21 Mayıs 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12

21 Mayıs 1936 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

12 Sayfa SON POSTA Mayis 21 Bir bahar sabahı kadar güzel! Çünkü herşeyden evvel günde iki defa kullanarak dişlerinin sağlamlığını ve göz kamaştıran — parlak- lığını kazandı Bütün diş ve diş etleri arıza nı giderdikten başka, ağız kokusunu izale eder, ağızdaki mikrobları temizilyerek sıhhatin ve güzeglliğin aynası olan ağzı bir konca gibi güzelleştirir B H E GERERAA | yerls vupnası: BETON MAMULÂTI KİREMİTLER: TEZYINAT PARMAKLIKLARI UÇVHALAR ve DIREKLER * ANADOLU ÇİMENTOLARI TAŞ. TELEFON: KARTAL 9 (54.9) Kirpiklerinizin şu resi rüldüğü gibi güzel olma isterseniz yalnız Farukinin (CİCD) rimelini kullanımız. Başka hiç bir rimel gözlere, # kirpiklere bu cazibeyi, bu | lelafeli veremez. Farukinin, dudak ve yanak allı' larıda dünyanım en meş hur rü larmdan üstündür, Farüukinin (CİÇİ ) krem ve pudralharı dahi son zamanlar- da saçma sapan ilânlarla âlem kandırımya çalışanların krem ve pudralarından çok âlâ olduğunu lasdik ederler. Yuvalotinizl yalnız (CİCİ) lerle yapinız Saç dökülmesi ve kepeklerden kurtulmak için en müessir ilâc Çehreye hilkatin — veremiyeceği yu- muşak, cazip ve lallı bir beyazlık verir, VENÜS KREMlı İle beslenen bir cild dünyamn en ta- ravetli güzelliğidir. VENÜS RUJU: Kullanan bir dudaktan çıkan her ke- lime bir ateş damlası gibi yakıcı olur. Beyoğlunda tanınmış Karlman, N, Tarika, Şark Merkez, İltriyal ve tu- hafiye mağazalarında satılır. Deposu: EVLİYA ZADR NUREDDİN EREN, Kimya, Ecza, Alât ve İtri- yat Ücarethanesi, istanbul-Bahçekapı, TURYAĞ KT LA İN _pı;ş—ı:h&n Son Po: Matbaası Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Sahiplerir A. Ekrem, 5. Ragıp, HL Lüttü Sinek, tahtakurusu, pire, bit, hamam böceği, güve ve bütün haşeratı tohum- larile öldürür. Kokusu lâtif ve sıhhidir, leke yapmaz, tesiri kati ve bütün markalara mü- reccahdır. Yeni icad pompalarını isteyiniz. İhtira beratı var- dir, Kimse aynını taklid edemez. Tablatın bahşettiği güzelliği kıy- metlendirir. Esmer, kumral, sarışın her tene tevafuk — eden yegtine kremdir. Lâtif kokusile sevimli bir haya yaratır. Cilddeki leke, sivilce, çil ve buruşuklukları kâmilen gide- rir. Gençlik taravetini haiz yümu- şak ve cazib bir ten yaratır. KREM BALSAMIN YAĞLI Gece için pembe renkli KREM BALSAMIN YAĞBSIZ Gündüz İçin beyaz renkli KREM BALSAMIN ACI BADEM Gece için pembe renkli KREM BALSAMIN ACI BADEM Gündüz için beyaz renkli Bütün tanınmış itriyat ve tuheafiy mağazalarında vardır. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu - İstanbul ASİPİN KENAN SAĞLIK VERİR Ameliyatsız basurları tedavi eder tesiri katidir. “Lüleburgaz İskân Memurluğundan: 936 yılmdı yapılacak göçmen evleri için şimdiye kadar pazarlıkla alın - mış kiremitlere ilâveten İmrallı köyü için 240,000, Akçaköy için 28,800, Karamusul köyü için 9,600, Evrensekiz köyü için 38,400, Çengelli köyü i- çin 19,200, Çiftlik köyü için 28,800, Büyükkarıştıran köyü için 57,600, Sakız köyü için 9,600, Ahmet bey köyü için 57,600 olmak üzere ceman ye- kün 489,600 kiremit 1/Haziran/936 Pazartesi günü saat 14 de pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin fenni ve eksiltme — şartnamelerini görüp poy vurmak için her gün iskân dairesine baş vurmaları ve belli gün ve saatte te- minatlarile birlikte pazarlık komisyonunda hazır bulunmaları lüzumu ilân o- lunur. beyaz nane Kokulu ve köpüklü çok yüksek bir macundur. Fiyatı her yerde 15 KURUŞTUR.

Bu sayıdan diğer sayfalar: