May 27, 1938 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 4

May 27, 1938 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

D vE D İ İk ! | | İ | | şl %_ İ $ ga a Pa Bebek - İstinye yolunun — inşasınahemenba şlanıyor Yol 400 bin liraya yapılacak, istimlâk işlerine de bir buçuk milyon lira sarfîc'ilecek İstinye - Bebak asfalt yolunun in - şaatı dün ihale edilmiştir. Müteahhid yolu iki sene içinde ikmal edip Nafla- ya tes'im edecektir. İhale bedeli iki se- nede ödenmek üzere dört yüz bin lira- dır, Bu mikdar yalnız yol inşaatına tah sis edilmiştir. Yolun — istikametindeki istimlâk işleri belediye tarafından ya - pılacak, paraları Nafia Vekâleti tara - fından gönderilecektir. İslimlâk bedel- leri ile beraber yolun inşaatı için bir buçuk milyon liraya yakın para harca- nacaktır. Nafia Vekâleti —bu paranın bir milyon liraya yakın mikdarını te - min etmiş bulunmaktadır. Yol on yedi buçuk metre genişliğin- de, pek az virajlı ve virajlar dever sis- teminde asfalt olacaktır. İnşaata çar - şamba sabahından itibaren başlanmış olacak, ayni tarihten itibaren de istim- lâk işlerine başlanacaktır. İlk senedeki | inşaat yolun istimlâke en müsaid ta - raflarında olacaktır. Rumelihisarı mezarlığı yol on yedi buçuk metreyi buluncaya kadar kesi » lecektir. İnşaat ve istimlâk işleri müd detin darlığı hasebile durmıyacağından | edenlerin ev, kıy - istimlâk bedeline itiraz arsa bedelleri bir senelik vergi metlerinin on mislinin yüzde yirmi faz lasile bankaya yatırılacak ve — inşaata devam olunacaktır. Bilâhare İstanbul belediyesi Dolma- bahçe İle Bebek arasındak! yolun dar kısımlarını açmağa başlıyacaktır. Yenimahalle - İsti! çolu, İstinye- Bebek yolu ile birleştirildikten sonra Maslak yolu ile bu yolun bir tarafın - dan gidilecek, bir tarafından gelinecek, tekerrür eden çarpışmalara son veril - miş olacaktır. Alayköşkü bir san'at lokali haline sokulacak Eminönü Halkevi temsil şuhesinin şimdilik işgal ettiği Alayköşkü tahli - ye edilecek ve burada Güzel San'atlar Birliği adı altında bir cemiyet teşkil e- dilecektir. Cemiyetin müzik, resim, hey kel, tezyini san'atlar, mimari, tiyatro, edebiyat şubesi alacak, İstanbulun ta - nınmış, san'atkâr ve edibleri — buraya kayıdlı bulunacak, cemiyet işlerinde ça Tıştırılacaktır. Mimarlar Cemiyeti bu münasebetle Alay köşkünü tamir edecek ve binaya yeniden bazı ilâveler yapacaktır. Bir san'at lokali haline sokulacak olan A - lay köşkü bugünkü San'at Birliğini ya- şatabilecek bir klüp olacaktır. - Deniz işleri: Vapurlardan duman çıkmıyacak Şirketihayriye 68 numaralı vapuru Hasköydeki fabrikaya alarak Almanya - dan getirdiği duman çıkarmıyan cihazı -bu vapura koymuştur. 68 numaralı va - 2 “—purda yeni cihazın konmasile bazı tadi- lât yapılmıştır. Vapur pazar günü Bo - ğaziçi postalarını yapacak ve yeni ci - haz tecrübe edilecektir. Bu tecrübe müs- bet netice verdiği takdirde şirket diğer vapurlar için de bu cihazdan ısmarlıya- caktır. Limanda: Hamidiye bugün avdet ediyor Karadenizde Rumen ve Bülgar li - —manlarını ziyaret eden Hamidiye mek- teb gemisi bugün limanımıza dönecek ve Haydarpaşa önünde demirliyecek - tir. Hamidiye limanda birkaç gün kal- dıktan sonra Akdenize hareketle dost memleket limanlarını ziyaret edecek - tir. Yeşilköyde yeni bir hava istasyonu yarılacak Devlet hava yolları idaresi Yeşilköyde yeni bir hava istasyonu yaptırmağa ka - rar vermiştir. Yeşilköyde kurulacak o - lan bu asri tesisatlı meydanın projeleri tanzim edilmiş ve bu bususta gümrükler, posta idarelerile, İstanbul vilâyeti, em - niyet müdürlüğü ve askeri makamların mütalecaları alınmıştır. Yeni yapılacak ular için istirahat salon- istasyonda y ları, gazina ve saire gibi mahaller bulu- nacaktır. Ayrıca gümrük muamelesi içir | de ilâve bir bina yapılacaktır. Hava tasyonunda gümrük muameleleri sür'at- le yapılacak, yolculara azami kıılıylılıW Bösterilecektir, )_l!üleferrik ! İt£siye hizmeti mecburi olacak Dahiliye Vekâleti tarafından hazırla - nan yangın kanunu projesine göre, kı lere varıncıya kadar belediye teşkilâtı mevcud olan her yerde itfaiye teşkilâtı vücude getirilecek ve itfaiyecilik mec - burt hizmetler sırasına sokulacaktır. Bu mecburiyet 17 yaşından 55 yaşına kadar bütün yurddaşlara şâmil olacaktır. Şe - hir ve kasabalarda mecburi hizmet ya - şında bulunub da itfaiye hizmetine cel- bedilmiyenler senede iki lira vermek su- retile bu mühim işin başarılmasına iş - tirak ettirilecektir. Ev vergilerine yüzde bir nisbetinde zam ve hususi muhasebe büdcesinden yardım yapılmak - suretile teşkilâta para verilecektir, Bu işleri ida- re etmek üzere Dahiliye Vekületinde yüksek itfalye, ve her vilâyette birer it- faiye komisyonu kurulacaktır. Bir adam metresini yaraladı Taksimde Doğramacı sokağında — oturan Hikmet Suna lsmindeki kadın ile dostu Hü- seyin arasında geçimsizlik yüzünden — çıkan biz kavgada Hüseyin metresi Cemileyi ekmek biçağile sol kolundan yaralamış, suçlu yaka- lanmıştır. -— — Çırağan sarayı - yıktırılıyor Prost Beşiktaş klübünün yaptîrdığı havuzu beğendi, Çırağan sahasında yeni tesisat yapılacak Şehircilik mütehassısı Prost, Dolma- çe stadının inşaatına devam — ederken bahçete yapılacak stadyoma ilâve ola -|Çırağan sarayı da yıkılacak, oraları tan Tak Ortaköydeki Çırağan sarayının ar- sasında modern bir yüzme ve güreş ha- “ vuzu vücude getirilmesini tasvib etmiş- tir. Kara sporları beş sene zarfında in- şası tamamlanacak olan Dolmabahçe - deki stadda, deniz ve güreş sporları da — Çırağan sarayı arsasındaki havuzda ya- — pılacaktır. Bu münasebetle Çırağan sa- Tayı yıkılacaktır. Maarif Vekâleti be - lJediyenin Çırağan sarayının yıkılması etrafındaki müracaatını muvafık bul - muştur. Arada hiç bir anlaşamamazlık mevcud bulunmadığından Dolmabah - zim edilecektir. Yüzme ve güreş havuzunun inşaa - tını Beşiktaş jimnastik klübü — üzerine almıştır. Havuz esas itibarile yapılmış- tır. Avrupada bu şekilde yapılanlar â- yarında bulunan havuz otuz saatte de- niz süyile dolmakta ve on saatte boşal- makta, hemen güreş sahası ölüuvermek- tedir. Prost, havuzun yapılış — tarzını muvafık bulmuştur. Yalnız diğer kısım daâki spor sahası tanzim edilecek ve et- rafı tribünle çevrilecek, havuzun üstü kış günlerinde çalışmak için kapana - caktır. Ki SON POSTA Elektrıl ğrketi Bugünkü teşkilât temmuza kadar ibka edilecek Hükümetçe satın alınan İstanbul elek- trik şirketi önümüzdeki temmuza kadar hükümet hesabına bugünkü şekilde idare edilecek temmuzdan itibaren Nafia Ve- kâleti elektrik umum müdürlüğü ün - vanını alacaktır. Ondan sonra da kad - roda büyük bir değişiklik olmuyacağı an- laşılmaktadır. İ(îüz_ıriciye Nezareti maaş yeri oldu Eminönü kazası dahilindeki mütekai- din, eytam ve eramil maaşları şimdiye kadar Sirkeci tramvay durağındaki ca -| milin dar ve karanlık kayyum odasında tevzi edilmekte idi. Maaş tevzi zaman -| ları burası çok kalabalık oluyor, bilhas- sa yazın maaşlarını almağa gelen ka - dınların baygınlık geçirdikleri bile vaki oluyordu. Defterdar Kâzım bu halin derhal önü- ne geçmeğe karar vermiş ve defterdarlık binası ittisaline bundan evvel polis mü- düriyeti tarafında işgal edilen eski ha - riciye nezareti binasında geniş bir sa - londa müteaddid tevziat gişeleri ve hal- kın oturmasına mahsus sıralar yaptırmak güretile burasını muntazam ve mödermn

bir maaş tevzi mahalli haline ifrağ et - miştir. Hazirandan itibaren üç aylık ma- aşlar bu yeni salonda tevzi edilmeğe buş- Tanacaktır. Üç aylıklar Defterdarlık üç aylık maaşların tev - ziâtına haziranın ikinci günü başlamağa Z p | CA Meyvalarımızdan suretile istifade edilecek ——— Bütün dünya piyasalarında rağbet gören meyyalarımızın ihracat ve dahili — istihlâk mikdarı harlcinde her sene bir gok istihsal moerkezlerinde külliyetli mikdarda meyvanın gürüyüp mahvolduğu görülmektedir. Mey - vacılığın inkişafı ve meyva ihracatımızın arttırılması için teşebbüsler- yapıldığı ve ted- birler alındığı şu sırada, bu neviden mühvo- lan meyvalardan usare istihanli mühim bir mevzu teşkil etmektedir. Gerçi, bazı istihsal mıntakalarında köy - lüler meyvalardan pekmez yapârak veyahud tâsİr ederek istifade etmekteler İse de bu mikdar, çürüyen meyvalara nazaran hiç nisbetindedir. Halbuki, bir çok Avrupa mem- leketlerinde, bilhassa Almanyada, meyva u- sarelerinden büyük istifadeler temin odil - mektedir. Almanyada on sene evvel başlı - yan meyva usaresi imali, 1937 senesinde $0 milyon litre asare istihsal edilmek suretlle en büyük mikyasdaki verimini vermiş bu - lunmaktadır. Bunun haricinde de, şahıslar tarafından kendi ihtiyaçları için istihsal e- |Gilen meyva üzâresi de 10 - 12 milyon litreyi bulmuştur. Bilhassa tâsir edilen elmalar v - mumi istihağlin hemen yüzde kırkını bul - maktadır. Bu cihet göz önüne alınarak her sene zi- yan alan mühim mikdarda meyvadan ta - mamlle istifade edilmesi — düşünülmektedir. Bupun için de tedkikler yapılacak, bu ted - kiklerden alınacak neticelere göre, muhte - Hf meyva istihsal mintakalarında vasi mik- yasda meyva tâsir edecek tesisat ve teşkilât vücude getirilecektir. Mühtelif meyvalardan çıkarılan — meyva öelar| tababette bazı pastillerle tıbbi gazoz - larda, gazozculukla, şerbetçilikde, şekercilik, pastacılık, hattâ koönservecilikte kullanıla - bileceği gibi meyva usaresi ihrac etmek de mümkün olacaktır. | Bursada tütün satışları Bursa (Hususi) — Vilâyetimizin belli başlı | mahsullerinden biri olan tütün satışı faali- yetle İerlemektedir. Şimdiye kadar vilâyet | merkezinde depo edilen tütün mikdan iki mülyon sekiz yöz bin kilayu bulmuştur. Bu- karar vermiş ve bordroları hazırlamış - tır. Fakat eskiden yüzde on müvazene | | vergisine tâbi olan maaşlar bu defa ven! | bir kanunla yüzde sekiz indirildiği için hazırlanmış olan bordroları ipltal —edip | yeniden yapmak icab etmektedir. Bu| | yüzden maaş tevziatının bir kaç gün ge- cikeceği tahmin edilmektedir. Sirkecideki yeni maliye şubesi binası tamamlandı Sirkecideki yeni maliye binasının in- şaatı tamamlanmıştır. Gelecek hafladan itibaren Hocapaşa maliye şubesi burada çalışmağa başlıyacktır. Kdıköy — maliye şubesi binasının projesi Nafia Veköâleti- | ne gönderilmiştir. Bir aya kadar Kadı -| köydeki binanın da inşasına geçilecek - ür,e Gümrlllı!erd; f Gümrük memurlarının gizli tezkiye varakaları Gümrükler Vekâleti gümrük mensub- larının gizli tezkiye varakalarının kimler tarafından doldurulacağı — ve nerelerde saklanacağı hakkında alâkadarlara yeni bir emir göndermiştir. Yeni emre göre başmüdürlük mınta - kaları dahilindeki memurların - tezkiyo varakaları birinci derecede daire mü - dürleri, ikinci derccede başmüdürler ta- rafından doldurulacak ve müsteşar ta - Bun iki milyon üç yüz bin kilosu İnhisarlar |İdaresdle muhtelif firmalara satılmıştır. Mer- kezde bulunan tütünün birkaç hafta zarfın- da tamamen satılması tahmin edilmektedir. undan başka bazı kazaların tütünleri kâ- İmilen satılmış, Yenişehirde elli bin, İnegölde yüz eli bin kilo tütün kaldığı haber alımmış- tır. Yalnız İznikte henüz satış başlamamış- fır. Yakında burada buşlanması muhakkak gibidir. Satışın bu hızla devam etmesi, hazi- yTan ortalarına kadar nihayet bulması ümidi- ni yermektedir. Muafiyste tabi amb-lâj levazı- mının idhal ve ihraç müddetleri Gümrük resmidden muvakkat muafiyete tabi olan eşya ve zarfların ihrac ve — idhal müddetleri, Maliye ve İktisad Vekâletlerin - €e şöyle tesbit edilmiştir: Yerli mahsul ve mamulâtla doldurularak çıkarılmak üsere harleden idhal edilen çu - vallar, zeytin yağı varilleri, tuzlanmış balık varillerlle ihracatta sargı ve ambalâj mad - dest olarak kullanılan bütün maddelerin ih- TRc müddetleri, idhallerinden — itibaren iki senedir. Yerli mahsul ve mamulâtla dolu olarak çıkarılıp tekrar dolu veya boş olarak mem - leketimize tdhal edilen bira fıçı ve gişeleri - nin idhal müddetleri ihraclarından !tibaren iki senedir. Bunlar haricindeki eşya ve zarfların ihrac müddetleri de bir sene olarak tesbit edil - miştir. Kotuluk keresteler için icabına göre mik- dar ve müddet tayin edilecektir. 1935 yılı zarfında muvakkaten idhal edil- miş olan zeytin yağı varilleri için bir defaya mahsus olmak Üzere, ihrac müddeti 3 sene olarak kararlaştırılmıştır. Bmobaylılar bizimle ticaret rafından yazılacaktır. Başmüdürlerin tezkiye varakaları da umum müdür ve müsteşar tarafından doldurulacaktır. Poliste : Mısır sefaretinin otomobili bir motosikletle çarpıştı Müminin idaresindeki 19 numaralı moto- İsikletle Mızır sefaretine ald 456 numaralı o- tomobil arasında Maslak yolunda bir çarpış- ma olmuş, ber iki araba da hasara uğramlış- ve Mümin başından ve bacağından yaralan- mıiştır. Kiralık ve Satılık köşk Görtepede, Ortabahar sokağında (50) numaralı ve 11 odalı elektrik ve terkosu beş dönüm çamlık bahçeyi, ahir ve u - varanmencn yapmak istiyorlar Bombaydan muhtelif firmalar memle - ketimizden yün, ipek, antika eşya ve keres- usareleri alınmak - 4 şahmiyeden, pirse ve fındık yağından $ Mi yön kilo kadar wcuz sabun — yapılmı Buna mukabil 10 milyon kilo istihsalât tâ T marlle 7 milyon kilo zeytin yağı sarfedilt " rek elde edilmektedir. Toptan sabun fia! Ayvalık kokulu 29, kokusuz 28, Milâs ve tanbul mamulâtı 25, pirne yeşli 20, mevaddı şahmiye sabunları 22 kurü Zeyt'nyağı fiatları 937 yılı mahsaulü zeytin yağı 26.000.000 kilo kadardır. Rekoltenin olmamasına rağmen ihracat yapılamı yüründen fiatlar düşkündür. — Ve n stokların mühim bir kısmı bu seneye dilmüştir. * Evvelce İtalya ve İngiltereye ihracat Y” pumakta idi, Piyasada toptan sabunluk tin yağları 985, yemeklik 3 asldli 40, 2 42, 1 asidli ekstru ekstra yağlar 46 tür. İzmitte tütün satışları — — İzmit (Hususi) — Bu sene tütün m ç fazladır. İnhisarlar İdaresi tütün mü sına başlamışlır. Pakat mahsulün fazlali rağmen yapılan mübayaat azdır ve satil tütünler yüksek kalitedir. k ri Ankara borsası Açılış- kapanış fiatları 26 -5- peşin A $Şm. © 60 vadsli Bomonti - Nektar Aslan çimento Merkez Bankası 14 Bankası Telefon İttihat ve Değir. DAUA UA AUADA e Toplantılar: Şehremini Halkevinde konferâif,- | Şehremini Halkevinden: Cumartefi y te almak istediklerini bildirmişlerdir. Bu ta- Jebler, Türköfls tarafından alâkadarlara bil- dirilmiştir. Sovyet ticaret mümessillikleri Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri ittihadı, yeni ticaret müahedesi hükmünce — Karsda da bir ticaret mümessilliği Ihdas etmiştir. Yeni anlaşmaya göre, Sovyet hükümetinin, biri İstanbul, diferi de Karsda olmak üzere 'Türkiyede iki ticaret mümeesilliği bulana - caktır. Bir yıllık sabun istihsalâtımız Memleketimizde senede 13.000.000 kilo ka- gar sabun istihsal edilmektedir. Bu mikdar tamamen dahilde istihlâk — edilmekte olup maliyet flatlarınım yüksek oluşu hiç bir za- man harice sabun ihracına imkân verme - miştir. Türkiye mamulâtı — sabunlar bütün dünya sabunlarından nefis olup zeytin ya - dir. Bu tip yağların temizleme kabiliyeti az- dır. Maamafih memleketimizde de mevaddı sâat 2030 da Evimizde WM K rarat tarafından — (Edebiyatımız yerli bir konferans verilecektir. Dâ' sekreterliğinden alınması... T

Aynı gün çıkan diğer gazeteler