27 Mayıs 1937 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

27 Mayıs 1937 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

n Mıyvı Modern bir ihtiyaç hissediliyor Bugünkü Balıkhane Yeni balikhanenin nerede inşa olu « nacağı hakkındaki tetkikler bitmemiş olduğundan binanın yeri henüz tesbit olunamamıştır. Bu yüzden balıkhane - ye şiddetle lüzumlu olan soğuk hava tesisatı şimdiki bina dahilinde yapıla - mamaktadır. Halbuki akşamları meza- da çıkarılan gündüz tutulan balıklar - dan kıymetlileri balıkhanede soğuk hava tesisatı bulunamaması yüzünden muhafaza edilememekledir. Ertesi gü- nü ise bu balıklar bayatlamış olacağın- Poliste : İki vapurda kaçak eşyabulundu Ecnebi limanlarına kömür taşıyan Kızılırmak vapurunda araştırmalar ya- pılmış ve bazı telsiz malzemesile kaçak eşya bulunmuştur. Romanyadan Zonguldağa gelen bir vapurda da bazı kaçak elbiseler bulun- muş, müsadere edilmiştir. Tarı vapurunda kaza Dün Tarı vapurunda bir kaza olmuş- tur. Gemide çalışan liman amelesinden Abdullah anbara düşerek ağırca yara- Tanmıştır. Abdullah hastaneye kaldırıl- mıştır. Kaza, vapur süvarisinin bir ihmali olup olmadığı tahkik edilmek - tedir. Kunduracı dükkânında Sirkecide Mala bir kaza hanında kundura afölyesinde — sülüsyon — kaynatılırken mum parlamış, işcilerden Mustafa ile diğer biri tehlikeli surette yaralanmış- lardır. Bir yangın başlangıcı Mumhane caddesinde asfalt imalât - hanesinde zift kaynatılırken yangın çıkmı f'aiye tarafından söndürülmüş- tür. Bir amele çöküntü altında kaldı Fatihte Fevzi Paşa caddesinde Şük riyenin arsasında yeni yapılan binan'n temelleri birdenbire çökmüş, amele Halil oğlu Ali çöküntü altında kalmış, ağır süri yaralanmış, itfaiye tarafın- dan çökünlü altından çıkarılmış, Cer - Tahpaşa hastanesine kaldırılmıştır. Müzelerde : Ayasofya mozayikleri - Ayasofyada tesadüf ettiği yeni moza- yikler etrafında merkezi Amerikada bu lunan Bizans Eserleri Arama Müesse - sesi'ne izahat ve k üzere Nevyorka giden âsârı alika mütehassısı Vitmor mbula dönmüştür. Vitmor daki mozayiklerin kısmı külli- sini meydana çıkarmış bulunmakta - dır. Bizans eserleri arama müessesesi ikinci müdürü gelecek hafta Amerika dan İstanbula gelerek mozaikler üze - rinde bizzat meşgul olacaktır. Mimber üzerindeki kemerde tesadüf adilen mozayik kısmen meydana çıkarı! mıştır. Bu kemer üzerinde bir buçuk senedenberi devam eden çalışma teş - rinievvel nda bitecektir. Mozayikte Meryem, İsa ve Jüstinyanüs bulun - maktadır. Yakında diğer kemerlerdeki mozayik arama tecrübelerine geçile » gektir. e balıkhaneye dan esas fiatından kaybelmektedir. Dünyanın en güzel ve zengin balıkları- na malik-memleketimizde böyle bir te- sata her halde lüzum vardır. Maliye Vekâleti emrinden çıkarılıp İktısat Vekâjefi emdine verilecek ve Deniz Bank teşekkü! edince oraya bağ- lanacak olan İstanbul bahkhanesi mü- dürlüğü kadrosunda bazı tensikât ya - pilmış, bir kısım vazifeler birleştiril - miştir. Bu yüzden yeni mur vazife harici bi Müteferrik: Vergi matrahı takdiri Henüz kesbi kat'iyet etmiyen vergi matrahı iradı gayri safiler'n tet nasında istinaf ve tadilât kom tarafından 935 te alınması muvafı suretle emlâk sah nin önüne geçilecektir. Belediye veis muavinliği Bir müddettenberi mezuniyet almış| olan belediye reis muavini Nuri teka- ütlüğünü istemiştir: Tekaüt olduğu ufun haziranın birinden diye Teis muavini olarak çalışmağa başlaması küvvetle muhtemeldir. Şehir işleri: Taksi otomobillerinin plâka borçları hi muayene- | ilmiyacaktır. Evvelce bir kısım | nürödemiş olan taksilerin niua -| esi yapılırdı. Fakat bu yüzden be - lediyenin 1 plâka paraları müte-| madiyen bekayaya kalmış ve birikmiş- ür. Bu karardan haberdar olan şoförler, Tine Müracaat ederek bele - diye nezdinde teşebbüsatta bulunulma- | sın) istemiştir. Cemiyet, inlerde belediyeye müracaat ederek 7 larının taksite bindirilmesini ve oto - Mobillere haciz konmamasını temenni edecektir, Toplantlılar: — Şeyh Galip gecesi Şehremmmi — Halkevinden: — Semtimizde yetişen ve 19 uncu asırda Türk edebiyalınım mümtaz bir mümessili olan (Şeyh Gallb) adı- na Rvimiz salonunda 1/6/037 sali gecesi sa- at 20,30 da merasim yapılacaktır. Dil, Tarih, Edebiyat Komilemizin tertip ettiği (Türk Büyükleri) gecelerinin (3) üncü- sünü teşkil eden bu geceye Üstad Neyzen| 'Tevfik de ayrıca iştirâk etmek suretile kıy- metlendirmiş olacakt: Progğrama Evimizin; Galib hakkı remizde yâptığı araştırmaların bildirilmesi e başlanacaktır. Edebiyat tarihi müelliflerimizden Sadet- tin Nüzhet Ergun (Galib Gecesi) için hususl sürette hazırladığı orifinal tetkikinde şairlır san'at ve eserlerini anlatıp tahlil edecek ve nadide parçalarını da okuyacaktır. Galib'in bestelenmiş olan şiirleri de halka dinletileceküir. cemiye! çev- lcesinin Posta idaresinin Bir mektubu 14 nisan tarihli nüshamızda ü - çüncü sayfada soruyoruz serlevha- sile posta idaresinde bir mektubu - muzun geç kalışından bahsetmiş - tik. Poslta idaresinin büna verdiğ cevab şudur: «14 cari nüshanızın 4 üncü say - fasının 3 üncü sütunünda münderic (Posta işlerinde bir gal liklı yazı üzerine 8376 No.lı posta ci maddesine müs den nan bu muamele için v lanları muahaza etmeğe imk tür. Çünkü, gerek bu madde, rekse Türk parasının korunması kararnamelere matbuat mektupları için istisnai bir kayıt konmamıştır Binlerce vatandaşı Tütk kanun - larına hürmete davet eden bir ga- zete idarehanesinin, ayni kanunla- yın kendi hakkında da tatbik edil « Miş olmasını ayni hürmetle karşı - laması icab ederdi Gecikme ve matbaada 'eslim edil- memesi bahsine gelinci Gazetenizin İstanbul aböne kutusu vardır. Abonelerimiz namına gelen mürselâtı biz bu ku- tulara koymakla mükellefiz. Zaten me kulusunu bu maksatla isti - cay etmiş olduğunuza göre mektu bunuzun matbaaya getirilmemiş ol- masını tenkit etmeniz yersiz gö - Bahsi geçen mektup için hazırlan- mış olan ihbarnamenin, mektubun geldiği gün ve saat 14/30 da kutu - nuza atıldığı kayden tesbit edili tir. Eğer o gün 14/30 dan sonra ku- tunuzu açtırmış alsaydınız mektu - bunuzu aynı gün almak imkânını temin etmiş olacağınız tabii idi. Görülüyor ki yazınızda serdolu nan esbab, servislerimizin muaha- zesini icab ettirir bir mahiyette ol- mamakla beraber indi mülâhaza - lardan ibarettir.» SON POSTA — Posta idaresinin bu cevabını lüzumu derecesinde na- zik ve anlayışlı bulmadığımızı söy- lemek isteriz. Binlerce vatandaşı Türk kanun- larına hürmete davet eden bir ga - zele idarehanesi aynı kanunların kendi hakkında da tatbikını elbette aynı hürmetle karşılar. Bu husüs- ta posta idaresinden ders almıya h: Lür. Posta id. bize bu- nu ihltar edeceğine gene kanunun lere aid muhaberattü müsla- nun bu hükmünün yerine getiril - mesini — iştemen * velev yanlış yere de olsa « bir yi cağını anlamalıdır. Gecikme meselesine gelince pos- ta idaresinin bu bahiste neden Bi - nirlendiğini anlam Bu misal olmadı için gösterilebilecek diğerleri pek çoktur. Kaldı ki kutunun açılmamış olduğunun kayıtla sübutunu iddia eder bu tezkereye karş: bizim de aynı günde kutumuzu saat on yedi de açmış olduğumuzu ve ald pları gazeteye dercey- l öylemekle mukabele et- mek de bir zarüret olmuştur. Vak tile bu mukabelede hu'unmamış olmamız, bahsi kısa kesmek içindi. yoksa ikrar mahiyetinde bir süküt değil 1936 yılında kıdem zammı alan 300 ilkmektep mualliminin maaş farkı büt- çenin kifayetsizliği dolayısile verile - miyordu. Bu para münakâle suretile te- min edilmiş olduğundan bu muallimler hazirandan itibaren maaşlarını terfi et- tikleri derece üzerinde alacaklardır. Ayrıca maarif müdürlüğü — ilkmektep muallimleri arasından terfi edecekler- den 850 kişilik bir liste hazırlamıştır. Liste yakında tasdik edilmek üzere ülete gönderilecektir. di Esnaf dispanseri bir imda sıhhi otomobili alıyor Belediye — civarında — esnaf miyetleri binasında kurulan esnaf dis- panserinin esnafın büy na cevab verdiği anla ce « | ştır. Bu suretle fazla para har- camadan tedavi ettirebilmiş olacaklar- İdir, Kadrodaki bir ebe adedi ikiye çı * karılmıştır, Bu ebelerden biri İ: ve Beyoğlu, ikincisi Kadıköy ve civarın- talara gidecektir. ttikce geniş- lemekte tedaviyi inde yâpabilmek için esnaf cemi - olduğ sıhhi yetleri hesabına bir tane imdadı sihhi otomobili alınacaktır. Otomobile veri- lecek paranın toplanmasına başlanmış, şimdiden bin iki lira temin edil - ünasip bir otomobil tedariki r cemiyeti faaliyete geç - miştir. Dağınık İstanbul şehrinin her|mek için çalıştırılacak imdadı sihhi o10* bir köşesindeki esnaf arasında vukua | mobilinde bir doktor ve bir &ihhiye me* gelecek âni hâdiseleri vaktinde önle -İmuru daima hazır bulundurulacaktır. -— Erzurum Abidesi Müsabakası iki ay uzatıldı. Güzel Sanatlar Akademisi Direktörlüğünden : Erzurumda yapılacak olan âbideye aid müsabaka müddeti iki ay uzatılmıştır. Alâkadarlara ilân olunur. (2954) İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilânları Muhammen kirası förl Esnaf dispanserinin bulunduğu bine Aylığı —iit Lira K. 23 00 Cadde veya sokağı Ebekiz. Semtimeşhur ve mahallesi Şişli, Meşrutiyet. Cinsi Valde aparlmanı 8-cü dairesi, Valde apartmamı 5- ci dairesi. Tekkenin Harem dairesi. 15 00 Dükkân üstünde odalar - 30 00 ve helâ. Muslafa efendi odaları, İki oda. 24 00 Haseki Bayrampaşa. Hocupaşa, Aziziye Eyüp, Babahaydar. — Arpaemini. tekke 1500 Bahçekapıda 4-cü vakıf hanın 1 -inci 30 00 katında. Bahçekapıda #cü vakıf hanın asma katında. Odu, 13 00 7,50 5,0 Maa oda boğrüum, Oda, Hocapaşa, İbnikemal. 'Tahtakale, Rüstem- Papasoğlu hanı paşa, fsikat Hocapaşa, Aziziye, Dükkân. Küçükpazar, Hocu- — Sebxecder. » hayreddin. Mahmutpaşa — Hacı- küçük. Çarşıkapı, Kaliçeci- hasan, Çarşıda. Perdahçı hanı. * Feraceciler. » Sahaflar. n Yusufpaşa, Hatıbay- Topkapı, Baraka ve arsa. 80 0Ü 25 00 Cami altında. 23,50 Tramvay caddsi. Mağaza, 28 00 6 00 400 6500 250 Dükkân, | Tamıhaftani. Sirkeci, Emirler. Han, Gülbenkyan hanı altında. 000 bodrum. Arsa, 18,b€ 100 İskele, Kumkağpı, Kürkçü- başısüleymanağa. Sultanahmed, — Na- kılbent Yukarıda yazılı mahaller 938 senesi Mayıs nihayetine kadar kiraya verik mek üzere açık arttırmaya konmuştur. İstekliler 31-Mayıs-987 Pazartesi K""“ suâl 1ö-e kadar pey paralurile beraber Çemberlitaş'ta İstanbul Vakıflar Bağ müdürlüğünde akarat kalemii lmeleri. (2821 Kİ akarat kalemine gelmeleri. ) İstanbul İthalât Gümrüğü MüdürlüğündeN İkametgâhı meçhul Hudaverdi motörü kaptanı Emin'€ 24/7/936 tarihinde limanımıza gelen Hüdaverdi adındaki kayığınızın manile$” tosunda yazılı bulunan 19500 kilo mangâi kömüründen noksan çıkan 1912 - kilt kömür için Gümtük Kanununun 106 inci maddesi mucibince noksana ait 12 lir9 91 kürüş resimle 12 lira 91 kuruş cezanın sizden alınmasına 24/5/937 - tarihırde karar verilmiştir. Keyfiyet H. usulü muhakemeleri kanununun 141 inci maddesine tevfikan teb” (2904) Camii .Çinte, Kulübe, makamına kaim olmak üzere ilân olunur, Hğ - İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : Galatada Koca Mustafa caddesindeki 5 sayılı satış ambarında bulunan ipekli” pamuklu mensucat, manifatura, cam eşya, hırdavat, att: demir eşya, Mü” kinalar; tuhafiye, kokular, kantariye, eczayi tıbbiye ve emsali eşya 12/4/987 BÜ" nünden itibaren her gün saat 13 den 18 e kadar pazarlık Ve artırma suretil? ve peşin para ile satılacaktır. İsteklilerin bu elverişli satışlardan istifade etm* üzere muayyen gün ve saatte anbardaki satış koömisyonuna — gelmeleri — ve iste” yenlerin satılacak eşyayı her gün görebilecekleri ve evvelce ilânı — yapılıp Reşadiye caddesindeki satış salonunda satılacağı bildirilen eşyanın aynı 97 barda kurulacak komisyonca satılacağı alâkadarlara ilân olunur, (2531)

Bu sayıdan diğer sayfalar: