7 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

7 Ağustos 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 Sayıfa Halkın Sesi Ocaklarda Rakı İçilebilir |Mi , İçilemez Mi?. İzmir matbuatı münakaşaya girişti. Türk ocağında raka içilebilir mi, içilemez mi ? Bu milnakaşadan da ocakların ma- tayin etmek meselesi çıktı : Ocaklar birer kulüp müdür, değil midir ? Dün bir muharririmiz bu mesela Üzerinde durarak tesadüif ettiği kimse- lerle görüştü, aldığı cevaplar şunlardır: Musa Sadık B. (Beyoğlu S inci mektep müdürü ) — Orası yarı resmi bir yerdir. Bu gibi yerlerde müs- kirat istimali doğru olamaz. * Münür Müeyyet Bey (Devlet matbaası tashih bürosu şefi ve muallim ) — İzmir ocağındaki - içki hadisesi çok acı ve düşündü- rücü bir keyfiyettir. Eski bir hars ocağında bu gibi bir hadiseye şahit olmak, gençliğe içki hırsı, zevk ve eğlence temayülü — aşılanmak istendiği bissini vermektedir. Binaenaleyh biz, zevk ve sefa- hat gibi ahlâkı sürükleyici geyler değil, genç inkılâbı kö- rükleyici, kuvvetlendirici hare- ketler istiyoruz. Ve bu biraz da, belki daha fazla olarak Türk ocaklarının - vazifesidir. Zevk ve eğlence insanların hakkıdır, fakat yerinde yapılmak şartile. * Ferit B. (Aksaray, Tom- rukçu sokak No. 8) — Türk ocakları, tesisleri maksadına doğru — yürüyemi- yorsa, hiç olmazsa, gençlerin birahane ve kulüp ihtiyaçlarını tatmin etsin. « x Mustafa Nuri B. (Hukuk fakültesi son sınıf talebesinden) — Türk ocakları bugünkü halinde devam edecekse rakı da içilmeli; kumar da oynanmalı; kulüp olarak ta gençlere faydası dokunmalıdır. Mehmet İlııııı B. (Fındıklı Tulumba aralığı sokağı N. 13) yüksek | — Hasan Bey — Pazar ola gümrükçü başı,.. Bu, gambot gibi şeyler nedir? Memur — Kaçak eşya yakalamak için motör, Mekteplere Nasıl Alınacak? 1 — Çok talebe müracaat ettiği takdirde talebe buhra- nına meydan verilmemek için her sınıfa 50 talebe alınacak- tır. 2 — Bu Miktardan çok- ta- lebe müracaat ettiği ve şube açılmak — mecduriyeti hasıl ol« duğu takdirde vekâletten e- mir verilmedikçe hiç bir talebe kayıt ve kabul olanmyacaktır. 3 — Mekteplere fazla talebe müracaat ettiği takdirde tale- belerin namzetlik - sırasile ka- bul edileceği evelce ilân edi- lecektir. 4 — Kalabalığa meydan veilrmemek için talebe, semt- leri gözönüne — getirilerek kabul edilecektir. Her mek- tep hangi semtin talebesini kabul edeceğini ilân ede- cektir. 5 — Yeni teşkilât bu esas- lar gözönünde bulundurularak yapılacaktır. Ruslar Ve Türk Vapurları Ruslar, son zamanda, eşya naklettirmek için Yunan ge- milerini tercih etmektedirler. Hatta bunun için bir Yunan kumpanyası ile bir de muka- vele yapmışlardir. Türk vapurcular birliği hü- kümete müracaat ederek hi- maye istiyeceklerdir. Leblebiciler Cemiyeti Evvelce — Kuruyemişçilerle müşterek cemiyetleri olan leb- lebiciler son .günlerde ayrı olarak bir cemiyet tesis et- mişlerdir. beğenmediği için Nurullah Atâ Beye: *“Hamiyetsiz,,ve Türk ocağının merkezi umumi binasını beğen- mediği için, eşsiz Akagün- düz'ümüze “Hainl,, dediler. Bence Ocakta rakı içilme- lidir. Çünkü orası bir kulüptür. Temiz bir kulüpte — nasıl içki — içilebiliyorsa — orada da öyle içilmelidir. Yani insan gibi. Fakat meyhanedeki gibi dehil. datı bol... 2 — Memurlar — Bunların yetmiş bin liraya aldık ve on tanesine tam yedi yüz bin lira verdik. Hasan Bey — SUÜN FUSLTA akkında Takibat Üsküdar'da Bir Kadı- nın Çocuğunu Almış.. Üsküdar'da bir kadının, bir | doktor vasıtası ile çxcdı]ııgyunıı aldırdığı polis ve 'eye haber — verilmiştir. Müdııhk Cemal Beyin tahkikalı neti- cesinde vak'anın — doğruluğu anlaşılmıştır. Çocuğu 'alan Kirkor Hor- boryan - ef. isminde - bir. dok- Fatlıynn Amonyak Şişesi Dün saat bir buçukta, Ba- | hıkpazarında, araba ile amon- yak götürülürken şişe kırıl- mıştır. Amonyak - etrafa yayıldığı için gelip geçenler epey rahatsız olmuşlardır. Amonyakın koku- sundan bir kişi de bayılmıştır. Yangın Söndürüldü Mercan'da, avlusundaki barakada kundura, boyacısı Van'lı Osro'nun, gece, çalışmak için yaktığı mumdan boyalar ateş almış, — yangın çıkmışsa da söndürülmüştür. Seyyar Satıcının Cinayeti Şehremaneti civarında Diz- dariye —mahallesinde — oturan seyyar satıcı Hikmet Ef. karısı Ayşe Hanımı Bıiçakla birkaç yerinden — yarahyarak — öldür- mü; CİNAYETİN SEBEBİ Kadınm, ruhundan anlamıyan, | — kendisini daima rencide eden kocasından ayrılmak istemesi- dir. Hürriyetini kullanarak Fa- tih sul mahkemesine müracaat etmişti. Fakat Hikmet te Ay- şe hanımı seviyordu; ondan ayrılmak istemiyordu. Ayşe H. mahkemeden döner- ken Hikmet kamasını çekmiş ve onu öldürmüştü.Hikmet,mazeret olarak karısının öteki, beriki ile düşüp kalktığını ileri sür- müştü. Bu facianın muhake- mesi, bugün görülecektir. Hilâliahmerin tenezzühü Hilâliahmer — Fatih — şubesi tarafından tertip olunan te- nezzüh — yarın — yapılacaktır. yapur saat (19) da köprüden hareket - edecektir. herbirini Öyle ya... gümrük - vari- Alipaşa hanı | tordur. Aldıranda Üsküdar'da, Pazarbaşı mahallesinde oturan ateşçi —Burhan — efendi - ile metresi Leman, diğer ismi ile Mehlika hanımdır. Çocuğun — cesedi, - gömülü olduğu bahçeden çıkarılmıştır. Adliye takibata geçmiştir. | Kadının Yüzünü Kesti Mustafa isminde bir genç, Emine atlı bir- kadınla Salıpa- zarı-önünde, sandalda gerer- lerken — birbirlerine — kızmışlar, biraz ıcıcı sözler söylemiş- ler. elenen Mustafa jiletle Eminenin ü — kesmiştir. Mustafa yıtıln:—hr. Dün akşam saat altı sula- rında Beyoğlunda İstiklâl cad- desinde yürümekte olan bir zat blı'dçiıı;m düşerek vefat etmiştir. Yaj lıhkılu( ne- ticesinde Ziya Bey olduğu anlaşımıştır. Maarif Cemiyeti Ne Yapmış?.. Yarın hem Hakimiyeti mil- liye,,hem maarif günü olduğu için, Maarif cemiyeti mümessili Cevdet Kerim Beyle görüştük. Şimdiye kadar ne yapıldığını sorduk. İşte aldığımız cevap- hr.ı yaşına — girdi. — İstanbul'daki yurtta (125), Bursa'da (50) fakir talebelik yurt açıldı. Avrupa'da bulunam ve para- sızlıktan — dönmiye mahküm olzıı, (B) talebeye de yardım Bunkrdın başka (10) ço- cuğu mekteplere yerleştirdik. (900) talebeye de yol parası verilmiştir. Eğer — yardımlar devam ederse yataklı yurtlarda, yıîü:k adedi iki misline çıkarıla- bilir, Balıkçılık Mütehassısı İktısat vekâleti tarafından getirilen Balıkçılık mütehassısi M. Veberman dün Vali mua- vini Fazlı Beyle Boğaziçine giderek Balta limanında bazı tetkikatta bulunmuştur. 3 — Memurlar — Bu motörlerin herbiri yürürken saatte 66 lira sarfeder. Yani bu motörlerin hepsi günde sekiz saat işlese beş bin lira sarfederler. — Cemiyet, bu gene üçüncü | DAIİLİ HABERLER Talebeler | Bir Doktor H Bakkallar Rekabet İstemi- yorlar mı? Bakkallar, bir zaman çalışma saatlerinin tahdidini istiyor- lardı. Bir zaman sonra bu unutuldu. Şimdi - yeniden ce- miyetlerine müracaata başla- Cemiyet bu işler için Ema- netle görüşecekmiş. — Ayrıca, esnafın birbirini zarara sok- maması için de maktu fiatlar konulmasını istiyecekmiş. Liman Şirketi Müdürü Ankaradan gelecektir. Devlet Matbaası İşlerin azalmasından dolayı Devlet matbaası, cuma ile be- raber haftada iki gün tatil yapmaktadır. Müfit Necdet B. İstanbul Deniz ticareti mü- dür muavini Müfit Necdet Bey Karadeniz havalisinde tetkikat yapmak üzere yarın İstanbul- dan hareket edecektir. Vapurcular Anlaşıyor Mu? Vapurcular, birbirlerini zara- ra sokmamak için muayyen bir tarife üzerinde görüşü- yorlar, Bu görüşmeler — bir hayli ilerlemiş ise de henüz bitmemiştir. | Kabul) edilen esaslar ara- sında gümrük manifestalarının müşterek bir kontrole tabi tutulması meselesi de vardır. Bu suretle eşya naklinde fiat kumak mümkün olamıyacaktır. Kumarhane Baskını ... Unkapa'nında Keresteciler- de kumar oynanıyormuş. Po- lise haber verilmiş. Memurlardan Mustafa, Ah- met Efendiler cürmü tesbit etmiye memuür — olunmuştur. Fakat kumarcıladan deniz korsanı Osman — memurlara karşı geldiği için yaklanmış- tır. Diğerleri kaçmışlardır. " Urfa tarikile hareket edecektir. Günün Tariİıı Reisicümhur H İbrahim Tali B.e Teşekkür Ettile Şark — vilâyetleri — müfeti İbrahim Tali b’cy ı aldığı tedbirler hakkında Gazi! hazretlerine ariz ve amik tafsi- lât vermiştir. Reisicümhur muvaffakiyetlerinden dolayı İb rahim Tali B. ile askert müş: viri Kadri Pş.ya teşekkürleri: beyan etmiştir. y;l:ıl:lm Tali B. cumartesi) ŞARK — HADİSELERİNDEN MES'UL KİMDİR? Ankara, $ ( Telefon ) — Şürkta başlı patlak Patmos üzerine eceklerini - hüküe | meti ...ı.ı,.,ml....':“ Gzere bir idare memurumaza haber vermiş, fakak bu zat ehemmiyeti buluna bu. istinbarata ” külak -,'—':':ı. hükümeti haberdar etmemiştir. Hareketl çok evvel dıyınk arun bir de rapor hazırlıyan zat ise şakilerim | İsyazı pilânımı harfiyen öğrenerek — asil rTin Ercişi merkeri hükümet yapmak istediklerini, — burası ahındıktan — soar | İhsan Nurinin harekâtı Pay köyündem idare etmek istediğini izâh etmişti. Bur na nazaram asiler hududumuzun (9) ye- rinden akan yapmayı lâkin Zilân deresinde perişan olunca kas | rarları tatbike imkân bulamadıkları an- laşılıyor. Çaldıranda — yapılan hareket te bu plâna dahil bulunmakta imiş. Eğer bu idare memuru vazifesini süratle ifa etmiş olsaydı. layamın vuku | van İnkân — veri'miyeceğini — göphesis | addetmek İâzım gelirdi. Bu sarih ı.uı sülün esbabı tahkik olunmaktadır. ERCİŞ MİDDEİ LMJMısî $ ŞEH İTTİR Şakiler İlik akın esnasında Erciş müddei umumisi Mastafa Hami Beyli | refikasının gözü önünde derisini yüzmek turetile öldürmüşlerdir. *& Hayvanlar Nasıl Öl-) dürülmeli? — İzmir bıytar müdürlüğü mezbahada koyun' ların tabanca ile öldürülmesi: istemektedir. * Bulgar Başvekili Jî Türk gazetecilerini kabul ede-. rek uzun müddet 'knnuşmuo! “Türk milletinin en büyük kas biliyeti Mustafa Kemal gibi. bir. Reisicümhur bulmaktır » demiştir. X4 Rus Sefiri — Dün Aıl'k karaya gitmiştir. | * Adliye Vekili — Cur martesi İzmire hareket ede- cektir. / * Maarif Vekili — Geler cek hafta tedavi i ıç:ıı Avrupaya gidecektir. * Ankarada — Dün ıulr zul yızmıır yağmıştır. 1 X Şükrü Naili Paşa — Dün Ankaraya varmiştır. İ * Bursada — 100 lıı& Pazar Ola Sorguya Çekiyo 4 — Hasan bey — yemez. Niçin bu kadar motör aldınız? Bu hovardalık, gezmek içinse şöyle güzel bir O hâlde hepsi işlir — yat alsaydınız, bem daha ucuz hem de ke- — yifli olurd

Bu sayıdan diğer sayfalar: