15 Mart 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

15 Mart 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

FAŞ ÇÇ gAA HUA NN meilerE v svesNÜNvEKEşEiN ae ! Yeni ! Müsabakamızı Bekleyiniz Sizi hem eğlendire- cek hem zengin edecek İLanen aa aBa A nsmnunı haannarn eai HnimaNacan FamunmaaryineN aAT NNN snalirea Aares Isıanbuı SON TELGRAF Dünya harbiMadritinsukutile çıkacak Radyo, harbin nereden çıkacağını ve plânlarını bildirdi ÇAMT RE A Ankarada müzakere- | iran Sefaretinde İfşa Edilen Harp Plânı ! İlk hamlede Fransaya cenuptan ve | şarktan yıldırım taarruzu yapılacak Amerikan radyosunun ifşaatı her tarafta heye- canve endışe uyandırdı «“Nevyork Taymtı, İn ifraatına göre, Avrupanın Bagünkü kara manzarası (oklar taarruz istikametlerini! Londra, 15 ( Husust muhabiri- mmiz bildiriyor ) — Nevyork radyo- Bunün bu sababki havadis postan fevka'âde müheyyiç bir haber vermek- tedir. Bu müheyyiç haber veya ifşaat) Nevyork Taymiste çıkan bir ma> kaleye istinat etmektedir. *Nevyork Taymis, in elde ettiği malümat mazaran büyük herbin patlayacağı devir pek yak. laşmıştır. Almanyanın müstemleke taleleprinin kat't reddi büyük hür- bia' patlamasını tesri etmektedir. Nevyork Taymise göre, harp üç noktadan patlıyacaklir ve bu- | nun için de Madridin sukutu bek- lenmektedir. Madrid suküt ettiği takdirde. Franko hükümeli bütün vaziyete —hâkim olacağı için İs panyadan derhal ve - bir umumf seferberlik ile muntazam şekilde 3 milyon asker çıkarmak mümkün olacaktır. Almanya ve - İtalyanın | tabii mütteliki olan Franko hükü- metinin çıkaracağı ve İtalya, Al- | manşa (arafından techizalı en modern — şekilda temin cdilecek olan bu küvvet Fransaya saldıra- caktır. Fransa cenuptan bu taar- ruza uğrörken şark hudutlarından da Almanyanın yılırım taarruzuna uğrayacaktlır. Nevyork Taymis'in bu mühey- yiç ifşaata ilâve eltiği diğer iki | nokta da şudur: Büyük harp Fran- sız ve İspanyol Faslarının taksimini istihdaf edeceği gibi icabında Trab> lustan ve Habeşistaadan Mısıra da bir taarrazu - hedef - tutmakladır. ltalya 'pek kısa bir zaman içinde Habeşistandan talim görmüş 1 mil- yon beşyüz bin asker çıkarabile- mıau Nevyork Taymis muhabi- rine göre büyük harp çıkar çıkmdz ilk hamlede yer yüzünde şu kadar asker cepbelerde birden döğüşme- ye başlıyacaktır. “Arnavudluktan 200,600, Almanyadan — 13,000,000, Avusturyadan ımğm Iîıelçlı:.. ulgaristandan 'lhl’:)î) f;l.k)b(”.l z::l;ıdın B 8,000,000, lagiltereden — 9,000,000, — Yunanis. landan — 1,300,000, - Macaristandan 1,700,000, İtalyadan 8,000,000, Le» hmlluüdn 6,500,000, Porlekizden birliğin: 1,365,000 000 8DN Sovyetler 35,010,000, İsviçreden ARİFESİNDEYİZ Moskova 15 (A A) Büzctesi -ı,p..nma karşı IM (Devamı w *e; Oi Amerıkadan 20,000,000, Japoayar, dan 13, 000,000, H ? BİR AVRUPA HARBİ? __pmsnn | göstermektedirler.) üN DasamiLAçaanaRa Ş RşinndEdDEeeniN: siramm ada İspanya'da hükümetçiler büyük bir zafer kazandılar Âsiler harp meydanında şimdiye kadar igörülmemiş miktarda malzeme bıraktılar Saat ıkıde aldıgımız telefon haberı 'Sofyada yüzlerce tale- be tevkif edildi — Yeni çarpışmalar bekleniyor, lerhassasiyetle takip | Şehinşah Rıza Pehlevi /(hanın doğdukları gün / Bugün İran Konsoloshanesinde yıldönümü münasebetile merasim yapıldı —— ” ediliyor Ankara 15 (Husust muhabiri- miz telefonla bildiriyor| — An. kara siyast mabafili gerek Ce- mevre, gerekse Suriye ve Hatay- daki vaziyeti büyük bir alâka »e dikkatle muhafaza etmek- tedir, Hudutlarımızda Taşnak ve arap çetelerinin teşkil edilmesi ve dolaştırılması, Hataydaki Türk kardeşlerimize ve Türk evlerine Filt taarruzla yapılması haklı bir asabiyet uyandırmaktadır. Cenevre ve Hataydaki vazi. yetin inkişafı ciddiyetle beklen. mektedir. Marttan 'Birinci kânuna Kadar Paris, 15 (A. A.) — B. Diladier dün akşam milit müdafaa istikrazı lebinde radyo ile bir nutuk söyle- miştir. Nazır, İstikrazın münhasıran milli müdafaanın fevkalâde masraflarına karşılık leşkil edeceğini ve bu mas« safların mart ayıdan önümüzdeki kânunuevvel ayıfa kadar on buçuk baliğ ohuımı, bunun yüze ni altısının hava kuvvetleri. izde 28 inin donanmaya ve e 46 asının da- orduya tahsis ol.ınıuîım söylemiştir. Birisi ağlar, Birisi güler! Dün Yeşilköyden dönen trende bir çocuk öldü, bir çocuk da doğdu (Yazısı 2 nci sahifede) Karnavalın eğlendiler Bügün baklahorandı; yani kat - navalır son günüdür. Bu mün1se- betle, Beyoğlu yüzlerce kişi etlerle >ı<ıım4ı maz bir halde bir insan se kiyafetler Sökakt akan ğlunda bilhassa — gere'dri | rastladığımız kafile kafile maska- raları, dan — itibaren, gelacek seneye göremiyeceğiz de « mektir. çok yaralı Dün sabah Anadolu Ajansının Solyada karışıklıklar vuku buldu- guna dair verdiği heyecanlı bir | hâber üzerine, dün saat birde Solyadaki hususi — muhabirimizle telefonla görüşmüş ve en sön vas ziyeti dün okuyucularımıza bildir miştik. Bu sabah gelen haberlerde, Sofya Üniversitesi önünde yeniden çar. pışmalar olduğu yazlıyordu, Bu hâdiseleri öğrenmek için, bugüa saat ikide Solyadaki husutl! muha- | birimizi “tekrar telefona — çağırdık | Ve “aşağıdaki en - soh — haberleri aldık: (Devamı 2 hci sahifede) bııl;ı Bişveklli Köseivanoj '“r 4 * Vaâr- | g | büyük hükümdarı Rıza Pehlevi | manda memleketine büyük tarakkt ıcyı n sokaklarda dolaşmağa, ö- | tede beride içip eğlenmeğe başla - | mışlardır. Hele kurtuluş caddesi adara #1- | Bugün, dost İran hükümetinin Hanın doğumlarının - yıldönümüne müsadiltir. Bu münasebetle İranın her tara. fında büyük şenlikler yapılmakta ve on beş sene gibi kısa bir za« ve inkılâplar getiren Pehlevi Ha- Bın doğumları günün — yıldönümü kutlulanmaktadır, Şehrimizdeki — İranllarda bu mes'ad günü tes't cetmek Üzere bu sabah Cağaloğlundaki konsolos« hanede — toplanmışlar ve büyük merasjın yapmışlardır. Merasime, on bir buçukta De« bestenı İraniyan mektebi talebesinin söylediği İran milli marşile başlan. mış, bundan sonra mektebin müdüe rü-Bay Neşet bir nutuk söylemişe fir. B. Neşet nutkunda Şehinşahın idareyi ee aldığından beri yaptığı büyük inkılâpları işaret ederek Bunları — birer birer saymış ve Pehlevinin az bir zamanda bütün İranı ve İranlıları medeniyet ve saadete — ulaştırdığını — anlatarak, bükümdarlarının uzua seneler baş. larında muammer — olmasını - dile- | Dost iranın Büyük Retsi Şehtnşah Kıza Han Pehlevi bmama nn nnn asanmicı Bugün de feci bir cinayet haberi Bir kadını yaraladı, bir erkegı Ğ iöldürdü, kendisi de kaçmak için denize atladı, fakat tutuldu.. (Yazısı ikinci sayfada) ....o Tramvayın çiğnediği çocu: ğun keşli bugun yapıldı kinci sayfada) Haai am a iRr a Ninüna ÜÜÜ asaÜdÜnma time Nn nn Hâdiseler karşısında Dünya politikası bir ipte iki cambazı Oynatmıya kalktı!

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler