17 Haziran 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 10

17 Haziran 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

NN 1 10 Sayfa KNo. S1 Karakql_ğa 17-6 » 9ü4 Nakili: A.R. __Ge_ğenler t aa Bınş İsmim'i, Nerede Oturduğumu Soru- yorlardı.. Bunlara Ne Cevap Verebilirdim ..» * Şimdi söze, bizi kümesten çıkaran memur da karıştı: — Utanmak mı?.. O da, ne kelime?.. Sen bizimle beraber olsaydın da, onu kümeste bastır- dığımız zaman koyverdiği kahka- haları duysaydın.. Mahcup, sıkıl- gan görünüyor amma.. Mal mü- barek mal... Beynimde uğuldıyan bu sözlere, ne itiraz ettim; ne de kendimi müdafaaya — yeltendim. — Bilakis içimden bu memura hak verdim; başımı önüme eğdim, Çünkü artık ben, sarih cürümler karşısında bütün temizlik ve masumiyetimi kaybetmiş düşük bir kadın.. Ni- hayet; gizli bir fuhş evinde bası- fan, bu baskında — saklandığı kü- mesten kahkahalar atarak çıka- rılan utanmaz, arlanmaz, sefil bir sabıkalı idim. * Resmen isticvap olunuyordum; — Adın ne?.. — Üç adım var. Birincisini unuttum. İkincisi Melâhat. Üçün- cüsü Hikmet... Hangisini isterseniz kullanın. İfademi alan memur, dik dik yüzüme baktı. Ve sonra, söylene söylene yazdı. — Melâhat.. — Namı — diğer, Hikmet... Pekâlâ babanın adıne? | — Onu da unuttum. Memur, bu sefer öfkelendi: — Alay mı ediyorsun, be ?.. İnsan, babasının adını unutur mu? Önüme — bakarak sükünetle cevap verdim: — Bilmiyorum. — Hah.. Şöyle söylesene.. Öteden bir memur söze karıştı?. — Bunların çoğu, babalarının adlarını bilmezler.. yanver, baba- sının adı Abdullah diye, — Nerede doğdun?, — Bilmiyorum, — Kaç yaşındasın?, İ L üeseesessemesierieam ati ll leraien W n PK e b Ğ Son Posta “vevnik siyast, Havadla Ve ÜDik garstesi Kaki Zabtiye, Çatalçeşme sokağı, 26 İSTANBUL Gazetemizde — Çıkan — yazı ve resimlerin bütün hakları mahfuz ve gazetemize nittir. ABONE FiATLARI 270 YUNANİSTAN / 2340 / 1220 'ııo) 300 ECNEBİ İrm 1400 | 800 Abone bedeli peşindir. Adres değiştirmek 25 kuruştur. Gelen evrak geri verilmez. Mânlardan mes'uliyet alınmaz. Cevap için mektuplara 10 BT A, Tlüyenl ada çe — Bilmiyorum. — İkametgâhın?... — Bilmiyorum. Memur, fena halde - sıkılmış, kızmış, — kıpkırmızi — kesilmişti. Birdenbire — irkildi. Öfkeli bir sesle: — Sen baksana bana.. ben, hiç şakaya gelmem.. hokkayı kapınca kafanda parçalarım. Doğru cevap verecek misin?. Dedi. Menfi cevaplarımla sabrını tü- kettiğim bu memur da haklı idi. Onu teskin için istirhamkâr bir tavur aldım: — Memur efendi.. öfkelenme- yiniz.. değil hokka ile kafamı par- çalamak, cımbız ile etlerimi çek- Seniz, yine mazime ait size hiç bir şey söylemiye muktedir. de- ğilim... Unuttum.. babamı, ana- mı.. bundan dört beş ay evvele gelinciye kadar pek temiz olan bütün varlığımı kâmilen unuttum. Yazın.. bana sormadan istediği- nizi yazın. Diye yalvardım. Bir dakika evvel, hokkayı ka- famda parçalama tehdidile irki- len memurun biddetle açılan göz- leri yavaş yavaş tabii şekline in- di. Son defa çehremi tetkik et- tikten sonra acımak —manasını ifade eden bir teesssürle yine kâğıdın —üzerine dikildi. Du- daklarının arasından şu - sözleri söylerken, — gözleri de — yazdığı kâgıdın üzerinde sürüklendi: — Bimekân takımından... İşte — zabıtanın, — sabıkalılara mahsus sicil defterine, künyem şu suretle geçmişti: ( Bimekân takımından.. Aptul- lah kızı, Melâhat.. Namı diğer Hikmet... | x Artık bütün temiz mazim, düş- tüğüm çukurun çirkefleri arasında erimiş.. Babamın pak ve nezih adı ile benim eski saf ve lekesiz varlığım, mahvolup gitmişti. Hak- kımda yazılan kâgıdı göz ucile süzdüğüm zaman şu satırları okuyabilmiştim: Emrazı Zühreviye Muayeneha- nesi Müdüriyetine Bimokân takımından ve sabıkalı alüfte güruhundan - olup gizli fuhş ev- lerinde icrayı san'at etmekte iken me- mürini sidesi tarafından derdest olunan Abdullah kızı Melâhat, namı diğer Hikmet ( mevcuden izam ) kılınmıştır. Merkumeanin muayenei lâzımesinin ic- rasile vedine ( vesika ) itası zımnında işbu müzekkere müdüriyeti aliyelerine takdim olunur. )| Bir anda gözlerimin önüne dikilen hakikat, çırılçıplaktı. Bu- günkü hüviyet ve varlığım artık tam bir hudut ve çerçive içine alınmış; —ainımın tam ortasına simsiyah bir damga basılmıştı... ne şeref, ne fazilet.. artık hayatta benim için bunlardan bir zerre kadar olsun nasip ve gurur his- sesi kalmamıştı. Bundan sonra benden bahsedildiği zaman ismi- min evveline iki kelime konacaktı: — Sabıkalı.. vesikalı.. Ve herkece beni bu sıfatlarla tanıyacaktı., (Arkası var) SON POSTA At — Bizim at en önde gidiyor amma jokeyi göremiyorum? Baksana camm, atların ayakları altında... Dünya İktiısat Haberleri Hindistanda Büyük Bir Toplantı Londradan bildiriliyor: Hindis- tanın Simla şeh- "B':;';: ce | Tinde benka l leir haftasında mühim bir konferans ça- lışmağa başladı. Hindistanın buğ- day ve pirinç zeriyatının tetkikile uğraşan bu toplantı daha ilk gününden itibaren müsbet karar- lar Almağa başlamıştır. Bu konferansı toplıyanlar Hin- distan pirinç ve buğday istihsa- lâtında bir fazlalık bulunduğunu ve binaenaleyh zeriyatın tahdidi yoluna gidilmesini ileri sümüşlerdi. Yapılan tetkikat neticesinde bu iddia varit görülmemiştir. Hin- distanda buğday ve pirinç yine eskisi gibi geniş sahalar kap- hıyacaktır. Topluluktan - bilistifade bu iki ziraat maddesinin sürümü hak- kında faydalı olabilecek karar alınmaktadır. * Nevyorktan bildiriliyor: Pera- kende — otomobil A:::;:::# satışları hakkında neşrolunan — son afışı artıyo da iktısat işlerile uğraşanları çok ı istatistikler bura- memniun etmişlir. Nisbeten bir lüks maddesinde görülen bu satış fazlalığını buhranın hafiflediğine güzel bir misâl olarak gösterenler çaktur. (1933) senesi ilk beş ayına kıyasen (1934) senesi ayni devresi zarfında otomobil satışları yüzde (44) nisbetinde artmıştır. Yalniz bir firma bu müddet zarfındaki prakende satış faa- liyetini — (253.263) — otomobilden (364.872) otomobile çıkarmışlır. * Sofyadan bildiriliyor: Bulga- ıiıtıniı'ıı hıııbu- bat ihracı İera lan hubabatl Ve kileri heyeti hracı yasak | kararile menedil- miştir. Bu kararın verilmesine başlıca sebep kuraklık dolayısile mahsulün bozulmuş bulunmasıdır. Tatbikine başlanan bu karar yeni bir emre kadar mer'i bulu- nacaktır. * Atinadan bildiriliyor: Başvekil Yunanistan- ı.“::“, (âıldıı;i:iı Ki inde da tütün Iııı'ıııı hususi bırıı teşkilâti | heyet tütün işle- rile uğraşmak üzere müstakil bir ofis ihdasinı kat'i olarak karar altına almıştır. Tasavvur olunan teşkilât hemen hemea bir nezaret kadar büyük olacaktır. Çalışma tarzı ve salâhiyeti healiz tamami- Karneradan Birinciliği Alan Maks — Boks -Şâmpiyonluğu Haziran 17 Baer Nasıl Dövüştü İki gün evvel Nevyorkta yapı- lan - cihan ağır siklet şampiyon« luğu — maçında “Dev adam,, de- nilen İtalyalı Kanerayı teknik şekilde — akavt etmek — süretile tepoledi ve ci- han şampiyon- unvanını Bu resimde — genç boksör — Maks Baer'i meneceri eski dünya şam- piyonu Dempsey ilo beraber gö- ğ rTüyorsunuz. Gü- zel bir vücut, değil mi? Bu maç hak- kında yeni tafsi- lât şudur: Nevyork, 16 (A.A.) — Ame- rikalı boksör Maks Baer, İta- yan devi Karnerayı dövmek su- retile dünya ağır siklet boks şam- piyonu olmuştur. Hakem maçı, on birinci va- vuntta, Karnera iki defa nakdavn olduktan ve bununla — beraber maça devam İiçin cesaretle, fakat Yalova icra memurluğundan: l Açık arttırma ile pauzaya çevrilecek gayri menkülün ne olduğu yer altı çimento döşeli deniz tarafından demir kapağı bulunan — bodrüm. — Aşağıdan birinci katda gazino ve bir oda ve bir eamekânlı — ocaklık ve zemini beton üzerine çini taş döşeli. İkinci kat; biri camokânlı vea dördü — ile koridoru çini taş döşeli olmak üzere yedi oda, — iki helâ, ufak bir koridor ve bir musluk. Üçüncü kat, biri camekânlı ve koridor- a üç odası çini taş döşeli olmak üzere yedi oda iki helâ ufak bir koridor ve iki muslük — ve bahçeye — nazır bir küçük balkon. Dördün- cü kat, yani çatı âltı tavan ve döşemeleri tahta olmak üzere üç oda, bir helâ ve bir musluk ve biri denize, biri bahçe ve diğeri hamamlar cadde- sine nazır üç balkon. Temeli kısmen taş ve üstü toğla üzerine mebni olup ikinci katın çıkıntım altı direğe istinat etlirilmiş. Şarkında bulunan dere ile şimal kısmında ufaklı büyüklü yirmidört çınar ve on salkım ve üç söğüt ağaç- ları olup cem'an dokuzyüz elliboş met- re murabbaı mahallin yüz oniki metre. sinde otel ve sükiz yüz kırküç me murabbandaki bahçesinin ortasında çini taş döşeli dana mahulli gibi müştemi- lâtı bulunan ve bahçe ve otelin bütün aksamında eleklirik tesiasatı olan Nuri- ye oteli. Güyüi meokülün bulunduğu mevkü mahallesi sokağı ve numarası Yalovada küprübaşı — mevkünde ha mamlar caddesi üzerinde — denize ve depoya nazır şarkan dere, — garben sahibi sevet Arsası şimalen — kumluk ve deniz cenuben — şose, Künunuevvel 9831 No. 11. Takdir olunan kıymet on beş bin İira. Arttırmanım yapılacağı yer, gün, saat, Yalova icra dairesi 18/7/984 Çarşamba günü saat 14 ilâ 16 ya kadar. 1- İşbu gayri menkulün a şarinamesi 8/7/984 tarihindein itibaren 984-741 numara ile — Yalava icra dairesinin müuayyen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. - İlân- da yazılı olanlardan fazla — malümat almak isteyenler işbu şarnameye ve 934-741 dosya numarası ile memuriye- maya iştirak için yukardı tin yüzde yedi buçuk nisbetinde — pey le tesbit edilmemiş bulunan müs- takil tütün ofisi bir idare meclisi tarafından idare edilecektir. Bu ofis tütünün istihsalinden istihlâkine kadar bütün safahatile meşgül olacak bilhassa reklâm” Fotor M C. M Amerikalı genç boksör Maks Baer sallanarak kalktıktan sonra, İtab yan boksörü tamaman sersemle- miş ve döğüşe devam edemiye- cek bir halde olduğunu görerek durdurmuştur. Çünkü dövüş artık famamen gayri müsavi şartlar içine girmişti. Maç esnasında Karnera on defa ringe yuvarlanmıştır. akçesi vaya milli bir bankanın temi- uat — mektubu tovdi — edilecektir. 8- İpotek sapibi alacaklılarla diğer nlâ- kadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan id- dialarım işbu ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinda evrakı müabitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaş- masindan hariç kalırlar. 4& - Gösteri- lon günde Aartlrmıya iştirak edenler şartaamesini — okümuş — ve — lüzümlü malümatı alınış ve bunları tamamon kabul etmiş ad ve itibar olunur. 6 -tayin edilen zamanda gayri meakul üç dela bağırıldıktan — sonra en çok -:.u-— ihale edilir. Ancak artırma bi mühamnmen . kiymetin * 70 l bulmaz veya satış isteyenin ı?îî%â rüçhanı olaa diğer alacaklılar bulunup ta bedel bünların o gayri — menkul ile temin edilmiş — alacaklarının mecmu- undan fazlaya çıkmazan en çok arttıra- nın teahhüdü baki kalmak üzere art- tırma on beş gün daha yeni — 2-8-034 tarihine müsadif perşembe günü —ayni saato kadar temdit ve on beşinci günü ayni saatte yapılacak arttırmada bedeli aatış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılarin o gayri men- kül ile temin — edilmiş — alâcak. lan mecmuundan fazlaya çıkmak - şar- üle en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir. bedel elde edilmezse ihâle yapı- maz ve — satış — talebi — düşer. Gayrimetkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlot içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzet- miş olduğu bedel ile almıya razı olursa ona razı olmaz veya bulun- mazsa hemen On beş gün müddetle artırmaya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve göçen günler için 4S den hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrica | hükme hacet kalmaksızın memuriye- timizce alıcıdan tahsil olunur. Mezkür Nuriye oteli yukarda gösterilen 18-7. 934 tarihinde Yalova icra memurluğu odasında işbu ilân ve gösterilen artır- ma şartaamesi dairesinde satılacaği olunur. — (4i) ne hususi bir ehemmiyet ve- recektir. Yunan hükümeti bu ofise se- nevi tahsisat olarak 30 milyon drahmi (375 bin Türk lirası) ve- recektir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: