7 Mart 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 12

7 Mart 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

216 UYANIŞ No. 1699—14 siddetli soğuklar ve halk: Bu sene kış, dünyanın her tarafında pek şiddetli oldu. Avru- padan gelen telgraflar, ajans havadisleri ve diğer havadis men- balarından aldığımız den : öğreniyoruz, ki her mem- lekette, mütad hareketlerin hari: cinde tedbirler almak icap etmiştir. Meselâ Pariste, şehrin umumi meydanlarına, bulvarlarına büyük madeni mangallar yakılıp konmuş- haberler- tur. Bu suretle fakir halkın ve bü- tün yaya gidenlerin, ışınıp, yolla- rına devam etmeleri temin edil- miştir. Bittabi, oralarda, soğuğun şiddetinden donarak vefat eden bir kimsenin ölüm haberi işidilemez. Söylediğimiz misal, vücudün hararetini muhafaza etmesi . için yapılan bir harekettir. Halbuki bir insan yalnız ısınmakla yaşaya- bilir mi? Hayır! Her ferdin yiye- cek gıdası ve yatacak bir yeri ol- ması lâzımdır, ki en basit bir hayatı idame tedbirlerini alabilsin. İşte, bütün Avrupa ve Amerika belediye- leri bu ciheti nazarı itibara alarak fakir ve işsiz halka ekmek ve çorba tevzi et- mişlerdir. Esasen pek çok Avrupa memleketle- rinde, bilhassa İngilterede işsizleri himaye eden iaşe eden bir teşkilât vardır. Resimlerimizden biri; | Viyana |; belediyesi tarafından halka yiyecek verilmesini. gösteriyor, ayni zamanda, Almanya v. s. yerlerde gecelikleri çok ucuz Viyana polislerinin karlar üzerinde vazifelerini yapmaları Avrupada kış: ardım Viyanada belediye tarafından fakirlere ekmek ve çorba tevzii umumi yatıkhaneler mevcuttır. Buraların inzi- bat teşkilâtı sıkıdır. Her uyuma salununda uyanık bir bekçi bulunur, ve her kangi bir sirkatin vukuuna, bir cinayetin hüdusuna mani olur. Her zaman hazir ve müteyakkız bulunan polis ise, memleket asayışının kuvvetli bir mu- hafızıdır. e. Resimlerimizden biri, kışın bütün şiddetine rağmen ellerinde | ski |- ler ve ayaklarında kızaklarla va- zifelerini ifa eden |Viyana| polis memurlarını irae ediyor. Bizde ise, memleketin asayışı mükemmeldir. Fakat henüz fakir halkı himaye eden, işe yerleştiren bir resmi veya gayrıresmi cemiyet yoktur. Vakıa şehremaneti kömür tevzi etmek gibi yardımlarda bu- lunmiyor değildir.Lâkin, bu gayrı kâfi bir himayedir. Halbuki işsiz kalan insanlara kışın iş bulmak için bizce mükemmel bir çare vardır. Halka kömür verileceğine bunlara kar ameleliği vazifesi tevdi edilmelidir. o Avrupa ve Amerika, kar yağdığı zamanlarda işsizler kar amelesi olarak istih-

Bu sayıdan diğer sayfalar: