7 Temmuz 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

7 Temmuz 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TARİHİ TEFRIKA:83 İttihat ve (BAHAEDDIN ŞAKIR BEYİN BIRAKTIĞI VESİKALARA GÖRE) Ni Şürayı Ümmet,, bir neşriyat programı hazırlanmıştı işlerini gö- Bey Cemiyetin kitabet ren Sami Paşa zade Sezai Ahmet Saip Beyden al mektup üzerine kendisine lâzım gelen nasihatleri vererek demişti ki: “Elele verelim, açık (o alınla gözlerimiz vâsi ufuklara müte - veccih olduğu halde garaz £ gibi, hiddet gibi hodestalık gibi yürü - memize mani olan şeyleri çiğne - yerek istikbale doğru gidelim.,, Tabii “Şürayi Ümmet,, gaze - tesi bir müddet sonra Ahmet Sa- ip Beyin elinden almarak büsbü - tün başka bir şekilde (o neşrolun- mağa başlanmıştı. Doktor Baha- in Şakir Beyle arkadaşları yal- nız “Şürayi Ümmet,, değil, her hangi bir neşriyatı halka © okut. mak için takip edilecek usul hak- | kında şunları düşünüyorlardı : “Şürayi Ümmet o menfaatpe - rest, insanlıktan mahrum, zalim, mes'ul bir hükümetin adamlarile mağdur, lâkayıt, meyüs, cahil bir millet efradma o okutturulmak ve her iki tarafı da selâmet (yoluna sevketmek maksadile neşredildiği için mündericatının mütenevvi ol- ması zaruridir. Şimdiye kadar çıkan Şurayi Üm- met nüshalarmda hükümetin mes'- uliyeti, zulmü hakkında uzun uza- dıya bahisler cereyan etmiş, lâkin o mes'uliyette hisseleri olanların kimler olduğu lâvıkile tayin edil - memiştir. Padişah zalimdir, mem- leketi tahrip ediyor. Onu bu zulüm bu tahribe sevkeden sebep nedir? Yalnız padişahın hain olması hü- kümetin bu derece tenezzülüne kâ- fi gelir mi? Vükelânın, vüzeranın, mülki ve askeri ricalin ef'al ve ha- rekâtı şiddetle muahaze olunmıya lâyık değil midir? Osmanlı Hükü- metinden memnun olmıyan Osman- İs tebaasının “biz sultanın ef'alin- den ziyade Türk hükümetinin mu- amelelerinden müştekiyiz,, deme- İeinde kırmen olsun hakları yok mudur? Zalim bir padişaha (alet olan, hırsızlık eden, sayesinde yaşadığı milletin hakkını gaspeden bir me- mürun casusluk gibi dünyanın en fena bir mesleğile o zalim hükü - hizmet eden bir adamın yap- şeyler neden şiddetle muahaze edilmiyor? “Şurayi Ümmet" mühim vazifesi milli ahlâka mettir. Bu hizmeti (o yapmak için her türlü ahlâksızlıkları irtikâp e- denleri terzil onlar hakkında herkesin nefretini celbetmekten hiç | birvakit tekâsül gösterilmemeli - dirAvrupa matbuatımın bir cina- yete İüzumundan fazla ehemmiyet vermesi caniyi teşhirden ziyade ci- nuyete nefret hissini: uyandırmak mülühazasma müstenittir. Bu yol- dasyazılacak mekalelerin te-i:i mu- harririn kalem kuvveti nisbetinde olacağı için heyetimiz her türlü va- sıtaya müracaatle büyük edipleri- mizin muhabbet ve ( teveccühünü celbe gayret etmelidir. Bir memlekette hükümet zalim olursa millet bittabi mağdur olur. | Cehalet ve kayıtsızlık sebebile leti duçar olduğu bu mağduriyet- ten kurta mak için tesirli çareleri bildiren mekalelerin herkesin an- Mıyabileceği basılması elzemdir. Bu yolda şimdi ye kadar yazılmış olan mekalelerin irsiz kalmasına başlıca iki sebep irisi hükümetin kasti ol: meyusiyet fikri, di ğeri de tamah hissinden u- miyettir. Vatandaşlarımıza istik- bal için ümit verilmez ve her türlü terakkiye vasıta olan tamah hissi Aka edilmezse yazılan mekaleler lar güz“! olsa da hiçbir tesi- | rayi Ümmet” e bir taraftan milleti- mizin mahvolmak (tehlikesinden kolaylıkla kurtulabileceği mizin zengin, milletimi. her türlü fedakârlığa müstait oldu- ğunu, diğer taraftan da garbin te- rakkiyatına hizmet eden büyük a- damların muhtasaran ahvali tari - hiyelerini yazmak icap eder. “Mil li mefahir,, namı altında Osmanlı- hik âleminde velev ki nadir olsun yetişen hamiyet ve liyakat ashabınr misal olarak kaydetmekte elbette fayda vardır. Kemal Bey merhu - mun “Kanije” seferi hakkındaki eserinin okuyanlar üzerinde bırak-| tığı tesir inkâr edilemez. “Şürayi Ümmet” i okuyanların ekseriyetle memur ve vatan hari cinde kalmış müslümanlar olduğu düşünülürse bunların fikri seviye- İerile ahfâklarını yükseltmeğe hiz- wet edecek mekalelerin kaydında Tem Terakki! gazetesi için yeni birçok faydalar husule geleceği a- şilcândır. Şimdiye kadar çıkan © “Şürayi Ümmet,, nüshalarında en ziyade göze çarpan kusur payitaht ve taş- ra ahvaline ai: malümatın, mektup-| ların az olmasıdır. Gerek bu nok- ta üzerine, gerekse bazı nüshaların | aşağı siyasi mekalelerle dol- durularak yeknesak bir şekil alma $ı üzerine tahrir heyet'nin nazarı- dikkati celbedilmelidir.,, Yeni tarzda neşri tekarrür eden “Şürayi Ümmet,, in Türkiyede va- lilere, mutasarrıflara, kaymakamla ra, müşürlere, fırka kumandanla- sma, İivalara, ümerayi askeriyeye, mektep müdürlerine, defterdarla- ra, muhasebe (O mümeyyizlerine, mektupçulara, evrak müdürlerine, vilâyet idare meclislerine, maarif, belediye ve mahkeme azalarına, müftülere ve daha birçok memurla- ra gönderilmesi tasavvur ediliyor- du. Fakat bu irsalât fazla Oposta ücretine mütevakkıf olduğu için ir- salâtın iki kısma ayrılması lâzım. gelmişti. Çıkan her nüshanm bir miktarı münavebe ile iki ayda bir kere gönderilebiliyordu. “Şürayi Ümmet,, matbua olarak değil, zarf. | lar içinde gönderildiği için pösta ücreti çok tutuyo.du. Dahildeki memurlardan maada gazete hariç- teki sefirlerimize ve konsolosları - mıza da yollanıyordu. Abdülhamide karşı yapılan bu | neşriyatın tevsii için bir çok yerle- | re başvurulmuştu. Her şeyden ev- vel zengin Mısırlılara müracat e- dilmiş ve onlar tarafından nakti muavenet teminine çalışılmıştı. Neş riyat için fazla para tedariki müm- kün olursa bu para ile bir de arap- ça gazele çıkarılacak ve Araplarla meskün olan memleketle-e ve bil- hassa Hacılara dağıtılacaktı. Fakat hiçbir neti “Mısırlılar evet zengindirler. Se- fahetleri için milyonlar sarfeder - ler. Fakat bu nevi | Mısırlılardan hiçbir istifade ve muavenet memül değildir. Meşrepleri bunu ispata kâfidir. — Bitmedi — Madam Curi — e — TMSap Vefatı haberi her yerde büyük teessür uyandırdı Paris, 5 (A.A.) — Madam Curicinin dün saat 4 te Valencede vuku bulan vefatı bütün memle- ketlerin ilim mehafilinde şiddetli bir teessür uyandırmıştır. Blihassa İngiltere, Lehistan, Çekoslavakya , Almanya ve A- vusturyada matbuat mumaileyha - | ya üzün makaleler tahsis ederek | Lort Rutherfordun da dediği gi - | bi ilim taharriyatına © hasrr' nef- seden kadınların birincisi olan bu âlim kadını met ve sena etmekte- dirler, Defin merasimi PARIS, 6 (A.A.) — Müteveffa - nım arzusu veçhile Madam Curienin tetfini merasimi tantanasız ve her tür Yü resmi mahiyetten âri olarak yapıl- muşta. Çocuk felcine karşı serom NEVYORK, 6 (A.A.) — William Park, Josephine Neal ve Henry Jack- sam isimlerinde üç mümtaz doktor, çocuk felcine karşı bir O serom bul - muşlardır. Doktorlar, tecrübeyi bizzat kendi üzerlerinde yapmışlar ve vücutlarına bu seromdan beş santimetre mikâbı şırınga etm'şlerdir. 'ecrübenin neticele: ta sonra belli olacaktır. iç dört haf-| m Me | ECNEBi MATBUATINDA OKUDUKLARIMIZ | Yunan politikası ve Şark misakı Nim resmi ,,Proia” gazetesi Yana- nistandaki muhalefet taraftarlarının düşüncelerine o muvafık bir surette iyasi blok teşkili o haklındahı Pransız teşebbüslerini tahlil ediyor ve bu husasta diyor ki | ırılan noktaların İ Tan elinde değildir. ! Çekoslovakya ve Romanya huriç olmek üzre yalnız İngitte: Haya, Yunanistan, ». Rusya tarafından teşiril edilecek olan bir Akdeniz misakı hakkındahi #arar, ba noktalar meyanındadır. Bu fikir, sulhu tarsin zımnında muhfe'ti miseklar ahdi esasım gün in Fransa tar fından ileri atılmıştır. Faket bir Akdeniz misahı, Fransız politikası çer yöresini tecavüz etmektedi” Zira iki | büyuk Akdeniz devleti olan İnyiltere ve volya'nın muvafakati inzinam et. neciği takdirde böyle bir misak akde- dilemez, Halbuki bu iki devletin ec- (1933 senesi bir buçuk mil- YET CUMARTESİ 7 TEMMUZ 1934 HARİCİ HABERLER Deniz konferansı hazırlığı | Fransanıniştirakinden son ra dahainki şaf edecek — eo —— Londradaki ihzari müzakerelere Japonya yal- nız bir zabit göndermekle iktifa ediyor LONDRA, G A.A. — Dail Herald | gazetesine nazaran, odeniz konferansı için Londra ihzari görüşmelerine yalnız. bir Japon zabiti gelecek ve '/4 da hafta sonundan evvel Londraya muvasalât ede miyecektir. Amele fırkasının naşiri olan bu gaze te, Amerikalıların © zamana kadar bek- liyeceklerine ibtimal “vermiyor, ve Ja“ ponyanm hattı hareketi anlaşılmadıkça | ingiliz - Acmirkan görüşmelerinin ne netice verebileceğini soruyor. şDiğer taraftan, Times gazetesi de, yeni Japon kahinesine tahsis ettiği baş mâka- losinde, Amiral Okadanın 1933 konferan 81 nihayetinde, memleketi için kuvvetli bir donanma istemekle beraber, dğer memleketlerin noktai (o nazarlarının, da itbara almağa adame bulunmuş olduğu nu Enydediyor. LONDRA, 6 AA. — Deniz müzake- relerinde Amerikayı temsil etmekte olan M. Norman Davis, Fransız ve İngiliz mazırları arasındaki mükâlemeleri müte- akıp hemen M. Barthuyu ziyaret edecek Milletler cemiyetinde -15 senede 180 Milyon altın Frank verildi yon fazla ile kapandı CENEVRE, 5 A.A. — Milletler Ce miyetinden verilen resmi malümat mez- kür cemiyetin ve teşkilâtlarının vaziye- tini çok müsait göstermektedir. Milletler cemiyetinde aza bulunan 57 devletin 15 sene içinde cemiyete verdikleri paraların yekünu takriben 315 milyon altın W-am- gı bulmuştur. Bp paradan umumi lip 180 milyon ve beynelmilel mesai teş- kilâtı da 100 milyon sarfetmişlerdir. Tah silât bekayası 1933 senesi nihayetinde 30 milyon idi. Geçen nisan ayı nihayetinde 25 milyona düşmüştür ki Milletler Ce- | miyeti umum bütçesinin yüzde yedi bu- | suğuna muadildir. Bu bekayanın ancak | yarısı tahsil olunabilecek o mahiyette te- İkki olunmaktadır. Amerika Birleşik hükümeti Miletlöğ Cemiyetinde aza olmakla msi raflara İngiltere nisbetinde iştirak etmek tedir. 1933 senesi bir buçuk milyon altın | franklık bir fazlası ile kapatılmıştır. > San Fransiskoda Grevcilerle polisler arasır.- da kanlı müsademeler SAN, FRANSİCO: 6 A.A. — Grevci rıhtım işçileri ile polis arasında tekrar çarpışmalar olmuştur; İlki grevdi iğ su- rette yan SAN FRANSİCO: 6 A.A. — Grevci- ler bir sokakta tahrikât yapmışlardır. Polis havaya ateş etmiş ve hücum ede- rek barikâtı zeptetmiş, ateş etmekte de- vam e grevcileri kovalamıştır. Bir çok grevcilerin yaralandıkları söyleniyor. SAN FRANSİCO; 6 A.A. Muvakka- | ten polis tarafından kaçırılmış olan grev- siler tekrar hücuma geçmişler ve polisi tuğlalarla bombardıman etmişlerdir. Kaliforniya hükümeti tarafından çağ- rılmış olan milli O muhafız kıtaatı hazır bir vaziyettedir. Kıtaat kusturucu bor- balar kullanmaktadır ki, bu bombalar, as gari iki gün insanı kötürüm bir vaziyete sokmaktadır. Altı grevcipolisin ateşi ile yaralanmış- lardır. Bir tayyare kazası LONDRA, 6.A.A. Northholt tayyare meydanında bir bombadıman tayyaresi düşmüş ve yanmıştır. İç'nde- kiler kavrulmuştur. nebi teşebbüslere kolay kolay iştirak etmedikleri de malümdur. Bundan dolayi bu vaziyet tavazzuh etmedikçe, Yunanistan da Akdeniz d. hay- siyetiyle kendi vaziyetini tesbit ede- mez M. Maksimosun naşiri efkârı olan üümet taraftarı 'Katimeri, olan Fransız noklai nazarını müdafaa| etmektedir. Katimerini diyor ki : Bü misaklar, hiç kimsenin aleyhine vaziyet alnta- makta ve ayni zamanda bugünkü hu- dutların emniyeti esasına müstenit 0- larak Avrupanın yeniden teşkilatlar. dırılmasını istihdaf etmektedir. Ayni gazete, Statüho üzerinde tadildt yap- maktan ise harbi tercih ettiğini söy- liyen M. Titulesco'nun nutku aleyhine vaziyet alan ve bu nutkun harpçu bir mahiyeti balunduğunu söyliyen İtal- yan matbuatının noktai nazarını te kit ediyor, acaba bu kadar kan bah sına kurulan Statüho' tadilât is- leyen hükümet Reislerinin beyanatı da ba $ sl İl ve mumaileyhten Fransızlarla İngiliz. er arasmdaki noktai nazar taatilerinin istikameti hakkında malümat alacaktır. Fransız ve Amerikan murahhaslarr ara- sında asıl manasiyle bahri müzakereler Yapıbmıyacaktır. Fakat İngilizler Ameri- kalılara deniz meselesinde vaziyet al- mak için beri o Avrupa devletlerinin projelerini ınmek kendileri için zar ruri olduğunu söylemiş / olduklarından Amerikan murahhasları Fransız Bazırı- mın muvasalâtmı beklemektedirler. A- merikalılara göre Fransız murahhasları- sın vürudu üzörine 1935 deniz konle- ransımın ihzari messisinde daha büyük bir faaliyet görülecektir. Binasnaleyh M. Barthu ile M. Pietri- nin muvasalâtından evvel izlerle Amerikalılar arasında herhangi bir top- lantı yapılması mevzuu bahis değil i. Noman Davis'nn M. Baldwin ziya- reti, o M. Makdonald'ın gaybubetinde hükümeti idare etmekte © olan Başvekil muavini ile yapılmış alelide bir temastan başka bir şey değildir. Fransız meclisinde | İşsizliğe karşı Mücadele Plânı Büyük nafıa. işleri membaı varidat aranıyor PARIS, S.A.A. — Meclis bu sabah devletin ve büyük demiryolu şebe' Terimn işs zliğe karşı mücadele pılacak büyük işler hakkındaki tatbikine iştirak etmesine dair ol projeyi müzakere etmiştir. M, Lasle; re işsizliğe karşı büyük ;şler siyle mücadele fikrin; “taavip vefakat bunların masrafı için içtimai sigorta sandığına müracaat edilmek- tense doğrudan doğruya bir isi kraz. aktedilmesini tercih edeceğini lemiştir. M. et adedi iki sene zarfında 150 binden 350 bme çıkan 14“ sizlere iş temin edecek olan projeyi müdafaa etmiştir. Nazır beş sene zar- fında Paris Oo mintakasının iki milyar beş © yüz yollar - için 5445 O mily ye için 35 milyonluk, limanlar. için 315 milyonluk, umumi o elektrikleme için b'r milyar 300 milyonluk, milli talim ve terbiye için bir milyar 125 milyonluk, ve güzel sanatlarla türizm için 90 milyonluk iş yapılacağını söy- lemiştir. Nazır sözlerin: bitirirken iş- sizliğe kaydedilen ameleyi kuvvei ma- neviye kıran uygunsuzlüktan kurtar- mak ve zillet v etmek lüzumunda israr etmi; Amst İşsizlerle polisler arasında müsademeler oldu AMSTERDAM, 6. A.A. — İşsizle- re verilen tazminatın tenziline protes- to için komünistler tarafından ya lan nümayiş samasında işçi mah sinde karışıklıklar. olmuştur. P. sopaları ile nümayişç lere hücum at yapıldığını imarı milyonluk nakli erdamda kalmıştır. Birkaçı ağır olmak üzere yedi kişi yaralanmıştır. Sarre'da beyanname dağı- tan Naziler tevkif edildi SARREBOURG, 6. A.A. — Otomo- bil ile üç nazi halkı Sarre'ın Alman- yaya verilmesi Jehin enümayişe davet için dolaşarak beyannameelr dağıt- mışlardır. Beyanname dağıtması Y: sak olduğundan naziler tevkif edil mişlerdir. ayni derece harpçu bir mahiyeti haiz ilmi » bir Paris | mektabu neşretmektedir. Gazetenin Paris muhabiri bu mektubunda bir çok siyasi devlet adamlarının Yuna- nistanın siyaseti hakkındaki ihtiva etmektedir. yanında yani Fransa tarafında vazi- yet almak mecburiyetinde bulunduğu nu söylemektedirleritalya'ya gelince, bu yaseti için bir cazibe merkezi teşkil edemez. Bir Akdeniz ile Yugoslavya arasındaki münasebatı takviyeyi | istihdaf etmektedir. Eğer italya bu misaka dahil olmazsa, Yu- nanıstan, Türkiye, Fransa ve Sovyet Rusya'nın ve | haşvatan İngilterenin yanında mevki almak mecburiyetin- dedir. Hestia bu Paris mektubunda mev- suvbahs olan fikirleri bütün kerve- | tiyle tenkit etmektedir. Ahdeniz mi- sakının ahdi için italya, Almanya, ve rici staletle mücadele | devlet, Yunanistanın harici si- | misakı İtalya | yg ŞehinşahHz.hududumuzu ! dün merasimle geçtiler Takların iki tarafındaki halk ve kıtaat Şehinşah Hz. ni alıkışlarla uğurladılar BEYAZIT, 6 (A.A.) — İran o Şehinşahı Hazretleri bugün saat 17,20 de Gürcübulağa gelmiş ve bir müddet istirahatten sonra saat 17.30 da İran hududu üzerinde kurulu olan taklarm altından geçe- rek memleketlerine ayak basmışlardır. Huduttan çıkarlarken Alâhazreti humayun başta müzika olmak üzere bir tabur asker rasi—ci selâmı ifa etmiştir. Hudutları içinde de bir İran alayı büyük hükümdarların selâmlamıştır. Takların iki ta rafında yer almış olan halk Şehinşah Hahzretlerini şiddetle alkışlaya rak uğurlamışlardır. Şahinşah Hz. Bayburttan geçtiler ERZURUM, 6. A.A, — Şehinşah Hazretleri İstanbuldan ayrıl mak üzere bulundukları esnada filim sanatkârlarına karşı büyük bir alâka göstermişlerdir. Seyyahati hümayunlarına ait filmi takip eder- İerken hâdise ve vakaları tesbit hususunda operatörlerimizin göster- miş oldukları € tizliği, dikkati takdir buyuran Âlâ Hazreti Hümayun sanatkârlarımızın elde ettikleri bu eserin tarihi bir vesika olarak ifa- de buyurmuşlar ve kendilerini Tahrana gölürmek — arzusunu izhar et- mişlerdir. Bu arzu üzerine filimcilerimiz Şehinşah Hazretile | birlikte İrana gitmektedirler. Âlâ Hazreti hümayani Bayburta gelir gelmez bir müddet ikametlerine tahsis edilen o garnizonun avlusunda tevakkuf e- derek, bina ve müştemilâtı hakkında izahat almış ve bundan sonra Sefir Sadık Han vasitasiyle Tokatliyan müdirü Vahhap Beyi kabul ederek Türk otelciliğinin tekâmülünü gördüklerini söylemişler ve Tah- randaki bazı otellerin idaresi için Vahhap Beyi oraya çağırmışlardır. Muhafızgücü bisikletçileri Ernis'te ERNİS, &.A.A. — Muhafi- gücü Bisikletçileri dün - saat 13 Bu- çukta Ernise geldiler. Beş kilometre uzaktan Van gölü gemi (işletme müdürlüğü mümessilleri ve atlı köylüler tarafından çok candan te- zahüratla karşılandılar. İşletme müdürü Riza Bey sporcuları müessese kanısında büyük bir tezahürle karşılamıştır. Sporcular o geceyi burada gecirmişler bugün Erçişe hareket etmişlerdir. Bütün müessese bayrak. larla süslenmişti. iEfganistanda, Hindistanda seylâplar PEŞAVER, 6.A.A. Şimali Efganistanın köyünde, taşnası ünden 90 kişi ve bin kadar hayvan boğulmuştur. LAHUR, 6.A.A, — İndus, Satlej, Zenap nehirleri taşmıştır. Lut- hiana mentakasını ve göllerini sular basmıştır. Toprak altından bir şehir çıkarıldı MOSKOVA: 6. A.A. Tass ajansından: Arkeoloği mütehassısları, uzun araştırmalardan sonra Messa şeh- rini meydana çıkarmışlardır. Ayni zamanda muhariplerin bundan bir sene evvel kârvanlar Çini İranda Yunanistana ve Kafkasyaya rapte- den yoldan geçerken bunları tarassut ettikleri kuleler ve hisarlar da meydana çıkarılmı'ır. Bu kârvanlar, ber yoldan geçerken ; Pers muha- riplerine haraç vermeden geçmezlerdi. X Fransız - Iran dostluk muahedesi PARIS: 6. AA. — M. Lowis Barthou ile İranın Paris elçisi Mir- za Sey t Hasan 10 Mayıs 1929 tarihinde Tahranda ,imza edilmiş olan Fransız - Iran dostluk muahedesinin musaddak suretlerini teati etmiş- lerdir. Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey Ege vapuru ile doğruca Yalovaya gitti İran şahı, Alâhazreti humayun Rıza Han Pehlevi o Hazretlerini teşyi etmek üzere “Ege,, vapurile suların | Viyanada Başvekâlet kapısı önünde fitilli bir bomba bulundu VİYANA, 6 (A.A.) — Dona- uvitz'de, Heimveher'e mensup bi risi, Nazi olduğu yem tahmin edilen bi risinin hücumuna maruz kalmış ve!| ağır surette yara - | lanmıştır. Başve - kâlet o kapısı ö- münde üniversite rektörü, içinde fi- tili o yanmakta o- lan bir bomba bu- lunan bir çanta görmüştür. Bir po in soğuk kan - kılığı sayesinde bombanın patla masının önüne geçilmi Trabzona gitmiş olan hariciye ve- kili Tevfik Rüştü Beyle riyaseti cümhur umumi kâtip vekili Ha- san Rıza Bey ve refakatlerinde bulunan zevat dün sabah Ege va- purile Trabzondan © gelmişler ve ayni vapur ile doğruca Yalovaya gitmişlerdir. M. Dolfuş Fas sultanı Elysede PARIS, 6 (A.A.) — Reisicümhur M. Albert Lebrun, dün öğleden ra askeri merasimle Fas O sultanının ini kabul etmiş ve müteakiben dei ziyaret etmiştir. i İngiltere tarafından gelecek bir çok muniaları aşmak — İâzimgelmektedir. Ingiltere ve Almanya böyle bir misa- ka iştiraki arzu etmektedir. Yunanis- tanın da böyle bir misaka iştirakte hiş bir menfaati mevcut değildir. Bir here Yunanistan İslav alemi tarafından gelen tehlikelerden dola- yı bu suretle bu âlemi takviye etmek istemez. Yunanislanın Rus plânları ile hiç bir alâkan yoktur. Böyle bir misaka girmekle, Yunanistan maddi ve manevi kayıplar kaydetmek teh- ükesine maruz kalmış bulunacaktır. Küçük sanatlar kanunu ve Türk - Yunan münasebatı Elefteros Antropoi gazetesi, yazdı- ğı bir makalede, Türkiyede küçük so- natlar hakındaki kanunun tatbikine başlanmasının Türkiye ile Yunanis- tan arasında mevcut dostlağa muha- lil olduğunu söylemektedir. ki : Yunan efkâr: u- Muğla Halkevinde MUĞLA, SA.A. — Halkevi di, yaptığı toplantıda son üç ay- İrk raporu kabul etmiştir. Yakında büyük bir müsamere verilecektir, Musiki kısmı da bir konser hazırlamakla meşguld ziyar, sultana ki kancnen tatbiki dolayhiyle, Türk hükümetinin, Yunanlıların vaziyetinin bir derece islah edilmesini reddetme- sinden dolayı çok müteessiftir. Ba ret, Türk - Yunan dostluğunan heye- canını soğutacak ve istikbalde iki memlehetin iştirak mesaisini | güçleş- tirecektir. Filhakiha bu yeni kanunun Türkiyede tatbiki, memleketin dahil çek mühim menfaatlerine tekabül 6t- tedir. F. | dahârlik esası hâkim bulunmakta Tamamen hotikâm bir siyaset, iki etin iyaset hâkim olacak ise, ba hadar heyecanla | başlanan Türk - Yunan itilfın: tarsin için bundan böy” le gayretler sarfetmek meye yarar. Elefteros Antropos gözetesi bu mü- kolesini, Yunanistana gelecek bu ye" ni Türkiye muhaciri kafilesinin Ân kara ile Atina arasındaki itilâf eseri için iyi olmiyacağım söylemekle bi- tirmektedir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: