30 Mayıs 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9

30 Mayıs 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON POSTA İTTİHAT ” — Her hakkı mahfuzdur — Dördüncü Kısım No. 106 Ziya Şakı ve TERAKK! Nasıl Doğdu?.. Nasıl Yaşadı?. 30-5- 934 — Nasıl Öldü?. Rumelideki Türkler, Komitecilerin Kanlı Tehditleri A Avamın idraksiz gürühun bu yeni fırka veyahut Cemiyete birden- bire temayül göstermesi çok tabif idi, Çünkü, hükümeti filen idare eden İttihatçıların keyfi ve hata- larla malâmal idareleri halkı bık- tırmış, bizar etmişti. Bilhassa Trablus işgalinin etrafında hergün başka bir şekil alan müessif şa- yialar, düşüncesi kıt olanların büyük bir sarsıntı hu- Süle getirmişti. Muhaliflerin, itti- hatçılar aleyhinde iğrenç bir silâh gibi kullandıkları: — Masonlar.. dinsizler... Gibi aklın ve mantığın kabul tedemiyeceği — manasız tavsifler, €ahil ve mutaassıp halkın kalbine yaralar açıyordu. Hürriyet Ve itilâfın (Piyerlermit) leri, adetâ M) bayblai Ça delkndı saddeş ilân etmişlerdi. Pro- "—d."'— / yalnız. masonluğa, Tablusgarbı sattıklarına i—.ü"lvı çalışmakla a Slüplerinin üzerine tenkli İevhayı ileri emsil Yeşil renk - altında Can ediyorlardı. a ı'::ııbul. tam manasile Bizan- vermeye $öllerinde bir avuç Türk evlâtları, ecdat kanile kazanılan bu top- rakları .dıH?m :'UIİIUI. aklın ve hayalin almadığı mahrumiyet- lere katlanmakla karış karış îıü- dafaa — ederlerken.. Rumeli'deki Zavallı Türk ve islâm unsuru biraz daha yabancı komi- kanlı tehditleri altında _— imnim inlerleık;ıl: İı::.bulııı Yüksek — meclislerinden, en kokmuş mahalle kahvelerine ka. dar her tarafta zehri fesat kay. Riyor, - tıpka, dünkü Bizansın son nlerinde olduğu gibi - bugünkü nbulda da iki renk biribirile farpışıyordu. * İstanbulda bu çarpışmalar de- vam ederken, Misrda — bulunan * eski sadrazam - Kâmil Paşadan, Beşincici Sultan Mehmede bir lâyıha gelmişti. Kâmil Paşanın büyük bir endişei vatanpervarane ile yazmış olduğu bu İâyıha, cid- den ehemmiyeti haizdi. İttihat ve T — Gozetenin esaz yazısile bir sütunun iki safı Güllün) egt 3- Bir santimde (8) kelime — vardır. 4— Ince ve kalın yazılar vasati tutacakları yere — göre santimle ölçülür. itında İnliyorlardı Trablusgarp ve havalisi sıhhiye heyeti (Başında (1) rakamı olan zat doktor Ibrahim Tali Beydirj Terakki cemiyetini şiddetle alâ- kadar etmesi ve bahusus cemiyetin hayatında bir dönüm noktası teş- kil eylemesi lâzım gelen bu lâyiha epeyce uzun olduğu için buraya aynen dercedemiyeceğiz. Ancak bazı cümlelerini aynen naklet- mekle iktila eyleyeceğiz. Kâmil Paşa bu lâyihasına, (şu bulunduğumuz - tehlikeli halin tesiri altında olanların, cidden mustarip ve dilhun olmamaları nakabildir. İdarek mülkiye ve si- yasiyede bivukuf olan İttihat ve Terakki — cemiyetinin nüfuz ve tehakkümüne tebaan hükümetin salik olduğu sakim mesleğin dev- leti inkisama ve hilAfeti de tehli- keye maruz bırakacağı nümayan- dır.) Cümlelerile başlıyor; ve fik- rini şu suretle izaha çalışıyordu: Zamanımızda, düveli muazzama bile kendi kuvvetlerine istinaden yaşıyamıyor. Diğer devletlerle itti- faka mecbur kalıyor. Halbuki Devletiâliye yalnız başına kalmış LLRA 30 Mayıs Çarşamba İSTANEBUL — JR30 frangızca dera, 19 Muammer Bey tarafıadan w öno'oğ, ajana haberleri, 19.30 alaturka müsiki meşriyatı (Ekrem B. Ruşen B. Cevdet B, — Şercf B. Yahya B. Cevdet B. Vecihe H. Semiha H. Nedime H.), 2115 ajana ve borsa baberleri, 2125 viyolonsel solo - Mes'ut Cemil Bey ve orkestra, VARŞOVA — (1$1$ m.) 19,10 eeki :“ül Parçaları, sözler, 20,$5 piyane senat- Te İL2S popüler, plük muzikisi, müsahabe, -40 Romadan nakil Puceininin *Turandot,, #peramı, BÜKREŞ — (364 m.) 13 hergünkü pro- ram, 18 radyo örkestrası, 19 habarler, 19.15 m-—. devimi, Üniversite dersi, MA0 Orkamtramı, konlerana, 21 koro hon” veri (Ermeni ve Remen talebej, 1130 koafe- yana, 2145 Gm, aa 08 teganni, haberler, 23 Kahvehane kencer. BUDAPEŞTE — (ss0 a musikisi, dere, 19.30 --.ıı—ı'—,...ı"ı.:.'.'._' 20.20 tiyatro, 2110 Ha orkestrası, 22,30 operet parçaları, 7535 sigan musikisi, 2415 Keman, piyano konseri, VİYANA — (S97 m.) 2025 askerl muz #ki, 2145 aktünlite, 28 haberler, 2315 esper ranto scrvisi, 2825 dans musikisi, PRAG — (40 m) 17.50 çocuk neşe riyat, musahabe, 2010 Smetananın everle. vinden konse, ZI plâk, baberler, 23.3$ espe- rante di BELGRAT — (487 m.) 20 popüler ha. valar (pâk), mümhsbe, 71 Jübilyanadan nakil, 23 haberler, sigan musikisi, HAMBURG — 632 m) 20 Sted'nger Kremzuğg tsimli temel', Ti haberler, 9130 'dana musikisi, 23 haberler, 2330 dene mur sikisi, B ':m;uu — Gi6 m) 19 şarkılar, mü- abe, 20 dans musikisi, 21 kısa haberler, 2130 müslklii moyriyat ÇAN, 2250 veki İspanyol müslklal, ı.mî'dk dans Mmusihlek ee C ee gzz nn DY kendisini diğer devlet ve millet- lerin ihtirasat ve taarruzalına maruz — bırakmıştır... Meşruliyet ilân edildikten sonra memlekete birçok Avrupa sermayesi geldi. Ktihatçılar, bu hali meşrutiye tin icabatından — zamnettiler. Hükümetin idaresini —ele ala- rak bu — sermayelerden hem memleketi müstefit etmek, hem de kendileri istifade eylemek istediler. Kendi mensuplarından mürekkep bir hükümet heyeti teşkil — eylediler. Sermayedarlar, hükümetin ihtilâlciler eline düş- tüğünü görmez derhal paralarını çektiler. Bundan de layı memlekette umuru nafia m kaldı... - İhtilâlciler Iıiı'lîlıirî: ip etti. Beyhude yere birç kanların dülhuine’ sebebiyet verdi. Cemiyet hükümeti, (hükü- meti meşruta lesi Üzerine infazı ahkâm edemediğinden ida- rei örliye ilânile idarei müstebide usulünü iade) etti. ( Arkam var ) —7 —— — —a 31 Mayıs Perşembe İSTANBUL — 1890 plâk neşe'yatı, 19.70 Ajana haberleri, 19.30 alaturka mus'ki neşri yatı (Kemal Niyazi B., Hayriye H., Mahir B., Müzeyyen H.), 21 Selim Sırrı B. tara- fından konferane ve Ajana haberleri, 2125 orkestra tarafından dana mua kisi, VARŞOVA (1843) — ler, 2030 plâük, 2055 hafif (tagenal), haberler, 2217 ra, 23 halerler, plük, 1350 dana musik/si, müzahabe, dans, BÜKREŞ — (364 s.) 13 hergünkü neşriyat, 18 Dinlco orkestrasr, haberler, 19.15 orkestranın devamı, Ünlversite, 2010 kon- ferans 20,30 *Le Trouvera, isimli Verdinin Operası (plük He), haberler. BUDAPEŞTE « (580 m.) 18,30 keman konseri, 20 radyo tiyatrosu, Y? Viyanadan mekli, 2445 Sigan musiklei, 430 cax mu- #lkisi, VİYANA — (507m ) 2015 taganalli Yadye popurlsi, 22 Aktünlite, 22.10 Haydan- dan parçalar, 2210 sen haberler, 2425 futbol dünya şampiyon uğuna dalr haberler, 23,3$ dant plâkları. PRAG — (670m.) 17 askeri konser, müsahabe, 18.68 plâk, 1658 musikl'! almamw CA neşriyat, ML0S car orkestramı, 2055 ve Haydanın esşerlerinden konser, 21.20 müsar habe, 1205 Kosice râdyo orkestramı, 23.20 plâk, 234$ Viola (Romastik epaera) , DEUSCHLANDSENDER — (1871 m) 20 plâk 2215 haberler, 2230 Straussun - *Ara- bela, isimli lirik konseri, 24 dane musikin', BELGRAT — W37 m.) 10 plâk, mi- sahabe, 21 Solet Mae Olgamın iştirakile senfonik konser, 73 haberler, almanca kon- Fferans, 2445 dans parçaları. 2210 H. Hef- MBURG — (332 m) ını'yı:ıı'ı. Arabella isimli temalli, T 05 haberi Hayda'in eserlerinden konser, | BAA0 '..'.';-.?ı. Hasiki GÜb), 103 göce me” #lkisi. j BRESLAU — (316 m.) 20 neş'eli kon- üsahabe, 7230 Arahalla Mihli opera K Bersuna'nn eseri (Drest'ten), 2240 habere ler, 24 Mandelim, Lanta kemserl. Sirkecideki Otel Cinayeti Başka *S_a_fğa ( Baştarafı 1 inci sayfada ) macı Ali Efendi de evvelsi gün Yalovanın Kadıköyünde yakalana- rak İstanbula getirilmişlerdi. Tah- kikatı idare eden Müddeiumumi- lik baş muavini İsmail Hakkı Bey evvelsi gün Hüseyin Efendiyi din- ledi. Dün de yeni getirilen kırmacı Ali efendiyi isticvap etti ve ara- sıra da kendisini Hüseyin efendi ile yüzleştirdi. Bu isticvap ve yüz- leştirme tamam (8) saat sürdü. İki orltak ta hâdiseyi tamamen inkâr ettiler, böyle bir dedikodu üzerine evvelce İstanbul cinayet mahkemesinden ( 1i ) aylık bir mevkufiyetten sonra beraet karan aldıklarını söylediler. Cesedin otelin bodrumuna ne vakit ve kimler tarafından ko- nulduğunu da kat'iyyen bilmedik- lerinde israr ettiler. İsmail Hakkı B. isticyabını bitirdikten sonra dün saat 14 te adliyeye döndü ve evrak üzerinde son tetkikini de yaptıktan sonra telefonla polis merkezine verdiği bir emirle Hüseyin ve Ali Ef. lerin kefalete ve teminata bağlanarak serbest bırakılmalarını ve vaziye- tin inkişafı için tahkikatın derin- leştirilmesini bildirdi. Polis mer- kezi de bunları saat 17,5 ta ser- best bıraktı. Katiller Kimler ? Hüseyin ve Ali EF, ler serbest bırakıldıktan sonra müddeiumu- milik emniyet ikinci şube müdür löğü merkez âmiri Kadri, Eminönü merkez memuru Nâzım Beyleri ceset otrafındaki tahkikatın de- rinleştirilmesine memur etmiştir. Hüseyin ve Ali Ef,lerle vefat eden ortakları Hasan Ef. vaktile dört aza ve bir reisten müteşek- kil olan cinayet mahkemesinde beraet kararı aldıkları için yeni ve eski muhakeme usulü kanuns larına — göre — muhakemelerinin geriye çevrilmesi için — birçok kanuni! muamele görmeleri lâzım- gelmektedir. Bunlar hakkında hangi muhakeme usulü kanunu tatbik edilebileceği de tereddüdü mucip olmaktadır. Cinayet eski kanunun mer'i bulunduğu zamane da işlendiği için eğer o vakıtki kanun suçluların daha — ziyade lehine işe o kanunun ve eğer yeni kanun lehlerine ise yeni kanunun tatbik edilmesi icap etmektedir. Yeni ve eski muhakeme usulü kanunu mucibince muhakemenin iadesi için aranılan şartların ba- şında suçluların - hâdiseyi ikrar etmiş olmaları geliyor. Hüseyin ve Ali Efendiler böyle bir ikrarda d bulunmadıkları için derhal tevkif« lerine ve muhakemenin iada edile mesine kanunen imkân buluna- mamıştır. Polis şimdi otelin bunlardan evvelki ve sonraki müstecirlerile göre asıl suçluları meydana çıkar- mıya çalışacaktır. Tahkikatın başe ka bir safhada inkişaf etmesi ve asıl katillerin başkaları olması ihtimali de kuvvetli olarak ortaya atılmaktadır. Polis bu hususta ketümiyetini muhafaza etmektedir; Bir İngilizin Kehaneti ( Baştarah 1 inci'seyfada ) On iki sene var ki İngiliz İm- gu işsizlik — meselesine icap eden ilâcı bulamamıştır. Eğer iki seneye kadar M. Ruı.ve.h te yaptığı tecrübede umumi bir netice elde edemezse :960 ı;nı— inin sonlarına doğru bütün dün- ;':;: bir Ruslaşma hareketi baş öst ir. z Hattâ Japonlar, Şarkt Asyayı ellerine geçirseler bile, iktısadi sistemimizin izmihlâli mütemadi ihtilâl ve muharebelerle vukua gelecek, mücadele eden zümreler, karşısındakinin sivil tabaasını is- yan ve kıyama teşvik suretile emelini temine ııhşnakhı Bu lüp düşenlerin komü- ı.::ok:;:ı.l:n ?:biidîı. Gelecek harbin medeniyeti imha edece- ğini zannetmem. Böyle bir muha- rebe, geri kalanların daha iyi teş- kilâtlanmalarını temin edecektir, derim, Buna ilâveten İngiltere — için büyük bir tehlikeden bahsetmek isterim, 1940 tan sonra İngiliz nülusu yavaş yavaş — azalmıya başlıyacaktır. ve bahtı açık bir ömür dileriz. ae ae a ee saşen aa a kâ İngilirz kadmı artık çmc:';.p_.ukudır. Bana kas hrsa çocuk yapacak kadına, her çocük başına bir prim vere mek ektir. O vakite kadar zaman ve telike çok ilerlemiş olacaktır. Dünya boşluğa doğru sür'atle ilerliyor. “DOĞUM,, Emlök ve Eytam Bankası Şubesi Muhasebecisi Hâmit Beyin bir oğlu dünyaya gelmiş ve “ Tonak ,, adı konmuştar. Yavraya uzun eee HOLANTSE BANK - ÜNi N. V. Amsterdam'da kâin “Hollandsche Ban -Ünie N. V. ,, ninHayfa (Filistin) de, Önümüzdeki Birinci Teşrin ayına doğru faaliyetine başlaması muhtemel olan bir şube açmağa karar verdiğini öğrendik. SA gubenin müdürlüğü, di -ı:'ı'ıduıııı- gehrimiz — şubesi müdürü olan Mösyö “E. Freund,, « tevdi edildi. İkinci müdürlük vazifesi, iye kadar Amsterdam Şubesinde Hukuk Doktoru Mösyö“A. W, Losber ,, tarafından yapılacaktır. İstanbul Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: İ d isi İhbarnamesi ükellefin ismi — Ticaretgâhı — Şubesi Senesi Vergisi =ıııtclılı:ııoma- Ankara cad- Hocapaşa 930 — 134,10 — 11/76 desi Orhanı ea BiCİ Bîy Han Karakaş Ef. Ralli Han l 930 — 5927 — di/TT A. Faik Bey Köprülü Han — ,, 930 742,31 — 11/78 Yukarda isim ve ticareti ve vergisi miktarile senesi yazılı mü- kellefin kanuni ikametgâhı meçhul kalmış olmakla tebliğ makamına kaim olmak ve bir ay zarfında bir güna itirazatta bulunulmadığı surette vergisi kat'iyet kesbetmek üzere hukuk usulü ııuhıkemele.'l kanununun 141 ve 142 inci maddeleri mucibince” ilân ve tebliğ olunur. “2852,,

Bu sayıdan diğer sayfalar: