9 Eylül 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

9 Eylül 1936 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

f'*'ı ş Z—Son Posta ÇARŞAMBA —9 EYLÜL 1936 Idare ışlen telefonu : 20203 Fiati S Kuruş ' veğlaldan sonra yükselen sesler: M'“’"“—"“""'S”'“*i" n iv”l";' kt“l T .. e ara aylavı Wlılat 1le Ordumuz dünyanın enkuvvetli e zevcesi ağır yaralı Saylav Mitatın dün gece çok tehlikeli görülen sıhhi ordUSUdur’ çarpışmaya hazırız" ahvali sabaha doğru salâha yüz tuttu Bir İtalyan gazetesi “Musolini yalan söylemiyor, harp patlar patlamaz 8,600,000 asker çıkartacağız! ,, diyor 'thgiltere Kıbrıs adasını çok kuvvîtlî bir kara, hava j Ve deniz üssü yapmağa karar verdi, faaliyete geçiliyor Ru sy ada vazıyeı Leninin karısı nefyedilmiş ! Üniversitelerde Troçki laraftnrı le',.kkn"" Kazaya uğrayan otomobil hâdiseden sonra '"!.Vd“"“ çıkarı!nu; Maraş saylavı Mitat ile refikası Ba- K o yan Naime dün müessif bir otomobil Sovyet gnzetelen ısyan Ve|kazası geçirmişlerdir. kızıl orduda itaatsızlık ha- Teessürle öğrendiğimize göre bu ka- za bir vatandaşın canıni kurtarmak i- çin sakınırken vukua gelmiş, saylav Mitat ve refikası başkasını korumak is- tedikleri kazaya bizzat kendileri düçar olmuşlardır. Bay Mitatla refikası Bayan Naime, 'saylav Osman Hamdinin Çiftehavuz- lardaki evine giderek kendisini ziyaret etmişler, avdetlerinde bu müessif ka - zayı geçirmişlerdir. berlerini tekzip ediyorlar Roma-8 (Husust) — Ö Rigadan alınan haberlere — göre C |Leninin karısı - nın tevkif edildi « ğ ğine dâir evvelce Son İtalyan ııınımılımdıın bir görünüş şâyi olan havadiş anı 8 eellalyeda yan|burnutka, bugün çıkan Messjero gaze. | PEYYÜ etmiştir Saylav “Mitatla refikası saat 10,30 Pilan $0 rın hita -| tesi temas ederek Tininin ıâclznnı Leninin — karıs da Osman Hamdinin evinden çıkmış- Minda Musolini bir nutuk söyliyerek |teyid etmektedir. yakalanarak nef - P zamanında sekiz milyon asker çı-| Mesajero gazetesi İtalyada 21 ile 55 yedilmiştir. *4 (otomobillerine binerek Kadıköyüne k'"bılcceğini söylemişti. Dünya efkâ-|yaş arasında bulunan insanların 35 Ge çen ler de Madam Lenin -— |Müteveccihen hareket etmişlerdir. Ti umumiyesinde büyük akisler yapan (Devamı 8 inci sayfada) Troçki lehinde - (Devamı 8 inci sayfada) Kıymetli saylay Mithat oo e n lar, (Ankara 1047) numaralı husust ki harekete karışarak Stalin ve i-

(Devamı 3 üncü sayfada) Yugoslavya Başvekili | Başbakanın | Yağmurlar Ege mıntakasında memleketimize geliyor | Londra seyahati büyük tahribat yaptı! Başb&klni Hariciye Vekili| Manisada 10,000 ton üzlüm zarar gördü, Izmir ve Hariciye kâtibi umumisi civarında 65.000 çuval üzüm mahvoldu refakat edecek İzmir, 8 (Hususi) — Ege mıntaka- Ankara, 8 (Hususi) — Başbakan |sında şiddetli yağmurlar üzüm ve in - İsmet İnönü'nün Londra seyahatine | cirler üzerinde mühim tahribat yap - Ankara siyasi mahafilinde büyük bir|mıştır. ehemmiyet atfedilmektedir. Bu seya- a İ G hatte Başbakanımıza Dış Bakanından ve Hariciye kâtibiumumisinden başka Mehmet çavuşun anası kimlerin refakat edeceği henüz malüm ' değildir. Başbakanın ayın on beşinde d b kl Londraya gideceği tahmin edilmekte - yar ım e ıyor dir. Dost memlekete giden guetecılenmızden Falih Rıfkı Atay dün gece Belgrad radyosunda Yugoslav- Türk dostluğundan bahsetti Yağmurun İzmir şehrinde de tahri- bat yaptığına dâir olan haberler doğru değildir. Yağmur İzmirde (20) dakika (Devamı 8 inci sayfada) Memleketin en yiği çocuklınndın birini yetiştirmiş olan lihtiyar ananın avuç açtığını görmek istemiyorsak 15 senedir unuttuğumuz borcu artık ödemeliyiz Güzel İzmir | bugun kurtu- luşunun yıldönümünü kutluladı İzmir, 9 (Husüst muhabirimiz- den) — İzmirliler- bugün büyük bayramlarını yaşıyorlar, 9 Eylül her sene olduğu gibi bu sene de müs- B. ASAT F AŞ tesna bir surette kutlulanmaktadır. lgrad, 8 (Belgrada giden arkada -|dinoviç bugün saat dörtte Bükreşe ha-|| Baha geceden şehir baştanbaşa do- Mizdan) — Bugün başvekil M. Sto-|reket etmiştir. nanmış, tenvir edilmiştir. Herkes Adinoviç tarafından kabul edilen Türk (Devamı 8 inci sayfada) sevinç içindedir. tecileri mebusan meclisi rcisi ta-| gAAA Trenler kurtuluş bayramına İş- k:;"fian şereflerine verilen öğle ziyae)| Küçücük Kralın İ| titik için '([ı':'ıerıııIinr!;m ıiyar;ııfih ge- hde h l lardı Şierte : tirmiştir. erde yer mi- e hazır bulunmuşlardır. buyuk memleketinde VAi dibleler, M SOEAN gae şvekil M. Stoyadinoviç yakında v M 4 n el N “'k'yıı)e geleceği vadini gazetecile- Belgrad'a giden arkadaşımız Er- mişlerdir. Oteller, pansiy T ç Arıburnunda Mehmet çavuşun mezarı üslüne dikilen Mehmetçik âbidesi lle teyid etmiştir. cümend Ekrem'in oradan gönder- || evlerden başka han odaları gü Saçlarının her teli bin meşakkatlejni kılığından, buruşuk kansız benzin- d diği ilk mektup bugün ikinci say- müştur. den, sorisuz bir sefaletle boğuşmak ta- Parlâmento reisi de pek dostane bir baz yfada ağarmış bir kadın... fada (Sözün Kısası) sütunundadır, (Devihme Giinel e8 ğ Bir yol kenarında oturuyor. Hırpa- (Devamı 8 inci sayfada) ük söylemiştir. Başvekil M. Stoya-

Aynı gün çıkan diğer gazeteler