31 Ekim 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 8

31 Ekim 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

718 UYANIŞ No.1733—48 Gazi Hz.nin İŞ Bankasını ziyaretleri Reisicumhur! Hz. bu hafta zarfında Tür- kiye İş Bankasını ziya: ret etmişlerdir. Bütün daireleri ayrı ayrı gez- mişler, bu (esnada gazeteciler tarafından resimlerininalınmasına müsaade) etmişlerdir. Gazi Hz. Umumi Müdürlük odasında bir müddet istirahat buyur- muşlar; çay içmişlerdir. Bu esnada Bankanın kasa defterini tetkik edip 84 üncü sayfayı imzalamışlardır. Ayni zamanda Bankanın ta- sarruf o kumbaralarına halkın alâkası hakkın- da izahat alan Gazi Hz. Bankadan mu- , farakat etmişler ve Ha- kimiyeti . Milliye mey- dannı dolduran ehali tarafından alkışlanmış- lardır. Bankadan ayrılırken Gazi Hz. şunları &öy- lemişlerdir : «Gerek binadan ve gi rek Bankanın mesaisinden çok memnunum». Orada hazır olan bi- nanın mütaahhidi Na- tiz ve tefriş eden Selâ- hattin Refik Beylere dönerek: «-—-Memnun oldum, mu- vaffak oldunuz. İşlerinizi çok beğendim». buyurmuşlardır. İ, Ankara'da İş Bankası Umumi Merkezinin yeni yapılan ve küşat resmi icra edilen: muhteşem binası. geçenlerde Foto Cümhnriyet

Bu sayıdan diğer sayfalar: