"Kulüpleri Arasında- ki İhtilâf Yine Alevleniyor Büyük Kulüpler, Kendi Tekliflerinin Mutlaka Kabul Edilmesini İstiyorlar İstanbul — lik da çıkan ihtilâf, maçları — yüzün- öyle — görülüyor den geçen sene kibirkaç gün son- bir ihtilâf çık- ra tekrar — aleve mış, büyük ku- lenecektir. Çünld lüpler — denilen ağustosun — be- Gafalasaray, Fe- | şinci günü topla- nerlgahçe ve Be- aacak olan min- şiktaş kulüpleri taka kongresin- de bu mesele etrafında hararete K fikir çarpış- maları vukubula- çcaktır. Kongrede Galatasaray, Fe- nerbahçe ve Be- Piktaş — klüpleri« nin — şampiyona maçlarına girme-» ey mesi münakaşa edilecek ve kızılca kiyamet ko- pacaktır. Öğrendiğimize göre bu üÜç mühim kulübümüz lik müsa- bakalarına bu sene de girmemek kararını vermiştir. (Dovamı' 8 taci sayfada) Temmuzun kavurucu sıcak bir günü, Karagümrüğün kuru ve kara tepelerinden en yükseğinin Üstünde bir vaha gibi uzanan koyu bir yeşillik var. Alçak ve perişan bir duvarın kucağından taşan yeşil dalların arasında mü- tevazı bir kapmın ipini çektim. Uzun ve yeşil bir dehlizin so- nunda bir çıngırak titredi, derhal kapı arkasına kadar açıldı. Bin bir rengin imtizacile işlenmiş züm- rüt zeminli bir tablo... Bu renk- lerin ılık havaya! boşalttığı serhoş edici bir ıtır. tufanı.. İçeriye girdik. Siyah takkeli ve iri gözlüklerile yeşil bir filizin Gstüne egilen bu cennetin bahti- yar sahibi Hacıı ğukıü Bey bizi Üünce sevinçli bir sesle doğ- mn: E “—Buyurunuz efendim, buyu- runuz. Safalar getirdiniz. İstanbul güzeline bakıyordum da...., İstanbulun en mütehassıs ve ayrı bir birlik teş- kil ederek ken- di başlarına m: « | bahçenin kaptanı hk — intizamını cesi olarak şampiyona müsaba- lar tertip etmiş- lerdi. Fakat bu | R 3 kaybetti.. Ancak ' SUŞ büyük kulüplerin — Buyük kulüplerden Fo kaları da çok hararetsiz ve se- yircisiz. oldu. Müsabaka hasılatı- maçlar bir ara- ayrılması — neti- Zeki niın taksimi yüzünden İstanbul

Bu sayıdan diğer sayfalar: