6 Nisan 1933 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 9

6 Nisan 1933 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

No.1912—227 Toprak Bran, Biyik Gezinin Önünde Kesi Kullandı? Geçen hafta Ankara halkı, Halkevi'nin yüksek çatım altında ve Büyük Gazinin önünde toprak gü- nünü kutluladı. Gazi Orman Çiftliğinde bir yıldanberi staj gören gençler, Ziraat Enstitülerine girmek üzere ayrılırken gönüllerindeki meslek sevgisini ve toprağa karşı kavranılmış inki- lap vazifelerinin heyecanını bize iyi tertip edilmiş ve değişikli bir program içinde gösterdiler. Çiftlik müdürü “Tahsin Bey, bu- günün Niçin ter- tip edildiğini kısa, ve vazih anlat- tıktan,.Gazi Haz- retlerine minne- tini ve gelenlere teşekkürlerini sunduktan sonra İstikiği marşının arkasından aşılan perdede iki yor- N ii gun öküzü bekliyen saban, bir bınçla söküp kopar- dığı toprağa başını koymuş bel ve sarı, olgun başak- ları biçmek için omuzda giden tırpanı ve sonra bütün bu maziye ait malzeme yavaş yavaş gözden silinirken buhar koşulu büyük bir traktörü ve,beli bükük köylü SERVETİFÜNUN 305 Yüksek Ziraat mektebi stajierleri yeni ziraati temsil ederlerken, yerine, dinç, alnında bilgisi ve imanı parlıyan genç çiftçiyi gördük Gençler, bu güzel ve manalı tabloda, bize toprak mefhumunu ve arık bir toprağın bu makinelere ve şu dinç ziraatçilere nasıl bir özleyişle bağlandığını duyurdular. — Bu güzel tab- © lodan sonra, bes tesini ve güftesini kendileri yaptık- ları şarkıları çal- dılar, oOAnadolu türküleri söyle- diler ve bir kır tablosu (o içinde zeybeğin başka hiç bir milletin- kine benzemiyen ve Türke has olanerkekçe oyununu oyna- dılar ve cidden güzel oynadılar, Bu Anadolu şar kılarında o Türk ruhunun ince ve eşsiz duygusunu ve zeybekte emsalsiz kahramanlığını ve mertçe vekarını” yaşattılar. ' Programın sonuncu kısmı (Otello) isimli iki per- delik bir operete tahsis edilmişti. Büyük bir muvaffa» kıyetle neticelenen bu operetle bayram bitmiş oldu. LEHLİ FTAYYARECİLER Bir balonla 10.000 metreye çıktılar. Havacılık yolunda bir rekor kırılmıştır. İki lehli tayyreci Polo- niz adında bir balonla 10.000 met- reye kadar yükselmişler, böylelikle ıstratosfer denen hava tabakasına varmışlardır. Şimdiye kadar yalnız belçikalı profesör Piceard'ın bu iş için ayrıca yaptırılmış bir balonla erebildiği bu tabakaya iki lehlinin vanşı balonculuk yolunda büyük bir ileri adım sayılmaktadır. İki tehli baloncunun atları M. Hynek ve M. Burzynaki'dir. Bunlar, uçuşlarını son saniyeye kadar gizli tutmuşlardır. Balona birçok bilim aygıtları da alınarak bunlarla yük- sek hava tabakalarının birçok giz- Müikleri (Omeydana (O çıkarılmıştır. iğ 10.000 metre yükseklikte soğuk a- fırdan aşağı 59 dereceye varmıştır. Bu soğuk o kadar sert gelmiştir ki iki baloncu çok üşümüş, bunlardan M. Burzyenski'nin iki ayağı da don- muştur. İnince bilim uğrunda do- nan b&loncu hastahaneye götürül- müştür. Bu büyük işi gören Polonia balonu 20000 metre mikâbı geniş liğindedir. İçine 750 metre mikâbı gaz doidurulmuştu. Bu gaz ancak 10.000 metre yükseklikte balonu tastamam germiş ve şişirmiştir. İki lehli baloncunun bu yükse- lişi bilim yolunda çok değerli bir iş tutulmaktadır. <& Lekli tayyareciler balonlarında.

Bu sayıdan diğer sayfalar: