17 Mart 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

17 Mart 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Akşamları- Çıkar Günlük Gazete — Telefon : 20827 ariste karışıklık ç Sosyalistler aleyhine tertip edil kullan Karışıklık — neden - çıktı ? Dahiliye Nazırı bütün Fransızları soğuk kanlılığa davet ediyor Budapeştede de talebeler karışıklık çıkardılar, polisle döğüştüler, mağazaları yağma ett Paris 17 (A. A.) — Fransız Sos- , n ) h n llar'ın dün toplandıkları 4 Olympio sinemasının önünde tertip edilen bir mukabil nümayiş es da müthiş bir kargaşalık vukubul müştur, | üye nazırı Mac Darmoy, po- | ürü Langeron, ve Başvekilin | kalemi mahsus şeli Blumel, vak'aâ mahalline gelmişlerdir. YARALANANLAR ÇOK a asgari 50 kişinin ya- ralandığını haber vermiştir. Vak'a mahalline giden Havas a- jansınm bir m yenin yan sokaklarında | 1045 e doğru, Fran- | i - özâlarizid âdan — bir Musolini bugün Trablusta bir nutuk söyledi İtalyan Başvekili bu nutkunda Muş ve nümayişçileri tüfek dipçik- lerile dağıtmağa teşebbüs eden po - | lislere halk, taşlar ve şişeler atmağa başlamıştır. Bu arada silâh sesleri de işitilmiştir. İlk alınan haberlere nazaran as - '“j' ve polislerden 50 kişi kadar ya- Talanmıştır. Cüchy'nin sokaklarında hasta a- rabaları gidip gelmektedir. (Devamı 2 nei sahifede) Sa;ın Misafirimiz Ankarada! Rumen Hariciye Nazırı |7 bu sabah Ankarada me- ile rasimle karşılandı (Yazısı 2 nci sahifede) (Yazın 2 nci sahifede) aĞ ea ee inineman li ea Birinci şube müdürlü- günde işkence mi ? ce davasına bugün bakıldı (Yarısı ikinci sayfada) PEK YAKİN_EA_ Süleymanın sarayında — Kudüs kızları M. Necdet Tunçer Baştanbaşa aşk, heyecan ve harp sahneleri Süleş Piygamberir z cariyesi — Örşalem dilberleri: nin ıu::y':a:îrı';îî:—< ;:tıî;&)ıîî(. hükümdarın yaptırdığı altır |Ş kapılı saray — Beni Israiliy*Süleymana Yhanett — Tavusların Sü- Teymanla konuşmaları. | 5 Habron dağında hükümdarı - mağa mecbur kaldı, bir | fani) ajansı, Asya paktı akti içta iler | | Tataresku Praga İslâm Aalemine hitap ediyor | Eski birinci ğube müdür muavini — komiserler aleyhindeki işken- * Yeni | | Müsabakamız İ Hakkında yarın ğ tafsilât vorıcıgl:.ğ Bekleyiniz. Adres : İstanbul. SON TELGRAF ıktı! en bir nümayişte polisler silâh çok insan yaralandı GraTmm TATTML AT GAT ranr rArnavutluk da_Wâ ıpa"yada Son VLZ!E! Dü Tayyareler birgün de 750 paktına giriyor Paris, 17 (Hususi ) — İste- : a pakt aat bomba attılar Üç tayyare düşürüldü YT yapılan müzakerelerin nihayete ermek üzere olduğunu bildirmek. tedir. Ayni ajansa göre, Türkiye, İran, Irak ve Elganislan arasın. da akdedilecek olan bu pakt, Mayıs nihayetinde imzalanacak ve Arnavutluk bükümeti de bu pakta girecektir. —— gidiyor Ekonomik ve askeri mü- nasebetlerin takviyesi lüzumunu görüşecek Prag,*17 (A. A.) — Lidove No- viny gazetesi, Römanya Başvekili B. Tatareskunun önümüzdeki hafta başında iki gün kalmak üzere Pragı ziyaret edeceğini - bildirmektedir. B. Tataresku bu esnada Çekoslo- vakya Reisicumhuru B. Benes ve Başvekil B, Aodza ile görüşmelerde bulunacak ve bu görüşmelerde iki memleket arasındaki ekonomk ve asker! münasebetlerin, küçük ane tant siyaseti çerçevesi dahilinde inkişafı mevzuubahs edilecektir. | ŞUŞNİCİN ROMA SEYAHATI Rama 17 (ALA) — — İyi haber alan - mahafilde br kere daha tce barüz eltirildiğine göre, Nisan a- yında —Avusturya — başvekili B. Sehuchnigg'in Romaya yapacağı seyahat, hiçbir. husus? mahiyet ta. şımamaktıdır. Bu seyahat, Roma protokollarında mevzuu temas ha- linde bulunmak hakkındaki kayıd. den doğan bir ziyaret olacaktır. S;ği l_(_raliç;si | | | | Asilerin hemen hergün İspanya şehirlerini yakıp yıkan bombalı taygareleri (Yazısı İkinci sayfadu) Hâdiselerden ilham: | Pariste önümüzdeki — Mayısta açtlacak olan Beynelmilel sergi- :ı'l; hazırlıklarına devam edilmeke lr. Sergiyi daha ziyade şenlendir« mek için bir de *Sergi kraliçe, et seçilmiştir. Yukarıki resim sekiz YÜz kız arasından sergi kralicesi olarak intihap edilmiştir. İsmi Jaklin — Jakovlej'dir. velamsesnnenan ezem aei KEALEASÜSERĞRĞN Yugoslav sahil- lerinde bir Tahtelbahir Belgrat 17 (Hususi) — Yugoslav sahillerinde batmış bir denizaltı ge- misinin enkâzı bulunmuştur. Bu ge- minin Yugoslav sahillerine nereden geldiği ve ne suretle battığı ve hane gidevlete ait olduğu henüz anlağı- lümden / kurtaran Zahle dilberi Tamara Tamamıştır. Çı'gın dünya

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler