16 Mayıs 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11

16 Mayıs 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a nde GEKA trenler işletilecek (Baş tarafı 1 inci sayfada) el islâh ve inşaat işlerine devam | ktedir, Devlet Demiryolları ida- | nde komotiNeri Aydın halı üze-| “e çalışamadığı için 'bu hatia bazı Sdilâta Küzum görülmüştür. lu yolu üzerindeki dağda he-| Yelin korkulu bir şekil almış; buradan icen hat iptal edilmiştir. Kizilçullu tametindeki hat, heyelân mıntaka- ii haricinde kalan da alımımıştır. İnşaatı i Üzeredir. sağ kısmı- al edilmek! Mei Aziziye tünelinde çalışmalar Miseriiz ir. Afyon-Karakuyu bat ko- Ümay in kontrolunda yapılan #ünel ilm, ancak sonbahara ikmal edilecek, 8 #öreni Cumhuriyet bayramında caktır. 1 *d€ Aydın hattı üzerinde elektrik- İn > işletilmesi mutasavver oldu- . ünelin makta: ge > Bu tünel 1100 metre v e. 1,325 000 ya çıkacaktır. de yapılacak |rübeyi müteakib Ankara-İstanbul hat- tının da elektrikle işletilmesine başla- nacaktır. Elektrikli trerder sayesinde yolculuk yarı yarıya inecektir. Onuncu yerli mallar sergisi Bu seneki yerli mallar sergisinin açılması etrafında görüşmeler yapılmakta ve hazır - lıklar devam etmektedir. Sergi Galatasaray binasında yapılmakta olduğu için sergi her sene olduğu gibi mektebin tatil devresinden &onra açılacaktır. Bu sergiye | iştirak eden firmaların İzmir fuarına da iştirak edebii- meleri İşin serginin devamı müddeti buna göre tesbit edilecektir. Serginin açılış tarihi 2i temmuz ve kapanışı da 12 Ağustas olma- # iktimali kovretildir. Bu sufetle arada bir balta bir müddet kalacağı için yerli mallar rmaların fuara da iştiraki ka- Yerli mallar sergisinin bu 68- ılışi olup şimdiye kadar bu - nİ bir sergi binasında olmaması yöz dekorasyor masrafı olarak 9 #nede 700.000 Hrayı mütecâvin masraf ya - pilmiştir. Bu sebeble birdaimi sergi bina - sıha olan 'hilyaç bir kere daha hissedilmek- tedir. Serginin dörtte üçü şimdiden uh - telif firme te pay mahalli ahırlarında bir sene zarfında birikecek güb- tin Satılması açık artırmaya konulan uştur. Buna 300 Jira bedel tahmin edil- İr. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı ka- » pk Yazılı ar ©©E 25/5/058 Çarşamba günü saat (2628) lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 14 de Daimi Encümende bulunmalıdır- NANE Bedeti 02 hira 39 kuruş ölân Yeni hell Eminönü eihetinie kavun ve kars | Sergileri arasın #vrakile şartnamesi Levazım Müdür nda Yazılı vesikadan ba ki yolun kaldırım kan, ve a pi ç Gözârtesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. inşası açık eksiltmeye konulmuştur, Ke- ünde görülebilir, İstekliler 2490 No. lı ika fen işleri müdürlüğünden alacakları fen ehliyet le 64 lira 68 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 23/5/ | (B) 64) Yemizyi Kapa lik İşlerine lüzumu olan belleme, keçe, çul, yular, merkep yuları, yular Hişt * Şartnamesi Levazım Mü saçık eksiltmeye konulmüştur. Bunlarm irlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. hı ka- hepsine 1064 lira bedel tahmin edi!- Yazılı vesika ve 79 lira 80 kuruşluk ilk tazmanst makbuz veya mektübile 19/54: Perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar, (B) (2479) SON POSTA |, Bir muallimin umumi harp hatıraları (Baştarafı 6 ıncı sayfada) lemekte mahzur görmüyorum. Kanun böyledir. 5,5 olsaydı, gayrimüsellâh olur- dun, 7,5 olursa ihraç muamelesi görür. Cevab vermeyi bir vicdan borcu bil- dim: — Peki, doktor! Siz de ihtisasınız icabı bilirsiniz ki ben gözlüksüz beş adım ileri- sini seçemem. Harb denilen o emsalsiz patırdıda benim gözlüğüm kırılınca hal nice olur? — Kolay azizim, onun için yedi, sekiz takım ihtiyat gözlüğü beraber götürürsü- nüz, Biri kırılınca ötekini takar, işinize devam edgrsiniz, Teşekkür ederek çıktım. Ben silâhlı as- ker, Aziz ihrac kayıdlarını almıştık. Muallim Nihad Son Posta Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazetesi Yerebatan, Çatalceşme «okak, 25 İSTANBUL Gazetemizde çikan yam ve resimlerin Obütün hakları mahfuz ve gazetemize ittir. ABONE FiATLARI

1 6 Senel Abone bedeli peşindir. Adres değiştirmek 25 kuruştur. Gelen evrak geri verilmez. İlânlardan mes'uliyet alınmaz. Cevab için mektublara 10 kuruşluk Pul ilâvesi lâzımdır. Posta kutusu : 7141 İstanbal Telgraf : Son Posta : Telefon ; 20203 ” LA NE Oya! bugün yatıracağımı ll 3 la REİS 5Olirayı bulacak. Taliin varsa; azltan. Keşidesinde bu Gl birden 1000 lira artabilir; ii Çünkü ASPİRİN seneler- denberi her türlü soğukal- gınlıklarına ve ağrılara karşı tesiri şaşmaz bir ; isbat etmişlir. ! ASPIR i Nin tesirinden emin olmak için lütfen eni kasına dikkat ediniz, ,mars Devtet Demiryolları ve ımanları işletmesi Umum idare: H. Paşa - Adapazar tenezzüh trenleri 15/5/938 tarihinden 15/0/936 tarihine kadar Haydarpaşa - da iki ve İzmit - Adapazar arasında bir tenezzüh tri ü Haydarpaşıdan saat «6,55. ve A trenler yalnız üçüncü mevki arabalardan ve Haydarp: zardan «18. de haröket edecek ol& teşkil edilecek, İzmütten tahrik e ti trenlerimizin istasyonlara varış ve kalkış saatlerini gösterir cedvel dercedilmiştir. — «2805» Adapâzar arasih- ere konulmuştur. Pt edecek olan n sasi «7/30» Adapa- aşağıya İkinci Tren Varış Kalkış Şaki emmeimmzamii LE 730 Durmaz 1004 Birinci Tren Varış Kalkış 655 930 10,20 İstasyonlar 924 10,12 10,53 Avdet Hay İzmit Sapanca Adapazar aşa 1046 11,26 18— 18,50 Adapazar Sapanca İzmit © Haydarpaşa 19,28 20,21 20,10 İzmit Sapanca Adapazar Adapazar Sapanca İzmit | Bu trenlere ancak bir gün evveline kadar bilet satılacak ve katarın hareket günü Köprü, Haydarpaşa ve İzmit gişelerinden bilet satılmıyacaktır. e Aşağıda muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları yazılı muhtelif 3 grup tezgâhlar ayrı ayrı ihale edilmek şartile 30/6/1938 Perşembe günü saat 15 den itibaren sira ile ve kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasmda satın alina- caktır, Bu işe girmek istiyenler aşağıda gösterilen mikdarda muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve bafın müteahhitlik vesikalarını ve tekliflerini ayni gür saat 14 de kadâr komisyon reisliğine vermeleri Tâzımdar. Şartnameler 140 kuruşa Ankara ve Haydaipaşa veznelerinde satilmaktadır. (2873) Muhâmmen (Muvakkat Mikdar bedel mi Sıra No. "Tezgühin cinsi aded 1 Sütunlu matkaplar ve masa mat- kapları 2 Ufki delme ve freze tezgâhı 3 Dik tornalar İstanbul Defterdarlığından a Bâkırköyünde sahilden tahminen 2500 metre açıkla batmış olan Pelengiderya gembotunum parçalanarak denizden çıkarılması işi her masrafı ve çıkarılacak demir, pirinç, çelik vesaire gibi enkazın yüzde 80 ni, kıymetli madenlerin yüzde 50 si, meskükât ve evrakı nakdiyenin yüzde 10 nu müteahhide aid olmak ve ihale tarihinden #ibaren yirmi gün içinde işe başlamak şartile açık arttırmaya ke- nulmuştur. İsteklilerin vesair şartlarını öğrenmek istiyenlerin hergün müzaye- deye gireceklerin de 19/5/938 Perşembe günürsast on dörtte 500 liralık muvakkat teminat akçelerile Mili Emlik Müdürlüğünde toplanan komisyona gelmeleri, (MM) — (2547) ERTUĞRUL SADİ TEK Bu gece Tekirdağ Halk 3 ii 2100 3 HAFIZ CEMAL (Lokman Hekim) Dahiliye mütehassısı: Pazardan maada hergün (2 - 6) Divanyolu numara 104, ev te- Matan 22200 - 84040 Dr. sinemasında ğ

Aynı gün çıkan diğer gazeteler