7 Temmuz 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

7 Temmuz 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Am İki Milli kahraman Eski Amerika Sefiri Gazi ile Washing-| ton arasında bir mukayese yapıyor |, Georges Washington İn gilizlere © karşı harbetmek su- retile o Fransızların (o aynidev- lete o karşı o olan çok (odaha geniş mücadelesine ne dereceye dar yardım ettiğini pekâlâ bili- yordu. Mustafa Kemal de Alman- İarın düşmanı Fransa ve Britanya- Ya karşı Türkiyenin o Geliboluda Bösterdiği şanlı mukavemetin Al- manyaya çok daha büyük fayda - lar temin ettiğinden herhalde ga- fil değildi. TE e Fransa e Bi esinden büyük kıtalar kg Alman - İşe va siddetli savaş- pmasma o imkân vermişti bundan başka Gelibolu muharebe- sinin Fransa ve Britanyaya Türki- Ye gibi uzak bir yerde muazzam kuvvetler tutmak suretile bahri ve iktisadi ne büyük fedakârlıklara malolduğunu da ayrıca anlatmıya zum görmüyoruz. , Türk ve Amerikan milli Biderle- Tarasındaki son müşabeheti de, ürkiyenin hayatma tevcih edilen ve bir Fransız muharririnin “Ça - makkale,, faciası ismini verdiği sa- vaşı gözden geçirenler o kolayca anlıyabilir. Geliboluda © Türkler ae e Alman hücum kıtala- mma muhtaç olmıyan ye müttefikleri idi Z sonra her iki kahramariımı- ip bayatlarmda ayni benzerliği razi şiaha inkişaf etmiş buluyo - İn Geğin şehrinin teslim ol- < aZ sonra Georg Washington © İngiltereye ter rar bap ilin etmemek si. vetile © Fransızlerm: — düşmen liği kaza Nitekim Mus- tafa Kemal de Büyük harpten son- e ii in cihan politikasını eltpoliti a ) > Wi ) takibe kat'iyyen ya . Washingtonun Amerikan harici iyasetine bıraktığı en mühim mi- tifaklar yapılmamıştır. Sırası gel- en soralım: o Kendisine has çoğrafi vaziyetile Boğazlara yer - tan? Türkiyenin çok uzun alan şi enpiei Kendi ihtiyaçlarına kar. ilerin saygısını temin için e ğraşılmış madır? nala i büyük milli kahraman a- vardar GıPir |, benzerlik — daha mek geçeli Hazretlerile görüş - ie mail olmadan evvel e rr başla ç » bir resimlerini sece- bilmek hususunda hayli müşlelada Birçok resimleri var- arın arasında biribi- resim yoktu. Was- 932 de iki yüzüncü se- sergisinde de ayni ha- veçhiyeleri” sikş de. iyeleri sıl - mutatlan fazla geniz bir al- diz rsasndaki fikirleri mütema- İn e aş 3 o te zler aylin Ki Gazi Hikzree Kinin ee sabit ve değişmez bir resmini Şikarmak imkânmı bırak. hingtomun iie eriğin b; asında ay- Si ri Çün mı idi Memi onun da biribirine benzi - resmini bulmak güçtür. mevzuunu sonuna ka- bir çalirmak için 1920 yılma ait esikayı ve aynen bu- iyi bir ha- nelik po; dise ile > Bin dfadej dişi; Bin Tette eski Türk payitahtı Istanbul İnal etmişlerdi. Modern “Türkler Ayni Saz > ye tarihini hatır. la sevinç — duyarlar, Çünkü ya tarihte yeniden teşkil ve inti - T.P, olunan Büyük Millet Meclisi, “rkiyenin merkezinde toplan. ni Ankara yeni Türk devleti. te merkezi olmuştur. Ankaranın hı htaribi günde yaşadığı heyecan- disatı anlatmanın en iyi yolu, ng, ala Kemal Hazretlerinin 21 wan 1920 dde bütün kolordulara, Müstakil fırkalara, bikümum vilâ- RL müstakil livalara, Müdafa, ii lukuk heyeti merkeziyelerine ve ediye roislerine gönderdikleri ĞR imi baştan aşağıya kadar bura- r etmektir: 1 — Bimennihülkerim nisanın 23 üncü cuma günü, cuma nama- zını müteakıp Büyük Millet Mec'i- si küşat edilecektir. 2 — Vatanın istiklâli, makamı refii hilâfet ve saltanatın istihlâsı gibi en mühim ve hayati vezai fa edecek olan bu Büyük Mi Meclisinin yevmi küşadını cumaya tesadüf ettirmekle yevmi mezkü - run mebrukiyetinden istifade ve kablelküşat bilümum meb'usini ki- ram hazeratı ile Hacıbayramı Veli camii şerifinde cuma namazı eda olunarak envarı Kur'an ve salâttan de istifaze olunacaktır. Badessa- lât Lâhyeisaadet ve Sancağı şerifi hamilen dairei mahsusaya gidile- cektir. İşbu merasimde camii şerif- ten bed' ile dairci mahsusaya ka- dar kolordu kumandanlığınca kı- taatı askeriye ile tertibatı mahsu- sa almacaktır. 3 — Yevmi mezkürun o teyidi kudsiyeti için bugünden itibaren merkezi vilâyette vali beyefendi hazretlerinin tertibile (o hatim ve buharii şerif tilâvetine bed” oluna- cak ve hatmi şerifin son aksamı teberrüken cuma günü namazdan sonra dairei mahsusa önünde ik- mal edilecektir. 4 — Mukaddes ve mecruh vata- nımızın ber köşesinde ayni suretle bugünden itibaren buhari ve hatim mati şerife kıraetine şuru edilerek cuma günü ezandan evvel minare- lerde salâvatı şerife okunacak ve esnayi hutbede hilâfebtmeabımız padişahımız efendimiz hazretleri- nin namı namii hümayunu zikredi- lirken zatı şevketsematı padişahi- lerinin ve memaliki şahanelerile bilâmum tebaai mülükânelerinin bir an evvel naili halâs ve saadet olmaları duası ilâveten tizkâr olu- nacak ve cuma namazınm edesın- dan sonra ikmali hatmedilerek makamı muallâyi hilâfet ve salta- natın ve bilcümle aksamı vatanın halası maksadile vukubulan mesa- ii milliyenin ehemmiyet ve yeti ve her ferdi milletin killerinden mürekkep olan Bi lüyi Millet Meclisinin- tevdi -eyliyeceği vezaifi vataniyeyi ifaya mecburi- yeti hakkında mev'izeler irat olu- nacaktır. Badehu halife ve padi- şahımızın, odinve devletimizin, vatan ve milletimizin halası, selâ- meti ve istiklâli için düalar edile- cektir. “LR Bu merasimi diniye ve vataniye- nin ifasından ve camilerden çıkıl- dıktan sonra bilâdr Osmaniyenin her tarafında makamı hükümete gelinerek meclisin küşadından do- layı resmen tebrikât icra edilecek- tir. Her tarafta cuma namazından evvel münasip surette mevlidi şe- rif okunacaktır. 5 — İşbu tebliğin bemen neşir ve tamimi için her vasıtaya müra- caat olunacak ve serian en hücra köylere, en küçük kıtaatı askeriye- ye, memleketin bilümum teşkilât ve müessesatına iblâğı temin edile- cektir, Ayrıca büyük levhalar ha- linde her tarafa talik ve mümkün olan yerlerde tabı ve (teksir ve meccanen tevzi edilecektir. 6 — Cenabı Haktan muvaffakı- yeti kâmile tazarru olunur. Heyeti Temsiliye namma Mustafa KEMAL Ertesi günü de gene umum vilâ- yetlere, kol ve fırkalara şu tamim telgrafını gönderdiler: Bimennihülkerim nisanın 23 ün- cü cuma günü Büyük Millet Mec- lisi küşat edilerek ifayi vazifeye mübaşeret eyliyeceğinden yevmi mezkürden itibaren bilâmum ma- kamatı mülkiye ve askeriyenin ve umum milletin mercii meclisi mez- kür olacağı tamimen arzolunur. Heyeti Temsiliye namma Mustafa Tükçeye çeviren Ahmet EKREM: ————— Romanyada Parlamento hükümete vâsi sa'âhiyetler veriyor BÜKREŞ, 6.A.A. — Parlâmento, fevkalâde içtima devresini dün kapat- mıştır. Parlamento, bu içtima devre- sinde 1934-35 bütçesini | hükümete münasip gördüğü zamanda dahili bir istikraz aktetmek mezuniyeti veren kanunu, hükümete parlamentonun ta- tl es bülçenin muvazenesini, milli ileti, kı sını, dev- let cihazının basitleşdirilmesini temi- tedbirleri ittihaz et- hiyetler | bahşeden inal ev ticari mücesese- lerde Romen unsurunun e himayesine müteallik kanunu kabul etmiştir. Hırsızlık Kalyoncuda Nane sokağında o- turan Pakize hanım polise müra- caat ederek bir hafta evvel evin- de hizmetçi olarak bulunan Senihe nammdaki kızın bir manto ve enta- ri ile beş lirasını çaldığını iddia et- miş, Senihe bulunmuştur. Otomobilde giderken Şoför Faik efendinin idaresinde- ki 3284 numaralı otomobil, Ayvan- saraydan geçmekte iken içindeki müşterilerden Fatma hanım kolu- Bu dışarı sarkıtmış ve 'elefon dire ğine çarparak kolu kırılmıştır. Fat- ma hanrm Balat Musevi hastahane sine yatırılmıştır. Ezilen çocuk ğ Kasımpaşada Kulaksızda otu- ran kömürcü Hacının çocuğp on yaşlarındaki İzzete, şoför Muzaf- ferin idaresindeki 1822 numaralı çarpmış, ayak ve kafasın- dan yaralanmıştır. İzzet Beyoğlu Zükür hastahanesine yatırılmıştır. Şoför yakalanmıştır. . Alacak meselesinden Ortaköyde oturan Boyacı Bohor ile seyyar basmacı İsak bir alacak meselesinden kavga etmişlerdir. Neticede biribirlerini hafifçe yara- Hadıklarından her ikisi de yakalan. mıştır. Toplanup esrar çekiyorlarmış Kumkapıda kale ( diplerinin köşelerinde bir takım grrkeğle . rin toplanıp eşrar içtiklerini ber alan memurlar büralarını ta rassut etmeye başlamışlardır. Nihayet evvelki gün birkaç es- rarkeşin hisar diplerine doğru git- tiklerini görerek memurlar cürmü meşhudu tesbit etmek için terti- bat aldıktan sonra çsrarkeşlerin bulundukları yeri aramışlar, bun- lar arasında kendini bilmiyecek derecede sarhoş olan © İsmail is. minde birini kabak başında es « rar çekerken yakalamışlardır. Diğer esrarkeşler gizli yollar- dan kaçmışlardır. alto hırsızı Sarayburnunda, Abidin ve Ra- mazan efendilerin bahçesine sa - bıkalı Enver girmiş ve Rüstem, Ragıp £ efendilere ait kullanılmış palto, ceket, yelek almış ve kaç. mak üzere iken görülerek yaka - lanmıştır. Dirhem çalmış! Sebze halinde sebzeti İsmailin (2) dirhemini çalan Turgut yaka- lanmıştır. , Fırka Alemdar nahiyesin- de konferans ve konser Cümhuriyet Halk Fırkası Alem- dar nahiyesinin Divanyolundaki semt ocakları merkezinde heron beş günde bir yapılmakta olan mutat toplantı perşembe akşamı saat 20 de yapılmıştır. Toplantı pek kalabalık olmuş, ve eski Türk eserleri mevzulu bir konferans ve - rilmiştir. Bundan sonra Kavuklu Ali Bey tarafından güzel bir mono- miş İstanbul Halk Mu- ne mensup Mildan Ni- yazi bey ve arkadaşlarmdan mü- rekkep 20 kişilik bir heyet alatur- ka, fırkanın Alemdar nahiyesinin himayesindeki onbeş kişilik genç- ler grupu da alafranga bir konser vermiştir. —— Balıkesirde spor hayatı BALIKESİR, (Milliyet) — Mıntaka atletizm biri leri at- letizm antrenörünün nezareti al- tında ikmal edildi. Elde edilen neticeler geçen se- nelere göre zayıftır. Ve bu sene nazarı dikkati fazlaca celbeden ka- biliyet görünmedi. Bunun başlıca- sebebi O mevsimin fena geçmesi, gençlerin iyi hazırlanmamış ol. masıdır. Futbol müsabakaları da kütün hararetile devam ediyor . Fena havalar yüzünden geriye bırakılan maçların neticelendirilmesi için on beş gün daha geçecektir. Temin olunan hariç takımlar. In temaslar Balıkesir futbolüne tek- nik itibarile çok yardım etmiştir. Birincilik müsabakalarında her hangi bir takım diğerlerine naza» ran kat'i bir fajkiyet gösteremi » yor. Hâlâ mıntaka birincisi kim olacaktır kestirilemez. Bidayette pek zayıf bir kad- roya sahip olan yurt son zaman- larda çok güzel neticeler almağa başladı. Güç maçların ikinci dev- resinde en güzel bir ekip oldu. Birlik bu sene en ümitli olmak- la beraber geçen seney» göre da- ha iyi değildir. Müsabakaların bitmesi ile be- raber mıntaka kowgresinin toplan- ması için hazırlıklara (başlandı. Bu kongre temmuzun son hafta- sında toplanacaktır, * Almanya - hâdiselerinde (Başı 1 inci sahilcde) | sirdir. Ve maiyetinin Hitlere karşı hazırlanan suikastta methaldar ol- madığını meydana çıkaracağı tah- min edilen tahkikatın yapılması i- çin ısrar ettiği söylenmektedir. Hücum kıtalarının tasfiyesine devam edilmektedir. İyi bir mem- badan alınan (haberlere göre iki buçuk milyon mevcutlu olan hü- cum kıtalarından asgari olarak yüz de kırkı tasfiye edilecektir. Göringin beyanatı BERLN, 5 A.A, — Havasa- jansı bildiriyor: M. Göring geçen cumartesi günü ecnebi matbuat o mümessillerine suikastçılarm ecnebi bir devletle münasebette bulunduklarına dair vaki beyanatı efkârı u- mumiyesinde derin akisler uyan- dırmış ve Berlinin diplomatik me- hafilinde şiddetli — bir âksülâmel tevlit eylemiştir. M. Göbelsin bü- tün Alman postaları ( tarafından neşrolunan radyodaki nutku üze- rine bu umumi mahiyetteki iddia nm olabileceğine dâir bütün ma- hafilde ve hattâ halk arasmda bir takım hükümler © yürütmektedir. Mevzubahis ecnebi devletin In- giltere, Fransa, Sovyet Rusya, Yu- goslavya, Italya ve ilh. olduğu i- leri sürülmektedir. Sonra mezkür münasebâtın mahiyeti hakkında da en akıl almaz tedbirler rivayet olunmaktadır. Bugün öğrenildi- ğine göre Amerika, | İngiltere ve Fransa sefirleri hariciye nezaretine giderek halk arasında bu mahiyet- te haberlerin işaasınm ları üzerine M. Von Neurathm nazarı dikkatini celbetmişlerdir. Söylenildiğine göre sefirler aynı zamarda Berlinde bulunan siyasi mümessillikleri kasteden bu gibi ithamların gayrı muvafık mahiye- tine de işaret eylemişlerdir. Diğer. memleketler mümessilliklerinin de umumi mahiyette resmi iddiaların mahzurları üzerine Alman hükü. metinin nazarı dikkatini celbetme- leri muhtemeldir. di Almanya kimin elinde NEW z YORK, 5 A.A. — Hayas ajansından: M. Hitlerin Neudeck seyahatinden bahseden Newyork Herald Tribune gazetesi başveki- lin şimdi Mareşal Hindenburg ile Von Blombergin ve Alman ordu- sunun avuçları içinde bulunduğu fikrini-izah etmektedir. Bu gazete- ye nazaran Alman O bükümetinin mahiyeti şimdi Von Papenin ma- hut nutkunda izah ettiği prensiplere doğru inkişaf etmekte- dir. Almanlar şahsi ve dini daha vasi bir hürriyetten istifade ede- cekler ve vatandaşların hususi ha- yatı Nazi nezareti altımda bulun- mıyacaktır. Gazete bir taraftan Mareşal Hinderburg ve Von Papen ve diğer taraftan M. Hitler ve e mada zevahiri kurtar. mak meselesi mevcut olduğu anla- şılmaktadır. diğor. Ve şu yere. ilâve ediyor. Eğer - Reisicümhur Von Papenin çekilmesini reddeder se bir tarzı hal bulunması oldukça güç iti 'urşuna dizilmemiş VİYANA, 6 (A.A.) — Heim- yehren rüesasından birinin aldığı bir mektuba göre, eski Heimveh- ren reislerinden kaymakam Pabst kurşuna dizilmemiştir. , Kaymakam tevkif edilmemiş- tir. Berlin Harren Club azasm - dan 60 kişi ile beraber mahpus- tur, Almanyada sükün . BERLİN, 6 A.A. — Alman iş tihbarat ajansından: yel pr e lerde şayi olan heye- canlı haberler; memlekette sükü- nu tesis hareketinin 1 temmuzda bitam bulduğunu ve © zamandan beri Almanyadaki hareketin nor- mal.bir şekil aldığını bir daha be- yana bizi mecbur etmektedir. Caddeler her zamanki manza- mensup bazı prenslerin ve birta- lam yüksek şahsiyetlerin tevkif e- dilmiş veya kurşuna dizilmiş ol - duğuna dair olan haberler her tür- lü asıl ve esastan âridir. Kurşuna dizildiği iddia olunan- lar sıhhatte ve vazifelerinin başın- dadırlar, Bütün Almanya sükün içindedir. İtalya gazeteleri ne diyorlar . ROMA, 6 (A.A.) — Havas a- jansı bildiriyor: İtalyan gazeteleri Alman hâ- diseleri hakkında tefsirlerde bu - lunmaktan içtinap ediyorlar. Maamafih talgraflarn intiba. hına ve haberlerin üzerine konu. lan başlıklara bakılırsa İ hafili resmi Alman gö: bul etmektedirler. Yaynız Lavora gazetesi neşret- EZ, bir makalede o Almanyadaki Yahudi aleyh (Başı 1 inci sahifede)) Musevi vayındaşlarının eğer ve mahkemenin vereceği karardan olabilecekleri tabidir. Bu hiç su gö kendi yin bir delilidir. Eğer söylenildiği gibi Trakyada güçlerile meşgul ini'nan ve emniyeti verecektir. Dün gazetemize müracaat eden lediğimiz şeyin aynıdır.: şüphemiz yoktur. Cenup hududunda yaka- lanan kâçakçılar ANKARA, SA.A, — Haziran aymın son haftası içinde cenup hu- dudunda dördü müsademeli olmak üzere on beş kaçakçı vakası olmuş- tur. Bu vakalarda 27 kaçakçı ile 17 kaçakçı hayvanı ele geçmiştir. 487 kilo gümrük kaçağı 229 kilo inhisar kaçağı bir tüfek 19 mermi ve 532 defter sigara kâğıdı yaka- lanmıştır, ———— ayrılıkların milli sosyalist rejimi altında bir müddet kuvvet ve pro- paganda ile durdurulabileceğini yazarak diyor ki; Bu ayrılıklar her halde bir pat- lak verecekti, Fena iktısadi şerait ve harici siyasetteki inlisarı ha - yaller vaziyeti olgun bir hale getir miştir. İmparatorluk hanedanının da son hâdiselerde rol oynamış ol- ması kuvvetle muhtemeldir. Mareşal Hinderburgun büstü NEVYORK, 6 (A.A.) — Ha- vas ajansından M. Ernest Hanf- staenzel mareşal Hindenburgun bir büstünü tevdi etmek için as- kerlik akademisine gitmek arzu - sunu izhar etmesi üzerine al demi kumandanı bu talebi evvel- emirde yüksek makamatla müza- kerede bulunmadan kabul edemi- yeceğini ve bu müspâdenin veril. mesi pek şüpheli olduğunu mu - maileyhe bildirmiştir. M. Hitlerin (yaveri olan M. Hanfstaengel Harvard ühiversite- sine meşhur Alman filozofu Scho- penhanr ile bestekâr Gluckin bi- rer büstünü tevdi etmişti. Mumaileyh temmuzun seki - zinde Almanyaya hareket edecek- tir. Sabık muharipler kongresi BERLİN, 6 (A.A.) — Bu se neki sabık muharipler federasyo- nu kongresi kat'i olarak geri bıra- kılmıştır. Gelecek 1935 kongresi nin Casselde toplanması tasavvur edilmektedir. şayiası ardır. Bu şayiayi teyit kabil o Tamamıstır. << —————. BEKLİN, 5 LALA) — mi... ine barat bürosu bildiri; yor: M. Göring'in bir kazaya uğramış ol- duğuna dair ecnebi memleketlerde çık- mış olan haberin asıl ve esası yoktur, Papazlar göz altında LONDRA, 6. A.A, — Reuter A- İjansının Münih muhabiri bildiriyor < Münih baş papası, kardinal Faul- haberin sarayi polis hafiycleri maza- ret! altındadır. Polis hafiyeleri sira ya piren ve çıkanların isxwerimi Dot etmektedirler. LONDRA, GA. A.- Rruter ajansı. pi Berlin muhabiri bıld.ryor: Bugünkü Alman hükümetini devir. meli icin yapılan ç,sulcaste” iştirak laâzen Sehesinger vardrı. hadet etmeye gelmiş olduğı hit mah- Hemeile, şu meşhin beyanat yalamış tı, İ Naziler kontrole ellerine alınca İ Zetler düşecektir” Türkiyede her şeyin fevkinde olan bir tek şey vardır. Oda ka- nundur. Binaenaleyh kanuna münafi olan her türlü hareket sarahatine göre derhal cezasını bulacaktır. her hangi bir kimseden şikâyetleri varsa bunlar hakkında derhal kanuni muameleye teşebbüs edecekleri iran her Türk vatandaşı gibi müstefit irmiyen açık hakikattir. Türkiye, şa veya bu memlekette, her hangi sebepler tahtında ya- pılan sarih ırk düşmanlığını kendisine bir nürmunei imtisal telâkki e O demez; bunun için hiç bir sebep olamaz. Türkiye, kendi vaziyetini i istiklâli, kendi refahı zaviyesinden gören bir memlekettir. Hükümetint'zin &sı hususta der hal tedabir ittihaz etmesi ve Dahi- liye Vekili Şükrü Kaya Beyle İkinci umumi müfettiş İbrahim Tali Be- in mahallinde bizzat tetkikat yapmak üzere dün Ankaradan şehrimi- ze gelip Trakyaya müteveccihen hareket etmeleri bunun en bariz birkısım Yahudiler hakkında taz» yikler yapılmışsa — ki bu hususta birçok emareler ve delâil serdedil- mektedir. — mütecasirler derhal cezalarını göreceklerdir. Nitekim dün Trakyadan hicret eden Yahudiler, oradan aldıkları haberlere nazaran sükünetin avdetettiğini ve herkesin tekrar işlerile olduklarını bizzat söylemişlerdir. ? Hiç şüphe yok ki Dah'liye Vekili Şükrü Kaya Beyin mahallinde ya- pacağı, tahkikat, ve ittihaz edeceği tedbirler kendilerine icabeden it- ve Trakyada vaki olan hâdiseler hakkında şikâyette bulunan Yahudilere de buna söyledik. Binaenaleyh Musevi vatandaşlarımız için endişeyi mucip olacak bir şey yoktur. Birkaç kimsenin, hiçbir teşekküle tâbi olmadan ken- dilerinden yaptıkları hareket umumi olamaz. Umumi olan şey Yahudi . düşmanlığı değil, kanun ve disiplindir. Nitekim vaziyetin bu şekilde inkişaf ettiğini hicret eden Yahudiler çok kısa bir zamanda derhal görecekler ve buna iman edeceklerdir. i Yalnız Yahudilerden istediğimiz şey, her Türk vatandatından is- O da kanına itaat, vatana ve bağlı bulundukları millete sadakat- #ir. Musevi vatandaşlarımızın da bunu bu şekilde kabul edeceklerine Staviskinin tabancası Sağ elinde mi Sol elinde mi idi? PARIS, 6 A.A, — Stepisky" tahkikat isyonu, Stavisky “Visuxlojis,, köşe künde bulanlar arasında olan eharpenti- elinde olduğunu söylemiştir. PARİS, S A.A. — 6 Şubat Belçikad ğ Krala hususi slaâhiyetler verilmesi iste niyor BRUKSELLES: 5 A.A, — Başvekil iktisadi ve mali kalkınma hususunda lara la birtakım salâbayietler © veren husasi salâhiyetler kanunu mebusan tevdi etmiştir. Siyasi mahafile göre bu kanun meriyette kalacağı üç aylık müd- det itibarile şayanı dikkattir. Filhahika Belçikn hükümetinin şimdiye kadar bu kadar vasi ve böyle nisbeten uzun bir müddetle salâhiyet istediği görülmemiş tür. Meclis bu kanunun © müzakeresin; ! j M. Barthou'nun Londra | seyahati j LONDRA, 5.A.A. — Daily Herald - 7 gazetesi Fransa hariciye sazını M. Barthou'nun yakında ol.ndraya yapar cağı ziyaretin Cenevreden katiyetle ayrılan ittifaklar siyasetinin bir baş” ır. sanna olarak telâkki etmektedir. Lond £a hükümeti aPris hükümeti gibi mil- | letler cemiyeti usullerine sadık kak maktadır. Ve İngiliz nazırları Fran j uz nazırlariyle bu fikir dahilinde bey» nelmilel vaziyetin heyeti umumiyesi- ni tetkik edeceklerdir. İtalya ği Arnavutluk i (Başı 1 inci sahifede), “ Notada bilhassa deniliyor ki: ka ve manen meleri. LE ! vücuda getirilmiş olan Arna: go cukların baba masihatlarını dinlememek zi için sabırsızlandıkları yaşa deniliyor: Notanın daha ilerisinde de şöyle de siliyor $ iğ Arnavutluk, Italyayi Adriatik muvar zenesinin bir unsuru olması itibariyle alâkadar edre, 4 Italya, yarın Arnavutluğu bimaye et melce İlmi olan tarihi vazifesini ifa ya mecbur kaldığı takdirde, bu.mem- İeketin dünkü nankörlüğünü unutmaya” caktır. va TIRAN, 6. A.A. — Arnavutluk mate buat bürosu, nit rr vr reketi vuku bulmuş olduğuna dir e nebi gazetelerde imtişar eden haberi teke zip etmektedir. Mezkür büre, memlekete te tam bir sükünet hüküm sürmekte ol duğunu ilâve etmektedir. ;

Bu sayıdan diğer sayfalar: