16 Mart 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

16 Mart 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sayı; 13 Yıl :1 Lon erde ( (3). | ; '.ıvl, l'u—';_ ) , İ *1 aft | 1 $ İ B L drada Musolini, Italyanın Mısırâ her zamankinden dah dostlukla bağlanma Aksamları Çıkâar Günlük Gazete — Teleton : 20827 Adres : Müsabakamızı: Bekleyiniz Sizi hem eğlendire- cek hem zengin edecek İstanbul, SON TELGRAF heyecan ve asabiyet! Musolini ayın 22 sinde dönüyor Derneli kadı dört yüz r_nilyonw müslüman namına (?) italyan Budapeştede! başvekilinin elini öptü Musolininin Afrika seyahati Londra: da çok manidar görülmektedir Londra 16, (Hususi) — Musolini- fevkalâde alâka ve e - İngilterede büyük . bir maşlır, Araplar namı- na ilk minnetlarlığı gösteren de Derne kadısı olmuştur. Kadı, Muso- linin önünde söylediği nutukta de- miştir ki “Dünya yon Müslü yüzündeki dört yüz mil- an, sizin — gösterdiğiniz husi kaya karşı duygusuz bir halde yacaktır. Müslümanlar, kendi dinlerine verilen ehemmiyet- ten Golayı minnettarlıklarını fuili bir | |— kanlı bir kavga şekilde izhara âmadedirler... Bugünkü (Deyli - Meyl) gazetesi de diyor ki: “Mareşal Balbo gazetecilerin re- sim çıkarmalarının yasak olduğunu âhtar etmiştir. Bunun hi ha » reket edeü bir gazeteci askeri ikibaüina mârüz kalacaks etesi, Balba'nün bu 'dâ yapılmakta olan is gekil - atfetmekte- iların fotoğraflarının Mısir ve Süriyeli öon iki arap ga - zetcisi Musolini ile birlikte seyahat etmektedirler. Mısir Uzayan iki bin kilometrelik yolu kü- Şat eden Musolininin seyahatine tirak eden kafile 8 mil uz da bir kervan halinde yola dev ©tmektedirl. Mısır gazetecilerine beyanat veren Musolini, İtalyan - ların Mısırlılarla dost olmak iste - diklerini ve uzak devirlerde İtal - yanlarla Misırlılar arasında mevcut ©lan dostluğun yenilenmesi için ça- B. glacağını söylemiştir. MUSOLİNİ AYIN DÖNÜYOR Roma, 16 (A.A,)— M. Mussolini- nin Alfrika'dan evvelce mukarrer Olduğu veçhile bu ayın 23 ünde değil, 22 sinde avdet edeceği be- an / edilmektedir. Zira, kendisi aşist mücadele teşekküllerinin te- €ssüsünün yıldönümü münasebetile Yapılacak olan nümayişlerde hazır ulunmak - arzusundadır. Belediye Makamatı, Duçe'yi karşılamak için Muazzam hazırlıklar yapmakta 22 SİNDE Yavrular da Böyle yetişiyor J X. n Tunusa kadar | DS İngilizlerle Htalyanlar arasında nüfuz ve hakimiyet rekabeti uyandıran müstemteke yavruları ’İki kardeş arasında Ibrahim çekmeceyi açtı, on beş | mezarlarına gidildi | dirayı aldı ve gezmeğe gitti Dün gece, saat 23 büçukta, mkapı N şancasında bir vak'a him, karnından bıçakla — yaralan- mıştır. Öğrendiğimize göre İbrahim, dün karnaval yorlusunun son günü | şereline Balıklıya miş, eğlenmiştir. ağabeysi Şarktaki büyük kalkın- : gilmiş, epey İçe | Gece kahveye dönen İbrahimle | arasında - bir münakaşa ' | çıkmıştır? Ağaheysi, disinden habersiz dükkân çekme- Olmuş, bahçeli kahve sahibi İbra- |cesinden 15 lira alarak gezmeğe gık mesine kızmış, bu yözden İbrahimi Lartaklamıya başlamış, ba sırada yere düşca İbrahimin iç cebinde bu- lanan kılıfsız. bıçak karnına batarak | yaralanmasına stebep olmuştur. Yaralı İbrahim, — Cerrahpaşa haştanesine kaldırılmış, tedavı altına | alınmıştır. Yarası — ölümü — intaç edecek şekilde tehlikeli değildir. ma programı 'Bütün doğu elektriğe kavuşuyor büyük inşaata başlandı, Erzu- | sehir kurulacak! rumda yeni bir | Üçüncü Umumt Müfettiş Tahsin Üzer bü sabahki ekspresle şehri- mize geldi. Tahsin Üzer Şarkın kalkın. ması için Doğuda yapılacak ye. nilikler bakkında bu #abah ken. disile görüşen bir muharririmize şu sözleri söyledi: | ŞARKTA YAPILACAK YENİ | İNŞAAT İ — Müfettişliğe da görüşmek ve büy da etmek Üzere Ankaraya gitmişe işler hakkın. lerimize ve | | tim. İstanbulda bir halta, on gün kadar kaldıklan sonra doğruca 'Trazona gideceğim. Trabzonda bir milyon ikiyöz bin Hira sarfile 250 yataklı bir nü- mune hastanesi yapacağız. Hasta. hanenin inşaatı son baharda bitee ceklir. Müfettişlik merkezi olan Erzue rum şehrinin baştan başa yeni bir şehir” haline getirilmesine çalışık. maktadır. |(Yeni Erzurum resmi — mahallesi) inşasının münakasası Önümüzdeki ay bitmektedir. 720 b.n liralık kısmı 6 Nisanda ihale edilecektir. Erzurum ve Kars - şehirlerinin haritaları bitmiştir, Erzurumda beş Bu cümleden olarak | Tahsin Üzer sene evvel başlanıp noksan kalan | büyük mektebin İnşaatı ikmal edi- lecektir. Bunun için 250 bin Hya sarledileceklir, (Devamı 3 nci sahifede) | Şuşnig | Bu hafta Habsburg mese- lesini görüşeceği anlaşılıyor Viyana, 17 — Şuşnig bir kaç güne kadar Budapeşteye giderek Macaristan hükümetini rexmen ziyaret edecektir. Şuşe nig, Macaristan Başvekili Darani İf Hle bilhaşssa Habsburgların tahta | getirilmesi — meselesini görüşe. cektir. Görüşülecek — meseleler arasında İtalya- Almanya müna. sebatı ve bu iki hükümetin Ha- bsburglara karşı alacakları va. ziyet de müzakere edilecektir. 16 Mart Faciası Bugün Şehitlerin ve hatıraları anıldı Bündan on yedi yıl evvel bü. gün İstabbul, bir çok diğer şehir- lerimiz — gibi — itilâf — kuvvetle. rinin işgali altına girmiş — bulunu: | yordu, İstanbul sularında şehre doğru uzanan büyük ve korkunç top namlıları halkı korku ve he« yecan içinde bırakıyor sokaklara dökülen düşman kuvvetleri şehrin inzibatını bozuyordu. İşte o gün, | 16 Mart sabahı birçok Türk - dilâ. verleri kahpecesine kurşuna dizil- Miş, şehrin dört yanında buna ben- Nazırı Simdiki İtalyan Hariciye Nazırı Londraya gidiyor Paris, 16 (Hususi )—Entrensijan güzetesinin yazdığına göre, Muso- Tini, şimdiki İtalyan hariciye nazırı etmek niyetindedir. Londra sefiri B. Grandiye Kont payesi verilecek ve lecektir. —' Makineye verirken ;Kudüste kanlı | çarpışmalar oldu Üç kişi öldü, otuz Musevi yaralandı Kudüs, 16 (Hususi) — Filistinin Tiberiye mıntakasında — araplarla, yahudiler arasında şiddetli ve kanlı çarpışmalar oldu. Bu — karışıklıklarda — müsellâh Araplar otuz Yahudiyi yarala: |B. Ciyano'yu Londra sefirliğine tayin| kendisi hariciye nazırlığına getiri. | k istediğini Tü | | Üç kişi de öldü. Bötün Filistinde | heyecan günden güne artmaktadır. | ——— ——— — TCT Babast kral Fuadın ölümünden sonta geçen yıl Misir genç ve diragetli Mısir kralı Farak, Fransaya gitmiştir. a çok sağlam bir söyledi Kral Fa ruvk__Pa_ri_sie tahtına çıkan hemşirelerile birlikte Mısırdan Mısir kral husüst süretle seyahat etmektedir ve şimdi —Pariste bulunmakladır. fkküğu filosu bu sabah Ankaraya döndü Antonesko Antopöğ_kii geldi Romenhariciye nazırımerasimle kar şılandı, bu akşam Ankaraya gidiyer Filonun kahraman gençleri bir iki gün sonra Edirneye gidecekler (Yarısı sahifade) Dost ve müttelik Romanyanin Hariciye Nazırı Bay V. Antonesko bugün saat 14 de şehrimize geldi. Bay Antonesko'yu hamil Bulunan Römanya vapuru rıhtıma yanaşmış Vali ve - Belediye Relsi Muhiddin Üstündağ, Emniyet Direktörü Sa. hh Kılıç, — İstanbul Kumandanı vapura çıktılar - ve dost Hariciye Nazırına “Hoş - geldinizi,, dediler, Bay Antoneskoya zevcesi, nezaret müsteşarı, kalemi mabhsus mödürü ve Türkiye elçisi Bay Hamdul'ah Suphi refakat etmektedir. Bay Antonesko, rıhlima çıkıne ca bir kıta asker tarafından selâm: landı. Bunu müteakıp bando evvelâ Romanya müli marşını, — sonra da (Devamt 2 incı sahifede)

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler