26 Nisan 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7

26 Nisan 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ö YOLULADLVMPVUE SA DELAKE Şampiyonluğa Namzet Beşiktaş Takımı Ankara, İstanbul, İzmir Yarıni —oyunla İstanbul lik maçları nihayete eriyor. Vakıa daha önümüzde biri kavgadan, dîâ;ri de hava bozukluğundan tehir edilen iki Yerkşee <i maç daha vardır. _çhr sonradan oynana- çak Ve neticelerine göre İstanbul şampiyonluğu — üstünde bir tesir yapabilecektir. Yarınki fikistürün — son itibarla İstanbul Şampiyonluğuna namzet olan Beşiktaş takımı son Oyununa çıkacaktır. Daha sonra Oynanacak olan, kavga Yüzlünden yarıda kalan i"eııcıbıhçı:—Gılıtı- saray — müsabakasının neticesi Fuıeıîba':çcl.ı'ur: gülerse © vakit Şampiyonluk için Beşiktaşla Fene- rin bir üçüncü çarpışmasına şahit olacağız. Yazımızın şu ilk satırlarını okuyanlar, Beşiktaşın muhakkak galibiyetine dığımız hükmüne varabilirle, Z | ç T.. Bi arınki oyununda epey Muhataraya aYa maruz kalacağım ka- b_lıl ediyoruz. — İstanbulsporlular Maçlarının bu son eyununu Bençliklerine ve şöhretlerine lâyık olan bir tarzda bitirmeye çalışa- takları şüphesizdir. İstanbulsporun gözden geçirsek görürüz ki, 9 ta- kım bazan en kuvvetli zannedilen kulüpleri - şampiyonluk yotundan geri çevirmiştir. Henliz istikrarımı bulamamış Lir sistemde çalışma- larına rağmen İıunbul—ıporhl"ı tutturdulları — vakit — hakikaten işlek bir oyun yaratabilen haş- salara maliktirler. Beşiktaş ta vakitli vakitsiz izah —— ; Vo!eybolî A Darüşşefaka Kabataş lisesi tarafından tertip —— edilen 19.4.934 voleybol — müsa- bakaları nihayet buldu. j Maçlara iştirak € en mektepler Arasında Darüş- gefakanın takım; |* B galibiyete karşı bir mağlubiyetle 25 puvan kaza- /— Harak blrinciîiğ İ-İlnış!ır. Yine 8 gelibi- Yet ve bir hük- Men mağlübi: yetle Şişli terak- ki 24 puvanla ilânciliği Yarın Mahataralı Voleybol #ampiyonlağıunu kazanan Dvlmhlılı ve Kabataş üçüncülüğü — kazanmıştır, Beşiklaşa Istanbul şamp edilemeyen zaaflara tutulmakta- | dır. İki takımın bu vaziyetler'ni düşünerek; maç akşamı Kadıkö- yünden İstanbula dönecek takım- lardan beyaz siyahlıların mutlaka sevinçli olacaklarını söylemiyoruz. İbtimal İı(ınbuîıpor en çetin ve eh seri oyunlarından birini çıka- rarak Beşiktaşı şampiyonluk yo- lundan alakoyabilecek imkânları bulacaklardır, Beşiktaşlılar rakiplerini zan Iıvlııudelqeı.lpbı l:îı.::; bildikleri için yarınki m ku_vvc!ll hasımlarile y:pç:ıklı: Müsabakalar kadar ehemmiyet veriyorlar, Yana Taksim sahasında — birlaci ci ::::İır Arasının mübim maç'lar ya- ğ Dctline ve Beş ktaş - İstanbul POr maçının Kadıki Böre Fener oladı; bu 80D Oyunun- etleke:ılı şekilde temermri edi; aİımiz anmasını yeruz, Şampiyo: bir maça çıkacak olan Beşiktaş birinel takımı iyonluğunu pahalıya maletmiye çalışacak olan Istanbulsporlular Ankara (Hususi) — Bugün Ankara likinin ikinci karşılaşması, (Gençlerbirligi İttifakspor) (Anka- ra gücü- Altınordu) arasında ya- alda. Gençler birliği İllif:şkl_P"_’ı ürinel devrenin otuzbeşinci daki- kasından sonra iki; çi devre- de üç gol daha atarak 5-0 mağ- lâp etti. İttifaksporlular da çok çalıştılar. Ankaragücü - Altınordu Bu oyunun neticesi Ankaragü- cünün İehine olmakla beraber Ankaragücü bu oyunda en fena oyunlarından birini oynadı. Buna mukabil Altınordulular - canlı ve “sistematik,, bir oyunla rakiple- rinden çok güzel oynayarak bi- rinci devrede yediği üç golden sonra ikinci devrede sıkı bir mü- dafaa şekli kullanarak sayı ade- dinin fazlalaşmasına mani oldular, Fakat neticede 3-0 mağlübiyetle sahayı terk ettiler. Ankara - İstanbul - İzmir Turnuvası İzmirlilerin kendi kuvvetlerini tanıttırmak maksadile Federas- yona bildirdikleri teşebbüslerinin gazete — sütunlarındaki — akisleri Ankara spor mahfeli üzerinde hayli münakaşayı mucip olmuştur. Kendilerine pek güvenen İz- mirliler, İstanbul ve Ankaraya uvasının Ankara- daki Akisleri meydan okumak — ve milll takım için yetiştirilmiş oyuncuları oldu« ğunu göstermek arrusunu izhar et iklerinden böyle bir teşebbüse giriştikleri pek aş kârdır. Bu üç mmtakayı tersil eden takımların — 931 de, — Ankarada karşlaşmaları bize pek iyi anlat- tı ki; İzmirliler bugün; Değil İ- tanbulu Ankaralıları bile mağlüp edemiyecek kadar zaiftirler. - Fa» kat Milli Takım için yetiştirilmiş oyuncuları — olabilir. Hıkîkı_!eıı herhangi Mili bir musabaka için tefrik edilen oyuncular hep İse tanbuldan — seçilmektedir. Ml_.n takımımız için Ankara ve İzmir- den de el'emanlar olduğunu unut« mamalıyız. N. K. Bır Tavzih Adapazar Yeni Hilâl #por kue lübünden: endim, ?—4-934 tarih ve 1328 sayılı muhterem gazetenizin Kğr yadan (Hususi) kaydile -ejmmii azıda Adapazarlıların 2 - 3 mağ- ı'hp oldukları bildirilmektedir. Halbuki Konya Gençler Birliği ile bayramın ikinci günü futbol maçı yapan Adapazar Yeni Hilâl takımıdır. Veoyun 2- 2 beraber« likle neticelenmiştir. efendim. —— —— Yarınki Maçlar tindenı yazılıdır : Fenerbahçe — stadında Hilâl - Kâsımpaşa Lnci T. saat 16. gümrük Lnel T. saat 13,15. heyetindenı Lokalinde yapılacak maçlar: Voleybol maçlarır Galatasaray - Vefa-Kumkapı saat 17,30, Basketbol maçları: İslanbulspor - Vefa-Kumkapt saat 18; Hilâl - Galatasaray saat 19. Memlekotte Spor Kars (Hususi) — Halkevi ta- rafından tertip edilen kupa ma- çında Karsspor ve İdman Yurdu galip gelmiş ve kupayı kazan- mıştlır. * Diyarıbekir (Hususi) — Sanat- ler mektebi ambar memuru Kâ- mil Beyin gayreti ile, bu teşek- külün herhaftaki faaliyeti saye- sinde bura sporü daha büyük bir canlılık göstermektedir. Sanatler | mektebi takımımın inlizam ve ça- | lışması nazarıdikketi celp edecek dereceyi bulmuştur. İstanbul Futbol Heyetl Riyase- Cuma günü yapılacak mıntaka birinetlikleri müsabakaları —aşığıda İstanbul. spor * Beşiktaş B. T. asaat 12,30; T. saat 14,15; İstanbulspor - Beşiktağ L nel Beşiktaş Şeref Stadında: Beşik- taş « Vefa-Kumkapı Gooç T. saat 9, Galatasaray - Fenerbahçe Genç T. saat 10,15; Bakırköy - Sumerspor Laci T. saat 11,30; Ortaköy « Karae Taksim stadında —resmi —maç yoktur. Voleybol Ve Basketbol Müsabakaları İstanbul Voleybol ve Bankesbol 27/4/1934 Cuma günü Galatasaray Adaparar Yenikilâl Futbolcüleri verllen bir çay siyafetinde Hd l bi ; BİVALRŞ .

Bu sayıdan diğer sayfalar: