29 Eylül 1934 Tarihli Milliyet Dergisi Sayfa 7

29 Eylül 1934 Tarihli Milliyet Dergisi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e. E anbul Harici Askeri Kıtaat ilânları. | ,ağıda cins ve miktarı yazılı mevat hizalarında göste- | r.len tarih ve saatlerde kapalı zarfla münakasaya konulmuş- ' tur. Taliplerin şartnamesini görmek üzere her gün münaka- | saya iştirâk etmek üzere ihale günü gösterilen saatten ev- vel teminat akçeleri ile birlikte Edremit Askeri Alım Satım Komisyonuna müracaatları. (254) (5775) i İlân Neresi için İ Tarihleri (o Cinsi O Miktarı alınacağı İhale günü Saat İ 20.9.5934 Kufuot 300.000 Edremit 15-10-9334 14 Gİ 27.5.034 Arpa (o 250.000 Edremit (o 15-10.934 15 İ 410.934 Arpa (o 160.000 Ayvalık (o 15-10.934 15.30 . 11-10.934 K. Soğan 8.000 Edremit (15-10-4934 16 # ee 6135 Vize kitaatının 2000 kilo | M.M. V. Satınalma Komisyo- | Patlıcan 3900 kilo taze fasul- | nuna müracaatları. ye 32 kilo domates, 12162 ki- (104) ii 5655 İ 15686 lahana mümekaza. | Errakmeimi Miktar Ya konmuştur. İhale 7-10-934 NİYE 15 000 İ pazar günü saat 15 tedir. Ta- Un e 330.000 İiplerin evsafı görmek isteyen) B7... Ee lerin her gün pazarlığa işti daba 8500 İ râk edeceklerin belli günde ve , | önatir Vizede Komisyonumu-| Kurufamlye 25000 | üracatları. 5814 irinç b i i e macar ŞE pe) Zeytin danesi 4,500 Pınar Hisar kıtaatının 1950 kilo Patlıcan 3490 kilo Taze fasvlve, 21 kilo Domates, 11444 kilo Ispanak, 7318 ki. İo Pırasa ve 13558 kilo Laha- Me açık münakasaya konulmuş tur. İhale günü 7-10-934 pa- saat 15 tedir.Evsaf it görmek isteyenlerin ve münakasaya | işti- eklerin i gün ve | seatte Vizede Satmalma Ko- İ misyonuna müracatları. (256) 4 (5815) 6166 ... urum Mustahkem Mev demir tel ile dört bin iki yüz i'â beş bin iki det fincan acık münaka- konmuştur. Münakasası rinievvel 934 çarşamba günü saat 15 tedir. lik temina- tr 833 lira 30 kuruştur. Şart- hamesi Erzurum, Trabzon Sa- bna'ma Komisyonlarlie Istan- bul 1.evazım Amirliği Sazmal- ma Komisyonunca görülebilir. Ta'iplerin tam vaktinde temi: matlârile Erzurumda Kolordu Satınalma Komisyonuna mü- racaatları. (294) (5993) 6365 s.s. Tekirdağ kıtaatı ihtiyacı için 18,000 kilo ve Malkara tiyacı için 10,000 ki 8,090 kilo çörbalık k münakasa su- inü olan 10-9-934 ia'ip zuhur etmedi. şebriyelere talip çıkmcadığın. dan bir ay zarfında pazarlık. la alınmak üzere ihale günü- vün 18-10-934 perşembe gü. hü saat 10 da yapılacalzır, Evsaf ve şeraitini öğrenmek is leyenlerin her gün ve münaka- Saya iştirâk edeceklerin de bel- İi gün ve saatte Tekirdağında Fırka Satınalma Komisyonu 4) Na meiracaatları. (297) (5996) 6369 . si, Ordu ihtiyacı için “500,, ile 4 “1500,, baş dağ Top koşumu sl) katır kapalı zarf usulile satın Wi almacaktır. ihalesi 24 - 10-934 Çarşamba günü saat 14 de ic- ra edilecektir. Talipler evsaf Ve şartnarnesini görmek üzere er gün öğleden sonra ve mü- b makasaya iştirâk edeceklerin o #) gün Ve saatinden evvel temi - Mat ve teklif mektuplarile bir- ») likte M.M, V. Satmalma Ko - Mmisyonuna müracaatları. (403) (4885) 5654 Ordu ihtiyacı için (650) ile ; (750) baş sahra top koşumu p beygir kapalı zarf usulile satm almacaktır. İhalesi 22 - 10-934 azartesi günü saat 14 de icra #dilecektir. Talipler evsaf ve $artnamesini görmek © üzere Zi) Mer gün öğleden sonra ve mü- Bökasaya iştirâk edeceklerin o £ #ün ve saatinden evvel teminat i Ve teklif mektuplarile birlikte ? Yukarda cins ve miktarı ya- zılı mevat ayrı ayrı kapalı zarf usulile Edremitte Askeri Satı- nalma Komisyonunca müba - yaa edileceğinden talip olanla- rm şeraiti öğrenmek üzere her gün teminatı o muvakkate ve teklifnamelerile birlikte ihale günü olan 14 - 10 - 934 Pazar günü saat 10 dan evvel Edre - mitte komisyonda hazır bulun- maları. (220) (5597) 5974 Fırkanın Bayramiç Ezine Kirazlı Ayvacık ve Keyiklide bulunan kıtaalarının ihtiyacı olan aşağıda cinsleri yazılı me- vaddın kapalı zarf usulile 10-10-934 çarşamba günü saat on beşte ihaleleri icra e- dileceğinden taliplerin yüzde yedi buçuk teminatı muvakka- telerile birlikte müracaatları. (251) (5772) Kilosu 196,000 Pirinç 382,000 Bulgur 56,000 Gaz 6132 -.. Bayramıçtaki Fırka ihtiya- <tiçin 659000 kilo Arpa, 800,000 kilo Ot 850,000 kilo Saman © aleni münakasaile 2-10.934 salı günü saat 15 de ihaleleri icra kılmacaktır. Ta- liplerin evsaflarmıı görmek i- çin Tophanede İstanbul Le- vazım Amirliği satınalma ko- misyonuna ve münakasalarma iştirâk için de belli gün ve saat te Bayramıçta satınalma ko- misyonuna müracaatları. (309) (6057) 6439 ... Kirazlıda bulunan kıt'alar için 21,750 adet yerli Marsil- ya kiremidi 2-10-934 salı gü- nü saat 15de pazarlıkla sa- tın almacaktır . Taliplerin ev- safını görmek için her gün İs- tanbulda Tophanede Levazım Amirliği satmalma komisyo- nuna ve pazarlığına iştirâk i- gin de belli gün ve saatte Bay- ramıçla satınalma komisyonu» na müracaatları, (307) (6069) 6440 ... 26-9-934 tarihinde kapa- İı zarf usulile münakasası ya- pılan Merkez kıtaatına ait Yüz Elli bin kilo Sığır Etinin beher Mosuna teklif edilen fiat gali görüldüğünden pazarlığa bıra- kılmıştır. Pazarlığı 1-10-934 Pazartesi günü saat 15 de ya- pılacaktır. Taliplerin şartna- mesini görmek için her gün ve münakasasma iştirik ede- ceklerin Konyada Satınalma Komisyonuna müracaatları, 1325) (6180) 6546 Çatalca Müstahkem Mevki kıt'atı hayvanatının ihtiyacı

için 26-9-934 tarihine müsa- dif çarşamba günü saat 14 de açık münakasası icra kılman 80 ton yulafa talipleri meya- nmda verilen fiat pahalı gö- rüldüğünden münakasasmın bir hafta müddelle temdidini| on dörtte icra edileceği ilân o- | ve tekrar 3-10-934 tarihine MILLAYET UUMAKTLESI 7Y &TLUL 1954“ Iluzur ve zevk içinde 100 defa tıraş Olmak, ancak HASAN Tıraş bıçağı ile mümkündür. N LEYLİ ve Dr. İHSAN SAMİ n ifo ve Paratifo A orasi in polarında bulunur. yazayaayayL Dr. A. KUTIEL Karaköy Topçular caddesi No:33 olunmaktadır. > NİŞANTAŞINDA FEYZİYE LİSESİ Ana, İlk, Orta ve Lise kısımları vardır. (Feyziye Mektepleri Cemiyetinin ) idaresi altında manevi bir şahsiyet olan müessese memleketi- mizin en eski hususi mektebidir. Kayıt için hergün mektebe müracaat edilebilir istiklâl Lisesi Müdürlüğünden: « 1 — Henüz kadrosu olmıyan birkaç sınıf için kız ve erkek leyli ve nehari talebe kaydına de'am 2 — Kayıt için hergün saat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir, 3 — İsteyenlere, mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 4 — Derslere İ Teşrinievvelde başlanacaktır. 607: Slm) Adres: Şehzadekaşı, Pclis merkezi arkası, Tel. 22534 iğ (2007) NEHARİ — KIZ ve ERKEK ve isteyenlere mektep tarifnzmesi gönderilir. Telefon: 44039 “ONEM (5619) 577 eni meşhur SİNGER Diver Sastleri Geldi! Mimesi 24 santim kutrunda olanın Fiyatı 33 lira Minesi 30 santım kutrunda olanın Fiyatı 37 lira Taşra siparişleri: Bedeli peşin gönderilen saatler posta masarifi alınmadan gönderlir. İstanbul, Eminönü SİNGER SAAT TİCARETHANESİ Nafıa Vekâletinden: Afyon - Antalya hattı 40 - 56 cı kilometreleri arası 3 üncü kısmı inşaat ve ameliyatı kapalı zarf usuliyle müna- kasaya çıkarılmıştır. Münakasa 16-10-934 tarihine müsadif Salı günü saat 15 de Vekâlet müsteşarlık makımında yapılacaktır. Taliplerin tek'iflerini cari seneye mahsus Ticaret Odası ve fenni ehliyet vesikaları ve 20000 liralık muvakkat teminatınımal sandığı- na yatırıldığına dair makbuz veya Banka kefalet mektubu ile birlikte aynı gün ve saatten evvel komisyon riyasetine verme- leri lâzımdır. Talipleri * bu hu;ustaki şartnameleri 50'lira mu- kabilinde Vekâlet Walzeme Müdürlügündensatın alabi ilirler, (6165) Üniversite Mübayaat : Komisyonundan: Universite Tıp Fakültesi Hayati kimya Enstitüsünde yapılacak olan tamirat ve tesisatı 29-9-934 cumartesi gü- nünden 20-10-934 cumartesi: gününe kadar kapalı zarf u- sulile ihale edilmek üzere müfhâkasaya konulmuştur. o Talip- ler her gün mubayaat komisyonuna müracaatla dosyasını tetkik edebilirler. Münakasa''gü>ü olan 20-10-934 cumarte- si günü saat 15 te Komisyonda teminat mektuplarile birlik- te hazır bulunmaları ilân olunur. (6169) Ziraat Vekâleti Satınalma Komisyonundan; Satm almacak on ton arsenikiyeti rassas, 150 adet taz- yikli pülverizatörle 400 adet -adi pülverizatör 2 ay müddetle ve kapalı zarf usuli ile münakasaya konulmuştur. Şartname- ler Ankara'da Ziraat Vekâleti Satınalma Komisyonu | ile Is- tanbul'da Ziraat Müdürlüğünden verilecektir. e Arsenikiyeti rassas 20-11-934 ve pülverizatörler de 22-11-934 de ihale olunacaktır. İsteklilerin teklif mektupları ile tahmin edilen bedelin yüzde 7,5 u üzerinden teminat mektuplarını yukarı da yazılı ihale günlerinde saat 15 e kadar adı geçen Komisyo na vermeleri ve kendilerinin de Dari bulunmaları ilân olunur. 6128) İstanbul kumandanlığı tmalma komisyonu ilânları 1. F, kıt'atı hayvanatının ihtiyacı için (213) Ton kuru Ot kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. İhalesi 7 Teşrini- evvel 934 pazar günü (saat | 15,30 dadır. Taliplerin şartna| meyi görmek üzere her gün ve ihale için zamanmdan evvel Fındıklıda Satınalma komis- | vonunda teklifnamelerini ha- zır bulundurmaları. (121) l İVAPURCULUK TURK ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL ACENTALIĞI Liman Han, Telefon: 22925. Trabzon yolu Dumlupınar Wu PAZAR sünü vaat 20 de Galata rıhtımından kalkacak. Gidişte Zon guldak, İnebolu, Ayancık, Samsun, Ünye, Ordu, Gireson, Tirebolu, Gö- rele, Trabzon ve Rizeye. Dönüşte bunlara ilâveten Of, ve Sürmeneye 719) |,|. Goa | Miağelir F. Kıt'atınm ihtiyacı için | : pazarlıkla almacak olan 50 ton Karabiga yolu # CUMARTESİ ve ÇAR- ŞAMBA öünleri saat 20 de Top- hane rıhtımından bir vapur kalkar. una taliplerin evvelce verdik- leri fiat pahalı görülmüş işbu | unun yeniden pazarlıkla ihale- : me > si 30 Eylül 934 pazar günü (| çet? ve ürüne metat. irkellere saat 15,30 dadır. Taliplerin | İ i şartname ve nümunesini gör- | zmit yolu mek üzere her gün ve ihaleye iştirâk edeceklerin de zama- i ÇUMA, EA ŞALI, nında evvel teminat makbuzla- ” riyle Fındıklıdaki komisyon- m m da hazır bulunmaları, (6172) Mudanya yolu —— mz Nİ Cumartesi gününden manda her müsadif çarşamba günü saat (İÜ) gün saat 930 da Mudanya yoluna Tophane rıtımından bir vapur kal. lunur, (324) (6181) | kar. Ankara Nümune Hastanesi Baş Tabipliğinden: Hastanenin 1934 Mali Senesi ihtiyacı için 185 kalem ec- ! zai tıbbiye ve malzeme 74 kalem kimyevi ecza ve 62 kalem teşrihi marazi laboratuvarı eczası 3 Teşrinievvel 934 tarihi- ne kadar ayrı ayrı olarak 20 gün müddetle aleni münakasa ya konulmuştur. Talip olanlar teminatlariyle birlikte yevmi münakasa olan 3 Teşrinievvel (934 çarşamba günü saat 10 da hastanesi müteşekkil komisyona ve listesini görmek ve ev- safını öğrenmek için Ankarada Hastane baş babetine ve İstanbulda Sıhhat ve içtimai muavenet Müdürlüğüne müra- caatları ilân olunur. (5798) 6178 İSTANBUL BELEDİYESİ İLANLARI Fındıklıda Selime Hatun mahallesinde dere içi soka- ğında 48, 50, 52 No. lı evin enkazı satılmak üzere açık mü- zayedeye konulmuştur, Talip olanlar şeraiti anlamak üzere her gün, müzayedeye girmek için de 19 liralık teminat ak- çesi makbuzu ile 1-10-934 pazartesi günü saat 14de kadar Beyoğlu Kaymakamlığı ve B.Ş$. Encümenine müracaatları. (5678) Ankarada: Jandarma umum Kumandanlığı . Satınalma komisyonundan: Iki yüz on beş adet Cağ torbası o6-10.934 cumartesi saat İl den 12 ye kadar pazarlıkla satın almacaktır. Istekli- ler şartnameyi görmek üzere İstanbulda jandarma muaye- ne hey'etine Ankarada komisyonumuza ve pazarlığa girmek için de komisyonumuza gelmeleri. (6166) i Üniversite Mübayaat : Komisyonundan: Tıp Fakültesi Teşrih ve ensaç Enstitüsü ile Marazi teşrihi Enstitüsü Mobilya işleri ayrı ayrı olarak 7-10-934 pazar gü- nü saat 15 te pazarlıkla ihale edilmek üzere münakasaya ko- nulmuştur. Talipler her gün Universite mübayaat komisyo İ muna müracaat edip her iki işin de resim ve şartnamelerini tet kik edebilirler, Münakasaya iştirâk edecekler verecekleri fia« tın yüzde yedi buçuk teminatlariyle birlikte ihale günü mü- bayaat komisyonunda hazır bulunmaları ilân olunur. (6168) akk a Me Jandarma Umum Kumandanlığı Ankara Satınalma komisyonundan (22343) metro yatak kılıflık bez kapalı zarf münaka sasmdan tahvilen pazarlıkla satmalmacak ve pazarlığı 3-10-934 çarşamba günü saat on birden on ikiye kadar ya- prlacağından isteklilerin gün ve saatinde komisyonumuza müracaatları, (6126)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler