25 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

25 Ağustos 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YO T GN T 2 T < i - 6 Sayifa e He Serdarın — sesi titremekle beraber çok sert — çıkıyordu, kalbinde Vasilisa Evdoksiyaya karşı hiçbir hissin yaşamadığını zannettirecek madeni bir ses. Bunun üzerine yüzü kapalı olan zabit, Dutunyadise eğilip bir şey söyledi. Dutunyadis ayni — sözleri yüksek sesle tekrar ctti. — Teslim — olmamaklığınız, size merhamet edilerek haya- tınıza dokunulmuyacağını ümit etmenizden — doğuyorsa çok aldanıyorsunuz! Buraya gelmek üzere şimdi üç yüz asker yola çıkmıştır. Ve size hiç acımadan en bü- yöğünüzden en — küçüğünüze kadar hepiniz kilıçtan geçirile- ceksiniz. Bu sözler Serdar Yakuba bir kırbaç tesiri yapmıştı. Başı döndü, gözleri karardı, kafasını öne eğmiş olduğu halde kılıcı ilerde, Bizanslılara doğru koş- mak istedi. Ayni zamanda: — Dur, ben şimdi size, nasıl teslim olunur, göstereyim! diye haykırmıştı. Serdar Yakubun bu çığlığın- ca hfırlayışı çok kanlı ve feci bir sahne hazırlamış oldu. Serdarın, zabitlerinin üzerine doğru atıldığını gören Vareng- ler mızraklarını doğrultmuş- lardı. İçlerinden biri geç kalmış almamak için mızrağını bütün şiddetile savurmuştu. Tüyler ürpertici dört, beş çığlık birden duyuldu. Mızrak vınlıyarak havayı ya- rıp gelirken, Hazreti Eyyup ta oğlundan fazla sevdiği Serdar Yakubu muhafaza - için ileri fırlamış bulundu. Mızrak, bu vaziyette, bütün şiddetile Resulüekremin bay- raktarının göğsüne - saplandı, arkasından çıktı. Cesaretinin ve Yakuba karşı Ölan — muhabbetinin — kurbanı Jolan Hazreti Eyyup olduğu yerde bir kere döndü; sonra yere çöktü. Mızrağın girdiği yerden ha- fif bir kan izi sızıyordu. Hazreti Eyyubusn vurulduğu- nu gören Serdar Yakup, bir deli gibi yere eğilip amcasım kucaklamıştı. Diğer taraftan mızrağın uç- tuğunu gören zabit hir kadın Çoğlığı atıp yüzünü kapamışti. Yalnız bu bareket, zabitin Vasilisa Evdoksiya olduğunu, Yakuübu vurulacak zannederek gözlerini kapadığını ve binne- tice Serdarı hâlâ sevdiğini is- pata kâfi idi. Serdar Yakup ise: — Emir vuruldu! diye hay- karıyordu. Bu sesi işiten Mu- aviyenin oğlu, Cafer, Hasan, Âli, velhasıl bütün Arap as- kerleri o tarafa dönmüşlerdi. Zaten kendi taraflarındaki düşmanı — temizlemiş oldukla- mndan o tarafa doğru koştu- lar. Hepsinin de teessürü çok fazla idi, Arkadaşlarının — şaşkınlığını gören Sardar Yakup daha büyük bir felâketin doğmak üzre olduğunu anladığından: — Bırakınız! ben onu gö- türürüm ve şimdi imdat yok larım, siz kuyunun ağrını EYİP SULTAN KİMDİR “Emir Vuruldu!, Feryadını İşitenler O Tarafa Koşuyorlardı... Eba Eyyup Başını Dayadı Siz Allah rizası için hücum edin! diye haykırdı. Muaviyenin oğlu Yezit te Hazreti Eyyupla meşgul olur- larsa kendilerinin ve binnetice bütün Arap ordusunun mahvo- lacağını takdir — ettiğinden kı- hci ilerde, Bizanslılara doğ- ru fırladı, onu gören Araplar da arkasından atıldılar. Yeis ve kederle bir çıl- gına dönen Arapların, korkunç bir şekilde üzerlerine atılma- ları Bizanslıları çil yavrusu gibi dağıtmıştı. Şimdi kanlı bir boğuşma başlamıştır. Diğer — taraftan Cafer de koşmuş, Serdar Ya- kuba yardum etmek için yere eğilmişti. Serdar Yakubun teessürü gözlerinden — belli — oluyordu. Kolları arasında kendinden geçmiş yatan Hazreti Eyyubun göz kapakları bile kıpırdamı- yordu. Serdar, Caferin yanına gel- diğini görünce ona baktı, zayıf, titrek bir sesle: — Sen misin Caferl dedi. O, urada, Bizanslıların arasında zabil elbisesi giyen yüzü çelik gömlekli adam odur! Kendisini kurtar, ölmesin! Esir edilmesi- ni de istemem. Bırak kaçsın! Git bu işi yap, bana yardım etmesi için de Aliyi gönder! VA Cafer yüreğinin titrediğini bissetti. Serdar Yakup, aralarında geçen bu kadar vak'alara rağ- men hâlâ “Evdoksiya,, yı dü- şünüyor, onun — kurtulmasını istiyordu. Cafer koşa, koşa gitti, kav- ga edenlerin arasına karıştı. Serdar Yakup ta Hazreti Eyyubu doğrulttu, kalbine ku- lağını koydu; kenüz yaşıyordu. Tam bu sırada Ali'de gel- miş, yetişmişti. Hazreti Eyyubu mümkün mertebe inciltmemiye çalışarak kaldırdılar, kuyunun - ağzına geldiler. LArkası var) | | tEge Turnesi 100 Lira İle 1$ Gün Tenezzüh 1931 senesi ilk bi Akdeniz memleketlerine bir seyahat tertip edilecektir. —| (100) lira mukabilinde (I&) gün sürecek olan bu seyahat için Seyrisefainin Ege vapuru kiralanacaktır. Ege vapuru seyyahat esna- sında İzmir, Yunanistan, İtalya, ve Fransa'nın bütün — cenup şehirlerine uğrıyacaktır. Polis Takımı Terakki Ediyor Resmi Maçlara Da Girmeyi Arzu Ediyor İstanbul polisleri yeni bir Geçen gün de bu gençler, Kasımpaşa — ikinci [ Polis Takımı I ——— —— —— fatbol takımı teşkil etti. Birkaç zamandanberi bazı takımlarla maç yapıyor ve iyi neticeler alıyor. takı- müdafaa edin! Birşey yok, in- | mını yendi. Haber aldığımıza göre polis takımı resmi maçlara iştirak etmek üzere mıntakaya kaydolunmak kararındadır. şallah kurtulur! TFUDLA MÜSABAKA | Doğru Cevap Veren Karilerin Listesi Müsabakalı — hikâyemize gelen ce- vapları tasnlle devam ediyoruz. Kari- Terimlzi İntizarda bırakmamak için her , Sevap verenlerden bir. kasmımın inilerini dercedeceğiz. Hikâye müsabakamıza iştirak eden karilerimizin — hepsi, isimlerini bu sü- tunlarda görecekler ve kaç sunle ce- Bireererllinie. İslmlerin moçek bililer ten sonra kur'a neticesi ilân edilecektir. BİRİNCİ SERİ “TÖ,, suale cevap verenler: Merzuka Hanım, Kuztaşı, Değirmen sokağı, Ortaçeşme caddesi: Fat M. Halil Bey, Akbıyık mu- avini. Hayriye Fahri Hanım, İlk mektep: Anadolukavağı. Celâl Bey, Ameli Hayat mektebi talebesi: İstanbul. “9,, Suale cevap verenler Necip Salim Bey, Yenimahalle Bostanüstü Ayvazağa — sokağı No T: Beşiktaş. Berç Sancakçıyan Bey, Yenima- halle, Yunusbey sokağı No 4ü: Harbiye, Mürettip Suphi Naci Bey, Türk aözü matbaasu Adana. M. Fahri Bey. Hüseyinağa ma- hallesi Ananik sokağı No 50: Beyoğlu. Baytar Saip Bey, İstanbul mez- hası, “8,Suale cevap verenler: M Faik Bey, Akseki ticaret bankası: İzmir Behçet Fahri Bey, memurin ko- operatif şirketi tezgâhtarı: Ankara Kenan Abdullah Bey, | Yeni mahalle, Kuya sokak Ni Örtaköy Gilman Galip Hanım, 713 nu- maralı, Kız lisesesi sen sımıf ta- lebesi: İstanbul Rebii Bey, İlk mektepi İçeren- köy Necati Bey, Bostan İçinde numara: Tophane a Aram Gamsaragan, — Amerikan mektebinde: Kumkapı Yusuf Ziya » Orta mektep mezunlarından: Kadıköy (7) Suale cevap verenler: Nuri Orhan bey, “Anü mek- tebi muallimlerinden. Orhan Zahit bey, (4) üncü va- kıf han, asma katta No, 5 « İz- tanbul.. Münür bey, Devlet demiryol- Kan 19 nı:'ı’ 'dairede, Mustafa bey oğlu Rahmi bey, Ziraat bankası müfettişlerinden: Ankara, Leylâ hanım, Moda caddesi Ceviz sokakta No, 29 : Kadıköy, M.S.ıbl“ılıımı bey, Orta mektep: Binl Azmi » Hisardı ılııyh-:lıı Aıl:'ı. $ Ferit n Nüzhetiye caddesi No. 31: “«5,, Suale cevap verenler : denı Ahmet Hamdi Bey, Dilâver Bey konağı karşısında g.“ı Edirne Foto Avni Bey, Gemlik Farak » Orta hh:udeı,m!: x.ı.ı»a,mm Seyyahların Gördüğü Zorluk İstanbula — gelen seyyahlar şehre çıkmak — için bazı zor- luklara uğramaktadırlar. Pasaportlarını vize ettirme- mişlerse iki misli vize ücreti verdikten sonra şehre çıkabil- mektedir. Geçende şehrimize gelen Milano vapurundaki yol- gular bu iki misli yı fazla bulmuşlardır. Yuna- nistanda bu iş, bizimkinin ak- sidir, maka mdan rica ederiz, Çocuk Sütunu Çeçe Nihayet Partiyi Kaybetti Meyus Bir Halde Evinin Yolunu Tuttu HÜLÂSA: Çoçe Korkunç ağanın patatealerini bir çuvalla götürüyordu. Yolda Ciciye raageldi. Clcl para koparmak yavaşçacık çuvalı kesti. Sonra arkadaşlarile birlikte parayı alı Cici, Bici, Kuku parayı aldıktan sonra sevinerek giderlerken, Çe- çe de hemen arabasını aldı, ar- kalarından koşmıya başladı. İlle on kruşunu onların elinden almak istiyordu. Cici, Bici, Kuku Çeçenin kendi- ı.:::' ı.'bınq' v yapmak istediğini a1 , Yan yürümi,; başladılar. AM u Çeçe de onlara yetişti. Önleri- ne bile geçti. O, arkasını yaramaz çocuklara dönmüş giderken Cici hemen cebinden bir ip çıkardı, Yefğ_ _Y_uvarlandı yardım etmek istedi. Ret cevabı alınca geee dökülen patatesleri Korkunç ağaya gölürerek . Çeçeye attı. Biciye de: — Çek Bicil diye bağırdı. İkisi birden çekmiye başladılar, Çeçe yere yuvarlandı. Kuku da o sıra- da arabaya pek yaklaşmıştı. Çeçe yere yuvarlanınca arabanın direk- leri yukarı kalktı. Kuku onların arasına sıkışarak havalandı, ama parayı da sıkı sıkıya elinde tetu- yordu. Çeçe parasını alamıya- cağını anlayınca arabasını — aldı, yoluna gitti. — SON — Küçük karilerimiz için (5) numaralı nüshamızda tertip ettiğimiz bilmeceyi kazananların listesi dün neşredilmiştir. Hediyelerini matbaamızdan aldırmalarım vica ederiz. Halledilen Bilmecemiz 1011 RJA| 123456789 ©00 01 A W N — * Son Posta'nın Bilmecesi * Yeni Bilmecemiz 12345678 91011 SOLDAN SAĞA 1 — Ayağa giyilen (5) bir hay- van () YUKARDAN AŞAĞI: € — Ekşi (5) 7 — Fare düşmanı (4) aydınlık 2 — Oturulacak yer (3) kadar | (4) 6) 3 — Adım sesi (3) çalgı (3) 4 — Bir kumandamırız (5) 5 — Askeri ünvan (4) seven (4) 8 — Kadın ünvanı (5) 9 —Kirli (3) vücudun ortası (3) 10 — Göz rengi (3) aydınlık (3) 11 — Büyük sopa (5) amhar (5) Kari Gözile Gördüklerimiz KARDEŞİMİ. ARIYORUM diim aai bir maMtep maslimeakn u haber aldım. 'merede olduğundan haberim için Iıııııııııı delâletini rica ederim. dresim : Feriköy Rum kilisesi itt- galinde 35 Nolhı hanede Ahmet ŞARAPÇILIK SÖNÜYOR Maemleketimizin « ildbisadiyatı- eden bağcılık ve garapçı'ık :ıınm inhisar İdaresi çıkardığı. DA aBa eli el rapçılar müşkill — vaziyette . Bu sene mahsulli de yetiştiği eihetle İnbisar idaresi bu ağır yükü tahfiflete igerse ve yaş Üzümden Soma maline veya şarabın serbet satılmasına müsaa- de etmezse hem garapçılık hem de lık sönecektir. L hususta lâzım- g mazarı dikkatini celbetmenizi mica ederiz. Mü-eftej M U, KALKMIYAN MOLOZLAR Birkaç sene evvel yağan şiddeti bir yağmurdan Ortak?ydeki Yıldır. #a lavarı kılmıştı. Sencler ge TERiaai DNÜ SNT Zoagllta BU Kasnını kaplıyan molozlar bile kaldırıl. madı. Pek çirkin bir mamnara arreden ga molozların kaldırılmasını ait olduğu H YÜKSEK KALDIRIM Her gün Yüksek geçi- Bipüm Hia gimva Jayar dit Te buradan "&—,—u—' o:.ı “valfalerian külhan lerinin tasallutundan h: Msak ae taldir Pa N REŞİTPAŞA VAPURUNDA Si ĞS Mütizer BİZE BAKAN YOK Emanetin İstaabalda birkaç makaili mahsus için çalışmakta — bulundağunu lüyorlar. Bu - Köprübaşı, — Beyeti, Ti ve Şişli cihetleridir. Şimdilik diğer mahallâta bakmak mümkün ola- mıyacağını bildiriyorlar. Şu haldı Emar gete mürsesat etmek ve mem'eketin Şerla a Blla yak Bir şehremini, mzavini, muavinin müdür. ve ve salr remancli bir meheldın ibaret demaktir. Eahabi müracaatın hiş olmazın #de- lerini dimlemeler. Edizmekapı haricinde 25 No, M.

Bu sayıdan diğer sayfalar: