14 Eylül 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

14 Eylül 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

çr T T FFT ŞEŞARE T TÜŞETERTETEÇ A o v Ve SON: POSTA M.ZEKERİYA TOPLU TEDRİSATA U YGUN RESİMLİ KIRAAT Maarif Vekâleti M.T. T. cazip ve- sevimlidir. Bir Kıraat Kitabında Neler Aranır? 1 — Hayat bilginsine uygun olması. 2 — Çocukların merak ve alâkasını uyandırması, 3 — Ruhiyat ve tebiye kaidelerine uygun olması. 4 — Temiz bir lisanla yazılması, 5 — Hikâyelerin anlaşılmasını kolaylaştıran bol resmi İşte M. Zekeriya Beyin bu sene neşredilen Töplü Kıraati bütün bu şartları hasidir. Şimdiye kadar bu derece mükemmel mektep kitabı görülmemiştir. Beş sınıfın da kıraatleri hazırdır. Naşiri Kanaat Kitaphanesidir Arzu eden mekteplere meccanen nümune gönderilir, aa — Nişantaşında SIİŞLİ ğ N LİSESİ Teşkilâtımı tevsi ederek “ANA ve sınıfları ile ANA Halil Rifat Paşa Konağında Müdürlüğe müracaat. Arnavutköyünde kâgir çifte saraylarda FEYZİATİ LİSELE Ana sınıfı, İlk sınıfları ve ayrı teşkilât dahilinde kiz ve erkek orta velise kısımlarını muhtevidir, Asrın icap ettirdiği en mütekâmil vesait ve teşkilâtı haizdir. Kayit muamelesine başlanmıştır. Kayit için mektebe veya İstanbulda Basiret hanında iktısat şirketine müracaat edilebilir. İs- Leyli ve Nehari tanbul cihetinden gelecek nehari talebe için Fatihten Bebeğe cektir. Resmi karara tevfikan mektebimizde dahilteşrinievvlde derslere başlanacaktır.Bebek2l Telefon İstanbul: 2867 Külçe kurşun, Karpit, pirinç saç ve çelik saç mübayaası: Tütün inhisarı Müdürlüğünden: 100 kilo karpit, 500 kilo külçe kurşun ve eb'adı muhtelife- de pirinç ve çelik saç pazarlıkla mübayaa edileceğinden talip- lerin eb'adı görmek üzere her gün müracaatları ve *& 7,5 te- minatı muvakkatelerile 22-9-930 tarihinde saat 10,30 da Gala- tada Mübayaat komisyonunda bulunmaları. 3,000 adet süpürge ve 10,000 adet jilet bıçağı Tütün ğgünden: Mı.vcut numunesi veçhile 3,000 adet Edirne malı süpürge . İle 10,000 adet jilet bıçağı pazarlıkla alınacağından taliplerin yüzde yedi buçuk teminatı muvakkateleri ile 20-9-0930 cumarte- Si güni saat 10,30 da Galatada mübayaat komisyonunda bulun- umumi inhisarı umumi müdürlü- Sut veren annelere Leyelinin son defa kabul eylemiş olduğn bayatı bilgisi esaslarına tatbikan irtibat celveline göre tensip edilmiştir. Renkli resimlerile TERAKKİ “Kız Leyli,, dairesini ittisalindeki eski (15 inci mektep) binasına nakletmiştir. İLK — ©ORTA Sınıflarına talebe kaydetmektedir. Hergün saat 10 dan 16 ;ıı kadar Şekayık caddesinde Merkez acentesi; Galata köp- rü baçında Beyoğlu 7362. Şube acentesi: Sirkeci'de Mühürdar zade hanı altında Tel: İst. 2749 b Trabzon birinci POS İN — (Cümhuriyet) Vapuru15 Ey- N ihl pazertesi 12 de — Ga- lata mıhtımından kalkarak İnebolü, Samsun, Gireson, Trabzon, Rize'ye gidecek ve olması. ööricei i Gireson, — Ordu, ği soyurm ÜRlali ÜıyıSııınııhubolu Böm guldağa uğrıyarak gelecektir. Hııoka günü yük kabul İzmır sür ıt postası ( Gülcemal ) vapuru 15 eylül Galata Rıhtımından kalka- Urak Salı sabahı İzmire varır ve Çarşamba 14,30 da İz- mirden kalkarak Perşembe Lİ' Sabahı — gelir. Vapurda mükemmel bir î orkestra ve cazbant mev- cuttur. Pazartesi 14,30 da ıl————- E——— KIZ ERKEK Telefon: Beyoğlu 2517 LİSE Yelkenci Vapurları Karadeniz Postası ANADOLU — (Söyü Cumartesi Günü akşamı 6 da Sirkeci rıhtımından hareketle doğru (Zorguldak, İnebolu, Sam- 8 m, Ordu, Gireson, Vakfıkebir, Trabzon, Sürmene ve Rize)ye gidecektir. Tafsilât için Sirkecide Yelkenci hanında kâin acen- tesine müracaat. Tel. İstanbul 1515 İLK,, Kız ve Erkek Muayenehane ve tedavü elektriki laboratuvarı: Karaköy Topçular caddesi No, $4 kadar direkt vesait işlettirile- Istanbul ithalât giimî rüğü müdürlüğünden: Adet Nevi Marka Kilo Cinsi eşya 6 — Sandık İ.Z.F.AA.O.M 30/ İpekli pamülklu mensucat 10 .. RE 100 — Ekle salih Felemenk peyniri » *AC 81 Demi raptiye EF.P 50 Gramofon plâk H.F.P 1104 Tehi şişe 50 Mısir 45 İpek çizgili pamuk mensu- çat parçaları Benzin Petrol Muturin Madeni makine yağı Müstamel bakır sahan Kuru inek derisi Mahallinde bilverin sağlam olarak teslim edilmek* üze- re porselen telgraf fincamı Kimyahananede mevcut nümüne şişeleri Tel halat 515 5500 — adet u Bağ 10 Ton Tehi mukavva kutu-Transit- 2 kap 431 Mazot Balâda muharrer on sekiz kâlem eşyayı 17-9-930 tarihinde İstanbul İthalât Gümrüğü satış hımîıyonıındı bilmüzayede satı- lacağı ilân olunur. FOSFATLI ŞARK MALTişee S | T&k kadınlar | gümrükler satın alma komisyonu tarafından yı | günü saat 14 tedir. ae A B [ Ç KI YURDU Müdürlüğünden: DİVANYOLU 'i 18 inci ders senesi için gitalebe kaydına başlanmıştır. FlLIPS Radyo Makmesı Kısa, orta ve uzun mev- celerle çalışan: — bütün istasyonları İaır Radyosu İşlemeğe Başladı. Akşamları Eve Dönünce En iy? — Eğlence Dünyaf Ve İstanbul Radyosunu Dinlemektir, FİLİPS Radyo Makinesi Elektrik cereyanı Veya Pil ile işler. HELİOS Müesseseleri Galataj; Hezaran Han No. 14 Posta kutusu 4C0 Gümrükler umum müdürlüğünden: Elbise yaptırılacak 1 — Gümrük muhafaza memurları için bir pantalon ve bir ceket olmak üzre 2000-2300 takım elbise yaptırılması kapalı | zaraf usulile münakasaya konulmuştur. Dr. A. KUTİEL ' 2 — Şartnamenin musaddak suretleri Ankarada Gümrük- ler umum müdürlüğü levazı mndnrllınııdıı. İstanbul'da gümrük levazım ambarından alınancaktır. 3 — Münakasa: İstanbul'da gümrük hıımüdnrlnğu binasında 4 — Münakasa 25 eylül S30 tarihine rastlıyan perşembe 5 — Teklif mektupları kanundaki hükümler — dairesinde gün ve saatinden evvel İstanbulda komisyona verilecektir. 6 — Münakasaya girecekler, ticaret odasında kayıtlı bulun- dı*- gökterir vesika gösterecektir. 7 — Her istekli, muhammen bedelin ** 7,5u olan J:İİ liralık teminatlarile belli saaten evyel komsiyona gelmeleri. — * | 8 — Kumaş ve elbise örneği İstanbul'da gümrükler umum müdürlüğü levazım ambarındadır. İstekliler orada görebilirler. 9 — Belli olan saatte tutulması mutat olan zabıt varaka- sının tanziminden sonra hiçbir teklif kabul edilmez. İzmir ziraat mektebi mü dürliiğün_dğılı Kayıt Ve Kabul Şeraiti 1 — Mektebe orta mektebi mezunları bilâ müsabaka alınır. Talihler mektebe ahnacak miktarı tecavüz ettiği takdirde mü- sabakaya tabi tatulur. 2 — Mektep leyli ve meccanidir. Birinci maddedeki evııf' tan başka mektebe girmek istiyen efendiler aşağıdaki çmıın da haiz olacaklardır: A — Türkiye tabaasından, . B — Yaşı 19 dan yukarı olmamak. C — Vücudü ziraate mütehammil olmak. D — Sari hastalıklardan salim olduğunu musaddak - tabip raporile tevsik etmek. E — Aşı şehadetnamesi've hüsnühal mazbatasını haiz olmak: 3 — Bizzat ziraatle iştiyal eden çiftlik ve arazi sahibi ev” lâdı olduğunu tevsik edenler tercih olunur, 4 — Kayit ve kabul zamanı teşrinievvel bidayetine kadardır" Mes'ul müdür : Sel Y7 Ragıp Ğ ıZ Hülâsası ; ı;wanın |

Bu sayıdan diğer sayfalar: