10 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7

10 Ağustos 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

10 Ağustos Müller Raporu Devam Ediyor Bütçe, Şeklen Tevazün Etmiştir; Tam Tevazün Henüz Yoktur Müller raporunun, mali vazi- Yetimizi tetkike inhisar eden birinci kısmı bitti. Bugünden İtibaren ikinci kısmın neşrine başlıyoruz. i Bu: kasımda Müller bü vazi- yeti ıslah için ve alınacak ted- birlerden bahsetmektedir. SLAHATA MİTEALLİK TEKLİFLER Aşağıdaki mütalealar, ancak muhtelif surette bazı veçhelere İşaret mahiyetindedir. Mufassal tekliflerde bulunmak ve hüsu- bunlar tatbikatile iştigal $imek © tecrübeli siltöhassışi ım vazifesini teşlil edör. MALİ PROGRAM devlet bütçesi son Yamanlarda © şeklen © tevazn etmiştir, Bütçenin umumi varidat ve Masarif fasıllar, mıhammena- a mutabakat temin edil- » Devamlı tevazün müem- men addedilemez. Zira memle- <zaten mahdut olan vergi in gerginleşmesi ve ik- bendi randemanının tenakusuna mukabil devlet | taahhütlerinin daha ziyade genişlemesi bütçe tevazününün emniyetini tehdit. etmektedir. Bu taahhütler kupon itilâfı, adolu hattının satın alım Ması ve bundan başka şimen- difer inşaatı, mübim mikyas- i aslı teçhizat mübayaatı Ve 240 milyonluk Nafia -pro- Bramı gibi hususattan müle- Vellittir. Bu anasırın tahtı tesi- rinde Türk Jirası keymetinin , Şukutta devamından ve bunun- alâkadar olarak binnetice in mali randeman mn duçarı tegayyür olma- sından yaöhim müşkülât baş Bösterebilir. MASRAFLARI KISINIZ Buna karşı tabii olarak akla aa olmıyan o bilmum asarifin tayyedilmesidir. 1922 senesinde Cenova'da toplanan beynelmilel mali kon- iğ bu gibi ahvale müteal- «e. 17 numaralı o kararında bütün fevkalâde (o masraflar iç, amen ref ve izale 'edilmek vi tedrici ve devamlı surette Ü edilmelidir.,, denilmek- tas > 9u ifadede bulunulmak- addır, kay Bibi: masarif fevkalâde, Vİ surette istihsal masraflar ya hear ve tahsis edilmedikçe Yedi usulile temih edilmeme- da İstikraz akdidne uzun va- e kısa vadelere tercihi hi mdır. Bilvasta veya bilâva- ia enflasyona müncer olan Metotlar sureti kat'iyede tatbik Sdilmemelidi.. le ların “esası surette zili ancak bütçenin büyük ” larında varid hatır olabi- " Bu tenkihat, esas itibarile, nde iktisadi mahiyette olup Yai zamanda döviz taahhüt- vi fasıllarda zaruridir. NELERDEN TASARRUF ETMELİ? > W umumiye faslındaki ya arifle - dahili istikrazın rolü «tur - Anadolu hattının ve Srrüatının satin alınmasından <vellit taahhütlere karşılık “öülal eden tahsisat, mukavele» ye bağlanmiş olmak itibarile tenkihata müsait değildir. Ge- rek bu pozisyona ithal edilmiş olması melhuz fazla tahsisatt'n gerek umumi ıslahatı idariye ile maliye tahsisatındari, mese & vergi cibayeti masraflarından ne dereceye kadar tasarruf ve tenkihatta, bulünmak mümküğ olacağı tedinmiile şayandır. Memleketin emniyet ve ma- suniyeti.. gayesine , müteyecçih olarak ortluya ve nafiaya tahsis edilmiş olan paradan yapıla- biecek tasarruflar hakkında beyanı mütales edemem.-Mem- İeketin emniyet ve şe. tinin haddi asgari masaril sureti telif ve teminini düşüm mek Türk siyasetinin mes'ul müdiranına terettüp eden bir hak. ve vazifedir. Buna mukabil bütçenin bik vasıta veya bilâvasıla Iktısadi inkişafına hadim fasıllarında, hususile sıhhat, maarif, ticaret ve ziraat fasıllarında hiçbir yeçhile tenkihat caiz değildir. İktisadi maksatları gayri hadim olan döviz taahhütlerini intaç eden tahsisat oeski vüs'ünü muhafazaya ederken, istihsal ayesine matuf tahsisatın ten- İlihnta tabi tutulması nakit istikrarını temin edemez. İKTISADİ ISLAHAT Bilâkiş memlekette iktisadi ıslahat tedbirlerinin tatbik ve tabii istihsal kuvvetlerinin in- kişafını teshil için atiyen, şim- diye kadar olduğundan daha mühim vesait tahsis etmek za- rareti hasıl olacaktır. Kabili- yeti hayatiyesi ve refahı tama- men zirai faaliyete bağlı olan Türkiyede ziraat, ticaret ve sanayi için S8buçuk milyon lira gibi umumi bütçenin yüzde | dördüne baliğ olmıyan tahsi- sat gayri kâfidir. Hususile, Ma- liye vekilinin ifadeleri veçhile vergi varidatının artması İn- kânları mevcut olmasına naza- ran bu sahada behemchal bir tahavvül lâzımdır. Müstakbel bütçe tanziminde hâkim olması iktıza eden esas- lar bunlardır. Bundan başka umumi bir idare ıslahatı çer- çevesine giren bazı tedbirlerin tatbıki de devlet sarfiyatında tasarruf temin etmek suretile iktisadi hayatı tahfif edebilir. (Arkamı var) 14 Ağustos Bu tarihi unutmayın Müsabakalı, mükâfatlı hikâye serisine ait cevaplar “14,, ağustos günü akşamına kadar kabul edi- lecektir. Ertesi gün, doğru neti- celer neşredileceği “İçin senra gelecek cevaplar azar” itibara alınmayacaktır. Dışarda bulunan karilerimizin de iştirak'âi temin içindir ki cevap kabul misdeti biraz uzunca tutulmuştur. SON POSTA evi, Siyasi, Havadin ve Halk gazetesiğ İdare : İstanbul, Nuruosusaniye Şeret sokağı 35-37 Telefon; İsta abul - 208 Posta kutunu : İstanbu) «741 Telgraf i İstanbul SON POSTA ABONE FİATI ECNEBİ Münlardan mesuliyet ahamaz, ON POSTA SON POSTA İstifade ediniz SON POSTA nın küçük ve kisa ilânları mahsus şeraiti: 1 eçi Çalar. İTME tl a, lecelitir. ş 3 « Har'ilim, 5 adet ilân kuponu mukabilindedir. 4 -Her 4 sitırdan fazlasına 7 Mad ü de tarihte, 2 San dl tarkteı SON POSTA yı okuduktan sonra ilân “kuponunu - saklayı- nız. Bundan 5 adedini ilâmnız ile birlikte » bir zarfa koyarak | posta ili idarehanemize gön- deriniz. Ilânmızın gazeteye giz- mesi için bu kadarı kâfidir. Bu sütuna konulmak üzere ara ile İlin vermek isterseniz. Budin da şeralti gulllr Satırı. 4 kelimeden ibaret olan her 5 satır ilânın: 1 defa 25 © is ab her tasla “data için 10 kuruştur. Kısa ve küçük ve bedava ilân sütunu haftada üç güne mahsustur: Cumartesi, Paza- rtesi, Perşembe. Son Postanın bu sütununda birçox faideli adresler de bulu. nacaktır. — SON POSTA —— BEDAVA İLÂN KUPONU 10- Ağostos - 1930 Muhterem İstanbnl Hal kına — 927 senesindey teb- dilen (İstirap) namındi Es, Feyzi Beyin oromanlâfından önderilmesi çok rica olunur. ukabilinde er birşey tal- im ollüceslir. > Me a“ STASYON LOKANT.... irkeci civarında En rahat ve en Temiz lokantadır. Alaturka ve Alafranga er yemek ve her çki bulunur. Servis mükemmel Fiatlar mutedildir. DĞLE VE AKŞAM YEMEKLERİNİZİ İstasyon Lokantasında Yiyiniz. Eski Postane bir nasındadır. ik | s İrfan Emin Bey Bahçekapı Liman hanı 21 - 22 öğleyin ve akşam beşten sonra. Nazmi Nuri Di eri die Sr © Fuat Şükrü Bey Galatada Aleksiyadi hanında “İmali Agâk Bey ekapı Sadıkıye hanı 1 kat, öğleye kadar ve 5 ten sonra. Doktorlar: Leontiyadis Bey m ve Kadın hastalıklari Beyoğlu O Sakızağacı Cevat paşa apartmanı. Öğledensonra. Hasan Arif Bey İdrar yolları Oo mütchassısı, iz Ahmet Asım Bey Doğum ve kadın hastalıkları mütehassısı, Şişli Kâğıthane caddesi ONo. 131. Öğleden sonrağ-ö Riza Enver Bey Dogum ve kadın hastalık- ları o mütehassıs. Çağıloğlu Emniyet sandığı karşısı, Öğle- den sonra. Hüsameddin Fuat Bey Diş mütehassısı; Carrahpaşa ve. Etfal hastaneleri. Öğleden sonra 14-20. © Umer Seyfeltin Bey Kadıköy Aynalı fırın Nüzhet efendi sokağı No. 27. Sabahtan kadar. Mehmet İzzet Bey Dahiliye mütehassısı Cağal- #lunda Halk Fırka o karşı- ında, öğleden sonra. Hafız Cemal Bey Dahiliye mütehassısı Divan- yolunda 118 numarada öğle- den sonra 2-5. Kostopulos Bey Dahiliye mütehassısı Galata- Saray Azaryan apartımanı. Öğ- leden sonra. Diş Tabipleri Tarık Muzaffer — Stefa- naki ve Ekonomidi. Bahçekapı Astaryan han No. 3 - 4. aranız Kayboldu Hakimiyeti Milliye & bayramı günü Gülhane parkında bir miktar para bulunmuştur. Sa- hibinin Cagaloğlun'da Süley- man Fehmi paşa apartıma- nmda muallim Faruk Uluğ Beye müracaatı. DR EN azn İİ Şehir Kartları Mübadele ediyorum — Adana polis mü- düriyeti K. adli Şakir beyden Recep Turan. (Faydalı adreslerimiz Dil medi. oMabadını görecek- siniz.) ŞARK PANAYIRI Ticaret odasına müracaat. Beynelmilel Sanayi nümune sergisi 6 - 21 Eylül 1930 ARI titaiya) İştirak ediniz!!! Tafsilât Oiçin (İstanbul, Beyoğlu, Tepebaşı İtalyan Tel. - B. O. 2268. Alaşehir. Treninde Bir Hadise Bir Amerikalıyı Tekme Tokat Dövmüşlerdir. Bu Hal, Bunu Yapan İzmirde refikimiz bazı fırka mutemet- lerinin taşrada derebeyi gibi büküm sürdüklerinden şikâyet etmekte, bu şikâyetini de bir takım müessif hadiselere istinat Yeni Asır refikimizden bu vak'ayı naklediyoruz: TRENE TABANCA İLE © “GİREN MÜTEMET sim beyin trene tabancali ar- kadaşlarla girerek Amerikan kumpanyası müdürlerinden bir zatı tahkir eylediğini, dövdü- ğünü yazmıştır, Beş on gün evvel fırkamız teşkilâtından bahseden bir baş- makalemizde mülhakatta fırka Mmutemetlerine lüzum olmadığı- Ba işaret etmiştik. Tabii bu söylediklerimiz “boş < değildi. Cereyan eden hadiselere, vak'- alara istinat eyliyordu. Birçok yerlerden yükselen şikâyetler bizde bu kanaati uyandırmıştı. Tecavüze uğrıyan zat For- bes meyankökü © kumpanyası müdürlerinden biridir. Elyevm mutemet olan mütecaviz Rasim bey de vaklile bu kumpanya- nın bir memuru idi. Kumpan- yadan çekildikten sonra diğer bir acnebi ile müştereken meyankökü mübayaasına baş- ladı. Yani rakip vaziyete geç- ti. Fakat bu rakabet esnasın- da mevkiinin kendisine bah- şeylediği manevi nüfuzlardan da istifadeyi ihmal etmedi. Bu yüzden yüzlerce vatan- daşın bile oAlaşehir mahke- mesine sürüklenmesine sebe- biyet verd. Bu sıralarda Amerikan kumpanyasının mü- dürü de Alaşehir şubelerini teftişe, kumpanyasının gaspe- dilen hukukunu tetkike git- mişti. Bir heyet Amerikalıyı ziyaret ederek Türkocağına muavenet talebinde bulundu. Bu heyete dahil zevet ara- sında Fırka mutemedi Rasim bey de vardı. Forbes kumpanyası müdür- lerinden bu zat ile Rasim bey arasında geçmiş bazı vak'alar olduğundan vaziyetleri dostane çimi” Yeni, Amar ehli el İ Tasim Evelki gün bir sabahçı re- | fikimiz Alaşehir mutemedi Ra- | Ayıptır. sıktığı © halde beyi yalnız başla se- İâmlamıştı.. Rasim bey bunu kendisine bir hakaret telâkki ederek çıkıp gitti. . Diğer'zi- yaretçiler o maksatlarını anlat- tılar ve ecnebi misafirde Türk ocağına üç yüz lira verdi. Mutemet bey gerek raka- bet ve gerek bu hadise yü- zünden kinini Oo yenemiyerek Alaşehirden bir istasyon son- raki istâğyonda bellerinde ta- bancalar olduğu halde trene daldılar ve İzmire avdet eyle- mekte olan Amerikalının karş- mua dilildiler; Ayni kompars timanda Ahenk matbaası sahibi Süleyman — beyle; diğer bir Fransız o bulumuyordu. Rasim bey eski müdüründen tarziye talep eyledi, Tecavüze Ouğryan zat ta şöyle mukabele etti: * Ben kimseye hakaret et- medim, Tarziye vermek mecbu- riyetinde değilim. Elinizi sık- mamak keyfiyetine gelince, ni- hayet herkesin elini sıkmak mecburiyetinde değilim. Teca- vüz etmek istiyorsanız şera- itimiz müsavi değildir. Siz üç kişisiniz ve ben yalnız trende bulunuyorum. Bu tarziyeyi Ala- şehirde iken istemeniz daha doğru olurdu. ,, Bu sözleri Amerikalıya in- dirilen tekme ve tokat takip ekti, Esasen bir hadise çıkaca- ğını veya hazırlandığını his- seyliyen o Alaşehir Türkocağı reisi doktor Kenan bey Oca- ğa cemilekâr harekette bulu- nan bir ecnebiye karşı mah- çup vaziyette kalmmaması için ihtiyaten trene binmiş bulunu- yordu.Onun ve diğer komparti- İçin Merini cavizler arasında iki üç insan öldüren ve elyevm yine bir kati" yüzünden Kula Ağır ceza mahkemesinde muhakeme edi- len mevkuf ve mutemet Rasim Beyin kain biraderi Mehmet Turgut Bey de beraber bulu- ğildi. Heyet azalarının Buyordu. Piyango li Sonuna Az Kaldı TALİİNİZİ MUTLANA DENEYİNİZ! Bi sinde gördüğünüz kuponu ihtfen kesip saklayınız. 2 — Be kuponların ededi 30 tane olacaktır, 3 — Ba olur .. a ip a MG Yepa gönderiniz, mukabilinde numaralı bir bilet alacaksınız, ba biletin, ayni muma- yayı taşıyan id kaami vardır, birle kasım senet olarak saklıyacak, ikinci kısmını da kâtibiadil tarafından mühür- lenmiş olan bir kutuya bizzat atacakm- mz. 4 — Numaralı biletleri ihtiva eden kutu kâtbiadü tarafından açılacak ve kâtibiadil tarafından kur'a çekilecektir. Kur'amıza dahil olmazı ihmal etmeyiniz, o hiçbik zahmete şirmeden imce bir para kazanabilirsiniz. Şimdiye Kadar Toplamadısanız “1000, NASIL VERİLECEK?. nlar arasında 46 LİRA Bin lira, kazana; #u suretle taksim edilecektir; Birin, iie Şarlmaştar. İkrami- uriyet altını olarak verilecektir. upon Eksikleri atbaadan Tamamlayabilirsiniz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: