15 Haziran 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12

15 Haziran 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ç LLLLAAAı"”—”—x<rr N TU İK ELEKEEELTÜİ ON KERE eT Türkiye Hilâliahmer CEMiYETi MERKEZi UMUMiSiNDEN: Keşif bedeli kırk dokuz bin küsür liraya baliğ olan Aksaray'da Haseki caddesinde HASTABAKICI HEMŞİRE ler mektebi bahçesinde ya yatakhane inşaat ve tesisatının pazarlık suretile icra kılınan münal taliplerin teklifi haddi lâyıkında görülmediğinden on beş gün müddetle ve kapalı zarf usulile tekrar münukasaya konulduğu ve 17 Hariran 934 Pazar günü saat 15 te İSTANBUL'da Eski Zaptiye caddesinde Hilâliahmer satış bürosunda ihalesinin lcra edileceği ilân olunur. (167) ÇiFTLiK PARKINDA Deniz kızı Hanım ve kemani ASADi beyle 14 kişilik SAZ HEYETİNİ dinleyiniz. aaaap (134) lar eeei — . a öebibü Barut İnhisar İdaresinden: 1 — 15 Haziran 1934 tarihinden itibaren Revolver ve Tabanca fişeklerile av fişek ve kovanları ve teferruatının demiryolu üzerinde veya sahillerde bulunmıyan mevkiler de dahil olduğu halde memleketin her tarafında her bayiin dükkânında asılı bulunan listedeki fiatlar üzerinden satılacağı, 2 — Av saçması ve şevrotinlerin yine memleketin her tarafında kilosunun elli iki buçuk ve yarım kilosunun yirmim altı kuruş on paraya satılacağı ilân olunur. “3155,, Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden: Alınacak 60 ton kurşun için 9, 12 ve 15 Haziran 934 tarihinde yapılan ilânlarla aleni münakasa usulü tatbik olunacağı sehven gösterilmiş oldu- ğundan münakasa tarihi olan 2 Tem- muz 934 te kapalı zarfla müracaat olunması tavzihan ilân olunur. — “2255. İnhisarlar U. Müdürlüğünden: Mecidiye Likör fabrikasına teslim edilmek şartiyle "15,564,, M 3 Çam kerestesi satın alınacaktır. Taliplerin pazarlığa — iştirak etmek Üzere “*4 7,5,, teminatlariyle beraber “23/6/934,, cumartesi günü saat “15,, te Cibalide Alım, Satım Komisyonuna müra- caatları “3173,, < SON POSTA FiKRiYE Ham PANORAMA — BAHÇESİNDE VAPURCULUK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ İstanbul Acentalığı Liman Han, Telefon: 22925 Trabzon Yolu TARİ mar Pazar günü saat 20 de Galata rıhtımından — kalkacak. — Gidişte: Zonguldak, İnebolu, Ayancık, Sam- sun, Ünye, Ordu, Gireson, Tirebolu, Görele, Trabzon ve Rizeye. Dönüşte bunlara ilâveten, Of ve Sürmeneye uğrayacaktır. DABCOVİCH ve Şürekâsı Te 44708 -7 - 41220 Avrupa ve Şark limanları arasında Yakında gelecek vapurlar Gudrun vap. 22-23 Hazirana doğru. Yakında hareket edecek vapurlar Gudrüun vapuru 25-26 Hazirana doğru, Fazla tafsilât için Galata, Frengyan han umum! acenteliğine müracaat 'Tel 44707/8 « 41220 THEO REPPEN vapur acentalığı Polish - Palestine Line ot the polish Transatlantio Sihpping Co, Ltd. Gdynia - America Line. 15.000 tonluk “POLONİIA,, TYransatlantik vapuru ile Köstence - İstanbul- Hayfa - Yafa- Pire arasında muntazam ve lüks azimet ve mvdet seferleri 1, £ ve Süncüsınıf kamaraları vardır. Hayfa - Yafa- ve Pire için seferler: 28 Haziran sant 16 te 18 Temmuz saat 15 te 26 Temmuz sant 10 te 9 Ağustos saai 15 te Doğru Köstonce için seferleri 25 Haziran saat 19 da 9 Haziran saat 19 da 98 Haziran aaat 19 da 6 Ağustos saat 16 da 20 Ağustos saat 16 da Seyahat müddeti : İstanbul — Köstence 15 saat İstanbul — Yafa &, İstanbul — Hayfa Pü'ş Fazla tafsilât için Galatada Preng- yan hanında umumi acentalıklara müracaat. Tel. 4-4707/8-41220- Yolou için atlantik vapuru — Acentasına. Galata rıhtim caddesi Tel, 40019 ve Vagonli - Kok ve Natta seyahat acontalıklarına — müracaat. (33) PANORAMA Bahçesinde —loı Posta .llıllııııı Sahibi: Ali Ekrem Neşriyat Müdürü: Tahir Haziran 15 BURSA BEŞİNCİ 1 TEMMUZDA AÇILIYOR Kaplicalar mevsimi münasebetile Bursanın en kalabalık zamanı olan 1 Temmuzda şehrin birinci sınif Gazipaşa caddesi Üzerin- de muazzam Şafak Otelinde bütün vilâyata şamil olmak Üzere Bursa Beşinci Yerli Mallar Sergisi açılacak ve 12 gün devam edecektir. Sergiye iştirak ve sergiyi ziyaret edecekler Devlet Demiryolları ve vapurlarında tenzilâtlı tarifeden istifade ederler. Bu sergide yalnız yerli mallar teşhir olunur ve satışı yapılır. Sergide yer ücretleri : Altkat salon metre murabbaı Ortakat büyük odalar metre murabba: Üstkat büyük odalar metre murabbaı Br . İstanbuldan Yalovaya birinci sınıf yolcular için vapur 50, Yalovadan Bursaya lüks otobüsler 75 kuruş alır. Şu halde İstanbuldan Bursaya 125 kuruşla gelebilirsiniz. Sergiye iştirak edenlere sergi heyeti tarafından 200 kuruş mukabilinde yemekli bir Uludağı seyahatli tertip olunacaktır, Deniz sathından 2000 metre yükseklikte bulunan Uludağa lüks otobüslerle 13 Temmuz Cuma sabahı Bursadan hareket edilecek ve Uludağı otelinde bir öğle yemeği yenilk- dikten sonra muhtelif eğlencelerle vakit geçirilecek ve akşam Üzeri şehre avdet olunacaktır. Sergi vesilesile Yeşil Bursanın kaplıcalarını, abidelerini, emsal- siz manzarasını ve Uludağıni gürünüz, istifade ediniz. Sergiye iştirak edeceklerin 28 Haziran akşamına R tc Alşkadar sergi: binasında yerlerini almaları, 29 akşamına kadar da paviyonlarını İkmal etmeleri. Müracaat yeri: Bursa Ticaret Odası Sergi Riyaseti. MARMARANIN PIRLANTASI BOMONTİNİN nezareti altında N Köprü Üsküdar iskelesinden ve Beşiktaştan Salacağa sabahtan gece yarıma kadar her yarım saatte gidiş geliş vapur vardır. iNCESAZ, ORKESTRA, VARYETE Taze buzlu küçük fıçılar müşterilerimizin sofralarını şenlendirmektedir. Husust müsamere ve ziyafetler kabul ve tertip edilir. & 'FRUITSA Sabah uykudan uyanınca dilin KDA vellit avarızdan sizi vikaya edecek olan Eno'e “Fruit Salt* Belediye Karşısında Taksitle ; Satılık Arsa Esas No. Mevkiü ve Nev'i Teminal Lira 625 İstanbul Belediyesi karşısında 18 Parsel No. h 1000 231 metre arsa Yukarda yazılı arsa pazarlıkla satılacağından taliplerin 19/6/934 Salı günü saat onda Şubemize müracaatları. (374) * * İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan : Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Karga sokağında 9 No.lı apartımanın 3 No. lı dairesi açık arttırma suretile kiraya verilece- ğinden elyevm aylığı 18 liraya talibi bulunan işbu daireyi daha V fazla bir bedelle isticar etmek istiyenlerin 18/6/934 tarihine müsa- dif Pazartesi günü saat 14 den 16 ye kadar 934/929 dosya No.sile dairemize müracaatları ilân olunur. (375) gl lll —îstanbul Belediyesi Sular idaresinden: 16 Haziran Cumartesi günü öğleden itibaren Pazartesi sabahina kadar evvelce ilân edildiği gibi isale tesisatında yapılacak ıslahata ait mühim bir ameliyat dolayısile su verile- miyecektir. Pazartesi günü su tevzüne başlanacak ise de yüksek mahallerin ancak Salı sabahı muntazam su alabileceğini muhte- rem İstanbul halkına şimdiden ilân ederiz. (3182)

Bu sayıdan diğer sayfalar: