25 Şubat 1941 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

25 Şubat 1941 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Tercih Edilmesindeki Sebep Bütün ağrılara, hastalık başlangıç- larına karşı ve hiç zararsız en kuvvetli müsekkindir. Nezle, soğuk algınlığı. grip rahatsızlıklarında baş, diş, mafsal, romatizma, âsap ve adale ağrılarında İüzumun- da günde 3 adet alısır. Teklitlerinden sazıınız ve her yerde pullu kutulerı ısrarla isteyiniz. Emlâk ve Eytam Bankasından : e Baas Yeni Kiymeti Nevi Mesahası Deposite < Takriben © 580 28. 76 M3 mah, Bs, öy, Rasimpaşa 20— Arsa Ayrilik çeşmesi sokağı 16, Ye 32, ada 288, par. 3 Eminönü, Dayehatun mah, Tarakçılar sokak Es. 96, Ye, 66, Pal, 160, ada 630, Par. Bi Kadıköy, Rasimpaşa Es. Halid ağa, Ye. oğlü sokak Es. 18 mük. Ye, 48. Eligir dükkânın WH 18.S0M2 2889 Hanenin WE TI. Kadıköy, Altunizade Koşu yolu en es. 60, 62, 64, Es, 58, 38, 60, Ye. 04, 98 Eyi, Cezri mah. Çömlekçi sokak Ye. 31. Beyoğlu, Feriköy mah. Koa, tantin sokağı Es, #7. z H mah. Şekerci sokağında Ea, 10, Ye. 17, Paf, 185, ada 884, MM Karakol ve tarla o 62570 M2 1010.— Kasımpaşa Ea, Takriben G6 M3 Arsa 1680 68 M2 440 03M7 90 Eninsinan opazh. Es, Ye, 10, Eminönü, Han'çi sokağını Paf 178, ada 168, Par. 27. Üsküdar, Selâmali mah, Değirmen sokak Es, 28, Ye. M4 Beyoğlu, o Kalyoncuku mah. Tevfik sokağında 20, 37. Ye 20. 5, laf 8, 19, ada 455, Par. 1 Beyoğlu, Kalyoncuku'luğu mah. Ömer Hayyam cad. ve Fesiyan sokak Es. 15, Ye. 17, Pat. 19, ada 484, Par, 8. Beyoğlu, Şahkulu mah. Se. raserci çıkmazı Es. Ye, 21, Paf. 37, ada 785, Par, 43 Beyoğlu, Pangaltı mah. pdere sokak Es 268, e. 2 J. 148, Eminönü, Aksaray Yalı mah. Kumsal sokak Es. 178, Ye. 197, Paf. 710, ada B4D, Par. 10. Beyoğlu Hüseyinağa «Bi bül. mah. Duvarcı sokağın, da Es, 60, Paf, 44, ada 500, Par. 24. Fatih, Fener Tah Katbmusiahattin mah. Çe bacı çeğmesi soksk Es. Ye; evin 6 #4. sm Finindnü, M & 12 numaralı Cakmakç 7 su odanın Tide hanı üst kat 240/480 E. Üsrüder, Yenimahalle Va gın bağı sokak Rs. 74, Ye, 78. köy, tel çıkı > Bakırköy, Kartaltepe İncirli arazisi Ea, 15, 16,-mük. ha - rita 439 Beyoğlu, Yaşhasan Ef mah. İlar sokak Es. 33. 41,80M2 ğu Es. Paf, 6850M2 8125 Takriben 17338 M7 7150M2 Arsa o 8250M2 Ama o 3163 Arsa 4524102 takriben Arsa 5 M2 Arsanın 8710/980 pi takr'ben 5748 M2 Beyoğlu, Panealti mah Do. İnpdere cad. Ea, 84, Ye, 7? Üsküdar, Selimin! Karakolhane sokak Es. 68 Üsküdar, Selâminli Et, mah. Camhca Üsküdar, A EE, ıh, Kerpiçhane söksk es, Arsa 252.30 M2 67.50112 »); nurnara altında bulunanlar ise DA, sat »rüzayede sırasında veri. n depozitaları anl mühürle, İhale 3/3/1941 Pazari len bedel mukadder kiyhüeti geçtiği takdir a 48 ir belinde teryid eylemeleri ve mühür kul tini Noterden tasdik ettirmeleri Yrımndır. 5 une tasbalesi ve üc ht fotoğrafla birlikle SON POSTA Muhammen bedeli (1400) lira olar (5000) KG. bulaşık vesair işlerde Kullanılmaya mahsus sabun (138.194) Perşembe günü saat (11) on bir- öc Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık ek - | sütme usulde satın alınacaktır Bu işe girmek isteyenlerin (105) liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesa kle birlikte eksiltine günü saatine kadar komisyona mü. racaatları lâzımdır Bu işe si şartnameler kömüyo! parasız olarak d: Eskişehir Tayyare Fabrikası Genel Direktörlüğünden Tornacı ve elektrikci aranıyor g1 ve elektrikç ve ameli ü 1 — Fabrikaya birinci anıf to; 3 — Tornacıların iyi resim bimeler yet ve liyakati isbat etmeleri şar 3 — Rekirikçilerden San'at okulu mezi lerde çalışmış bulunanlar tercih ediecekbir. 4 — İmtihan Eskişehir tayyare fabrikasında yapılacak ve olanlara 4 Uraya kâdar yevmiye verilöeektir. 8 — Taliblerin nüfus hüviyet cümlanı, askerlik terhis ves'kası, ma - alli Emniyet Müdürlüğür si hüsnü hal kâğıdı ve bönservisleri- ie fabrika zat işl (1402. Ja ve sına! müessese. muvaffak Hendek İcra Memurluğundan; Mendeğin Kemaliye mahallesinde Mükayyet oğlu Mehmede: Osman Hamd Mehme Meryem aralarındaki Şuyuun izel fişin dünlardan Mükayyet oğlu M medin ikametgâhı meçhul olduğun -| dan hösedar bulunduğu Hendek çar.| nda vak; 18/7/35 t ve 9 dükkân 24/32/41 tarihinde s#aai on birde ve haddi lâyıkın: bulmadığı taz. dirde ikinci açık &i 1044/41 de açık artırma ile dairesnde pi İötmak üzere keyfi senedenberi İsviçrede başı tutan: MARVİN i © KadınErkek.Kol Saati Cep - Yüzük OSMAN ŞAKAR ve Şk Müessesesinde 6 TAKSİTTE satılır, Galata: Bankaar Cad, 41/58 Tel: 41378 Bon Posta Malbaası: — Neşriyat Müdürü: Belim Ragıp Eindş Her şeyden evvel sahbatli ve parlak bir tenâ, lekesiz ve düz - ün bir cilde malik ol- mak lâsımdir, KREM PERTEV sin de cildinizi gü. eşlirir, - guddelerini besliyerek canlandırır. ze) ik bir tecrübe mahsulü ölan KREM PERTEV fertib ve yapılış tarzındaki incek dölâylâle, tenin fazla yağlanmasına mâni olur. Yağsız olarak hususi tüp ve vazolarda satılır, DIŞ MACUNUNU Kullanarak dişlerinizin sağlamlığını ve göz kamaş- tıran parlaklığını kazanınız. Her yerde DENTOL diş möcununu isteyiniz İk 7 m FOLK AMELLER «EEE.

Bu sayıdan diğer sayfalar: