12 Ağustos 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

12 Ağustos 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mem'eket Manzarası Bigalılar Yazın Nasıl Yaşarlar ? Biga, (Hususi) — Buramın yaz hayajı başka yerlere hiç benze- mez. Rençber — olanların erkek- leri şu mevsimde tarlada ya orak biçmekle veyahut tarladan har- mana deamet taşımakla meşguldür. Kadınları ise evdeki sabah işini bitirdikten sonra bağa gider ve oradaki kuyudan sebze sula- makla ve yemek yapmakla vakit geçirir. Bazı bağlarda ekmek pişir- mek için küçük fırınlar bile vardır. Akşam yemeği yendikten sonra gülüş ahenk bağlardan evlere avdet olunur. Hemen hemen her bağda bir kuyu ve kap kacak bir de kulübe vardır. Bu kulübe icabında içinde bir iki kişi yatabilecek şekildedir. Bağ âlemleri, ta bağ bozumu olan Teşrinsaniye kadar devam eder. Çavuş Üzümlerinden sonra misketler olmıya başlar. Onun arkasını da pastaka, saçaklı, şıralık, Alimşah, huri- kadın, algemre, sarıhevenklik, til- kikuyruğu, dikenli, plâkâ kadın- parmağı, — yapıncak, — sadıkoğlu, çekirdeksiz razzkı, keçi memesi namını taşıya muhtelif cinsteki Üzüniler takip eder. Son zamanlarda Bigalılar bağ ilâçlama usulüne çok riayet eb mektedir. Çünkü bunun faydasını artık anlarmyan kalmamıştır. Yeni göztaşı mahlölü serilmiş olan bir bağın manzarası pek hoştur. Göztaşı suyu mavi renkte olduğu için yeşil yapraklar Üze- rine serpilişindeki renk imtizacı, adeta telâtum etmiş bir deniz dalgasını andırır. Şu aralık mek- tepler de tatil olduğu için çoluk çocuk her aile bağdadır. Bir mektepli yavru, bir yanda Cümhuriyet marşını söyler. Bir diğeri başka bir mektep şarkısı tutturur. Bu saatteki bağ zevkine doyum olmaz. Biganım bu mevsimdeki bağ &lemleri, her yerde herkese nasip olmıyan müstesna bir asüdelik, bir sadelik ifade etmektedir. Bağı olmayanlar da bir bağın yalnız üzümünü almak suretile bu bağ fasıllarına iştirak ederler. memurin kısmı ise akşam Üzerleri şehir parkındadır, burada da güzel bir radyo her akşam muntaza- man samiaları uğşamakta bu sıcak mevsimleri akşamları güzel bir mesire halini alan bahçe gecenin on birine kadar ailelerle dolup boşalmaktadır. Şehir parkı evvelce kasaba nın en İşlek mezarlığı olduğu için bher ne kadar oradakilerin kemikleri başka yere kaldırılmış ise de bir takımları dedelerinin hatırasına hürmeten parka gel- memekte ve geceleri mahalle kahvesinde vakit geçirmektedir. H. Ş. Ali Misto Çetosinin Tenkili Mardin, (Hususi) — Savor jfandarma müfrezesi — tarafından tenkil edildiği bildirilen Ali Mis- to çetesinin tenkilinde muvaffa- kıyet yösteren müfreze Mardin jandarma kumandanlığı - tarafın- dan tertip edilmiştir. Bu müfre- teye Savor jandarma müferezesi de iltihak etmiş ve çete müşte- rek mesai neticesinde yakalam taştır, Kemaliyede Maarife Ve Sanayie Pek Fazla Ehemmiyet Verilmektedir Kemaliye (Hu- kişaf ve terakki- susi )— Belediye ye başlamıştır. Bütçesinin —dar- Kemaliyeliler lığına — rağmen tahsile çok me- büyük bir azim raklıdırlar hemen ve gayretle hayli okumamış — az varlıklar — mey- çok hesabını bi dana getirilmiş meyen — adama 11000 lira sarfile rast gelmek çok yaptırılan büyük güçtür. Kema- otele pek dağnıla liyede yedi mek- bir vaziyette olan tep vardır. Nüfus hükümet daire- itibarile muallim leri de yerleştiril- ihtiyacı çok fazla lîıişü:. On üç bin olan Geceğü, Ke- lira sarfile yap- şe, Hıgdar köy- tırılan çok güzel d lerine birer mu- ve asri Halk Fir- — Kemaliye himaye heyetinin gigindirdiği mektepliler ve himaye heyetl — allim beklenmek- kası binasının bir kısmında da Halk Fırkası oturmakta, diğer kısımları da Ziraat Bankası, Asker- lik Şubesi, Sıhhat dairesi, ve dispansere icara verilmektedir. Kazada elektrik yoktur. Sanayli ve hayat noktasından her var- lığa kavuşmuş olan Kemaliyede elektrikin tesisi günün en mühim ihtiyacı idi. Kaymakam Abdullah Şükrü Beyin teşebbüsile bu iş te ııkıııdı başarılacaktır. Parasını ismen kazadan kısmen de diğer vilâyetlerdeki yurtlarını tarafından toplanmıştır. Kazadan her sene elli bin Hralık halı ihracatı yapılmaktadır. sevenler altmış bin lira sermayeli kollek- Bozüyükte Kaplumbağa Emine Çiy Et Yiyerek Yaşıyor Bozüyük (Husust) — Burada Kaplumbağa Emine denilen bir kadın vardır. Bu biçare vaktile iyi halli bir aileye mensup iken harp esnasında eşkıyalar tarafın- dan kız kardaşı Âyşenin kaçırı- masına mani olduğu için ateşe atılmış, belinden aşağısı yanmış- tır. Emine o zamandan beri kö- türüm bir haldedir. Sokaklarda gezerek yiyeceğini temin etmek- te ve kasapların verdiği et par- çalarını çiy çiy yiyerek yaşamak- tadır. Bu kadının yerlerde,toz top- rak içinde bulduîı şeyleri yime- sine rağmen hiç hasta olmaması nazarı dikkati celp etmektedir. Çorumda Balo Çorum (Hususi) — Zabitler kendi evlerinde bir balo vermiş- lerdir.Balada Çorumun bir çok ki- bar aileleri, bulanmuş. Dans, pi- yango, monoloğ ve muhtelif eğ- lenceler içinde sabahlanmıştır. tif bir halıcılık şirkeli mevcuttur. Bu şirketten maada beş yerde büyük ve diğer birçok evlerde hususi halı tezgâh ve imalâthane- ler de mevcuttur. Kemaliye halı- larının İstanbul, Aukara, Adana, İzmir, Ankara ve birçok büyük şebirlerde ve hattâ Avrupa pazar- larında birçok satış şube ve kol- larda iyi müşterileri vardır. Kasabada üç büyük marangoz fabrikası mevcut olup, çeşitli ve cazip mobilya takımlarile hemen her yerde şöhret kazanmıştır. Son on beş sene evveline kadar ilerlemiş olan ipekçilik harbı umumi yüzünden biraz duraklamış isede son senelerde yeniden in- Gümüşhane Şarkın Transit Yoludur Gümüşhane (Hususi) 10,100 metre murabba: mesahası olan şehrin — 121,797 nüfusu vardır. Vilâyet Bayburt, Kelkit, Şiran, merkez ve Torul beş kazaya münkasimdir. Şark Transiti vilâ- yet merkezinden — geçmektedir. Bu itibarla iktısadi mevkiüi ehem- miyetlidir. Bayburt — kazası — vilâyetin hayvan — pazırı mahiyetindedir. Senede 200- 300 binm kasaplık hayvan Bayburttan geçerek sevk- edilir. Bayburdun hayvan ihraca- tıda senede 30 bini bulur. Çoruh, Trabzon, Giresun vi- layetlerinin halkından yüzde sek- seni hemen her sene Şiran ka- zasının yaylalarına gelmektedirler. İran transiti Trabzondan geç- tedir. Kaymakam Abdullah Şükrü Bey bu sene maarif pilânına uy- gun üç mektep yaptırmıştır. Ve bir mektebi de muazzam bir şekil- de tamir ve ıslah etmiştir. Önü- müzdeki ders yılında kaza mer- kezinde 60 talebelik bir köy pansiyonu açılacak ve üç senelik tahsilde kalan köy çocuklarının beş yıllık ilk tahsillerini kaza merkezinde tamamlamaları da temin edilmiş olacaktır. Bu sene fakir ve yetim talebelerden 35 kişiye yerli malından elbise ayak- kabı ve çamaşır giydirilmiştir. Ve yoksul talebenin kitap, kırta- siye, mektep ihtiyaçları teminine çalışılmaktadır. Tokatta Mimart Kıiymeti Olan Binalar Tamir Ettirildi Tokat (Hususi) — Hükümet- ten verilen tahsisatla kıymetli eski eserlerden ve Selçuk mima- risinden Ebülkasım bini Ali Tu- si'nin türbesi tamir edilmiştir. Vilâyette Senteymur oğlu Nucet- tin tekkesini tamir ettirmiştir. Belediyenin mezbahayı İnşa ettirmesi münasebtile 6 civardaki Mekmun türbecini de tamir etti- receği söylenmektedir. Bu türbe- ler en güzel mimari esrlerdir. Yol faaliyeti de devam etmek- tedir. Tırhal-Tokat yolunun bu sene behemhal ikmal edileeği ümit olunmaktadır. Tokat-Niksar yolu da hasat mevsimi nihaye- tinde ikmal edilmiş bulunacaktır. miye başladığı zaman Gümüş- hanenin kıymet ve ehemmiyeti bir kat daha artacaktır. Erganide İmar Faaliyeti Başladı Erganl ( Hususi ) — Erganide hararetli birlmar faall. liyeti vardır. Demiryolunun bir an evvel Erganiye ulaş- tırılması faaliyeti de bu imar faaliyetini teşvik eder mahi- ettedir. Bakır şirketinin fabrikalar kurmak, bu fabrika- arda çalışacak ameleye, memur ve müstahdeminö mahsus evler, apartımanlar, daireler yaptırmak geti Erganide yeni bir iş kazada işsiz. adam kalmamı nüfus hergün biraz daha artmaktadır. Kazada bir dişçiyo, bir eczacıya ihtiyaç vardır. Bugünkü faaliyet uzun zaman- dan beri İhmal edilmiş olan gayet mamur biz kaza merkezi çığırı açmıştır. Daha şimdiden oştır. '&vudu gelen işçilerle gani'nin yakın bir atide olacağını göstermektedir. Memleket Telgrafları Adana Haberleri Pamuk Satışı Başladı, Sıcaklar Hafifledi Misir. - pamuklarının kilosu yerli cins pamukların kilosu 32 kuruştan muamele görmekte" dir. Buğday fiatı sabit fakal arpa ve yulaf her gün biraz dahâ yükseliyor. Arpanın kilosu 2.60 ve yulaf ta 2.55 dir. Sıcaklık Adana, 10 (A. A.) — Birkafi gündenberi pek sıcak giden har| valar bugünden itibaren şiddetini kaybetmeye başlamıştır. Dün göl gede en fazla sıcaklık 36.5 iket bugün 34 de düşmüştür. j Dispanserde Faaliyet Adana, 10 (A. A.) — Geçent nisan, mayıs, haziran aylarında belediye dispanserine müracaal eden hastaların yeküna 7452yf bulmuştur. â 2459, u reçete, ve 442 sint bedava ilâç verilmiş'ir. 566 # memleket haslanesine beş tııJl de memleket harici hastanelere! yatırılmıştır. Kargı Çayında Bir Çocuk Boğuldu | Alanya, (Hususi) — Türk Taf köyünden Mustafa oğlu Hüseyilt | Değirmene un öğütmeğe giderket Kargı çayında yıkanmak istemlş, | gtrh bir yere düşerek boğulmuş” İ Bir Kadının Paşını Ezdiler. Alanya, (Hususi) — Obaalâ Camiköyünden 35 yaşında Mus tafa kızı Rabia bahçede uyurketi meçhul şahıs tarafından taşla kar fası ezilmiştir. Rabia ölmek üze' redir. Savurda Bir Dil Yayma Cemiyetl Kuruldu vi azaları, bunlardan, Savur, yat ve Estel cemiyetlerinin a ma merasimini yapmak Üzere vura hareket etmiştir. Ve bugün Savur cemiyeti lhş resmini yapmışlardır. Hey'el yarın Midyat kazasına harekel Samsun - Amasya Maçı Amasya (Hususi) — Amasya tenezzlih trenleri bu, komşu memleketin gençlik t küllerini — biribirine — bağla yaramaktadır. Samsun alay bir maç yapmak üzere şehrimi&' gelmiş ve Amasya Alaysporl/ kargılaşmıştır. Çok heyecanlı geçen bu oyuf neticesinde Samsun Alayspor H galip gelmiştir. Elbüstanda Bir Kaçakçi Elbüstan (Hususi) — Köst Delleo Mehmet idaresindeki bi kaçakcı kafilesi jandarmı tarafından tamamen yıhlınd 3,373,990 sgiara kâğdı ile birçet ipekli ve pamuklu mensucat, kr dın ve erkek çorabi ve eair 9* müsadere edilmiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: