25 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 10

25 Ağustos 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

- T F AAAT F S AAT Te ( Gülcemal ) vapuru 25 Ağustos Pazartesi 14,30 da Galata Rıhtımından kalka- rak Salı sabahı İzmire ve Çarşamba lmdılx- mirden kalkarak Perşembe Sabahı lecektir. Vaj mükemmel bir cazbant Trabzon Birinci Postası ( Reşitpaşa ) vapuru 25 Ağustos Pazartesi 12 de Galata Rıhtımından kalka- rak İnebolu, Samsun, Gire- son, Trabzon, Rize'ye gide- cek ve dönüşte Sürmene, Trabzon, Tirebolu, Gireson, Ordu, Ünye, Samsun, İne- bolu, Zongulda'ğa uğrayarak gelecektir. Hareket günü yük kabul olunmaz. Ayvalık Sürat Postası (Mersin) vapuru 26 ağus- tos salı 17 de Sirkeci rıhtı- mından- kalkarak Gelibolu Çanakkale, Küçükkuyu, Ed- remit, Burhaniye, Ayvalığa gidecek ve dönüşte mezkür iskelelerle birlikte Altınoluğa uğrıyarak gelecektir. Mersin sürat postası (Mahmutşevketpaşa) vapu- ru 27 Ağustos çarşamba 11 de Galata Rıhtımından kal- karak Çanakkale, — İzmir, Küllük, “Fethiye, — Finike, Antalya; — Alâiye, Mersin'e gidecek ve dönüşte Taşucu, Anamur, Alâiye, Antalya, Finike, Fethiye, Küllük, İz- mire uğrıyarak gölecektir. Çanakkale'de yalnız yol- cu verilir yolı.u alınır. Mudany:ı Postası (Cama, Salı ) Mudanyaya uğrayarak Gemliğe kadar (Pazar, Çarşamba) Mudanya- ya kadar saat 9 (Cumar- tesi, — Pazartesi, Perşembe) Ereğli vapuru tarafından ara- K lık postalar — Armutli uğrayarak Mudınyay;î saat 8,30 da Tophane Seyri- sefain rıhtımından kalkarlar. Muayen&hane Nakli DOKTOR Ömer Abdurrahman Cilt, Saç, Frengi ve Belso- gukluğu Mütehassısı Müayenehanesini Ankara cad- desi hükümet konağı civarında 71 numaralı daireye nakletmiştir. Her gün birden ikiye, dört buçuktan akşama kadar. Mersedes Büro makinelerinin (yazı makineleri, elektrikle yazı maki- neleri, hesap makineleri, elektrikle muhasebe makineleri Türkiye umum vekâletini İstanbul'da Ziyaeddin Sait Bey deruhte ederek işe başlamıştır. Taşra vekâletlerine ihtiyaç vardır. Talip olanların Birinci Vakıf Hanında Ziyaeddin Sait B. ile muhabere ederek şeraiti anlamaları rica ve ilân olunur. $ Dahili, intani hastalar, bakteri« eski İkdam yurdu - karşısında, Dr. A. KUTİEL Muayenehane ve tedaviü elektriki laboratuvarı: Karaköy Topçular — Deeftal No, 36 Rontken ile müayene ve tedavi Dr. Kâmil Kadıköyün'de Bahariye enddesi Süreyya Paşa sine- Mması sırasında No, $1 Cumadan başka her gün 2 den sonra Telefon: Kadıköy « 149 Feyzi Ahmet Zührevi hastalıklar mütehassısı Cumadan maada her gün An- kara caddesi N. 43 MODA Büynk esbap terziha- ıı:ııne oğramadan geç- ISTASYUN LOKANTASI Sirkeci civarında En rahat ve en Temiz lokantadır. Alaturka ve Alfaranga rler yemek ve her çki bulunur. Servis mükemmel Fiatlar mutedildir. ÖĞLE B AKŞAM YEMEKLERİNİZİ İstasyon Lokantasında Yiyiniz. Eski Postane binasındadır. Bakteriyolag, Patolog Prof. D M. Lütfi yolojik ve patolojik muayeneleri Ankara caddesinde vilâyet karşı- sında 15 No.da kabul etmektedir. ğ Müayenehane Telefon - İstanbul 2323 İkametgâhı | ' »düM Doğum ve kadın hastalıkları mütebassısı Doktor Hüseyin Naşit Türbe, eski Hilâliahmer binası No. 10 Telefon İst. 2622 Adare : İstanbal, Nuruosmaniye Şeref sokağı 35-37 Telefon: İatanbul - 208 Posta kutusu : İstanbul - 741 Telgraf : İatanbul — SON POSTA SON POSTA KIZ VE ERKEK- LEYLİ VE NEHARİ istiklâl lisesi İlk, Orta- ve Lise Kısımlarını Muhtevidir Bütün sınıfları mevcuttur. Kız ve erkek talebe ayrı kısımlarda ve ayrı teçkıll( dahilinde idare edilmektedir. TALEBE KAYDINA Başlandı Talep vukuunda tarifname gönderilir. Şehzadebaşı polis merkezi arkasında Telefon: - İstanbul 2534 Eskişehir vilâyeti nafia başmühendisliğinden: Eskişehir - Seyitgazi yolunun mebdeinden14X000 ncü kilo- metresine kadar yapılması lüzım gelen imalâtı sınaiyenin inşası 14000 lira bedel ile Ffiati vahidi kiyasi üzerinden ve nafıa baş mühendisliğinden verilecek nümunelere tevfikan yapılmak üzere 17 ağustos 930 tarihinden 6 eylül 930 cumartesi günü saat on altıya kadar münakasaya vazolunmuştur. | — Müteahhidin bu yolda yapacağı imalâtı sınaiyenin be- deli 14000 Hirayi tecavüiz etmiyeceğinden münakasaya İştirak etmek istiyenlerin bu miktarın * 7,5 nisbetinde teminat akçe- si veya banka mektubu ve yahut istikrazı dahili tahvilâtı ver- meleri ve teklifnamelerin münakasa ve müzayede kanununa tev- fikan ihzar edilmesi. 2 — Taliplerin inşaatın devamı müddetince inşaatın mes'w- liyeti fenniyesini taahhüt edecek mühendis veya ehliyeti nafıa başmühendisliğince tasdik edilmek şartile bir fen memuru irae noterlikten musaddak taahhütnamesinin teklifnameye leffi. 3 — İnşaat hakkında fazla malümat almak istiyenlerin nafıa başmühendisliğine ve münakasaya iştirak edeceklerin ihale gü- nü vakti muayyeninde vilâyet encümenine müracaatları lüzumu ilân olunur. Satış memuru isteniyor Otomobil, otomobil malzemesi, benzin, lâstik satışından anlar ve evvelce bu işlerle mı olmuş bir. zata ihtiyaç vardır. Maaş vasati 100 liradır. Ankarada Şevrole âcente- l.ığıne mürataat edilmesi. İstiklâl Lisesi Müdürlüğünden: Son sınıfların mezuniyet imtihanlarına 1 Eylülde, diğer sınıf- ların ikmal imtihanlarına 13 Eylülde, tedrisata da 15 Eylülde baş- anacaktır. Alâkadar talebeletin onâ göre hareketleri tebliğ olunur. İstanbul gümrükleri baş müdürlüğünden: Istanbul gümrükleri için 826 çeki “odun ile 30,500 ; - kilo mangal kömürü aleni münakâsa ile mübayâa olunacaktır. Ta- liplerin bu husustaki şartnameyi görmekle beraber 13- 9- 030 cumartesi günü saat 14 te içrası mukarrer münakasaya iştirak |H etmeleri için Baş müdürlükteki komisyona müracaatları “Rize vilâyeti daimi encümeninden: Rize gümrük binası önündeki İskelenin Beton kısmına ilâ- veten yapılacak 60 metroluk kısmın bedeli keşfi 13040 liradan ibaret olup Kânunu sani 1931 gayesine kadar ikmâl ve teslim olunmak üzere inşaatı 15-9-930 pazar gününe kadar kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. Muvafık ve mutedil şerait dermeyan edildiği takdirde yev- mi mezkürun saat 15 inde ihale muamelesi yapılacaktır. Talip olanların şartname ve keşifname sureti musaddakala- rını alabileceklerdir. Münakasaya iştirak için verilecek teklifmamelerle teminat evrakını ihalât kanununun mevadı mahsusasına fevfikan tanzim ve makamı vilâyete ita eylemeleri ilân olunur. LEYLİ ve NEHARİ - KIZ ve ERKEK HAYRİYE 'LİSELER 'açane başında Horhor caddesinde Münir Pş. Konağındı ANA, İLK, ORTA ve LİSE KISIMLARI HAVİDİR Kız ve Erkek Talebe ayrı ayrı kısımlardadır. Talim heyeti en maruf müderris ve muallimlerden mürek- keptir. Leyli talebenin bilhassa gıda ve sıhhatine azami dikkat ve ihtimam olunmaktadır. Kayıt muamelesi başla- . Hergün 16-10.5 kadar müracaat. Talebe mek hususi otomobillerile mektebe gelir ve eılerine ayni — vesaitle gönderilir. Ağustos Eskişehir vilâyeti na fia baş mühendis liğinden: Eskişehir - Kütahya yolunun 0--000—2 4-333,30 uncu H metreleri arasında yol boyuna fiküre edilerek ve kabul ocaklardan çıkarılmak şartile (1400) metre mikâp kırma | ve 1400 metre mikâp bülükaj taşı (15008) lira bedel ile 17 930 dan 6-9 - 930 tarih cumartesi günü saat on altıya kad kapalı zarf usulile münakasaya vazolunmuştur. Taliplerin bedeli keşfin 47,5 nisbetinde teminatı muvâ kate akça veya bu miktarda istikrazı dahili tahvilâtı ve yah banka mektubu vermeleri teklifnameler usulü veçhile ihzar ©İ narak vaktı muayyeninde Encümeni Vilâyete verilmesi lüzut ilân olunur, Vahan M. Koçyan Her nevi mahrukat depoarı, odun, manga kö- mürü, Kardif, antrasit, kok, maden kömürer Tophane, Kılıç Ali paşa Çıracı sokağı N. 22-30 Tel. Beyoğlu 1751 Eskişehir vilâyeti na fia baş mühendisliğin den: 1 — Eskişehir - Çifteler tarikinin 50--930—52 4- 000 it kilometreleri arasınde ve Mahmudiye karyesi içinde 1370 mt re tulünde müceddeden yapılacak şose inşaatı bedeli ke (8447) lira (9) kuruş olmakla kapalı zarf usulile 17-8-930 ta hinden 6 - 9 -930 tarih cumartesi günü saat on altıya kad münakasaya vazedilmiştir. 2 — Talip olanlar bedeli keşfin **7,5 nisbetinde temini müuvakkate akçesi veya banka mektubu ve istikrazı dahilt ta vilâtı ita edeceklerdir. 3 — Müteahhitler inşaatın devamı müddetince bir mühe dis veya fen memuru istihdam mecburiyetinde bulundukları dan istihdam edecekleri mühendisin kâtibi adillikçe musaddı taahhütnamesinin teklifnameye leffi lâzımdır. 4 — Yapılacak inşaat şartname ve saire kakkında mal mat almak isteyenlerin Eskişehir Nafia Başmühendisliğine m racaatları ve taliplerin ihale günü vakti muayyeninde Enc meni vilâyette bulunmaları lüzumu ilân olunur. Büyük Tayyare Piyankou |9 uncu tertip 2 inci keşide 11 Eylül 1930 dadır.. Keşideler, Vilâyet, Şehremaneti, Defterdarlık, İş, Ziraat ve Osmanlı bankalari murakıpleri ve halk huzurunda yapılır. BÜYÜK İKRAMİYE 35000 LİRADIR Her keşidede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz Eskişehir vilâyeti nafit baş mühendisliğinden 1 — Sivrihisar - Hamidiye yolunun *3X500-X513 üneti kil€ metroları arasında müceddeden yapılacak şosa inşaatı bedt keşfi 9625 Hira 15 kuruş olmakla kapalı zarf usulile 17 ağustü 930 tarihinden Geylül 930 tarihine müsadif cumartesi güf saat on altıya kadar münakasaya vazedilmiştir. 2 — Talip olanlar bedeli keşfin yüzde 7,5 nisbetinde w“' natı muvakkate akçesi veya banka mektubu ve istikrazı dabi tahvilâtı ita edeceklerdir. 3 — Mütcahhitler inşaatın devamı müddetince bir ıııühel'b veya fen memuru istihdam mecburiyetinde bulunduklarınd” istihdam edecekleri mübendisin noterlikten musaddak taahbil nömesinin teklifaameye leffi İâzımdır. 4 — Yapılacak inşaat şartname ve saire hakkında mıll""’ almak istiyenlerin Eskişehir nafia baş mühendisliğine müracaâ! ları ve taliplerin ihale günü vakti muayyetinde Encümeni M yette bulunmaları lüzumu ilân olunur. v Mes'ul müdür : Sedim Ragif

Bu sayıdan diğer sayfalar: