12 Haziran 1934 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 12

12 Haziran 1934 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

12 Sayfa YAZ MEVSİMİNİ BEKLEMEYİNİZ..... , , Frigidaire” inizi intihap etmek için yaz mevsimini beklemeyiniz. Hem size hakiki bir “Frigidaire” lâzımdır. Zira © olmazsa tesisat- SON POSTA Denizyolları İŞLETMESİ Acenteleri -| Karaköy Köprübaş Tel 42362 — Sirkeci Mühürdarzade Han Tel. 22740 Trabzon Yolu VATAN . o Elkias” Salı 20 de Galata rıhtimın- dan kalkacak. Gidişte Zongul- dak, İnebolu, Sinop, Samsun, Fatsa, Gireson, Vaktıkebir, Trabzon, Rize'ye, Dönüşte bun- lara ilâveten Sürmene, Ordu'ya uğrayacaktır. “3058,, Ayvalık Yolu BANDIRMA — Yapunu 13 Hariran Çaı—ş.mbı 19 da Sirkeci rıhtımından kalkacaktır. “3146,, w(z tamam değildir. "Erigidaire" mekülâtınızı her Mevsimde taze ve sıhhi bir suret- te muhafaza etmekle sıhhatınızın muhafızı olmaktadır. Pilgidalre sözü taşımıyan her soğuk hava tertibatı ge Hakiki bir ” Frigidalre ” değildir. BOURLA BİRADERLER ve. $“ OTOMATIK ELEKTRİK SOĞUTMA TERTİĞATI General Motore Mamulâb Emlâk ve Eytam Banka Kiralık Emlâk Esas Mevkii ve nevi teminat No. sı Lira | 1/4 Teşvikiye Hamamcı Emin sokak Teşvikiye apartımanı 4 No.lı 18 | Daire Üa v Ğ » “ ğ S WT * " - " » ökes : $) 2/2 Nişantaşı Harbiye caddesi Selçuk apartımanı 2 No, lı Daire - 18 t 3/1 Büyükada Rıhtım caddesi 32/34 No. h dükkân 8 ğ 254 Galata Büyük Manokyan hanının 1/2 hissesi 60 119 Büyükada Yorgolu Gazino ve çamlık 1/2 hissesi 10 . 45T/1 Feriköy Cami sokak 2/4 No, lı baraka 5 634 Yenikapı Kâtip Kasım mahallesi Yalı sokak 25 No.lı hane 5 635 Büyük çarşı Gülsüm sokak 7-9 No, h dükkân 10 Yukarda yazılı emlâk bilmüzayede birer sene müddetle kiraya verileceğinden - taliplerin 18/6/934 pazartesi günü saat on altıda şubemize müracaatları, BE1) * * Belediye karşısında taksitle satılık arsa | Esas Mevkii ve nevi Teminat No. si Lira , 628 İstanbul Belediyesi karşısında Dosluk Yurdu arsala- — 1725 rından 21 parsel No, h 345 metre arsa Yuka_rdı yazılı arsa pazarlıkla satılacağından taliplerin 16/6/34 Cumartesi günü saat onda şubemize müracaatları, (366) Darphm_ı Mü- dürlüğünden: - İdare için aleni münakasa ile altmış ton saf kurşun alınacaktır. Münakasa 2/Temmuz/934 saat 14 ten 16 ya kadar devam edecektir. Şeraiti anlamak isteyenlerin Cumartesi, Pazartesi, — Çarşamba, gün- leri saat 14 den 16 ya kadar muhasebeye müracaatları ilân olu- | hur. “3068,, —— istanbul Vilâyeti Orman Başmüdürlüğünde_ı;: Haliç ve Yenikapı iskelelerinde mahfuz 100 adet akasya par- maklığı ve 3S0 kilo meşe kömürü ve 447 kilo meşe kömürü mıcırı 14 kantar meşe odunu ki cem'an dört kalem orman emvalı 18/6/934 Pazar günü saat 3 te ihale edilmek üzere müzayedeye çıkarılmıştır. İzahat almak istiyen taliplerin Haliç ve yenikapı Orman İdaresine ve yevmi ihalede saat iki buçukta İstanbul Orman Müdüriyeti Kalemine müracaat eylemeleri, (2934) v e D AA S Cai lf C DA İstanbul Maarif Müdüriyetinden: Lise ve Orta Mekteplerin mezuniyet imtihanına tâbi olmayan sınıflarında ikmale kalan veya dönen bilümum talebenin derhal mekteplerine müracaatları beyan olunur, *"3125,, Beyoğlu Üçüncü Suih Hukuk Hâüâkimliğinden : Müddei Emlâk ve Eytam Bankası vekili avukat Talha Beyin müddeialeyh Balta limanında Set maballesinde Çayır civarındaki 8 cski dönümlük sebro bahçesindeki odada mukim Andon Ef. aleyhine açtığı alacak davasmadan dolayı müd-

dölaleyhin halıhazır İkametgâhı meç- hul olduğu #nlaşıldığından hakların- daki davetiyenin yirmi gün fasıla ile | ilânen tebliğinc karar verilmiş Oldu- | gundan yevmu — Muhakemesi Olan 18/7/934 aat 10 da mahkemeye gel- mediği ve tarafından bir vekil gön- | dermediği takdirde gıyabında muha- kemeye devam olunacağı tebliğde ilââ olunur. Kl;ı;y;ıger Hüsameddin Tam idrat tahlili 100 kuruştur. Bilü- mum tahlilât Bahçekapı Emlâk veEy- tam Bankası karşısıada İzzet Bey Han makamı (341) Hanımefendiler : Pariâ kadinlarımu fevkalâde rajfbet memntiniyetini kazacan “GİBBS,, güzellik — | pudrası; pek nelis ve rakik | olmakla beraber bütün be- şereler üzerine yapışır ve uzün Mmüddet Sabit kalır Kokusu da güzeldir. | Tecrübe ediniz, çok ' memnun kalacaksınız. B | ve SATiLIK EV Cağaloğlu'nda şerefli bir mahalde apartıman şeklinde, iyi kira getiren bir öv saltılıktır. İstiyenlerin Emniyet sandığında Hikmet B. e müracaatları. » (2) Urolog - Operatör dr. REŞİT SAMi İdrar Yolları hastalıkları mütehaasısı B.O. Vehap B. ap. İstiklâl Cad. 61 Son Posta Matbaası Ali Ekreni 'at Müdürü; Tabir | AVUKAT . - - ı Ekrem ilhamir Atıf Fehmi Yazıhanelerini - Yanipostahane arkasında Aşırefendi . caddesi, Türkiye Han 42, 43, 44 mumaralara nakletmişlerdir. — (339) SİNEKLER bulaştırıcı hastalıklar tevlit ederler. ... Onları FLİT ile öldürünüz. Zahiren zararsız gibi görünen (a- kat, Hummal Tifoidi, Skarlatin ve hatta Verem gibi öldürücü hasta- tıkları bulaştıran bu ehemmiyet; siz fakat pls sinekler. sondarece tenilikalidirler. Böyle olduğu halde bazen Dunları öldürmek için le- sirden âri ve yalnız şaşırlan onları âdi haşarat öldürücü mayiler Kule lanırlar. Sakınınız ve her halde FLİT dört harfli FLİ.T tedarik ediniz. Siyah kuşaklı ve asker resimli sarı tenekelere dikkat ve Onları musirren tatep ediniz Umaml Değesu | İstanbul Belediyesi İlânları | Karaköy Köprüsünde kiralık gişeler Karaköy köprüsünde Eminönü cihetinde sağ taraftaki gişet Teminat akçesi 90 lira. Karaköy Köprüsünde Teminat 90 lira Kareköy Köprüsünde haliç tarafındaki gişe: Teminat 63 lira. Yukarda yazılı gişeler kiraya verilmek üÜzere ayrı ayrı kapalı zarfla müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar şatname almak üzere Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli, müzayedeye girmek için de hizalarında yazılı teminat akçesi makbuzu ile teklif mektuplarımı 14/6/93â4 Perşembe - günü saat on beşe kadar Daimi Encümene vermelidirler. — “2765,, JÜL KREPEN. İstanbul. Gafata, Vayveda Man Nab Galata cihetinde sol taraftaki - gişet * Bostan mahallesinde - Mangasar caddesinde harap ve metruk bir halde bulunan 27 - 29 numaralı binanın tarihi ilândan itibaren ön beş gün zarfında sahipleri tarafındaa gerek hedmen gerek ta- mireri tehlikesi izale olunmadığı takdirde Belediyece hedmi ciheti- ne gidileceği bileümle alâkadaramına ihtarname makamına - kalma olmak üzere ilân olunur. (3144) - türie —rilil n

Aynı gün çıkan diğer gazeteler