7 Eylül 1932 Tarihli Milliyet Dergisi Sayfa 8

7 Eylül 1932 Tarihli Milliyet Dergisi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Süt veren ânnelere -Kaçırılmay acak Bir fırsat!.. geçirmeyiniz.. Zira kayt muamelesi kadar devam edecektir. Geniş programlı bir İtalya seyahati, Her türlü esbabı istirahat, Lloyd Triestino'nun lüks ekspres © postası bun muti Sonderece ehveniyet. Bari sergisini ziyaret etmek fırsatını kaybetmeyiniz!, Gezilecek şebirler Pire, Brendizi, Bari, Roma, Napoli, Pompei, ve avdette de Pire ve Atina gerilecektir. Firin izaha Beyoğlunda Tepebaşında Kase İtalya binasında mümessiiliğine Vakit 10 eylüle almak İsteyenler ivan milli cerizm müracaat © edebilirle; Tarsus American College Amerikan Erkek Lisesi Tedrisat 4 Teş. Evelde başlar. Tam devreli lise olduğu Maarif vekâlerince Türkçe, İngilizce, Fransızca, San'at, Ticaret. Leyli cret 250 lira, Nehari ücret 50 liradır. Kayıt muamelesi yapılmaktadır. İstanbul Kız Muallim Mektebi Müdürlüğünden: 1 — Müessesemizde bir orta mektep kısmı açılmıştır. 2 — Bu kısmın bu sene için birinci ve ikinci sınıflarına talebe almacak | tır, 3 — 15 Eyİtl perşembe akçamma kadar namzet kaydına de: | vam edilecektir. Girmek şartlarım öğrenmek isteyenler her gün mektebe müracaat edebilirler. (4466) | tasdik edilmiştir. Van Posta ve Telgraf Başmüdürlüğünden 31-8-932 de ihale edileceği evvelce ilân edilmiş olan Bitlis - Diyarıbekir posta sürücülüğü bin iki yüz lira bedelle pey altına | alırmış İse de bu bedel fahiş görülmüş olduğundan münakasa 1- | 8.932 den itibaren bir hafta temdit edilmiştir. Teklif edilecek be- | del muvafık görülürse 7-9-932 de ihalei kat'iyesi icra edilecektir. | Taliplerin Başmüdiriyetimize müracaatları, (4618) | Tayyare Cemiyeti mübayaat Komisyonundan: Şartnamesi veçhile 1933 senesi için piyango müdürlüğüne ait 10,000 cdet takvim tabettirileceğinden tab'a talip olacakların pey akçeleri ile birlikte 10-9-932 cumartesi günü saat 15 te: Keza: Şartnamesi veçhile 52 ton yerli maden kömürü mü- bayaa edileceğinden itaya talip olacakların pey akçeleri ile bir- | Mite 12-9-932 pazartesi günü saatl5 te piyango müdürlüğünde | müteşekkil Tayyare Cemiyeti mübayaat komisyonuna müracaat- ları, (4645) | Polis Müdiriyetinden Muhtelif nevide 8036 adet defterin tab ve teclidiyesi âlenen mafnakasaya çıkarılmıştır. Taliplerin şeraiti öğrenmek ve nümu neleri görmek üzere idare komisyonu kalemine ve münakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 14/9/932 tarihine müsadif çar- şamba günü saat 15 te Vilâyet defterdarlık dairesinde müteşek- kil mübayaat komisyonuna müracaatları ilân olunur. (4368) z Ez Edirne Vilâyeti Encümeni Daimisinden: Edirne mantaka san'at mektebine muktazi tezgâh, mengene ve saire gibi malzeme münakasaya çıkarılmıştır. 11/9/932 Pa. zar günü ihalesi yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi ve malzeme Histesini görmek üzere Ankara ve İstanbul'da san'at müdürlüklerine, Edirne'de de Daimi Encümene müracaatları ve | münakasaya iştirak etmek üzere de 176 liralık teminatı muvak- | kate mektubile ihale günü saat 15 te Edirne Vilâyeti Daimi En- cümeninde bulunmaları. (4390) Beykoz Malmüdürlüğünden: Köyü Mevkii Cinsi Mikdarı Polonez Argatbaşı Ni- | Çalılık ve 350 dönüm kolka tarlası © fundalık Yukarıda cins ve evsafı yazılı Emlâki milliyeden bir çalılık mülkiyeti satılmak üzere müzayedeye çıkarılmıştır. Eylâl 932 tarihinde ihalci kat'iyesi icra kılmacağından taliplerin | yevmi mezkürda saat 2 de Beykoz Malmüdürlüğüne müracaat- ları, (4399) 350 lira yük Tayyare Piyangosu 13. cü tertip 2.ci keşide 11 Eylül 1932 dedir. büyük ikramiye 35,000 iradı. Ayrıca: 15,000, 10,000 Liralık büyük ikramiyeler ve 20,000 Liralık bir mükâfat vardır. Fosfatlı Şark Malt Hülâsas Kız İstanbul Leyli Erkek v Türk Lisesi le başı Feyziye Caddesi A Ç I L D I Ana, İlk, Orta, Lise Üğdüni Tevfik Paşa konağında aınıflarını havidir. Dershane, yemekhane ve yatakhanelörinde kalorifer ve asri bütün tesisat mevci riduğu gibi sbhi şartlan da haizdir. Ecnebi lisanlarına âzami ehemmiyet verilir. Fransız ve Alman mürebbiyel Talim heyeti en güzide müderris ve muallimlerden o mlirekkeptir Kayıt başlamıştır. Cumadan mada hergün 9-18 kadar müracaat edilebilir. Telefon: 23746 > Nişantaşında tramvay caddesinde Mabeyincilik ve Şekayık sokağında Halil Rifat Pş. konaklarında Nehar ON im li T kki li 9 Fransızca-İngilizce rta- Almanca meler IŞ 1 ierakkı LİSESİ "isin Tenis tarihi 53 sene evvel 1819 tarihinde Selânikte Kavıt muamelesi: Hergün 10 dan 17 ye kadar Halit Rifat Pş. konağında yapılır. Ayrı ayrı binalarda kız ve erkek talebeye mahsus leyli teşkilâtı mev- cuttur. Leyli ve nehari ücretlerinde mühim tenzilât yapılmıştır. Talimatname gönderilir. Telefon: B. O. 2517 Saraçhanebaşında Münir Paşa konağında Leyii Nehari - Ana - İlk - Orta - Lise - Kız - Erkek Hayriye Liseleri t# celilesinin 5-4-932 tarih ve 18676 numaralı emrile bütün mekteplere muadeleti tasdik edilmiş olan mektebimizde talebe kaydına ilk sınıflardan itibaren başlanır. Nehari talebe mektebin hususi otomobil ve otobüslerile nakledilir. Her gün saat 10 dan 17 ye kadar kayıt muamelesi yapılmaktadır. Talep vukuunda posta ile tarifhame gönderilir. Tel 20530 Türkiyenin en eski Mi mektebi: Nişantaşı” nda Tesis ta- Feyziye Lisesi isi: Yava, İlk, Orta ve Lise kısımlarını mubtevidir. Kayıt için hergün Nişantaşı'nda Teşvikiye karakolu karşısındaki mektebe müracaat edilebilir. Bütün sınıflara kız talebe kabul olunur. Bu sen» levli ücretlerinde büyük tenzilât yapılmıştır. Talep vukuunda mektep tarifesi takdim olunur. Tel. B. O. 4039 Leyli nehari Kız ve erkek mektebi il Muhammen K. | İğİ kıt'a İİ | İ Kayıt ve kabul 27,28 Eylül Salı ve Çarşamba günleri Feyziy e Lisesi Müdü rlüğünden: | 1 — Mektep, tedrisata 17 Eylül 932 Cumartesi günü başlıyacaktır. 2 — Tecdidi keyıt ettirmeyon talebenin 15 Eylül Perşembe günü akşamına kadar şifahi

veya tahriri müracaatları lâzımdır. 3 — Mektep hakkında işaa edilen ve tabriren bildirilen garip mutalaaların varid olma- ğı tabit olma! la istibfafla karşılanması lazımdı ir. Milliyet Matbaası HER NEVİ Duvar Afişleri Mektupluk Kâğıt - ROMAN Zarf - Kartvizit - Fenni Kitaplar Fatura - Elilânları TABEDİLİR Defteri kebir, Yevmiye ve Kasa defterleri mevcuttur Her Müesseseye Elverişlidir. Kitap ve mecmuaya âit klişeleri Klişehanesinde yapar Ni » Adres: ANKARA Caddesi MİLLİYET Kitap Kısmı Telefon: 24310 - 24319 - 24318 Mecmua Mektep Kitapları Merzifon Amerikan Kız Mektebi Gonokok Aşı Belsoğukluğu © ve ihtilâtlarına karşı pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyolu Sultan Mahmut tür ME esi No, 149 devam edecek; 29 Eylülde tedrisata: başlanacaktır. Beyoğlu - Tünelbaşı - Yeniyol Kız ve SW ALMAN LİSESİ "iü Tam devreli Lise - Orta Ticaret mektebi - Lisan öğrenmek işin ibzari sınıflar, Tedrisata 12 Eylül Pazartesi başlanacaktır. Kayıt muamelesi: 5 EYLÜLDEN İTİBAREN Cuma ve Pazardan maa- in her gün saat 8 den 12 ye kadar, nüfus tezkeresi, aşı kâğıdı, sıhhat ra poru, tasdikname veya şahadetname ile müracaat edilmesi, Fazla tafsilât için mektep müdürlüğüne müracaat veya Beyoğlu 4941-4942 ye telefon edilmesi ve Ticaret Doktor Rusçuklu Hakkı Galatasarayda Kanzük ec- zahanesi karşısında Sahne 80- kağında 3 numaralı apartıman- da 2 numara, Dr. İHSAN SAMİ sera Kullanınız sütünüzü arttırır Çocukların kemikletini Kuvvetlendirir Son Hafta Büyük " AT YARIŞLARI 9 Eylül saat 15 te Veliefendide yapılacaktır. Mevsimin en mühim yarışıdır. ROBERT KOLEC Kolec kısmı - Mühendis kısmı Sanayi kurları. Pazardan başka her gün öğleye kadar kayıt yapılır. 17 Eylülde derslere başlanacaktır. gnmummai | Cilt Letafeti GÜZELLİĞİN Esasıdır Yüzü güneş ve terin tabribatından korumak için Beşir Kemal Letafet Suyunu Kullanınız Emlâk ve Eytam Bankası /Taksitle satılık çiftlik, bostan; : : mesire arsa ve voliler Mevkii ve nevi Heybeliada Çamlimanı 9-11-13 numaralı bos- tan ve harap iki bina, Beykoz Tokat çiftliği, Fındıklı Molla Çelebi mahallesi Molla bayırı saray srkası sokak cedit 8 No. arsa 1995 m.m, Burgszadası Halik volisi, Büyükada Kamincönü velisi. Büyükada Dil mesiresi. Teminat 275 4370.— 798.— 275.— 500. — 1000.— er emlâk sekiz taksitle satılmak üzere müze” 1 5 Müüayode (kepakter) yeoliledir. 2 — İhale birdir ve kat'idir. 3 — İhale 12/9/9332 tarihinde Ankarada İdare Meclisimis) huzurunda icra edilecektir. 4 — Talipler Şubemize müracaatla mufassal şartnamemizi alarak teminat mektuplarını teklif mektuplarına rap” tederek ihale gününden evvel Ankarada Umum Mü) dürlüğümüze göndermeleri. (4426) Mütekaidin Eytam ve Eramil Maaşatının İskontosu Hazinei Maliyeden maaş almakta olan Mütekaidin, Eytam ve Eramil maaşatının kânunuevvel 932, kânunusani, şubat 933 6y-| i lıkları Bahçekapıda Emlâk ve Eytam Bankası İstanbul şubesin | ce iskonto edilecektir. Zat maaşları sahipleri: | 1 — Bir defaya mahsus olmek ve müteakip muamelelerde d& istimal edilmek üzere nümunesine tevfikan Noterlikten imza ve kuponlar arkasına Malmüdürlükleri tarafından tasdik edilmiş cüzdanı, 3 — Maaş beratını, hamilen bizzat veya vekili kanunileri müracaat edecekler. Birden fazla vekâleti haiz vekiller ve sarrafların mürcaatı kabul &dilmiyecektir. (4516) Nısfı taksitle satılık ii mağaza ve hane Aksarayda Horhor caddesinde 220 metro mürabbar olan ve altında kereste mağazası bulunan zemin kat üzerine bir katlı kâğir 12-14-16 numaralı hanenin 13 Teşrinievvel 932 tari” binde kat'i ihalesi icra edilecektir. Dördüncü icra dairesinde 932-389 mumaralı müzayedesine iştirak edenlerin uhdesinde kal- dığı takdirde ahkâsm mahsusa dairesinde ikrazatta bulunulacağı Hân olunur. (4655) bahçesi . SM Kiralık çiftlikler Küçük Çekmece civarında Tahtakale ve Turan da dahil ok mak üzere Alibey çiftliği müzayedeye konulmuştur. 1 — Müzayede kapalı zarf usuliledir. 2 — İcar müddeti üç senedir. 3 — Müzayedeye iştirak için Bankamızdan şartname almak ve teklif mektubuna leffetmek lâzımdır. 4 — İhale 29-9-932 perşembe günü saat on altıda yapılacak” in eski senelik kirası beş bin liradır. tafsilât için şubemize müracaat ve teklif mektupları" on altıya kadar tevdi olunması. (4654) Ankara Nümune Hastanes Baştabipliğinden: Hastahaneye mübayaa edileceği ilân edilen 127 kalem alâti İ cerrahiye ve rontken ampulü ve teferrüatının münakasa müddeti İ görülen lüzum üzerine 11 Eylâl 932 pazar gününe kadar on bef gün daha temdit edildiğinden talip olanların yevmi mezkürda saat birde hastahanede müteşekkil komisyona müracaatları. (4661) MİLLİYET MATBAASİ

Aynı gün çıkan diğer gazeteler