11 Eylül 1939 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 11

11 Eylül 1939 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

11 Eylül Tekirdağlı Alman şampiyonunu! . dün kısa hir zamanda yendi Dinarlı Tekirdağlı . Alman maçın dan heyecenh üs safha Serbest güreş müsabakaları dün Taksim stadında mühim bir kalabalık önünde yapılmıştır. İlk müsabaka iki küçük pehlivan Bursalı Selim ile İstanbullu Hasan a - rasında cereyan etmiş ve Hasan 3.10 dakikada mağlüb olmuştur. Çatalcalı Receb » arabacı İsmail arasındaki mü - sabaka 20 dakikada berabere bitmiş - tir. Çanakkaleli Ahmed ile Somalı Fethi arasındaki müsabaka, iki dakika 25 saniyede Somalının mağlübiyetile ne-| ticelermiştir. Dinarlı İsmail, Edirneli Süleyman maçında İl dakikada İsmail tuşla ga- lb gelmiştir. Molla Mehmed, Habeş Kasım ara » sındaki güreş 45 dakika sürmüştür. İkinci devre ortasında mütemadiyen kasdi hareketlerde bulunan OHabeşli, hakem tarafından diskalifiye edilmiş ve polis tarafından sahadan çikarıl - muştır. Süleymani Fener Süley Mehmed de Karadağlı Skoviç'i etti. Diğer güreşler güzel oldu 5 Mülâyimle Rus pehlivanı arasındaki İmüsabaka da 45 dakika olarak tesbit edildi. Güreş çok sert başladı. Gittik- çe kızışan güreşin ikinci devresinde midesine yumruk yediğini iddia eden Rus pehlivanı güreşi terketti. Dinarlı Mehmed $koviç güreşi 5 dakika idi. Güreş fevkalâde zevkli o -| Tuyordu. 28 inci dakikada Dinarlı Meh! med bir tayyare oyunu ile galib gel- di. Son güreş, Tekirdağlı İle Alman! Wi Marn arasında dört devre, bir sa. at idi. İki pehlivan bir nsüddet birbirlerini yokladılar. İlk devre berabere bitü. İkinci devrede kafakol kapan Tekir -| dağlı güzel bir tuş yaptı, hakem say - voadı. Bir müddet sonra Tekirdağlı İ.| kinci bir oyunla: hasmım yere vurdu. Bu defa hakemin vermiş olduğu kara.| ni Alman pehlivanı tammak istemedi Ise de metice değişmedi ve Tekirdağlı-| ilerin yıldönümü nm galibiyeti halk tarafmdan alkış- larla ilân edildi. mağlüb (baki yıldırmak şöyle dursun, SON POSTA SS P O RR İLehiieri ayakta tutan büyük manevi kuvvet (Baştarafı 3 ncü sayfada) akkiketen, bizim istiklâ? harbinde ol. duğu gibi, Leh milleti Okadın, erkek, genç, htiyar, ayni cesaret, ayni azim ile cepbalerde yer almıştır. Açık şehirlere yağdırılan o bombalar mukavemete leşvik etmektedir. Almanyanın metalibi, iddisları ne ma biyette olursu olsun, #ç defa taksime uğ.) 2715: Perşembe günleri öğleden sOn-|orta okulu sınıf 3 de 319 numaralı Neon, ramış, yabancı devletlerin boyunduru - ğu altmda yaşamanın fecaatini üç defa tatmış olan Lehiştan için bu çarpı hayat. memat meselesidir. Ve bunu, O - tuz dört milyon nüfusun, otuz dört mil. yonu da tamamile müdriktir, — Nerede lutunabilmek mümkün o » Tursa orada (ulunacağiz ve en son ferdi. mizi kurban vermedikten sonra Lehis - tanı Avrupa haritasından sildirmiyece - Dediği zaman gözlerinin içi yalaz ya. İlaz parlayan Torunlu genç kadının bu sözlerinden şüphe etmeyi hakikate kar. gı hakaret addederim, Oralardan getirdiğim intıbalar ve ka,! naatler, Alman , Leh davasının bugüne| kadar elde edilen kolay muvaffakiyet .| İerle bitmiş olduğuna inanmaklığıma mâ. | nidir. Kahramanlığı, düşman tebliğlerinde bile ikrar edilen bu tarihi millet daha! vahim neticeler önünde bile silâhlarını terketmiyecektir. İhtiyar Pilsudskı'nin, ölüm döşeğinde kendine halef tayin ettiği Mareşal Smig. Iy - Ridz'in, herhangi bir noktada şid. detli mukavemete, bir mukabil taarruza hazırlanmakta ciması ve hasmını bır sür prizle karşılaştırması çök muhtemeldir, Şüphesiz, Almanya, Lehistana nizbet. le çok kavi, çok daha mücehhez, O hem kemmiyet hem de keyfiyet bakımından çök daha üstündür. Lâkin unutmamalı ki Lehliler de. her kuvvetin fevkinde 6. Yan vatan ve istiklâl kaygusu ile harb e. diyorlar, Bugün Varşova, yarın da belki Lub . lin, Lwow ve daha bazı şehirler düşebi. ir. Düşmiyecek, yenilmiyecek olan bir! milletin azmidir. Bu #ibarla, Alman . Leh harbi hak - kmda kati hükmümüzü vermeden ev. # |vel, hâdiselerin inkişafını beklemek ge -! İzektir, E. Pkrom Talu Beyşehir Halkevinin çalışmaları Beyşehirden yazılıyor: (o Helkevinin bilâkiş| 26 Ağustos tarihli bilmecemizde kaza|riyet caddesi Pazarbaşı 30$ numarada Neyw İ#-A ds 367 Nermin, İstanbul Cağaloğlu Nu- FAKAT “sü aralı Hüsnü, İztağbul Beyoğlu Par - ni Buran soknk 4 numarada İsmet, EEHNZ Son Pp sta " KİTAB YAKI .BİR. N Antalya Zaman mağazısında Sadullah ÜLKEYİ HER 26 Ağu bilmecemizde kazananlar İstanbulda |zad Koruyan, Çankırı asliye cer hâkimi Bax dık Şimşek oğlu Haydar, Tekirdağ Peşta - malcı caddesi 147 numarada Mediha, Van nanları aşağıya yazıyoruz. bulunan talihli okuyucularımızın Pa- #yelerini bizzat idarehanemizden almaları lâzımdır. Taşra okuyucuları. mızın hediyeleri posta ile adreslerine gönderilir. Bir kol saati İstanbul 48 inci mekteb talebesinden 66 İstanbul Vefa erkek lisesi sınıf $-A da eğe fik Öraltay, İstanbul Cihangir Çukurcumg Camlişerif Çıkmaz sokak 1 numarada Ad « man, İstanbul Beylerbeyi Çamlıca taddedi 58 numarada Sadiye, Ankara Cebeci Tan beli sokak 27 numarada Meral, RESİMLİ EL İŞİ MODELİ Zongüldek kitabci Hakkı yanında Sadık Uzuner, Tokat avukat Salih Olgaç oğlu Se- (Son Posta batıralı) ai Olgaş, Ankara Yenişehir Atatürk cad « Düze manifaturacı Tevfik oğlu Celii,İdesi Hasan Hadi apartmanı $ numaradş

Ankara İltekin fik okulu smıf 4-4 da Pa -| Ofuz Erkip, Hayrabolu kahveci Şükrü oğlu Hamam sokak $ no) Basri Bıçakçı, Samsun ziraat mücadele telb- iğ Li we e gemi nisyen! kın Beyhan Korkmaz, İstanbul Ge“ maria. Ollml Zamolenei. dikpaşa Dikmen apartmanında Bürban Ap- YAPI TAKIMI &ydın, İstâhbill Kumkapı orta okulu sınıf 8 talebesinder Orhan, İstanbul Beşiktaş Yeni" İstanbul 40 uncu ik Okul sınıf Z-A da) akal Thilamur esddesi 6 numarada Basri, Belma Uygur, İstanbul 44 üneli $e Okul SME) aron emniyet müdürlüğü komiser muavini Fikri Vardar, Kayseri İstasyon şefi Azmi kis ruosmariye caddesi 58 numarada Mehmed. hs zı Ulviye. DİŞ MACUNU KART İzmir kiz Wsesi sınıf 5-A da 162 numar” Daimi — Behiye Sanlı, Balıkesir posta paket memuru La Pl m <A oğlu Kenan Vural, Aksaray, Haseki evi aik Üstün vamtasile Gülseren, Gerede caddesi 14 numarada Mihriban, (İstanbul. telgraf stajyeri Badık Berüktekin, ARSTİ Vemeciler Zeynebkâmli sokak 23 numarada #ehir Eskiimie mahalleri 30 numaralı orda Ü Muammer. Reyhan Yalçın, Mersin Abdülkadir Sözmen KOKULU SABUN Hearethanesinde Kemal Tokgönül, Lülebura (on Pesia bakıra) gar tuhafiyeci Hüseyin oğlu Sabri Bayram İstanbul Haydarpaşa Wsesi 1715 Hüznü, İs-|tar, İstanbul Hayriye Tlaesi talebesinden 89” ) Cağaloğlu erkek orta okulundan 221) mumsrah ME Hikmet, İstanbul Hama'ya Salk, İstanbul Şişi Halâzkârgazi caddesi 78; tramvay caddesi 144 numurada Gülyüz eğn- numarada Kemal Teker. ler, Kırklareli Kulecami sokak 10 numarada ©” Türkün, Bursa Oümhuriyet caddesi 206 nu ALBÜM marads Ali Salb Akgöl. (Son Posta hatıral) er A Adına tümen satınalma komisyonu reisi yarbay Ömer oğlu Kemal, İstanbul 44 üncü ri ” ilk okul talebesinden 43 numarah Yuşar, İs- tanbul Aksaray Sorguççu sokak 9 numarada ÖSLAŞAMAZSINIZ l MUHTIRA DEFTERİ Vivi, BOYA KALEMİ Bivâz askeriik dairesi reisi kızı Müşerref, İstanbul 4£ ünçü fik okuldan 104 ZülAl Öz- giray, AYNA (Son Posta hatıralı) İstanbul Yüce Ülkü Msesi sınıf 40 da $12 Korkud vasıtasile Melâhat, Niğde Kayabaşı 15 numarada Emin Sungur, Bursa Cümly-i 4. faaliyeti verimli bir tarzda devam et - KAPAN AK 5 3 ıoektedir. Bilhassa temsil kolu halkı. OSMANLI BANKA mıza istifadeli temsiller seyrettirmek- S Süleymaniye . Fenerbahçe oyunculeri bir arada Memleketin en eski kifiplerinden biri olar. Süleymaniye dün 29 ncu yıldönü münü kutluladı. Saat 1230) da klüp er. köni, Matbuat takımı Oo ve Fenerbahçeli sporcular Şehzadebaşında klüp lokalin - de yafeti verildi. Ve nutuklar söylendi. Ondan sonra davetliler hususi otobüs. lerle Klübün Şehreminindeki (o sahasına götürüldü. Saat 19 da Matbuat takımı, Süleymaniye tekaüdlerilş karşılaştı. Matbuat takımı 5 — Süleymaniye-- Mehmed, Orhan, Hikmet . Rauf, İbra . tekaüdleri 3 Bu oyun çok zevkli oldu. Birinci dev. re 2.i Matbuat lehine bitti. İkinci devra.|, de Süleymaniyelüer enerjik (o akınlarla 3.2 galib vaziyete geçtiler. Fakat Mat . bust son dakikalarda üstüste üç gol a. tarak maçı 5.8 kazandı. Fenerbahçe 3 — Süleymaniye © Fenerbahçe birinci takımı Süleymani. Ye karşısında yer aldı. Oyun mütevazin| | başladı, Süleymaniye müdafaası Fener « ülere fırsat vermiyor, Fakat daha çok! toplandılar. Davetlilere bir öğle 2i »! : İkinci devreye Fenerin akımile Baş . Jandı. Süleymaniye takımında hissedil - meğe başlayan yorgunluk alâmetleri mü dafaa yapmalarını icab ettirdi, İ tedir. Bu arada köylerde de mübeaddid pi- yesler oynanmıştır. Köylü bu müs wereleri derin bir alâka ile karşıla - muş ve çalışkan gençleri içten gelen bir sevinçle alkışlamıştır. 23 üncü de Esadın, 37 inc! dakikada Me, | Mhin yaptığı iki gol ile Fenerbahçe 20) galib olarak maçı bitirdi. Fenerbahçe: İrian . Orhan, Şeref . Ha. yati, Esad, Faruk . M. Reşad, & Semih, | Melih, Fikret, Basri, j Süleymaniye: o Hadi . Daniş, Ruhi »| him, Bülend, İbrahim, Nizamettin. Hakem: Adnan Akın (İstanbulspor) MTO. Bu gecede Galafasarayla Şişli karşılaşıyor Gece maçları turnuvasının İkinci oyu. nu bu gece Taksim stadında Galatsaaray. la Şişli arasında yapılacaktır. Yeni mevsim hazırlıkları münasebeti. le Bk defa sahada göreceğimiz Galatasa.| na Resim, temsil kolu âzalarını göster. mektedir. Deniz atlama birincilikleri Galatasaray klübü denizcilik (şubesi Bebekde atlama birineiliklerini yapmış. tar. Kuleden atlamada 28.70 O puvsnla Suad Erler birinci, 27.45 puvanla Kemal ikinci, 28.98 puvanla Kemal Aytek üçün. Fenerin hâkimiyetile devam eden oyu . |aYI0. Şişli karşısında alacağı netice me| cü olmuştur, num son dakikalarında Basri Fenere bir gol kazandırdı ve birinei devre 10 Fe ner lehine neticelendi. rakla beklenmekte; Traraplen atlamada 39.12 Sadi birinci, Miça gece sekiz buçukta başlanscak.|38.25 puvanla Mehmed ikinci, 32.10 pu. tar, vanla Kemal üçüncü olmuştur. TURK ANONİM ŞİRKETİ TESİS TARIMI 1863 Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile münakit mukavelenamesi 2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir. 424/611933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete ) Sermayesi : 10.000.000 ingiliz Lirası ihtiyat akçesi : 1.250.000 ingiliz Lirası ——————————————— > Türkiyenin başlıca Şehirlerinde PARİS, MARSİLVA ve NİS'de LONDRA, ve MANÇESTER'de MISIR, KIBRIS, YUNANİSTAN, İRAN, İRAK, FİLİSTİN ve MAVERAYI ERDÜN'de Merkez ve Şubeleri YUGOSLAVYA, RUMANYA, YUNANİSTAN, SURİVE, LÜBNAN ME, Filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır ———— m Her nevi Banka Muameleleri yapar Hesabı cari ve mevdust hesapları küşadı. Ticari krediler ve vesaikli krediler küşadı. Türkipe ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedat iskontosu. Borsa emirlefi. Esham,ve tahvilât, altın ve emlaa üzerine avans. Senedal tahsilât ve salre, En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık Kasalar Servisi vardır. Piyasanın en müsdit şartlarile (kumbaralı veya kumbarasız ) tasarrul hesapları açılır.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler